Kavita Kular


¸ÀA¥ÁzÀQÃAiÀiï:

ªÉÆÃUï «ÄfÓ eÁvÁ£Á D¤ ¸ÀA§Azsï ¨sÁf eÁvÁ£Á!

ªÀĤøï d®ävÁ£Á ªÉƸÉÆgï, ºÀUÉA, gÀhÄUÁØ÷åa ¥ÉÇnè ¨ÁAzsÀÄ£ï ºÁr£Á. ºÁå PÀ¸À¯ÁåaÃAiÀiï ¸Á«î ¸ÉÊvï DªÀAiÀiÁÑ÷å PÀĸÁé÷åAvï ¥ÀrÑ ¸ÁzsÀåvÁ £Á. vÀjà ºÁå ¸ÀA¸ÁgÁZÉ zsÀĽAvïZï ¸ÁéxÁðZÉA ªÉÊgÀ¸ï ¨sÀ¸Àð¯ÁA. D¤ ºÁPÁ ªÉÇPÀvï ¯ÉUÀÄ£ï PÉÆuÉÃAAiÀiï ¸ÉÆzsÀÄ£ï PÁqÀÄAPï £Á. eÁAiÀiÁÛ÷å duÁAPï » ¦qÁ ªÀÄíuÉÆ£ïAiÀiï PÀ½vï £Á. ºÉ ¦qÉAvï ¸ÀA§Azsï vÀÄmÁÛvï, ªÉÆÃUï, ¥ÉÃeï «ÄfÓ eÁ¯Éè§j «ÄfÓ eÁvÁ. ¨ÁªÁî÷åPï ¨ÁªÉÇî ªÉǼÀÌ£Á.

GvÀÛªÀiï «Ä£Éd¸Á£ï ¥ÀAiÉÄè ¥Á«ÖA PÀ«vÁ §gÀAiÀiÁÛ£Á GwÛêÀiï jw£ï §gÀAiÀiÁè÷å. ¸ÀªÁðAPï PÁAvÀAªÉÇÑ ¸ÀzÁAZÉÆ «µÀAiÀiï ¨sÉÆêïZï ¸ÀA¥É¥ÀtÂA vÁuÉ ¦AvÁæAiÀiÁè. ªÀiÁVÃgï ºÉgÁAPï ¨ÉÆÃmï eÉÆQ£Á¸ÁÛA D¥ÁÚPïZï vÉÆ UÀÄ£ÁåAªÁÌgï ¸ÀªÀÄÓvÁ. »Zï PÀ«vÉa ªÀíréPÁAiÀiï.

PÀ«vÁ PÀļÁgÁZÉA ¸ÀÄSï GvÀÛªÀiÁPï D¥Áè÷å wAvÉgÁxÁªïß PÀ«vÉZÉÆå ªÉǽ gÀÄvÁ PÀgÀÄAPï ªÀÄdvï PÀgÀÄA¢vï ªÀÄíuÉÆ£ï D«Ä D±ÉvÁAªï.

-ªÉÄ°é£ï gÉÆræUÀ¸ï

PÀ«vÁ:

    GUÉÛ ªÀĤøï

    £Éí¸Àuï £Á¸ÁÛA ¢¸ÁÛA GUÉÛA
        AiÉÄà zɪÁ QvÁåPï PɯÉAAiÀiï C±ÉA
    ªÀÄ£Áê PÁ½Ãeï zsÁgÀÄuï PÀ±ÉA
        ZÁgÁAAiÀiï PÀIJA ªÉƸÉÆgï, ºÀUÉA

    ¨sÀÄUÁåð¥ÀuÁ¯É ¢Ã¸ï G¨ÉÆ£ï UɯÉ
        £ÉuÁgï¥ÀtÂA
    £Á¸ÁÛA 'ªÀÄíeÉA-vÀÄeÉA' ¢Ã¸ï ªÁí¼Éî
        RıÁ¯ï¥ÀtÂA
    ªÉƸÁæPï DvÁA DgÁªïß ºÁqÉèA
        eÁuÉÛ¥ÀtÂA
    ªÀAiÀÄÄQÛPï C¹ävÁAiÉÄPï
        ¨sÁAzÀªÀàuï ªÉÇeÉA eÁ¯ÁA

    JPÁZï ¥sÀůÁZÉÆå ¥ÁPÉÆî÷å D«Ä
        DªÉÆÑ d¯ïä JPÁZï PÀĸÁé÷åAvï
    ¸ÀPÁ½AZÁå ¸ÀÄAiÀiÁð¥ÀjA
        ¥sÁAQèA QuÁðA ªÉÆUÁ DAUÁÚAvï
    DAiÉÆè ¸ÉÊvÁ£ï ªÉqÉÆ WÁ®ÄAPï
        JPÁªÉÄPÁZÁå ¨sÉÆUÁÚAPï
    zÉÆ¼É ¸ÀUÉî «gÉÆ£ï ªÀZÉÆ£ï
        zÀÄPÁAZÉA vÀ¼ÉA eÁ¯ÁA

    ZÁgï ¢±ÁA ¸ÁA¥ÀqÁè÷åAªï
        D±Éªïß ¥ÁZÁé÷å ¸ÀÄSÁ
    ¨sÁUÀAªïÌ PÀÄr ¥Á±ÁAªï
        ¥sÀ¼ÁA D±Éªïß gÀÄPÁ
    ¸ÁéxÁðPï eÁ¯ÉA PÁ½Ãeï ¨sɸÁA
        zɸÁémï ¸ÀVîA ¨sÉÆUÁÚA
    ¨ÁªÁî÷åPï ¨ÁªÉÇî ªÉǼÀÄÌ£ï £ÉuÁA
        gÀUÁÛPï ªÉÆ¯ï £Á eÁ¯ÁA

    gÀUÀvï ªÁígÀªïß ²PÀªïÚ ¢°AiÀiï
        ªÉÆÃUï PÀgÀÄAPï JPÁªÉÄPÁZÉÆ
    ªÉÆÃUï ªÉÆgÉÆ£ï ±ÉPÉØ ¸ÀgÉè
        §° eÁªïß ªÀÄ£Áê¸ÁéxÁðZÉÆ
    ºÁå¬Ä ªÀÄzsÉA ºÁAªï RAAiÀiï?
        ºÁAªïAiÀiï ªÀíqï UÀÄ£ÁåAªÁÌgï vÀÄeÉÆ
    ªÉZÉ D¢A ªÀiÁ¥sï PÀgï
        f«vï C¸ÉèA £ÁPÁ eÁ¯ÁA

    -GvÀÛªÀiï «Ä£Éd¸ï, ¨ÉAzÀÄgï/±ÁeÁð


Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.


 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M
 
 N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z