Kavita Kular

¸ÀA¥ÁzÀQÃAiÀiï:

PÁdįÁåAZÉA ±Á¯ï ¥ÁAUÀÄæ£ï PÁ¼ÉÍ gÁwA vÉA AiÉÄvÁ

¥ÁmÁè÷å ¢¸ÁA¤ PÀ«vÁ PÀļÁgÁAvï eÁAiÀiÁÛ÷å UÉÆAAiÀiÁÌgï PÀ«AZÉÆå PÀ«vÁ D«Ä vÀĪÀiÁÌA ¢¯ÉÆå. ºÁåzÁéjA £ÀªÉ GvÁæAªÀ½a, £ÀªÁå oÀgÁªÀuÉAa, £ÀªÁå PÁªïågÀÄ¥ÁAa vÀĪÀiÁÌA ªÉǼÀPï eÁvÁ£Á £ÀªÁå C£ÉÆãÃUÁZÁå ¥ÁªÁìAvï vÀÄ«Ä ¸ÀıÉUÁvï £Áí¯Áåvï ªÀÄí¼ÉîA D«Ä eÁuÁAªï. ¥sÀÅqÁgÁAvï PÉÆAPÀtÂZÁå ¸ÀªÀÄUïæ ¥ÀæzÉñÁA¤ ²A¥ÀqÀè¯Áå PÀ«AZÉÆå «AZÁÚgï PÀ«vÁ vÀĪÀiÁÌA ¢ÃeÁAiÀiï ªÀÄí½î RvÀÍw D±Á §¼ï eÁªïß AiÉÄvÁ. vÀ±ÉA PÀgÁÛ£Á £ÀªÁåAPï D«Ä ¥ÀAiÀiïì zÀªÀgÉÑ£ÁAªï. ¹ÛçÃAiÀiÁAPïAiÀiï ZÀrvï DªÁ̸ï PÀgÀÄ£ï ¢vÀ¯ÁåAªï.

GzÀAiÀiï ¨sÉA¨ÉÆæ UÉÆAAiÀiÁÑ÷å gÁdQÃAiÀiÁAvï ªÉǼÀì¯ÉÆè ªÀĤøï. ªÀÈvÉÛ£ï ªÀQïï. PÉÆAPÀt ZÀ¼ÀĪÀ¼ÉAvï D¥ÁÚPïZï ªÀiÁRÄ£ï WÉvï¯ÉÆè ªÀĤøï. C¥ÀÇæ¥ï PÀ«vÁ §gÀAiÀiÁÛ. PÀ«vÁAZÉA ¥ÀŸÀÛPïAiÀiï vÁZÉA ¥ÀUÀðmï eÁ¯ÁA.

» KPï ªÉÆUÁa PÀ«vÁ. PÁAAiÀiï PÀ«£ï D¥Éè vÀ£Éð ¥ÁæAiÉÄgï §gÀ¬Ä°è PÉÆuÁÚ. vÀjà ºÁAvÀÄA G©A PɯÁè÷å ¥ÀæwªÀiÁAPï ¯ÁUÉÆ£ï, GvÁæAZÉ «AZÀªÉÚPï ¯ÁUÉÆ£ï, ¸ÀAVÃvÁPï ¯ÁUÉÆ£ï PÉÆuÁ¬ÄÌ ªÉÆUÁgï ¥ÀqÁåA ªÀÄíuï ¨sÉÆUÁè÷ågï £ÀªÀ¯ï £Á.

-ªÉÄ°é£ï gÉÆræUÀ¸ï

PÀ«vÁ:

    AiÉÄAªÉÑA vÀÄAªÉA


    AiÉÄAªÉÑA vÀÄAªÉA PÁ¼ÉÍ gÁw
        £Éí¸ÀÄ£ï ±Á®Ä PÁdįÁåAZÉÆ
            £ÀPÀëvÁæAaA ªÉÆwAiÀiÁA ²A¦Ãvï
                ªÀí¼ÀAiÀiïÛ ¥Éǣɼï ZÀA¢æªÀiÁZÉÆ

    AiÉÄAªÉÑA vÀÄAªÉA ¯ÁAªïÌ ¦±ÉA
        ºÁA¸Àvï ºÁA±É Pɼï¥sÀůÁAZÉ
            AiÀiÁzÀ¹ÛAZÁå ªÁ° ¥Á£Ágï
                ªÉÆíAªÁ¼ï zsÉƪÁ ªÉǯÁìuÉZÉ

    AiÉÄAªÉÑA vÀÄAªÉA ¯Áªïß ¥ÁSÁA
        ¦mÉÆ̼ÉaA PÉÃ¹æ ¦üvÁA
            £ÀíAAiÉÄÑ zÉUÉgï ±ÉvÁPÀqÉgï
                ¸Á¼ÉjaA UÁAiÀiïÛ VvÁA

    AiÉÄAªÉÑA vÀÄAªÉA Wɪïß ªÉÇAoÁAvï
        ZÁgï xÉA¨É CªÀÄÈvÁZÉ
            gÉhÆ¥ÀÅ£ï WÉwvï ªÉÇÃAoï ªÀÄíeÉ
                eÉÆqÀÄAPï £ÁvÉA AiÀÄÄUÁAiÀÄÄUÁAZÉA!


    -GzÀAiÀiï ¨sÉA¨ÉÆæ


Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.


 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M
 
 N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z