Kavita Kular

ªÀÄAUÀÄîgï ±ÀºÀgï


¸ÀA¥ÁzÀQÃAiÀiï:

ªÀÄAUÀÄîgï ±ÀºÀgÁa ¥ÀæUÀw ªÉÄdÄAPï » PÀ«vÁ KPï ªÀiÁ¥ï

¸ÀÄgÉégï ¨ÉÆAiÀiÁè UÁqÉÆå, G¥ÁæAvï §¸ÁìA D¤ DvÁA «ªÀiÁ£ÁA - ªÉ¼ÁPÁ¼ÁPï ºÉÆAzÉÆ£ï §zÉÆè£ï UɯÁè÷å ªÀÄAUÀÄîgÁÑ÷å ±ÀºÀgÁAvÁè÷å ºÁå wÃ£ï ¥ÀAiÀiÁÚ ¸ÀªÀèvÉAZÉÆ G¯ÉèÃPï PÀgÀÄ£ï ªÀÄAUÀÄîjÑ ¸ÀVî ¥ÀæUÀwZï ªÉÄdÄAPï ¥ÁªÁè ¯Áå¤ì £ÉÆgÉÆ£Áí. vÉÃAAiÀiï JPÉ PÀ«vÉzÁéjA. vÉÃAAiÀiï ¥ÀAiÉÄè¥Á«ÖA. DzÉè GqÁ¸ï fªÉ PÀgÁÑ÷å §gÁ§gï £ÀªÉ ªÁqÁªÀ½ «²A » PÀ«vÁ ªÁZÀÛ¯ÁåPï ¨sÀªÀiÁð£ï ¥sÀÅ®AiÀiÁÛ.

¯Áå¤ì ¥ÀAiÉÄèZï ¥Á«ÖA PÀ«vÁ PÀļÁgÁPï ¥ÁªÁè. vÁPÁ vÁuÉ D±É¯ÉÆè ¸ÀıÉUï ºÁAUÁ¸Àgï ¯Á¨sÀÛ¯ÉÆ ªÀÄíuÉÆ£ï D«Ä ¨sÀgÀé¸ÁÛAªï. ºÁAUÁ¸Àgï vÁZÉA pPÁuÉA vÉÆ ygï PÀgïß gÁªÉÇè vÀgï, PÀ«vÉZÉ §¼ÀéAvïPÁAiÉÄPï UÀeÉðZÉÆå ¸ÀAVÛ D¥Éè aAvÁàzsÁjAvï vÉÆ ªÉƼÀÄ£ï WÉvÀ¯ÉÆ ªÀÄí¼ÉÆî ¨sÀgÀé¸ÉÆ DªÀiÁÌA D¸Á.

£ÀªÁåAPï D«Ä PÉ£ÁßAAiÀiï AiÉĪÁÌgï ¢vÁAªï. xÉÆqÉÆ vÉÃA¥ï, ²PÉÑ SÁwÃgï, ºÀĪÉÄzï eÉÆqÁÛ¥Á¸ÀÄ£ï. ¥ÀÅuï C¸À¯ÉÆ AiÉĪÁÌgï, ¸ÀzÁAPÁ¼ï ¯Á§Û¯ÉÆ ªÀÄíuï ¯ÉQ£Á¸ÁÛA PÀ«vÁ §gÀAiÀÄÛ¯ÁåA¤ vÁAZÉA ªÁZÀ¥ï D¤ ²PÀ¥ï R¼À£Á¸ÁÛA ZÁ®Ä zÀªÀjeÁAiÀiï D¤ vÁAZÉ PÀ«vÉZÉA ªÀd£ï ZÀqÀAiÀiÁÓAiÀiï.

-ªÉÄ°é£ï gÉÆræUÀ¸ï

PÀ«vÁ:

    ªÀÄAUÀÄîgï ±ÀºÀgï

    D¸ÉèA C±ÉA ªÀÄAUÀÄîgï ±ÀºÀgï
        ªÀ¸ÁðA D¢A, DzÁè÷å PÁ¼Ágï
            £ÁwèA §¸ÁìA, £ÁwèA ªÁºÀ£ÁA
                D¸ï¯ÉèA ¥ÀAiÀiïÚ ¨ÉÆAiÀiÁè UÁqÉågï

    ¨ÉÆAiÀiÁè UÁqÉÆå DAiÉÆè÷å ªÀÄíuÁÛA
        DªÁeï PÀ¼ÁÛ ªÉÄʯÁ zÉUÉgï
            «fävï D«Ä ¥À¼Éªïß ¸À¨sÁgï
                G¨É eÁ¯ÁåAªï ªÀiÁUÁðzÉUÉgï

    ¢Ã¸ï G¨Éè, ªÀgÁìA PÁ¨Ágï
        ZÁ®Ä eÁ°A §¸ÁìA ªÀiÁUÁðgï
            RIJZï RIJ ¥À¼ÉAªïÌ ªÀÄAUÀÄîgï
                ¸À«ð¸ï §¸ÁìA gÀAUÁ¼ï gÀAUÁ¼ï

    ªÀ¸ÁðA ¸ÀjèA, zÀ±ÀªÀiÁ£ï PÁ¨Ágï
        eÁ¯É ªÁºÀ£ÁAPï xÉÆqÉ ¸ÁªÁÌgï
            xÉÆqÉ eÁ¯É §¸ÁìA £ÀªÀÌgï
                ¸Àà¢üð eÁ¯É ¸ÀªÁðA ªÀÄÄPÁgï

    Deï ªÀÄAUÀÄîgï £ÁAªÁqÁèA ¸ÀA¸Áægï
        ¨ÉÆAiÀiÁè UÁqÉå xÁªïß ªÀiÁUÁðgï
            zÀĨÁAiÀiï ¯ÉÆPÁPï Wɪïß ªÉƼÁâgï
                zÉAªÉèA ªÀÄAUÀÄîgï ªÁgÁå §AzÁægï

    ¸ÉÆ©üvï ¸ÀÄAzÀgï ªÀÄAUÀÄîgï ±ÀºÀgï
        zÀĨÁAiÀiïÌ DvÁA eÁ¯ÁA ±ÉeÁgï
            ¥À¸ÉÆæA ¸ÀUÁî÷å£ï ¸ÀÄUÀAzsï vÁZÉÆ
                ªÀ¸ÁðA ¸ÀgÁè÷åj ºÀeÁgÉÆA ºÀeÁgï!

    -¯Áå¤ì £ÉÆgÉÆ£ÁíTitle : ªÀÄAUÀÄîgï ±ÀºÀgï

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.


 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M
 
 N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z