Kavita Kular


¸ÀA¥ÁzÀQÃAiÀiï:

PÀ«APï ¸ÁªÀiÁfPï dªÁ¨ÁÝjÃAiÀiï ¨ÁAzÁÛ

zÀ±ÉA§gï KPï vÁjPÉgï ¸ÀA¸Ágï¨sÀgï `KAiÀiïØ÷ì ¢Ã¸ï' ªÀÄ£ÁAiÀiÁÛvï. ¯ÉÆPÁPï KAiÀiÁØ÷ìZÁå ªÀiÁgÉPÁgï RUÁð«²A eÁuÁéAiÀiï, ZÀvÁæAiÀiï ¢ÃAªïÌ ºÁå ¢¸Á ¸ÀUÁî÷åA¤ ¥ÉæÃvÀ£ÁA ZÀ¯ÁÛvï. ¸Á»w vÀ±ÉA PÀ«ÃAiÀiï vÁAZÁå ¥ÉæÃvÀ£ÁAªÀ«ðA ¯ÉÆPÁPï V£Áå£ï ªÁAmÉÑA PÁªÀiï PÀgÁÛvï. PÉÆAPÀt PÀ«¤ÃAAiÀiï ºÁå JPÁ PÁªÀiÁAvï ¥ÁnA GgÉÑA £ÀíAiÀiï. ¸ÁªÀiÁfPï dªÁ¨ÁÝj vÁAPÁAAiÀiï ¨ÁAzÁÛ.

ºÉ ¢±É£ï ¥Àæ¸À£ïß ¤qÉÆØÃra PÀ«vÁ ºÁAUÁ¸Àgï ¥Éñï eÁ¯Áå. vÁuÉ ºÉ ¦qÉa KPï ¨sÉÆÃªï ¯Áí£ï PÀÆ¸ï ªÀiÁvïæ zÁPÀAiÀiÁè÷å. ºÁZÉÆ Cxïð ¸ÀVî ªÀiÁíAiÉÄvï vÁuÉAZï ªÁAneÁAiÀiï D¸ï°è ªÀÄíuï eÁAiÀiÁß, DªÀiÁÑ÷å ºÉgï PÀ«¤ÃAAiÀiï ºÉA PÁªÀiï ªÀÄÄPÁgï ªÀígÉÆAPï ¸Ázsïå D¸Á.

¥Àæ¸À£ïß ¤qÉÆØÃr ¥ÀAiÉÄè ¥Á«ÖA PÀ«vÁ PÀļÁgÁPï DAiÀiÁè. ªÀiÁí®ÏqÉÆ PÀ« vÉÆ. ¸ÀzÁÝ÷å ªÀÄÄA§AAiÀiïÛ ªÀ¹Û PÀgÁÛ. ¥sÀÅqÁgÁAvï D¥ÀŨÁðAiÉÄZÉÆå PÀ«vÁ Wɪïß ºÁAUÁ¸Àgï AiÉÄvÀ¯ÉÆ ªÀÄí½î ¥ÁvÉåt D«ÄÑ.

-ªÉÄ°é£ï gÉÆræUÀ¸ï

PÀ«vÁ:

    KAiÀiïØ÷ì


    eÁ£ÁégÁA ¥Áæ¸ï ZÀrvï
        eÁuÁj ªÀĤ¸ï
            vÁAZɪÀ¤ðA C¢üPï
                C£ÁßqÁàuÁA DzsÁgÁÛ
                PÀ½vï D¸ÉÆ£ïAiÀiï vÉÆ
                ¸ÀévÁ SÉÆAqï¯Áè÷å ¥sÉÇAqÁAvï
                zÉÆ¼É D¸ÉÆ£ï ¥ÀqÁÛ
                ¸ÀPÁðgÁZÉ, ZÀvÁæAiÀiï-»±ÁgÉ
         ªÁ¥ÀgÁ `gÀ§âgï vÉÆmÉ'
                ¥ÀÅuï vÉ D¬Ä£ïß WÀqÉå
                ¸Áéyð ªÀÄ£Áê¥ÀuÁPï
         D¨Éè² ªÀÄ£ï DzÁ¼ÁÛ£Á
                PÉÆÃuïZï Fqï £Á
                D¥Éè ªÀíréPÁAiÉÄPï
                PÀÄrZÉ D±Á-DPÁAPÉëPï
                DzsÁgï ªÉļÁÛ£Á
                vÁPÁ PÀ¸ÉèAZï £Álé£Á
         ¸ÀUïð zÉÆãïZï UÉÃuï ¢¸ÁÛ
                ¸ÀA¸ÁgÁa UÀeïð PÉÆÃuï ¯ÉPÁÛ
                WÀqÉå£ï -
                AiÉĪÉÆÌAqÁAvï ¥ÁAAiÀiï ¤¸ÀævÁ£Á
                ¸ÀUïð vÉA RUïð eÁvÁ
                GeÁå DUÁÖ÷åAvï PÀÆqï ¯Á¸ÁÛ
         DvÁA-
    ªÀĤøï aAvÁ, zÀĸÀðvÁ
    ªÁw ªÉÄuÁ¥ÀjA PÀUÀðvÁ
    PÁ¼ÉÆPï ZÁågïAiÀiï ¨sÉÆAªÀÛt ¥ÀqÁÛ
         ºÉ«ê£ï vÉ«ê£ï Gr ªÀiÁgÁÛ
                vÉ WÀqÉå PÀ¸ÉÆè ¥sÁAiÉÆÝ?
                D¥ÉÚA PɯÉèA PÀªÀiïð
                ªÀÄuÁð vÀtÂPï ¥ÁAiÀiÁÛ
                vÉzÁßA -
                `ªÉVAZï ªÀiÁíPÁ ªÀígï zɪÁ'
        ºÀzsÉðA zsÁqÁªïß ¨ÉƨÁmÁÛ
        PÀ¹èÃAiÀiï ¦qÁ zsÁqï zɪÁ
    `KAiÀiïØ÷ì' ªÀiÁvïæ ¢Ã£ÁPÁ!

    -¥Àæ¸À£ïß ¤qÉÆØÃr


Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.