Kavita Kular

ªÁA¬ÄÎuÁA


¸ÀA¥ÁzÀQÃAiÀiï:


ªÁAAiÉÄÎA ªÀíqï eÁvÁ£Á, PÁ½Ãeï PÀ¸À̸ÁÛ

» ªÁA¬ÄÎuï DªÀiÁÑ÷å eÁ£À¥Àzï ¥ÀzÁA¤ eÁAiÀiÁÛ÷å ¥Á«ÖA DAiÀiÁè÷å. DvÁA vÉ ªÁA¬ÄÎtÂPï eÉÆ¹ì ¦AmÉÆZÉ PÀ«vÉ£ï ªÀÄ£ÁêZÉA CzÀÄãvï gÀÆ¥ï ¢¯ÁA. vÉÆ zÉAmÁPï ¥ÁªÁÛ, ªÀiÁVgï ªÉÇAmÁPï. vÁaA ¹AwªÉÄAvÁA GZÁA§¼ï eÁvÁvï. ªÁAAiÀiÁÎ÷åa ªÁqÁªÀ¼ï vÁPÁ C²ÃAiÀiï zsÉƸÁÛ, vÁZÉÆå ¸ÁAeÉÆ ¯ÉUÀÄ£ï ZÀqÀàqÁÛvï. vÁZÁå PÁ¼ÁÓAvï ªÀÄĸÁîA PÁAqÁÛvï.

ªÉÆUÁa PÀ«vÁ. wPÁ eÁ£À¥ÀzÁZÉÆ gÀAUï ¯Á¬Ä¯Áè÷å£ï gÀAVÃ£ï ¢¸ÁÛ. eÉƹì D¥Éè DfAiÉÄZÉÆå PÁtÂAiÉÆA DAiÉÆÌ£ï ªÀíqï eÁ¯ÉÆè PÀ«. vÁPÁ C¸À¯ÉÆå PÀ«vÁ §gÀAªïÌ PÁAAiÀiï PÀµÁÖAZÉA £ÀíAiÀiï. vÀ¸À° KPï vÁAPï vÁuÉA ºÉ PÀ«vÉAvï zÁPÀAiÀiÁè÷å.

-ªÉÄ°é£ï gÉÆræUÀ¸ï


PÀ«vÁ:


ªÁA¬ÄÎuÁA

Qt Qt ªÁA¬ÄÎuÁA
ªÁA¬ÄÎtÂZÁå zÉAmÁ
¨sÉÃeï KPï ¢ÃAªï
ªÀiÁ£Á vÀÄeÁå ªÉÇAmÁ

¢UÀAvÁZÁå vÁåAiÀiï ¥ÉÇAvÁ
PÉÆuÉ ¯Á¬ÄèA vÁA©ØA ¦üAvÁA
ªÁA¬ÄÎtÂZÁå zÉAmÁgï ªÀiÁ£Á
WÀĹèA ¹AwªÉÄAvÁA

zÉAmÁ ªÀAiÉÄèA ªÁAAiÉÄÎA
C±ÉÃAAiÀiï ªÀiÁíPÁ zsÉƸÁÛ
ªÀiÁ£Á vÀÄeÁå ºÀzsÁåðgï
ªÁAAiÀiÁÎ÷å ªÁzÁ¼ï WÀĸÁÛ

ªÉÇAmÁ GªÀiÁå DmÉ«mÉ
¸ÁAeï » ZÀqÀàqÁÛ
PÁ¼ÁÓAvï PÁArÛvï ºÀeÁgï ªÀÄĸÁîA
ªÉÇÃAmï ªÀÄíeÉÆ «Ä«ÄðgÁÛ

gÀhiÁqÁgï §¸ÉÆ£ï PÁªÉÇî
QvÉA PÉÆuÁÚ aAvÁÛ
ZÀÄPÉÆ£ï UɯÁè÷å ¸ÀÄSÁPï
ZÀÄZÀÄðgÉÆ£ï PÀUÀðvÁ!

-eÉÆ¹ì ¦AmÉÆ, Q¤ßUÉÆýTitle : ªÁA¬ÄÎuÁA

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.


 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M
 
 N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z