Kavita Kular

PÀ«vÁ:

 

DmÉ«mÉ

 

zÀAiÀiÁð ªÉ¼Égï gÉAªÉgï gÁªÉÇ£ï

    ZÁågï zÀÄSÁA zÉƼÁåA¤ ªÁí¼Àªïß

        ¯ÁígÁAZÉgï wA UÀ¼À¬ÄèA vÀgï

            zÀAiÀiÁðPï PÀ¸ÉÆè ¥sÀgÀPï ¥ÀqÁÛ?

 

rUÉÆæ÷å eÉÆqÀÛZï PÁªÀiÁ SÁwÃgï

    PÀA¥ÉÇÚ÷å vÀÄPÁ ªÉÄeÉÆÑ÷å ¥ÀqÁÛ

        ²Qà ªÀÄíuÉÆ£ï ¥sÁAiÀiÁèA ©üvÀgï

            zÀªÀgÁè÷ågï ²PÁàPï ªÉÆïï PÉÆuï ¢vÁ?

 

UÀqÀAUÁAvï WÉÆmÁÛA £À¯ÁÌ÷åa ¸ÀÄgï

    DªÀiÁ¯ï ZÀqÉÆ£ï ZÁågï duÁAZÉgï aqÉÆ£ï

        UÁAªÁPï UÁ½ AiÉÄmÁè÷ågï vÀÄAªÉA

            £À¯ÁÌ÷åPï PÀ¸À¯ÉÆ ¥sÀgÀPï ¥ÀqÁÛ?

 

ªÉÇqÁÛAvÁè÷å UÀįÉƨÁa ¸ÉƨsÁAiÀiï ZÉƪÀÅ£ï

    ªÉÆUÁ ªÀiÁvÁåA¤ ¸ÉƨsÀAªïÌ ºÀÄ«ÄÖvÁ£Á

        PÁAmÉÆ ¯ÁUÉÆ£ï zÀÆSï eÁvÁ vÀgï

            UÀįÉƨÁa ¸ÉƨsÁAiÀiï QvÉA Gt eÁvÁ?

 

¸ÀªÉÆÓAPï ¸ÀPÀ£Á¸ÉèA PÁ½Ãeï vÀÄeÉA CvÉéA

    ªÉÆUÁ D±Á ªÀÄíf PÁ¼ÁÓPï D¥ÁÖvï vÉ£ÁßA

        ªÉÆUÁ vÁ£ÉPï D±É¯Áè÷å ¥sÀůÁPï vÀgï

            GzÁÌ xÉA¨ÉÆ KPï, vÁ£ï ¨sÁUÀAªïÌ ¸ÀPÁÛ?

 

-¥Àæ¸À£ïß ¤qÉÆØÃr


Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.