Kavita Kular

UÁA¢ü vÀvïé

PÀ«vÁ:

 

UÁA¢ü vÀvïé

 

    UÁA¢ü vÀvïé eÁAiÀiï ªÀÄíuÉÆ£ï

wÃgï ªÀ¸ÀÄÛgï £Éí¸À¯ÁUÉÆèA

 

    SÁ° ¥ÁAAiÀiÁ£ï ZÀ®¯ÁUÉÆèA

ºÀ¼Éî£ï ¥ÉÃAmï UÀ¯Éè£ï UÀ¯ÉÆè÷å

 

    eÁuÁj xÉÆqÉ ªÀÄít¯ÁUÉè

PÀAdÆ¸ï ªÀiÁgÁér C¼É DAiÉÆè

    £ÉuÁj xÉÆqÉ GZÁj¯ÁUÉè

¦¸ÉÆ ºÁAUÁ ªÀiÁUÉÆAPï DAiÉÆè

 

    UÁA¢ü vÀvïé eÁAiÀiï ªÀÄíuÉÆ£ï

vÉƦ ªÀiÁvÁåçgï WÁ°¯ÁUÉÆèA

    gÀ¸ÁÛ÷ågï ¯ÉÆÃPï ªÉǯÁAiÀiï¯ÁUÉÆè

C¼É vÉƦ ¢ÃAªïÌ ºÁAUÁ DAiÉÆè

 

    C»A¸Á ¤Ãvï eÁAiÀiï ªÀiÁíPÁ

¥ÀÅuï »A¸Á ªÉÄ½î ªÀiÁíPÁ

    wÃgï ªÀ¸ÀÄÛgï vÉƦ ¥À¸ÀAzï ªÀiÁíPÁ

¥ÀÅuï ªÀÄgÁåzï ºÉÆUÁØAªïÌ £ÁPÁ ªÀiÁíPÁ

 

-¯Áå¤ì £ÉÆgÉÆ£ÁíTitle : UÁA¢ü vÀvïé

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.


 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M
 
 N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z