Kavita Kular

ಥೆಂಬೆ / थेंबे

 

ಸಂಪಾದಕೀಯ್:

 

ಥೆಂಬೆ ಥೆಂಬ್ಯಾಂನಿ ಮನ್ಶಾಚೆಂ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್ ಘಡ್ತಾ 

’ಥೆಂಬೆ’ ಕವಿತಾ ಚಾಫ್ರಾಚ್ಯಾ ಸರ್ವಯ್ ಕವಿತಾಂ ಪರಸ್ ವೆಗ್ಳಿ. ಏಕ್ ಫಿಲೊಸೊಫಿಕಲ್ ಕವಿತಾ ಹಿ. ಮನ್ಶಾಚೆಂ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್ ಕಶೆಂ ಘಡ್ಟಾ ಮ್ಹಣುನ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ಸಾಂಗ್ತಾ. 

ಚಾಫ್ರಾಚ್ಯೊ ಸರ್ವಯ್ ಕವಿತಾ ಮ್ಹಾಕಾ ತೊಂಡ್‍ಪಾಠ್ ಯೆತಾಲ್ಯೊ. ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾಂನಿ ಚಾಫ್ರಾ ಬಾಬ್ ತಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಮ್ಹಜೆಕರ‍್ನಾ ಬರೊಂವ್ಕ್ ಲಾವ್ನ್ ಕವಿಸಮ್ಮೇಳನಾಂನಿ ವಾಚ್ತಾಲೊ. 

ಹೆ ಥೆಂಬೆ ತುಮ್ಚೇಂಯ್ ಜಿವಿತ್ ಘಡುಂ! 

-ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್

 

ಕವಿತಾ:

 

 

 

 

 

 

ಥೆಂಬೆ

ಗಿನ್ಯಾನಾಚೊ ಮುದೊ ತುಂಗಾ
ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯೆನ್ ತೊವ್ಲಾ -
ಶಿಕ್ಣಾನ್ ತುಜ್ಯಾ ಸಂವ್ಸಾರ್ ಪಳೆ
ರಾವ್ಲ್ಯಾಕಡೇನ್ ರಾವ್ಲಾ!
ಪೊವ್ಲೆಕುಡ್ಕೊ ಪಾಳ್ಣ್ಯಾಂತುಲೊ
ಫೊಂಡಾಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ಲಾ,
ಚಿಂತುನ್ ಚಿಂತುನ್ ಪರ್‍ತ್ಯಾನ್ ಪರ್‍ತೊ
ಆತ್ಮೊ ಮ್ಹಜೊ ಬಾವ್ಲಾ!

ಘಡ್ಯೆಕ್ ಮ್ಹಣ್ಟಾಯ್ ದೆವಾಕ್ ಸುವಿ
ಜಿವಿತ್ ತಾಚೊ ಧಾಗೊ!
ಕಿತೆಂ ಶಿಂವ್ತಾತ್ ದೊಗಯ್ ಪಾಪಿ
ಖಂಯ್ ತೊ ಧಾಗೊ ರಿಗೊ?
ಗರ್‍ವಾನ್ ತುಜ್ಯಾ ಅಂತಸ್ಕರ್ನಾಂತ್
ಭೆಸಾಂ ಕೆಲ್ಲೊ ಜಾಗೊ -
ಶಿಂವ್ತಾತ್‌‌ಗಾಯ್ ತೆ ಶಿಂದ್ತಾತ್
ಮಾಡ್ಯೆ ವಯ್ಲೊ ಸೊಗೊ?
ಸಮ್ಜನಾಸ್ತಾಂ ನಾಕಾ ದೀಂವ್
ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ತುಜ್ಯಾ ದಗೊ -
ಸಮ್ಜೊನ್ ಪಳೆ, ಬಸ್ಲಾಂ ಕೊನ್ಶಾಕ್
ಮೊನ್ಯಾಬರಿ ವೊಗೊ!

ಜಿವಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಭಿತರ್ ಪೊಕೊಳ್
ಭಾಯ್ಲಿಂ ಪುರಾಯ್ ‘ರೈಲಾಂ’
ನಿತ್ರಾಣಾಚೆಂ ಕಡ್ತಾರ್ ಕಶೆಂ
ದಾದ್ಲೆ ಜಾಂವ್ ತಿಂ ಬಾಯ್ಲಾಂ
ಕೊಣ್ ಜಾಣಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಾಂಕಾಂ
ಅಸ್ಲೆ ಗತಿಕ್ ಪಾಯ್ಲಾಂ!

ದಿಸನಾಸ್ಲೊ ಕರ್ಮಿ ಬಾವ್ಳೊ
ದಡಾಮ್ ತುಜೆಂ ವೊಡ್ಟಾ;
ವಯ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ಗಾಕ್, ಪೊಂದ್ಲೆ ಭುಂಯೆಕ್
ಮಾತೆಂ ಗಳೊ ಫೊಡ್ಟಾ;
ದಾಂಬುನ್, ವೊಡುನ್ ಕೊಣಯ್ ತರ್‌ಯ್
ಥೆಂಬ್ಯಾ ಧಾರಿಕ್ ಜೊಡ್ಟಾ;
ಎಕೇಕ್ ಥೆಂಬೊ ಅಂತ್ರಳಾಂತ್ಲೊ
ತುಜ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತ್ ಝಡ್ಟಾ-
ಥೆಂಬೊ ಜಾವ್ಯೆತ್ ಅಮೃತಾಚೊ
ತಾಳ್ಯಾ ಬಿಳಾಂತ್ ಪಡ್ಟಾ;
ಉಬ್ರಾ ಉದ್ಕಾ ಜಾವ್ಯೆತ್ ಥೆಂಬೊ
ಫಾಟೋ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಡ್ಟಾ;
ಮೆಣಾ ಥೆಂಬೊ, ಶೆಣಾ ಥೆಂಬೊ
ಕಾಳೀಜ್ ಕಾಂತುನ್ ಕಾಡ್ತಾ;
ಉರ್‍ಯಾ ಥೆಂಬೊ, ಬಿಬ್ಯಾ ಥೆಂಬೊ
ಶಿರೇನ್ ಶಿರೊ ಫೊಡ್ಟಾ;
ಆಂಬ್ಯಾ ಥೆಂಬೊ, ಲಿಂಬ್ಯಾ ಥೆಂಬೊ
ಕುಡಿ ಆತ್ಮ್ಯಾಕ್ ನಾಡ್ಟಾ.

ಖಂಯ್ಚೋಯ್ ಆಸೊಂ ಪಯ್ಲೊ ಥೆಂಬೊ
ತುಜ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತ್ ಪಡ್ಟಾ
ತೊಚ್ ತೊ ಥೆಂಬೊ, ಉಬ್ಯಾನ್ ಉಬೊ
ತುಜೆಂ ಜಿವಿತ್ ಘಡ್ಟಾ!

-ಚಾ.ಫ್ರಾ. ದೆಕೊಸ್ತಾ

चाफ्राची ’थेंबे’ कविता आयकूंक हांगा चिचाया
ಚಾಫ್ರಾಚಿ ’ಥೆಂಬೆ’ ಕವಿತಾ ಆಯ್ಕುಂಕ್ ಹಾಂಗಾ ಚಿಚಾಯಾ

 

संपादकीय:

थेंबे थेंब्यांनी मनशाचें व्यक्तित्व घडता

’थेंबे’ कविता चाफ्राच्या सर्वय कवितां परस वेगळी. एक फिलोसोफिकल कविता ही. मनशाचें व्यक्तित्व कशें घडटा म्हणून ही कविता सांगता.

चाफ्राच्यो सर्वय कविता म्हाका तोंड‍पाठ येताल्यो. जायत्या संदर्भांनी चाफ्रा बाब ताच्यो कविता म्हजेकरना बरोवंक लावन कविसम्मेळनांनी वाचतालो.

हे थेंबे तुमचेंय जिवीत घडूं!

-मेल्विन रोड्रीगस

कविता:

थेंबे

गिन्यानाचो मुदो तुंगा
बुदवंत्कायेन तोवला -
शिकणान तुज्या संवसार पळे
रावल्याकडेन रावला!
पोवलेकुडको पाळण्यांतुलो
फोंडालागीं पावला,
चिंतून चिंतून पर‍त्यान पर‍तो
आत्मो म्हजो बावला!

घड्येक म्हणटाय देवाक सुवी
जिवीत ताचो धागो!
कितें शिंवतात दोगय पापी
खंय तो धागो रिगो?
गर‍वान तुज्या अंतस्कर्नांत
भेसां केल्लो जागो -
शिंवतात‌‌गाय ते शिंदतात
माड्ये वयलो सोगो?
समजनासतां नाका दींव
काळजाक तुज्या दगो -
समजून पळे, बसलां कोनशाक
मोन्याबरी वोगो!

जिवीत म्हळ्यार भितर पोकोळ
भायलीं पुराय ‘रैलां’
नित्राणाचें कडतार कशें
दादले जांव तीं बायलां
कोण जाणा कित्याक तांकां
असले गतीक पायलां!

दिसनासलो कर्मी बावळो
दडाम तुजें वोडटा;
वयल्या सर्गाक, पोंदले भुंयेक
मातें गळो फोडटा;
दांबून, वोडून कोणय तर‌य
थेंब्या धारीक जोडटा;
एकेक थेंबो अंत्रळांतलो
तुज्या तोंडांत झडटा-
थेंबो जाव्येत अमृताचो
ताळ्या बिळांत पडटा;
उबरा उदका जाव्येत थेंबो
फाटो पाटल्यान उडटा;
मेणा थेंबो, शेणा थेंबो
काळीज कांतून काडता;
उऱ्या थेंबो, बिब्या थेंबो
शिरेन शिरो फोडटा;
आंब्या थेंबो, लिंब्या थेंबो
कुडी आत्म्याक नाडटा.

खंयचोय आसूं पयलो थेंबो
तुज्या तोंडांत पडटा
तोच तो थेंबो, उब्यान उबो
तुजें जिवीत घडटा!

-चा. फ्रा. देकोस्ता

 

 Title : ಥೆಂಬೆ / थेंबे

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.


 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M
 
 N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z