Kavita Kular

ಸ್ವಪ್ಣಾಂತುಲೆಂ ರಾಜ್

ಕವಿತಾ:

 

 

 

 

 

ಸ್ವಪ್ಣಾಂತುಲೆಂ ರಾಜ್

ಸಾಂವ್ಳ್ಯಾ ಶೆತಾಂ  ವೊಳಿಂ ವಡಾರುಕಾಮುಳಿಂ
ಕವ್ಳೊನ್ ಆಸ್ತಾಂ ನೇತ್ರಾವತಿ ವ್ಹಾಳತ್ ಸುಳುಸುಳಿಂ
ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ ಸುರ್ಯಾನ್ ಸಕಾಳ್ ಚೊವುಂಕ್ ನಾತ್ಲೊ -
ನಿದ್ರಾ ಜಾಗಂವ್ಕ್ ತಾಚಿ, ಕೊಂಬ್ಯಾನ್ ಸಾದ್ ಘಾತ್ಲೊ
ಕೊನ್ಶಾಂತ್ಲೆ ಕೊಗ್ಳಿಬಾಯೆ ಪೆಂಪಾರೆಂ ತುಜೆಂ ವಾಜ್
ಮನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಜಾಲಾಂ ಕಾಲುಬುಲೆಂ ಆಜ್ -
ಪಳಾನ್ ಪಳ್ ಮತಿಕ್ ಯೆತಾ ಸ್ವಪ್ಣಾಂತುಲೆಂ ರಾಜ್!

ಬಾಳ್ ಕಿರ್ಣಾನ್ ನೆಟಂವ್ಕ್ ತೆಂ ತರ್ನೆಂ ತರ್ನೆಂ ಫಾಂತೆಂ
ಸುರ್ಯಾ ತೊಂಡ್ ಘುಂವ್ಲೆಂ - ಜಶೆಂ ಘುಂವತ್ ದಾಂತೆಂ
ತೆದ್ನಾಂ ಅಂತ್ರಳಿಂಕ್ ಪಡ್ಲ್ಯೊ ಧಾರಿ, ದೆಂವ್ಲ್ಯೊ ಸುಂದರ್ ನಾರಿ
ಝಳಕ್ ನ್ಹೆಸೊನ್ ಆಂಗಾವರಿ ದೆಂವ್ಲ್ಯೊ ಹಾರಿನ್ ಹಾರಿ
ಗಾಜ್ಲೊ ಆವಾಜ್ ಗಾಜ್ತಾ ಜಶಿ ದರ್ಯಾಂತುಲಿ ಗಾಜ್-
ಕಾಳೀಜ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾವ್ಜೆವ್ನ್ ಜಾಲೆಂ ವೊಲೆಂ ವೊಲೆಂ ಆಜ್;
ಮತಿ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ದಿಸ್ಲೆಂ ಸುಂದರ್ ಸ್ವಪ್ಣಾಂತುಲೆಂ ರಾಜ್!

ಹಾರಿಂ ಮಧೆಂ ಝರಿಪರಿ ಬಾವ್ಲೆಂ ಆಯ್ಲೆಂ ಕಸ್ಲೆಂ?
ತೆಂಚ್ ತೆಂ ಸ್ವಪ್ಣಾಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಾಚ್ವೆಂ ಪಾಚ್ವೆಂ ಆಸ್ಲೆಂ!
ನ್ಹೆಸೊಣ್ ಧವ್ಯಾ ದೊವಾಪರಿ, ಕುಪಾಂ ಗಾಡ್ಯಾರ್ ಸವಾರ್
ರಶ್ಮಿ ಘೊಡೆ ಗಾಡಿ ವೊಡಿ, ವರ್ಣುಂಕ್ ಅಸ್ಕತ್ ಉತರ್
ಬೊಟಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವೊಂಟಾಂಕ್ ಲಾವುಂಕ್ ಬಾವ್ಲೆಂ ಆಯ್ಲೆಂ ಆಜ್
ಉಟಾಉಟಿಂ ಗಾಡ್ಯೆಂತ್ ವೊಡುನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಕೆಲೆಂ ಆಜ್;
ಗಾಡಿ ಉಬ್ಲಿ ಮ್ಹಾಕಾ ದಾಕಂವ್ಕ್ ಸ್ವಪ್ಣಾಂತುಲೆಂ ರಾಜ್!

ರಡ್ಚಿ ಭುಮಿ, ರಡೊನ್ ಮರೊನ್ ಕುಪಾಂ ಖಾಲಿ ನಿದ್ಲಿಂ
ಗಾಡಿ ಹಂಸಾ ಜೊಡ್ಯೆಪರಿಂ ಹಳ್ವಾಯೆನ್ ತಂಗ್ಲಿ
ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ ಬೊಂಗ್ಯಾಪರಿ ರಾಜ್ ಥಂಯ್ಚೆಂ ಫುಲ್ಲೆಂ
ವಸಂತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಹಾಸ್ಯಾಪರಿ ಆಂಗ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಭುಲ್ಲೆಂ
ರಾಣ್ಯೆನ್ ಮ್ಹಜೆ, ಮತಿಕ್ ಮ್ಹಜೆ ಉಜ್ವಾಡಾಯ್ಲೆಂ ಆಜ್
"ಹೆಂ ಆಮಾ ಭಾಗಿಯಾಂಚೆಂ ಸುವರ್‍ಣಾಲೆಂ ರಾಜ್"
ಮ್ಹಳೆಂ ತಾಣೆಂ ವರ್ಣುನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸ್ವಪ್ಣಾಂತುಲೆಂ ರಾಜ್!

ರೈತ್ ಎಕ್ಲೊ ಭಾಂಗ್ರಾಮಾತ್ಯೆಂತ್ ಕಷ್ಟಾಂ ಭಿಂ ವೊಂಪಿ
ತೊಂಡಾರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಹಾಸತ್ ಖೆಳತ್ ತರ್ನಿ ಪಾಚ್ವಿ ರೊಂಪಿ
ಹಾಂಗಾ ರಾನಾಂ ವನಾಂ ಮೊಳೆಶಿಳೆಂ ಆಂಬೊರ್‍ಪಿಕೆ ಹಾಸ್ಲೆ
ಹಾಂಗಾ ಬಂಜರ್ ಶೆತಾಂ, ಕಾಂಟೆಕಿಳೆ, ದೊಂಗರ್ ಸುಕೆ ನಾಸ್ಲೆ
ಹಾಂಗಾ ಮ್ಹಾಕಾ ದೆಖೊನ್ ಫಾತ್ರಾ ಹಾಸೊ ದಿವುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ ಪಾಜ್!
ಸುಕೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ಕಾಳೀಜ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಲಕ್‍ಲಕಿಲೆಂ ಆಜ್!
ಕಶೆಂ ವರ್ಣುಂ ಕಶೆಂ ಆಸ್ಲೆಂ ಸ್ವಪ್ಣಾಂತುಲೆಂ ರಾಜ್?

ಹಾಂಗಾ ಮನ್ಶಾ ತೊಂಡಾರ್ ಹಾಸತ್ ಆಸ್ಲಿ ಎಪ್ರಿಲಾಂತ್ಲಿ ಕಳಾ
ಹಾಂಗಾ ಲೆತ್ರಾ ಉತ್ರಾಂತ್ ಗಳತ್ ಆಸ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ ಜ್ಯೋತಿ ಮಾಳಾ
ಹಾಂಗಾ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಮನ್ಶಾಪೂತ್ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಖಾಯಿನಾತ್ಲೆ
ಹಾಂಗಾ ಕಶ್ಟಿ ಪೆಲ್ಯಾಶೆತಾಂತ್ ಆಪ್ಲೊ ಬಾವ್ಟೊ ಲಾಯಿನಾತ್ಲೆ
ಹಾಂಗಾ ಆಸ್ಲೆಂ ಲ್ಹಾನಾಂ ವ್ಹಡಾಂಕ್ ಆಪಾಪ್ಲೆಂ ರಾಜ್
ಹಾಂವೆಂ ವೆಂಗ್ಲೆಂ ರಾಣ್ಯೆಕ್ ಮ್ಹಜೆ -ಭಿಂಯಾಕ್ ನಿಕೆಪಿಲೆಂ ಆಜ್
ಸಂತೊಸಾಚಿ ಖರಿ ಸೊಭಾಯ್ ಸ್ವಪ್ಣಾಂತುಲೆಂ ರಾಜ್!

ಭೊಂವ್ತಾಂ ಭೊಂವ್ತಾಂ ಸುರ್ಯೊ ಥಕೊನ್ ಧರ್ಣಿ ಉಶ್ಯಾರ್ ನಿದ್ಲೊ
ರುಕಾಂ ಇಡ್ಯಾಂತ್ ತಕ್ಲಿ ಕಾಡುನ್ ಚಂದ್ರೆಮ್ ಶೆತಾರ್ ಸೊಭ್ಲೊ
ರಾಣ್ಯೆನ್ ಮ್ಹಜೆ ವೊಡುನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಹಾತಾಪಾಯಾನ್ ವೆಂಗ್ಲೆಂ
ಉಬೆನ್ ತಾಚೆ ಕಡೊನ್ ಹಾಂವೆಂ ಗಾಲಾಂ ವೊಂಟಾಂಕ್ ಚುಂಬ್ಲೆಂ
"ಹಾಯ್ ಸ್ವಪ್ಣಾಂತುಲೆಂ ರಾಜ್ ಆಮಿ ಆಪ್ಲೆಂ ಕೆಲೆಂ ಆಜ್
ಸಂತೊಸಾಚೆ ನಿತಳ್ ಝರಿನ್ ಮ್ಹೆಳೆಂ ಧುಲೆಂ ಆಜ್;
ಆನಿ ತುಜೆಂ ಆನಿ ಮ್ಹಜೆಂ ಮೊಗಾ ಸ್ವಪ್ಣಾಂತುಲೆಂ ರಾಜ್!"

ತೆದ್ನಾಂ ಧರ್ಣಿ ಹಾಸ್ಲಿ; ಚಂದ್ರೆಮ್ ಲಜ್ಲೊ; ರೂಕ್ ಬಾವ್ಲೆ -
ರಾಣ್ಯೆನ್ ಲೊಟ್ಲೊ ಭುಮಿಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಬಾರುನ್ ಧಾಂವ್ಲೆ;
"ಥೂ! ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಸುಣ್ಯಾ! ಕಾಳೀಜ್ ತೃಪ್ತೆಂತ್ ಪಿಕಯ್
ಭುಮಿ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾ ಕಿಡ್ಯಾಂಕ್ ಮನ್ಶಾಪಣ್ ಶಿಕಯ್
ಮಾಗೀರ್ ಭೆಟ್ತಾಂ ಮನ್ಶಾಂ ರುಪಾರ್ -ತುಕಾ ನ್ಹಯ್ ಹೆಂ ರಾಜ್"
ಮ್ಹಳೆಂ ತಾಣೆಂ ರಡ್ಣ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ - ನಾಸ್ ಜಾಲೆಂ ಆಜ್
ಸ್ವಪ್ಣಾಂತುಲೆಂ ಸ್ವಪ್ಣಾಂತ್ ಉರ್‍ಲೆಂ, ಸ್ವಪ್ಣಾಂತುಲೆಂ ರಾಜ್!

-ಚಾ.ಫ್ರಾ. ದೆಕೊಸ್ತಾTitle : ಸ್ವಪ್ಣಾಂತುಲೆಂ ರಾಜ್

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.


 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M
 
 N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z