Kavita Kular

ಸಂಪಾದಕೀಯ್:

ಆವಯ್ಚೆಂ ಗುಣ್‍ಗಾನ್ ಕರ್ಚಿ ಕವಿತಾ

ಆಈ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆವಯ್. ಆವಯ್ಚೆಂ ಗುಣ್‌ಗಾನ್ ಕರ್ಚಿ ಹಿ ಕವಿತಾ ಉದಯ್ ಮ್ಹಾಂಬ್ರೊನ್ ದಿಲ್ಯಾ. ಆಪುರ್ಬಾಯ್ ಕರ್ತಾನಾ ಕರುನ್, ಚುಕಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾವೆಳಾರ್ ಜಾಯ್ ತಿ ಶಿಕ್ಷಾ ದೀವ್ನ್ ಕವಿಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಾಕ್ ಆಕಾರ್ ದಿಲ್ಲಿ ಆವಯ್; ದಾರಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಕ್ ರಿತ್ಯಾ ಹಾತಾಂನಿಂಚ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ರಿತ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾನ್ ಸೈತ್ ವಚುಂಕ್ ಸೊಡಿನಾತಲ್ಲಿ ಆವಯ್; ಸಾವ್ಳಿ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ರುಕಾಬರಿ, ತಿಚೆ ಸಾವ್ಳೆಂತ್ ಜಿಯೆತಲ್ಯಾಂಕ್ ಸುಶೆಗಾಚಿ ನೀದ್ ಹಾಡ್ಚಿ ಆವಯ್ - ಅಸಲ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಆವಯ್ಚಿ ವ್ಹಡ್ವಿಕ್ ತೊ ಗಾಯ್ತಾ.

ತಿ ಆಜ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಹೆ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಸಹಜ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಕಾ ವೆಡೊ ಘಾಲುನ್ ಆಸಾತ್. ತೊ ತಿಚೆಂ ಮುಖ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪಳೊಂವ್ಕ್ ತಳ್ಮಳೊನ್ ಆಸಾ.

ಉದಯ್ ಮ್ಹಾಂಬ್ರೊಚೆಂ ನವೆಂಚ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಹಯ್ ಸಾಯ್ಬಾ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಕ್ ಆಮಿ ಬರೊ ಯೆವ್ಕಾರ್ ದಿತಾಂವ್.

-ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್

ಕವಿತಾ:

 

 

 

 

 

 

ಆಈ

ಭರ್‌ಭರೂನ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ ಜರೀ ಸಂವ್ಸಾರಾಂತ್ಲೆಂ ಸುಖ್
ವಸ್‌ವಸ್ಲಾ ಹಾಂವ್ ಪಳೊಂವ್ಕ್ ಆಈ ತುಜೆಂ ಮುಖ್

ಆಪುರ್ಬಾಯ್ ಕರ್ಚಿ ಕಶಿ ತುಂವೆಂಚ್ ಶಿಕಯ್ಲಿ
ಮಸ್ತೆಪಣಾಕ್ ಖ್ಯಾಸ್ತ್ ದೀವ್ನ್ ದೇಖ್ ದಾಖಯ್ಲಿ
ಪೂತ್ ಜರೀ ಜಾಲೊ ತುಜೊ ಭೊಗ್ಶಿಲಿ ನಾ ಚೂಕ್
ವಸ್‌ವಸ್ಲಾ ಹಾಂವ್ ಪಳೊಂವ್ ಆಈ ತುಜೆಂ ಮುಖ್

ಉಣಿದುಣಿಂ ಉತ್ರಾಂ ತುಂವೆಂ ಕೊಣಾ ದಿಲಿ ನಾ
ದಾರಾಂತ್ಲೊ ಸೊಯ್ರೊ ರಿತ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ಗೆಲೊ ನಾ
ತಾನ್‌ಭುಕೆ ವಿಸರ್ ಘಾಲಿ, ಸಾವ್ಳಿ ತುಜಿ, ತುಂ ಗೆ ರೂಖ್
ವಸ್‌ವಸ್ಲಾ ಹಾಂವ್ ಪಳೊಂವ್ಕ್ ಆಈ ತುಜೆಂ ಮುಖ್

ಧಂಡ್‌ಶೀತಳ್ ವ್ಹಾಂವ್ತಿ ವಾರೆಂ, ಮ್ಹಾಕಾ ನಾಸ್ಲೊ ಭಂಯ್
ವೆಂಗೆಂತ್ ಮೊಗಾಊಬ್ ದೀತ್ ತುಂ ಗೆ ಮ್ಹಣ್ಟಾಲಿ ಆಲಯ್
ಆಈ ಮ್ಹಾಕಾ ಸೊಡುನ್ ಗೆಲಿ ಕಾಳ್ಜಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದುಖ್
ವಸ್‍ವಸ್ಲಾ ಹಾಂವ್ ಪಳೊಂವ್ಕ್ ಆಈ ತುಜೆಂ ಮುಖ್

ಭರ್‌ಭರೂನ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ ಜರೀ ಸಂವ್ಸಾರಾಂತ್ಲೆಂ ಸುಖ್
ವಸ್‍ವಸ್ಲಾ ಹಾಂವ್ ಪಳೊಂವ್ಕ್ ಆಈ ತುಜೆಂ ಮುಖ್

-ಉದಯ್ ಮ್ಹಾಂಬ್ರೊ

संपादकीय:

आवयचें गुण‍गान कर्ची कविता

आई म्हळयार आवय. आवयचें गुण‌गान कर्ची ही कविता उदय म्हांब्रोन दिल्या. आपुरबाय कर्ताना करुन, चुकी केल्ल्यावेळार जाय ती शिक्षा दीवन कविच्या व्यक्तित्वाक आकार दिल्ली आवय; दारार आयिल्ल्या मनशाक रित्या हातांनिंच कित्याक रित्या काळजान सैत वचुंक सोडिनातल्ली आवय; सावळी दिंवच्या रुकाबरी, तिचे सावळेंत जियेतल्यांक सुशेगाची नीद हाडची आवय - असल्या उत्रांनी आवयची व्हडविक तो गायता.

ती आज ह्या संसारा थावन पयस आसा म्हणताना हे उगडास सहज जावन ताका वेडो घालुन आसात. तो तिचें मुख पर्त्यान एक पावटीं पळोंवक तळमळोन आसा.

उदय म्हांब्रोचें नवेंच पुस्तक हय सायबा आयलेवार पर्गट जालां. ह्या पुस्तकाक आमी बरो येवकार दितांव.

-मेलविन रोडरिगस

आई

भर‌भरून मेळ्ळें जरी संवसारांतलें सुख
वस‌वसला हांव पळोंवक आई तुजें मुख

आपुरबाय कर्ची कशी तुंवेंच शिकयली
मस्तेपणाक ख्यास्त दीवन देख दाखयली
पूत जरी जालो तुजो भोगशिली ना चूक
वस‌वसला हांव पळोंव आई तुजें मुख

उणिदुणीं उत्रां तुंवें कोणा दिली ना
दारांतलो सोयरो रित्या हातीं गेलो ना
तान‌भुके विसर घाली, सावळी तुजी, तूं गे रूख
वस‌वसला हांव पळोंवक आई तुजें मुख

धंड‌शीतळ व्हांवती वारें, म्हाका नासलो भंय
वेंगेंत मोगाऊब दीत तूं गे म्हणटाली आलय
आई म्हाका सोडुन गेली काळजा म्हज्या दुख
वस‍वसला हांव पळोंवक आई तुजें मुख

भर‌भरून मेळ्ळें जरी संवसारांतलें सुख
वस‍वसला हांव पळोंवक आई तुजें मुख

-उदय म्हांब्रो


Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.


 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M
 
 N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z