Kavita Kular

ಕೊಡಿಯಾಳ್ಚ್ಯಾ ಬಸ್ಸಾಂನಿ

ಸಂಪಾದಕೀಯ್:

ಇಜಾ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಬಸ್ಸಾಗಾರಾಂಚಿಂ ಖೆಳ್ಕುಳಾಂ

ಕೊಡಿಯಾಳ್ಚ್ಯಾ ಬಸ್ಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರ‍್ಯಾಂನಿ ಭೊಗ್ಚಿ ಕರಂದಾಯ್ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ದಿಸ್ಚೆಬರಿ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಚಾ.ಫ್ರಾ. ದೆಕೊಸ್ತಾನ್ ಚಿತ್ರಿತ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಪಯ್ಣಾರ‍್ಯಾಂನಿ ಪಯ್ಣ್ ಕರ‍್ತಾನಾ ಭೊಗ್ಚಿ ಸಜಾ, ವಿರಾರಾಯ್ ಆಯ್ಕತಾನಾ ಕಾಳೀಜ್ ಕಡ್ತಾ ಆನಿ ತಾಂಚೆರ್ ಬಿರ್ಮತ್ ಉಸ್ಕೊನ್ ಯೆತಾ ತರೀ, ಕವಿನ್ ವರ್ಣನ್ ಕರುಂಕ್ ಜೆ ಅಲಂಕಾರ್ ವಾಪರ‍್ಲ್ಯಾತ್, ತೆ ವಾಚ್ತಾನಾ ಕುತ್ತ್ ಕರುನ್ ಹಾಸೊಂಕ್ ಯೆತಾ.

ಎಕೆ ವಾಟೆನ್ ಹಿ ಇಜಾ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಾಲಕಾಂಚಿಂ, ಚಾಲಕಾಂಚಿಂ ಆನಿ ಮ್ಹಾಲಕಾಂಚ್ಯಾ ಪುತಾಂಚಿಂ ತೊ ಖೆಳ್ಕುಳಾಂ ಕರ‍್ತಾ.

ಹಿ ಕವಿತಾ ಚಾ.ಫ್ರಾ.ನ್ ಸ್ವತಾ ವಾಚ್ಚಿ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮಝಾಚ್ ಭೊಗ್ತಾಲಿ. ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ಲಿಂ ಸಿಟಿ ಬಸ್ಸಾಂ ಉರ‍್ತಾ ಪಾಸುನ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ತಶೀಚ್ ಜಿವಿ ಜಿವಿ ಉರ‍್ತಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಖಂಡಿತ್.

-ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್

ಕವಿತಾ:

 

 

 

 

ಕೊಡಿಯಾಳ್ಚ್ಯಾ ಬಸ್ಸಾಂನಿ

ಹಾಂವ್ ಜೆದ್ನಾಂ
ಕೊಡಿಯಾಳ್ಚ್ಯಾ ಬಸ್ಸಾಂನಿ ಚಡ್ಟಾಂ
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಳಾಂಚಿ
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲಾಂಚಿ
ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಚಿ ಆಶಾ ಸೊಡ್ಟಾಂ

`ವೆಗಿಂ, ವೆಗಿಂ, ವೆಗಿಂ -
ತುಂ ಖಂಯ್ ಸರ್ಗಾಕ್ ಪಳೆತಾಯ್‌ಗೆ?
ಚಡ್, ಮುಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಚಡ್
ಪಾಚ್ವ್ಯಾ ಖೊಮ್ಸಾಚೊ
ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಚಡ್.
ಪಿಂದಲ್ಲೆ ಲುಂಗಿಯೆಚೊ
ತುಂ ಕೊಣಾಕ್ ಪಳೆತಾಯ್‌ಗಾ?
ಮುಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಚಡ್.
ವೆಗಿಂ, ವೆಗಿಂ, ವೆಗಿಂ-
ಲೊಂಕಾಡ್ ಧರ್, ಲೊಂಕಾಡ್ ಧರ್
ಜಾಯ್ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್
ಪೆಲ್ಯಾನ್ ಸರ್
ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಮರ್
ರೇಟ್!'

ಹಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಪಾಲಕಾಚಿಂ
ಸಾರ್ಕಿಂ ಕಾನಾಂತ್ ರಿಗ್ಚೆ ಆದಿಂ
ಬಸ್ಸ್ ಪಾವ್ಲೆಂ
ಪಿಲಿಕುಮೆರಿಚೆ ಝಿರಿಯೆಲಾಗಿಂ
ಬರ್ಫಾಚಿ ಶಿರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಉಂಡಾಂತ್
ಕಾಳ್ಜಾಚೊ ಕೊಪೊ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತ್!

`ಪಾಟಿಂ, ಪಾಟಿಂ, ಪಾಟಿಂ ವಚಾ -
ಥಂಯ್ ಮಾಟವ್ ಘಾಲುಂಯೆತಾ
ಜಿಬ್ಲಿ ಖೆಳುಂಯೆತಾ
ರಾಂದಣ್ ಉಬಾರ‍್ಯೆತಾ
ಕಾಯ್ಲ್ ದವರುಂಯೆತಾ
ಪಾನ್ಪಾಳೆ ಭಾಜುಂಯೆತಾ,
ಪಾಟಿಂ ಪಾಟಿಂ ಪಾಟಿಂ ವಚಾ-
ಆನಿ ಪಾಟಿಂ ವಚೊನ್
ಸರಳಾಂಕ್ ಘಸ್ಟೊನ್
ಸರಳಾಂ ಉಸಳ್ಟಾನಾ-
ಮುಕಾರ್, ಮುಕಾರ್, ಮುಕಾರ್ ವಚಾ-
ತುಕಾ ಕಿತೆಂ ಲಜ್ ದಿಸ್ತಾ?
ಬಾಯ್ಲಾಂ ತೊಂಡ್ ದೆಖೊಂಕಚ್ ನಾ?
ಲಾಗ್ಲೆಂ ತರ್ ಖೊವಳ್ ಝಡ್ಟಾ?
ಮುಕಾರ್, ಪಾಟಿಂ, ಮುಕಾರ್, ಪಾಟಿಂ
ಹಿಂ ಗಾಡ್ವಾಂ, ಗೊರ‍್ವಾಂ ವಾ ಕಾಟಿ?'

ಮುಕ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಟ್ಲಿಂ
ಪಾಟ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಮುಕ್ಲಿಂ
ಆದ್ಳೊನ್, ಚೆಂಚುನ್, ಝೆಂಜ್ರೊನ್ ಪಿಕ್ಲಿಂ
ಕುಲ್ಯಾಂಚೊ ಕುಟೊ
ಹಾಡಾಂಚೊ ಪಿಟೊ
ಪಾಟಿಂ ಖಾಡ್ಕಿ
ದಾಂತ್ ಹಲ್ಕಂದೊನ್
ಪುಸ್ಪುಸುನ್ ಗೆಲೆ
ಕಾಂಳ್ಗಾಂಚ್ಯಾ ಬಿಯಾಂಪರಿ!

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಏಕ್ ಗಾಡಿ ಯೆತಾ
ಆನಿ ಜಶಿ ಹಾಚಿ ಪಾಡಿ ಪಾಡ್ಯಾಕ್ ಯೆತಾ
`ರೇಟ್' ಮ್ಹಣ್ ಬೊಬಾಟ್ ಮಾರ‍್ತಾ -
`ಕೊಂಪಿಟಿಶನ್' ಮ್ಹಣ್ ಪುಸ್ಪುಸ್ತಾನಾ
ಕೊಣಾಚೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ ಬಸ್ಕೆ ಪೊಂದಾ
ಕೊಣಾಚೊ ಘೊವ್ ಕೊಣಾಚ್ಯಾ ಉಸ್ಕ್ಯಾರ್
ನಾರ‍್ಲ್, ಕೆಳಿಂ, ಗೊಡ್ ಆನಿ ಫೊವ್
ಕಾಲಯಿಲ್ಲೆಭಾಶೆನ್.

ರಾವ್ಣಿ ಆಯ್ಲಿ, ವಾಯಾಪರಿ
ಖದ್ವಳ್ತಾತ್ ಪೊಟಾಂತ್ ಪೆರಿ-
`ವೆಗಿಂ, ವೆಗಿಂ, ವೆಗಿಂ
ನಿದಲ್ಲ್ಯಾತ್? ಸಪ್ಣೆತಲ್ಯಾತ್?
ಕೆಳಿಂ ಖಾತಲ್ಯಾತ್?
ಉಮೆ ದಿತಲ್ಯಾತ್?
ವೆಗಿಂ, ವೆಗಿಂ, ವೆಗಿಂ-
ರೇಟ್!'

ರಾವ್ ಬಾಬಾ, ಮ್ಹಜಿ ದಾವಿ ವ್ಹಾಣ್
ಕೊಣಾಚ್ಯಾ ತರಯ್ ಮಿರ‍್ಯಾಂತ್ ಉರ‍್ಲ್ಯಾ
ಉಜ್ವಿ ವ್ಹಾಣ್ ನಶಿಬ್ ಫುಟೊಣ್
ಕಾಜಾರಾಚೆ ಆಶೆಚಿಂ
ಪಾನಾಂ ಖುಂಟ್ಚೆ ಆದಿಂ
ವಿಧುರ್ ಜಾಲ್ಯಾ
`ರೇಟ್'-
ಬಸ್ಸ್ ಖರ್ಶೆಲೆಂ, ಘುರ‍್ಕೆಲೆಂ, ಉಸಳ್ಳೆಂ
ಮ್ಹಜೆ ಕುಶಿನ್ ಪಿರಾಯ್ವಂತ್ ಎಕ್ಲೊ ರಡ್ಟಾ:
`ಮ್ಹಜಿ ಬಾಯ್ಲ್, ಮ್ಹಾತಾರಿ ಬಸ್ಸಾರ್ ಉರ‍್ಲ್ಯಾ'!
ಬಸ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ತಾ ಮ್ಹಾತಾರೆಚೆ ಖಾಡ್ಕೆಪರಿಂ
ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಬಸ್ಸಾನ್
ಕೊಂಪಿಟಿಶನಾಚಿ ಆಶಾ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾ,
ಆತಾಂ ಜೀವ್ ವೆಚಿ ಸೊಸ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾ-
ಚಾಲಕ್, ಪಾಲಕ್ ಆನಿ ಮ್ಹಾಲಕಾಚೆ ಪೂತ್
ಚಾ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಗೆಲೆ!

ಕಿತ್ಯಾ ಇತ್ಲೋಯ್ ವೇಳ್?
ಕೊಣಾಚೊ ಕರ‍್ತಾತ್ ಗೋಳ್?
ಒಫಿಸಾಕ್ ವಗತ್ ಜಾತಾ
ಪೊಟಾರ್ ಪಾಯ್ ಯೆತಾ
ಗಾಳಿ ಮಾರುಂಕ್
ತೀನಚ್ ಕುಡ್ಕ್ಯಾಂಚೊ
ಹರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ದುವಾಳೊ ಭರೊನ್ ಯೆತಾ.

ನಾ, ಆಯ್ಸಾಕುಡ್ಕೊ ಉಂಡಾಪೊಂದಾ
ಮ್ಹಾಲಕಾಚೊ ಪೂತ್ ಎಕ್ಲೊ
ಲಾಗಿಂ ಯೆತಾ:
`ವ್ಹಯ್‍ಗಾ, ತುಕಾ ಕಿತೆಂ ಜಾತಾ?
ವೇಳ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ವಿಮಾನಾರ್ ವಚ್
ಟೆಕ್ಸಿ ಕರ್, ದೇಂವ್, ಫುಟ್, ನಿಕಾಳ್!'
ತಾಚೆಂ ವಾಗೊಳ್ಯಾತೆದೆಂ ಹರ್ದೆಂ
ಆನಿ ಭಾಂಗರಾಚೊ ದಾಂತ್ ಪಳೆವ್ನ್
ಹಾಂವ್ ಗಾರ್
`ರೇಟ್'
ಉರ‍್ಲಲೆ ಪುರಾಯ್ ಹಾಸ್ತಾತ್
ಹಿಜ್ಡ್ಯಾಂಪರಿಂ

ಹಾಂವ್ ಜೆದ್ನಾಂ
ಕೊಡಿಯಾಳ್ಚ್ಯಾ ಬಸ್ಸಾಂನಿ ಚಡ್ಟಾಂ
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಳಾಂಚಿ
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲಾಂಚಿ
ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಚಿ ಆಶಾ ಸೊಡ್ಟಾಂ!

-ಚಾ.ಫ್ರಾ. ದೆಕೊಸ್ತಾ

 

संपादकीय:

इजा दिंवच्या बस्सागारांचीं खेळकुळां

कोडियाळच्या बस्सांनी पयणार‍्यांनी भोगची करंदाय दोळ्यांक दिसचेबरी हांगासर चा.फ्रा. देकोस्तान चित्रीत केल्या. पयणार‍्यांनी पयण करताना भोगची सजा, विराराय आयकताना काळीज कडता आनी तांचेर बिर्मत उसकोन येता तरी, कवीन वर्णन करुंक जे अलंकार वापर‍्ल्यात, ते वाचताना कुत्त करून हासोंक येता.

एके वाटेन ही इजा दिंवच्या पालकांचीं, चालकांचीं आनी म्हालकांच्या पुतांचीं तो खेळकुळां करता.

ही कविता चा.फ्रा.न स्वता वाच्ची आयकोंक मझाच भोगताली. मंगळुरांतलीं सिटी बस्सां उरता पासून ही कविता तशीच जिवी जिवी उरतली म्हळ्ळें खंडीत.

-मेल्विन रोड्रिगस

कविता:

कोडियाळच्या बस्सांनी

हांव जेदनां
कोडियाळच्या बस्सांनी चडटां
म्हज्या भुरग्यांची
म्हज्या बाळांची
म्हज्या बायलांची
सगळ्यांची आशा सोडटां

`वेगीं, वेगीं, वेगीं -
तूं खंय सर्गाक पळेताय‌गे?
चड, मुकल्यान चड
पाचव्या खोमसाचो
पाटल्यान चड.
पिंदल्ले लुंगियेचो
तूं कोणाक पळेताय‌गा?
मुकल्यान चड.
वेगीं, वेगीं, वेगीं-
लोंकाड धर, लोंकाड धर
जायना जाल्यार
पेल्यान सर
नातल्यार मर
रेट!'

हीं उत्रां पालकाचीं
सारकीं कानांत रिगचे आदीं
बस्स पावलें
पिलिकुमेरिचे झिरियेलागीं
बरफाची शिर म्हज्या उंडांत
काळजाचो कोपो म्हज्या तोंडांत!
`पाटीं, पाटीं, पाटीं वचा -
थंय माटव घालुंयेता
जिबली खेळुंयेता
रांदण उबार‍्येता
कायल दवरुंयेता
पानपाळे भाजुंयेता,
पाटीं पाटीं पाटीं वचा-
आनी पाटीं वचोन
सरळांक घश्टोन
सरळां उसळटाना-
मुकार, मुकार, मुकार वचा-
तुका कितें लज दिसता?
बायलां तोंड देखोंकच ना?
लागलें तर खोवळ झडटा?
मुकार, पाटीं, मुकार, पाटीं
हीं गाडवां, गोरवां वा काटी?'

मुकल्यांक पाटलीं
पाटल्यांक मुकलीं
आदळोन, चेंचून, झेंज्रोन पिकलीं
कुल्यांचो कुटो
हाडांचो पिटो
पाटीं खाडकी
दांत हल्कंदोन
पुस्पुसून गेले
कांळगांच्या बियांपरी!

पाटल्यान आनी एक गाडी येता
आनी जशी हाची पाडी पाड्याक येता
`रेट' म्हण बोबाट मारता -
`कोंपिटिशन' म्हण पुस्पुसताना
कोणाचें भुरगें बसके पोंदा
कोणाचो घोव कोणाच्या उसक्यार
नारल, केळीं, गोड आनी फोव
कालयिल्लेभाशेन.

रावणी आयली, वायापरी
खद्वळतात पोटांत पेरी-
`वेगीं, वेगीं, वेगीं
निदल्ल्यात? सपणेतल्यात?
केळीं खातल्यात?
उमे दितल्यात?
वेगीं, वेगीं, वेगीं-
`रेट!'

राव बाबा, म्हजी दावी व्हाण
कोणाच्या तरय मिर‍्यांत उरल्या
उजवी व्हाण नशीब फुटोन
काजाराचे आशेचीं
पानां खुंटचे आदीं
विधूर जाल्या
`रेट'-
बस्स खर्शेलें, घूर‍्केलें, उसळ्ळें
म्हजे कुशीन पिरायवंत एकलो रडटा:
`म्हजी बायल, म्हातारी बस्सार उरल्या!'
बस्स कांपता म्हातारेचे खाडकेपरीं
पाटल्या बस्सान
कोंपिटिशनाची आशा सोडल्या,
आतां जीव वेची सोस लागल्या-
चालक, पालक आनी म्हालकाचे पूत
चा पियेवंक गेले!

कित्या इतलोय वेळ?
कोणाचो करतात गोळ?
ओफिसाक वगत जाता
पोटार पाय येता
गाळी मारुंक
तीनच कुडक्यांचो
हरध्यांत दुवाळो भरोन येता.

ना, आयसाकुडको उंडापोंदा
म्हालकाचो पूत एकलो
लागीं येता:
`व्हय‍गा, तुका कितें जाता?
वेळ जाल्यार विमानार वच
टेक्सी कर, देंव, फूट, निकाळ!'
ताचें वागोळ्यातेदें हरधें
आनी भांगराचो दांत पळेवन
हांव गार
`रेट'
उरल्ले पुराय हासतात
हिजड्यांपरीं

हांव जेदनां
कोडियाळच्या बस्सांनी चडटां
म्हज्या भुरग्यांची
म्हज्या बाळांची
म्हज्या बायलांची
सगळ्यांची आशा सोडटां!

-चा.फ्रा. देकोस्ताTitle : ಕೊಡಿಯಾಳ್ಚ್ಯಾ ಬಸ್ಸಾಂನಿ

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.


 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M
 
 N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z