Kavita Kular

ಸಂಪಾದಕೀಯ್:

ಶೆರಾಂತ್ಲಿ ಘಾಣ್ ಸೊಸ್ಯೆತ್, ಗಾಂವ್ಚೆ ಮಾತಿಯೆಚೊ ಪರ್ಮಳ್ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ

ಹೆಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ಸಲೀಸ್ ತೊಂಡಾಂತ್ ಉಚಾರುಂಕ್! ಆಮ್ಚೊ ಜಲ್ಮಲ್ಲೊ ಗಾಂವ್, ಜಂಯ್ ಸೈಂಭಾಚಿ ಸೊಬಾಯ್ ಆಸಾ - ತೊ ಸೊಬಿತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಚ್ಯಾರ್ ಚೊವ್ಗಾಂಕ್ ಆಮಿ ಸಾಂಗ್ತಾಂವ್. ತರೀ ಥಂಯ್ ಆಮಿ ರಾವನಾಂವ್. ರಾವೊಂಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ನಾಕಾ. ಥಂಯ್ಚೆ ಮಾತಿಯೆಂತ್ ಘೊಳುಂಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ನಾಕಾ, ಥಂಯ್ಚೆ ಝರಿಚಿ ತಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ನಾ. ಆಮ್ಕಾಂ ಆಮ್ಚಿ ಭುಕ್ ಪೊಟ್ ಪೊಕೊರ‍್ತಾನಾ ಶೆರಾಂತ್ಲೆಂ ಎ.ಸಿ. ದಫ್ತರ್ ಆಪಯ್ತಾ, ಬದ್ಲಾ ನಾಂಗ್ರಾಚೆರ್ ಆಮ್ಚೊ ಹಾತ್ ಚರನಾ.

ಕೊಣಾಕ್ ದೋಸ್ ಠರಾಂವ್ಚೆಂ? ಆಮ್ಚೆ ಮಾತಿಯೆಂತ್ ಕಿರ್ಲಲ್ಲೆ ಕಣ್ಶೆಚೊ ಪರ್ಮಳ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ನಾಕಾಕ್ ಆದಾಳ್ನಾ? ಸವಾಲಾಂ ಜಾಯ್ತಿಂ ಆಸಾತ್. ಹಿಂ ಸವಾಲಾಂ ನಾಟ್ವೊಂಚೆ ರಿತಿನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಪ್ಲೆ ಕವಿತೆ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಕವಿ ಉದಯ್ ಮ್ಹಾಂಬ್ರೊನ್ ಮಾಂಡ್ಲ್ಯಾಂತ್.

-ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್

ಕವಿತಾ:

 

 

 

 

 

 

ಸೊಬಿತ್ ಗಾಂವ್

ಶೆರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಭಾವಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ
ಶೆರಾಂತ್ ರಾವುನ್ ಸಾಂಗ್ತಾ ಆಮ್ಕಾಂ
ಕಿತ್ಲೊ ಸೊಬಿತ್ ಗಾಂವ್ ಪಳಯ್
ಇತ್ಲೊ ಸೊಬಿತ್ ಗಾಂವ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್
ಚ್ಯಾರ್ ದೀಸ್ ಹಾಂಗಾ ರಾವುನ್ ಪಳಯ್

ಗಾಂವಾಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾಡ್ ಆಸಾ
ಮಾಡಾಚೆರ್ ನಾಲ್ಲ್ ಆಸಾ
ಮಾಡಿಯೆಚೆರ್ ಬೆಡೆ ಆಸಾತ್
ಪಣ್ಸಾಚೆರ್ ಪಣಸ್ ಆಸಾ
ಆಮುಲ್ಲೆಕ್ ಘೊಂಟಾಂ ಆಸಾತ್
ಕಾಣ್ಣಾಂ ಆಸಾತ್, ಚುನ್ನಾಂ ಆಸಾತ್
ಖಾಣಾರಿ ತೊಂಡಾಂ ಆಸಾತ್
ಝಾಡಾರ್ ಚಡ್ಪಿ, ಮಾಡಾರ್ ಚಡ್ಪಿ
ಪಾಡೆಲಿ ಖಂಯ್ ಆಸಾ?

ಮಾನ್ಶೆಂತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸುಂಗ್ಟಾಂ ಆಸಾತ್
ನ್ಹಂಯೆಂತ್ ಚಣಕ್, ಪಾಲು ಆಸಾ
ಪೊಲ್ವೆ ಆಸಾ, ಶೆಂವ್ಟೆ ಆಸಾ
ರುಚೀಕ್ ಬರೆ ಖುಬೆ ಆಸಾ
ಗರ್ವಣಿ ಆಸಾ
ಕಾಂಟ್ಯಾಳಿ ರಾಂಪಣ್ ಆಸಾ
ಹೊಡಿ ಆಸಾ, ಪನೆಳ್ ಆಸಾ, ತಾರ್ ಆಸಾ
ತಾರಿಯಾಮಾಮಾ ಖಂಯ್ ಆಸಾ?

ಖಂಡ್ ನಾ, ದಂಡ್ ನಾ
ರೊಯ್ತಲ್ಯಾಚೆಂ ಶೆತ್ ಜಾಲಾಂ
ಮರಡ್ ತರ್ ರೊಯಿಚ್ ನಾ
ವಾಂಯ್ಗಣ್ ಲೆಗಿತ್ ನಾಕಾ ಜಾಲಾಂ
ಗಾಂವಾಂತ್ ಆತಾಂ ಶಿತಾಬದ್ಲಾ
ಫ್ರಾಯ್ಡ್ ರಾಯ್ಸ್ ಶಿಜೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಾಂ
ಶೆತ್ಕಾರಾಚೊ ಪೂತ್ ಆತಾಂ
ನವ್ಯಾ ಕಾಳಾ ಭಾಟ್ಕಾರ್ ಜಾಲಾ
ಭುಂಯ್ ಪೂತ್ ಖಂಯ್ ಗೆಲಾ?

ಗಾಂವಾಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸೈಂಭ್ ಆಸಾ
ನಿತಳ್ ನಿವಳ್ ವಾರೆಂ ಆಸಾ
ವಜ್ರ್ಯಾಚೆಂ ಉದಕ್ ಆಸಾ
ಸುಕ್ಣಿಂ ಆಸಾತ್, ಸಾವ್ಜಾಂ ಆಸಾತ್
ಕುಂಕ್ಡಾಂ ಆಸಾತ್, ವಾಸ್ರಾಂ ಆಸಾತ್
ಜಾಂಚೆ ಪಾಸತ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಆಸಾ
ತೆ ಮ್ಹಜೆ ಗಾಂವ್ ಭಾವ್ ಖಂಯ್ ಆಸಾತ್?

ಶೆರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಭಾವಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ
ಶೆರಾಂತ್ ರಾವುನ್ ಸಾಂಗ್ತಾ ಆಮ್ಕಾಂ
ಕಿತ್ಲೊ ಸೊಬಿತ್ ಗಾಂವ್ ಪಳಯ್
ಇತ್ಲೊ ಸೊಬಿತ್ ಗಾಂವ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್
ಚ್ಯಾರ್ ದೀಸ್ ಹಾಂಗಾ ರಾವುನ್ ಪಳಯ್

- ಉದಯ್ ಮ್ಹಾಂಬ್ರೊ

 

संपादकीय:

शेरांतली घाण सोस्येत, गांवचे मातियेचो पर्मळ सोसुंक जायना

हें कितलें सलीस तोंडांत उचारुंक! आमचो जल्मल्लो गांव, जंय सैंभाची सोबाय आसा - तो सोबीत म्हणोन च्यार चोवगांक आमी सांग्तांव. तरी थंय आमी रावनांव. रावोंक आमकां नाका. थंयचे मातियेंत घोळुंक आमकां नाका, थंयचे झरिची तान आमकां ना. आमकां आमची भूक पोट पोकोर‍्ताना शेरांतलें ए.सी. दफ्तर आपयता, बदला नांग्राचेर आमचो हात चरना.

कोणाक दोस ठरांवचें? आमचे मातियेंत किरलल्ले कणशेचो पर्मळ कित्याक आमच्या नाकाक आदाळना? सवालां जायतीं आसात. हीं सवालां नाटवोंचे रितीन हांगासर आपले कविते मुकांत्र कवी उदय म्हांबरोन मांडल्यांत.

-मेलवीन रोड्रिगस

कविता:

सोबीत गांव

शेरांतल्या भावा म्हज्या
शेरांत रावून सांग्ता आमकां
कितलो सोबीत गांव पळय
इतलो सोबीत गांव जाल्यार
च्यार दीस हांगा रावून पळय

गांवांत म्हज्या माड आसा
माडाचेर नाल्ल आसा
माडियेचेर बेडे आसात
पणसाचेर पणस आसा
आमुल्लेक घोंटां आसात
काण्णां आसात, चुन्नां आसात
खाणारी तोंडां आसात
झाडार चडपी, माडार चडपी
पाडेली खंय आसा?

मानशेंत आमच्या सुंगटां आसात
न्हंयेंत चणक, पालू आसा
पोलवे आसा, शेंवटे आसा
रुचीक बरे खुबे आसा
गर्वणी आसा
कांट्याळी रांपण आसा
होडी आसा, पनेळ आसा, तार आसा
तारियामामा खंय आसा?

खंड ना, दंड ना
रोयतल्याचें शेत जालां
मरड तर रोयीच ना
वांयगण लेगीत नाका जालां
गांवांत आतां शिताबदला
फ्रायड रायस शिजोंक लागलां
शेत्काराचो पूत आतां
नव्या काळा भाटकार जाला
भुंय पूत खंय गेला?

गांवांत म्हज्या सैंभ आसा
नितळ निवळ वारें आसा
वजऱ्याचें उदक आसा
सुकणीं आसात, सावजां आसात
कुंकडां आसात, वास्रां आसात
जांचे पासत सगळें आसा
ते म्हजे गांव भाव खंय आसात?

शेरांतल्या भावा म्हज्या
शेरांत रावून सांग्ता आमकां
कितलो सोबीत गांव पळय
इतलो सोबीत गांव जाल्यार
च्यार दीस हांगा रावून पळय

- उदय म्हांबरो


Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.


 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M
 
 N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z