Kavita Kular

ಪಾವ್ಸ್

ಸಂಪಾದಕೀಯ್:

ಪಾವ್ಸ್ ಪಡ್ತಾ, ಪಾವ್ಸ್ ರಡ್ತಾ

ಪಾವ್ಸಾಚೊ ಖೆಳ್ ಅಸೋಚ್! ಪುಣ್ ತೊ ತಸೊ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕರ್‍ತಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಮಿ ಸೊಧ್ನಾಂ ಕೆಲ್ಲಿಂ ನಾಂತ್. ಕವಿಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಹಿಂ ಸವಾಲಾಂ ಧೊಸ್ತಾತ್.

ಪಾವ್ಸ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಬರೆಂ ಜಾತಾನಾ ಸಂತೊಸ್ ಜಾತಾ ವ್ಹಯ್. ಪುಣ್ ಪಾವ್ಸ್ ಯೇವ್ನ್ ಸಗ್ಳೆಂ ವಿಪ್ರೀತ್ ಜಾತಾನಾ ದೊಳ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ದುಖಾಂ ದೆಂವ್ತಾತ್.

ಚಾ. ಫ್ರಾ. ದೆಕೊಸ್ತಾಚಿ ತಾಚ್ಯಾ `ಸೊಂಶ್ಯಾಚೆ ಕಾನ್' ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ ಛಾಪುನ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾತಲ್ಲಿ ಕವಿತಾ, `ಪಣ್ತೆಚಿ ಪೆಲಿ' ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ಲಿ ತುಮ್ಕಾಂ ದಿಲ್ಯಾ.

-ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್

ಕವಿತಾ:

 

 

 

 

 

 

 

 

ಪಾವ್ಸ್

ಪಾವ್ಸ್ ಆಯ್ಲೊ, ಬಾಂಯೊಂ ಭರ್‍ಲ್ಯೊ
ಜೊತಾಂ ಗಾದ್ಯಾಕ್ ದೆಂವ್ಲಿಂ, ಬಿಂಯಾಳೊ ರೊಯ್ಲೊ
ಆಳ್ಮಿಂ ಉಟೊನ್ ಫುಲ್ಲಿಂ

ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಆವ್ರ್ ಆಯ್ಲೆಂ
ಘರಾಂ ಕೊಸಾಳ್ಳಿಂ, ಮಾರೊಗ್ ಭಿಗಡ್ಲೆ
ಬಸ್ಸಾಂ ರಾವ್ಲಿಂ

ತಾನ್ ಥಾಂಬ್ಲಿ, ತಳಿಂ ಬಾಂಯೊಂ
ವೊಮ್ತಾಲಿಂ, ಝರಿ ಫುಲ್ಲ್ಯೊ
ವ್ಹಾಳ್ ಪೊಕ್ರಿ ಜಾಲೆ

ನಳಾ ಉದಕ್ ತಾಂಬ್ಡೆಂ ಜಾಲೆಂ
ಚರಂಡೆಚೆಂ ನಳಾಂತ್ ಗೆಲೆಂ
ಬಾಂಯ್ತ್‌ಲೆಂ ಉದಕ್ ಮ್ಹೆಳೆಂ ಜಾಲೆಂ

ಝರಮ್ ಕೊಲೆರಾ, ಕಾಳ್ಜೊರ್
ಆನಿ ಜೊಂಡಿಸಾಚಿ ಪಿಡಾ ಮುರ್ಮುರ್‍ಲಿ
ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿ ವಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೆಂ

ಕಾತರಲ್ಲಿ ವೀಜ್ ಪಾಟಿಂ ಮೆಳ್ಳಿ
ರೂಕ್ ಹುಂಬಳ್ಳೆ, ಖಾಂದೆ ಕೊಸಾಳ್ಳೆ
ವೀಜ್ ದಿವ್ಯಾಂನಿ ಕೂಕ್ಲು ಕೆಲೆಂ

ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪಾವ್ಸ್
ಪಡ್ತಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆನಿ
ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ರಡ್ತಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್?

-ಚಾ. ಫ್ರಾ. ದೆಕೊಸ್ತಾ

संपादकीय:

पावस पडता, पावस रडता

पावसाचो खेळ असोच! पूण तो तसो कित्याक कर‍ता म्हणोन आमी सोधनां केल्लीं नांत. कवीक मात्र हीं सवालां धोसतात.

पावस आयल्या उपरांत सगळें बरें जाताना संतोस जाता व्हय. पूण पावस येवन सगळें विपरीत जाताना दोळ्यांतल्यान दुखां देंवतात.

चा. फ्रा. देकोसताची ताच्या `सोंश्याचे कान' पुसतकांत छापून येवंक नातल्ली कविता, `पणतेची पेली' पुसतकांतली तुमकां दिल्या.

-मेलवीन रोड्रिगस

 

कविता:

पावस

पावस आयलो, बांयों भर‍ल्यो
जोतां गाद्याक देंवलीं, बिंयाळो रोयलो
आळमीं उटोन फुल्लीं

सांगाताच आवर आयलें
घरां कोसाळ्ळीं, मारोग भिगडले
बस्सां रावलीं

तान थांबली, तळीं बांयों
वोमतालीं, झरी फुल्ल्यो
व्हाळ पोक्री जाले

नळा उदक तांबडें जालें
चरंडेचें नळांत गेलें
बांयत‌लें उदक म्हेळें जालें

झरम कोलेरा, काळजोर
आनी जोंडिसाची पिडा मुर्मूर‍ली
लिंगनमक्की वयर आयलें

कातरल्ली वीज पाटीं मेळ्ळी
रूक हुंबळ्ळे, खांदे कोसाळ्ळे
वीज दिव्यांनी कूकलू केलें

थोडे पावटीं पावस
पडता कित्याक आनी
थोडे पावटीं रडता कित्याक?

-चा. फ्रा. देकोस्ता


Comment on this article

  • Urban DSouza, Hyderabad

    Thu, Sep 19 2013

    Good. I was one of the admirer of Cha Fra. I had translated his "Sonsyaase Kaan" into Kannada,(ably helped by Late Swamy Supriya S.J., Na DSouza, & Fr. William D'Silva), but got cold shoulders from the Karnataka Jesuits, & could not publish the book...The script too I hope they have lost. But Cha Fra's poetry will live forever, Amen.

    DisAgree Agree Reply


Title : ಪಾವ್ಸ್

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.


 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M
 
 N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z