Kavita Kular

ಸಂಪಾದಕೀಯ್:

ಢಾಮ್ ಡೊಕಳ್, ಭಿತರ್ ಪೊಕಳ್

ಸ್ವತಾಚೊ ಸೊಧ್ ಕರುಂಕ್ ವಚುನ್ ಭಿಂಯಾನ್ ಥರ್ಥರ್‍ಚೆಂ ಹೆ ಕವಿತೆಂತ್ ದಿಸ್ತಾ. ಎಕೇಕ್ ಸವಾಲ್ ಸ್ವತಾಕ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಲಾಗ್ತಾನಾ ಆಪುಣ್ ಆಕಾಂತ್‌ವಾದಿ ತಾಕಾ ದಿಸ್ತಾ, ಖಂಯ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಖುನಿಯೆಗಾರ್, ಬೆಬ್ದೊ ದಿಸುಂಕ್ ಲಾಗ್ತಾ. ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಪ್ಣೆಂ ಲೊಂಚ್ ಘೆತಲ್ಲೆಂ ತಾಕಾ ಝಳ್ಕತಾ, ಅತ್ಯಾಚಾರಾಂಕ್ ತೊ ಅತ್ವೊ ನ್ಹಯ್.

ಮನೀಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ತೊ ಖೊಟೆಪಣಾಚೊ ಕುಡವ್ ಕಾಂಯ್? ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಡಂಬರ್. ಭಿತರ್‍ಲ್ಯಾನ್ ಕುಸಡಾಯ್. ಢಾಮ್ ಡೊಕಳ್, ಭಿತರ್ ಪೊಕಳ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ.

ಮನೀಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ತವಳ್ ತವಳ್ ತರೀ ಆಪ್ಣಾಚಿಂ ಸೊಧ್ನಾಂ ಕರಿಜಾಯ್, ಆನ್ಯೇಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್‍ಚ್ಯಾಕಯ್, ತಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕರುಂಕ್ ಶಿಕುಂಕ್ ಜಾಯ್.

-ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್

ಕವಿತಾ:

 

 

 

 

 

 

ಸೊದ್ನಾಂ

ಹಾಂವೆಂ
ಮ್ಹಜೆ ಜಿಣ್ಯೆಕ್ ಅಶೆಂಚ್ ಪಳೆಲೆಂ
-ಆಗಂತುಕಾಕ್
ಭೆಟ್ಲೆಲ್ಯಾ ಬರಿಂ ಜಾಲೆಂ.
ಜಿಣಿ ಮ್ಹಜಿ ಹಿ?
ಜಾಪಿಕ್ ಸೊಧಿಲಾಗ್ಲೊಂ.
ಬರೆಂ ಕೆಲೆಂ, ಮಾಗ್ಣೆಂ-ರಜಾರ್ ಚಲಯ್ಲೆಂ
ತರೀ
ಮ್ಹಜೆ ಜಿಣ್ಯೆಕ್ ಹಾ೦ವಚ್
ವೊಳ್ಕಲೊಂ ನಾ.
ಹೆರಾಂಚೆಂ ಚಿಂತಪ್, ಉಲವ್ಣೆಂ
ಹಾ೦ವಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಒಪ್ವಾಲೊಂ.
ಖುನಿಗಾರಾಚಿ, ಬೆಬ್ದ್ಯಾಚಿ
ಆತ್ಯಾಚಾರಿಚಿ, ಲೊಂಚಾಗಾರಾಚಿ
ಜಿಣಿ
ಕಸಲಿ ಚಿಂತುನ್ ಭಿಯೆಲೊಂ.
ಮರ್ಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲೆ ಜಿಣ್ಯೆಕ್
ಚಿಂತುನ್
ಆತಾಂಚೆ ಜಿಣ್ಯೆಕ್ ವಿಭಾಡ್ಲಿ?
ಫುಲಾಂಚ್ ಆಶೆಲ್ಲೆ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್
ಧಾರಿಚಿ ಸುರಿಚೆ ತೊಪ್ಲಿ.
ಜಿಣ್ಯೆ, ತುಂ ಪರತ್ ಮೆಳ್ತಾನಾ
ಸಾಂಗ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಹಾಂವ್ ಕೋಣ್?

- ಉರ್ಬಾನ್ ಡಿಸೋಜ, ಮೂಡ್‍ಬಿದ್ರೆ


संपादकीय:

ढाम डोकळ, भितर पोकळ

स्वताचो सोध करूंक वचून भिंयान थर्थर्चें हे कवितेंत दिस्ता. एकेक सवाल स्वताक घालूंक लागताना आपुण आकांतवादी ताका दिस्ता, खंय एक पावटीं खुनियेगार, बेबदो दिसूंक लागता. जायते पावटीं आपणें लोंच घेतल्लें ताका झळकता, अत्याचारांक तो अतवो न्हय.

मनीस म्हळ्ळो तो खोटेपणाचो कुडव कांय? भायल्यान मात्र आडंबर. भितरल्यान कुसडाय. ढाम डोकळ, भितर पोकळ म्हळळेबरी.

मनीस जाल्ल्यांनी तवळ तवळ तरी आपणाचीं सोधनां करिजाय, आनयेकल्याक फारच्याकय, ताचो मोग करूंक शिकूंक जाय.

-मेल्विन रोड्रीगस

कविता:

सोधनां

हांवें
म्हजे जिणयेक अशेंच पळेलें
-आगंतुकाक
भेटलेल्या बरीं जालें.
जिणी म्हजी ही?
जापिक सोधिलागलों.
बरें केलें, मागणें-रजार चलयलें
तरी
म्हजे जिणयेक हांवच
वोळकलों ना.
हेरांचें चिंतप, उलवणें
हांवच म्हण ओपवालों.
खुनिगाराची, बेबद्याची
आत्याचारिची, लोंचागाराची
जिणी
कसली चिंतून भियेलों.
मरणा उपरांतले जिणयेक
चिंतून
आतांचे जिणयेक विभाडली?
फुलांच आशेल्ले जिणयेंत
धारिची सुरीचे तोपली.
जिणये, तूं परत मेळताना
सांग म्हाका हांव कोण?

- उरबान डिसोज, मूडबिद्रे


Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.


 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M
 
 N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z