Kavita Kular

ಸಂಪಾದಕೀಯ್:

ಸಾವ್ಳೆನ್ ಡೈವೊರ್ಸ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾವೆಳಾರ್!

ಆಜ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಘರಾ ಪಾವ್ತಾನಾ 'ಜಾಗ್' ನೆಮಾಳೆಂ ಪೊಸ್ಟಾರ್ ಪಾವಲ್ಲೆಂ. ಉಗ್ತೆಂ ಕರುನ್ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಪಾನಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತೆಂಚೆರ್ ಪಯ್ಲಿ ದೀಷ್ಟ್ ಚರಯ್ಲಿ. ಮಾಗೀರ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಅರುಣ್ ಸಾಖರ್‌ದಾಂಡೆ ಝಳ್ಕೆಕ್ ಪಡ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ತಾಚಿ ಕವಿತಾ ವಾಚುನ್ ಕಾಡ್ಲಿಚ್. ವಾಚುನ್ ಸೊಂಪ್ತಾನಾ ಕಾಳೀಜ್ ರಾವನಾ ಜಾಲೆಂ. ಫೊನ್ ಉಕಲ್ಲೊ ಆನಿ ನಂಬ್ರಾಂ ದಾಂಬ್ಲಿಂ. ನೂತನಾಲಾಗಿಂ ಥೊಡೆಂ ಉಲಯ್ತಚ್ ಅರುಣ್ ಮೆಳ್ಳೊ. ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ : "ತುಜಿ ಸಾವ್ಳಿ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಆಸಾ. ತಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಆತ್ತಾಂ ತುಜ್ಯೆ ಕವಿತೆಂತ್ ಸಾಂಪಡ್ಲಿ. ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಆಸುಂ ತಿ". ಮಾಗೀರ್ ಆಮಿ ಸಾತಾಟ್ ಮಿನುಟಾಂ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಸಮ್ಜನಾತಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಪೊರ್ತುಗೆಜ್ ಸಬ್ದಾವಿಶಿಂ ತಾಣೆ ಮ್ಹಾಯೆತ್ ದಿಲಿ.

ಹ್ಯೆ ರಾತಿಂ ಥಕಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿವಾಂತ್ ಹುಮೆದ್ ಭರಲ್ಲಿ ಕವಿತಾ ಹಿ. ಮಾಗೀರ್ ಹಿ ಸಾವ್ಳಿ ಕೊಣ್? ಮ್ಹಜೆ ಭಿತರ್‍ಲೊ ಮ್ಹಜೋಚ್ ಆವಾಜ್? ಹ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಂಯಿಂಚ್ ಉರ್‍ಲೆಂನಾ ದೆಕುನ್ ಪಯ್ಸುಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಕ್ ತಿ ಗೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ? ಹೊ ಪಯ್ಸುಲೊ ಗಾಂವ್ ಖಂಯ್ಚೊ? ಮ್ಹಜ್ಯೆಚ್ ಸಾವ್ಳೆನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಡುನ್ ವೆಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ? ಹಿಂ ಆನಿ ಜಾಯ್ತಿಂ ಹೆರ್ ಸವಾಲಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಧೊಸುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಹರ್‍ಯೆಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಏಕ್ ವೆಗ್ಳಿ ಜಾಪ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳುನ್ ಆಸಾ ಆನಿ ಹ್ಯೆ ಕವಿತೆಚ್ಯೆ ಗುಂಡಾಯೆಭಿತರ್ ಲೊಳುನ್ ಆಸಾಂ.

ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂ ಭೊಗುನ್ ಆಸಾ, ತೆಂ ಸಾಂಗಿನಾ. ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಅನ್ಭೋಗಾಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಅನ್ಭೋಗಾನ್ ಕೈದಿ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮನ್ ನಾ. ಯೆಯಾ, ಅರುಣ್ ಸಾಖರ್‌ದಾಂಡೆಚಿ ಸಾವ್ಳಿ ಪಾರ್ಕಿಯಾ.

-ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್

ಕವಿತಾ:

ಸಾವ್ಳೆ ಸಾವ್ಳೆ, ಖಂಯ್ ಗೆ ತುಂ?

ಏಕ್ ಏಕ್ ಕರುನ್ ಸಗ್ಳೆಚ್ ಗೆಲೆ
ವೆತಾ ತಾಂಕಾಂ ಕೊಣ್ ಆಡಾಯ್ತಲೊ?
ಯೆತಾ ತಾಂಕಾಂ ವಾಟ್‌ಚ್ ಮೆಳನಾ
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನಶಿಬಾಕ್ ಕೊಮ್ರಿಚ್ ಫುಟನಾ.

ಆಟ್ ದಿಸಾಂ ಪಯ್ಲಿಂಚಿ ಗಜಾಲ್
ಫಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಘುಂವ್ನ್ ಪಳಯ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್
ಮ್ಹಜಿ ಸಾವ್ಳಿಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸನಾ
ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಸಾಂಸ್ಪುನ್ ಪಳೆಲೊ
ಮ್ಹಣ್ಲೆಂ, ಹಾಂವ್ ತರ್ ಆಸಾಂ
ಆನಿ ಮ್ಹಜಿ ಸಾವ್ಳಿ ಕಶಿ ನಾ?

ಮಾಗೀರ್ ಸೊದ್ಲಿ ಹಾಂಗಾ ಥಂಯ್
ಪಳಯ್ಲ್ಯಾರ್
ಹಾಂವೆಂ ಭುರ್ಗೆಪಣಾಂತ್ ರೊಯಿಲ್ಲ್ಯಾ
ಆಂಬ್ಯಾ ಪೊಂದಾ ಬಸ್ಲ್ಯಾ ಗಡ್ಡ್ಯಾಂನಿ ಖೆಳತ್
ತೆನ್ನಾಂ ಹಾಂವ್ ಗಡ್ಡ್ಯಾಂನಿ ಖೆಳ್ಟಾಲೊಂ
ಇಷ್ಟಾ ವಾಂಗ್ಡಾ ಆಮೊರಿ ಜಾಯ್ಸರ್

ಪಾಂಚ್ ದಿಸಾಂ ಪಯ್ಲಿಂ
ಪರತ್ ನಾ ಜಾಲಿ ಮ್ಹಜಿ ಸಾವ್ಳಿ
ಸೊದುನ್ ಸೊದುನ್ ಮೆಳ್ಳಿ
ದೆವ್ಳಾ ಕುಶಿಕ್ಚೆ ತಳ್ಯೆಂತ್
ಬುಚ್ಕುಲ್ಯೊ ಮಾರ್‍ತಾನಾ
ಭುರ್ಗೆಪಣಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಗಾಂವ್ಚ್ಯೆ ತಳ್ಯೆಂತ್
ಉಡ್ಯೊ ಮಾರುನ್
ತಳ್ ಸೊದ್ತಾಲೊಂ ತಳ್ಯೆಚೊ
ಇಷ್ಟಾ ವಾಂಗ್ಡಾ

ತೀನ್ ದಿಸಾಂ ಪಯ್ಲಿಂ
ಮ್ಹಜಿ ಸಾವ್ಳಿ ನಾಂಚ್ ಜಾಲಿ
ಪರ್‍ತುನ್ ಎಕ್ದಾಂ
ಸೊದ್ತಾಂ ಹಾಂವ್ ವಯ್ರ್ ಸಕಯ್ಲ್
ನಿಮ್ಣೆಂ ಮೆಳ್ಳಿ ಬಾಬಾ ಮಾಳ್ಯೆರ್
ಮ್ಹಜೊ ಪರ್‍ನೊ ಟ್ರಂಕ್ ಉಸ್ತಿತಾನಾ
ಹಾಂವೆಂ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಮೋರ್‌ಪಾಖಾಂ
ಕೂಡ್‌ಭರ್ ಉಡಯಿಲ್ಲಿಂ ಪಿಸ್ಡಾವ್ನ್
ಕರ್‍ತಲೊಂ ಕಿತೆಂ?
ಭರ್‍ಲೊ ಕೋಯ್ರ್
ಉಡಯ್ಲೊ ಭಾಯ್ರ್

ಕಾಲ್ ಜೆವ್ತಕಚ್ ಲಕ್ಣಿ ಆಯ್ಲಿ
ತಿತ್ಲೆ ಭಿತರ್ ಸಾವ್ಳಿ ಗಾಯಬ್
ಹಾಂವ್ ಸೊದ್ತಾಂ ಬಾಬ್ಡೊ
ಜಾಲ್ಯಾರ್ ರಸ್ತ್ಯಾ ಪಲ್ತಡ್ಚೆ ವಡಾ ಖಾಂದ್ಯೆರ್
ವಾರೊ ಖಾತಾ ಸುಶೆಗಾದ್
ದೇಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ದೆಂವಚ್ ನಾ
ಮಾಗೀರ್ ಬಾಬಾ-ಪುತಾ ಕರುನ್ ಹಾಡ್ಲಿ ಘರಾ
ಹಾಂವ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜೊ ಈಷ್ಟ್ ವಿನೂ
ದೆವ್ಳಾ ಕುಶಿಕ್ಚ್ಯಾ ವಡಾರ್
ಚಡುನ್ ಬಸ್ತಾಲೆ.

ಆಯ್ಜ್ ಸಕಾಳ್ಚ್ಯಾನ್ ಸಾವ್ಳೆಚಿ
ಜಾಗ್‌ಚ್ ನಾ
ಸೊದುನ್ ಸೊದುನ್ ಪಾಯ್ ಮೊಡ್ಲೆ
ಶೆರ್ತ್ ಮ್ಯಾಡ್‌ಚ್* ಜಾಲ್ಯಾ ಆಸ್ತಲಿ
ಖಂಯ್ ಗೆಲಿ ಕಾಂಯ್?
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಯ್ಸುಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಬಿ
ವಚುಂಕ್ ನಾ ಮೂ?
ಮ್ಹಾಕಾ ಹಾಂಗಾ ಎಕ್ಟೊ ಸೊಡುನ್
ಆತಾಂ ಕಿತೆಂ ಉರ್‍ಲಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್?

-ಅರುಣ್ ಸಾಖರ್‌ದಾಂಡೆ

*ಶೆರ್ತ್ ಮ್ಯಾಡ್=ಖರ್‍ಯಾನ್ ಪಿಶಿ

संपादकीय:

सावळेन डैवोर्स दिल्ल्यावेळार!

आज सांजेर घरा पावताना 'जाग' नेमाळें पोस्टार पावल्लें. उगतें करून निमाण्या पाना वयल्या कवितेंचेर पयली दीष्ट चरयली. मागीर थंयसर अरूण साखर‌दांडे झळकेक पडलो म्हणताना ताची कविता वाचून काडलीच. वाचून सोंपताना काळीज रावना जालें. फोन उकल्लो आनी नंबरां दांबलीं. नूतनालागीं थोडें उलयतच अरूण मेळ्ळो. ताचेलागीं हांवें म्हळें : "तुजी सावळी म्हजेलागीं आसा. ती म्हाका आत्तां तुज्ये कवितेंत सांपडली. म्हजेलागीं आसूं ती". मागीर आमी साताट मिनुटां उलयल्यांव. समजनातल्ल्या एका पोर्तुगेज सब्दाविशीं ताणे म्हायेत दिली.

ह्ये रातीं थकल्ल्या म्हज्या जिवांत हुमेद भरल्ली कविता ही. मागीर ही सावळी कोण? म्हजे भितर‍लो म्हजोच आवाज? ह्या गांवांत म्हज्या कांयिंच उर‍लेंना देकून पयसुल्या गांवाक ती गेल्या म्हळ्यार कितें? हो पयसुलो गांव खंयचो? म्हज्येच सावळेन म्हाका सांडून वेचें म्हळ्यार कितें? हीं आनी जायतीं हेर सवालां म्हाका धोसुंक लागल्यांत. हर‍येक फावटीं एक वेगळी जाप म्हाका मेळून आसा आनी ह्ये कवितेच्ये गुंडायेभितर लोळून आसां.

म्हाका कितें भोगून आसा, तें सांगीना. तुमच्या अनभोगाक म्हज्या अनभोगान कैदी करुंक म्हाका मन ना. येया, अरूण साखर‌दांडेची सावळी पारकियां.

-मेल्विन रोड्रीगस

कविता:

सावळे सावळे, खंय गे तूं?

एक एक करून सगळेच गेले
वता तांकां कोण आडायतलो?
येता तांकां वाटूच मेळना
म्हज्या नशिबाक कोमरीच फुटना.

आट दिसां पयलींची गजाल
फाटल्यान घुंवन पळयत जाल्यार
म्हजी सावळीच म्हाका दिसना
हांवें म्हाकाच सांसपून पळेलो
म्हणलें, हांव तर आसां
आनी म्हजी सावळी कशी ना?

मागीर सोदली हांगा थंय
पळयल्यार
हांवें भुरगेपणांत रोयिल्ल्या
आंब्या पोंदा बसल्या गड्ड्यांनी खेळत
तेन्नां हांव गड्ड्यांनी खेळटालों
इषटा वांगडा आमोरी जायसर

पांच दिसां पयलीं
परत ना जाली म्हजी सावळी
सोदून सोदून मेळ्ळी
देवळा कुशीकचे तळयेंत
बुचकुळ्यो मार‍ताना
भुरगेपणांत हांव गांवचे तळयेंत
उडयो मारून
तळ सोदतालों तळयेचो
इष्टा वांगडा

तीन दिसां पयलीं
म्हजी सावळी नाच्च जाली
पर‍तून एकदां
सोदतां हांव वयर सकयल
निमणें मेळ्ळी बाबा माळ्येर
म्हजो पोन्नो ट्रंक उस्तिताना
हांवें एकठांय केल्लीं मोर‌पाखां
कूड‌भर उडयल्लीं पिसडावन
कर‍तलों कितें?
भर‍लो कोयर
उडयलो भायर

काल जेवतकच लकणी आयली
तितले भितर सावळी गायब
हांव सोदतां बाबडो
जाल्यार रस्त्या पलतडचे वडा खांद्येर
वारो खाता सुशेगाद
देंव म्हळ्यार देंवच ना
मागीर बाबा-पुता करून हाडली घरा
हांव आनी म्हजो ईष्ट विनू
देवळा कुशीकच्या वडार
चडून बसताले.

आयज सकाळच्यान सावळेची
जाग‌च ना
सोदून सोदून पाय मोडले
शेर्त मॅडूच* जाल्या आसतली
खंय गेली कांय?
म्हज्या पयसुल्या गांवांत बी
वचूंक ना मू?
म्हाका हांगा एकटो सोडून
आतां कितें उर‍लां म्हज्या गांवांत?

-अरूण साखर‌दांडे

*शेर्त मॅड=खऱ्यान पिशी


Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.


 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M
 
 N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z