Kavita Kular

ಸಂಪಾದಕೀಯ್:

ಮಾರ್ ಖಾವ್ನ್ ಶೆವೊಟಾಚ್ಯಾ ಬಂದ್ರಾಕ್ ಪಾಂವ್ಚೆಂ ಮಿಸಾಂವ್

ಖಿಳ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಮಿಸಾಂವ್ ಆಸ್ತಾ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಕ್ ಏಕ್ ಶೆವೊಟ್ ಆಸ್ತಾ. ಎಕಾಮೆಕಾ ಕುಡ್ಸುಂಚೆಂ, ಘಡ್ಸುಂಚೆಂ ಆನಿ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ಧರ್‍ಚೆಂ. ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತಾಚ್ಯೆ ತಕ್ಲೆರ್ ಮೊಡ್ತೆಲಾಚೆ ಮಾರ್ ಪಡ್ಚೆ ಆಸ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ಮಾರ್ ಪಡಲ್ಲೆಂಚ್ ಬಾಗ್ವಾನಾಸ್ತಾ ಶೀದಾ ಜಿರ್‍ಲ್ಯಾರ್ ತಾಚೆಂ ಜಿಣೆಂ ಸಾರ್ಥಕ್ ಜಾತಾ. ಮಾರ್ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಣ್ ವಾಂಕ್ಡೆಂ ತಿಂಕ್ಡೆಂ ಬಾಗ್ವಾಲ್ಯಾರ್ ತಕ್ಲೆಕ್ ಮಾರ್‍ಚೊ ಮನೀಸ್ ಸೊಡ್ನ್ ವಚುಂಕ್ ಪುರೊ. ಪುಣ್ ಜಿಣ್ಯೆ ಶೆವೊಟ್ ಪೂರ್ಣ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಹಾಂಗಾಸಾರ್ ಬಾಗ್ವೊಂಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧೋರಣಾಂ ಥಾವ್ನ್, ಸೈದಾಂತಿಕ್ ಗಜಾಲಿಥಾವ್ನ್ ಪಲಾಯನ್ ಯಾ ಶರಣಾಗತ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣುನಯ್ ಸಮ್ಜುನ್ ಘೆವ್ಯೆತ್.

ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಮಾಂಡಾಂಚೆರ್ ರಾವುನ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ವೊರವ್ನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಜಾತಾ. ಸಮಾಜಾಂತ್ ಬೋವ್ ಸಕಯ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ, ದಲಿತಾಂಚ್ಯೆ ದಿಷ್ಟಿನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ತುಜ್ಯಾ ಆಂಗಾಚೆರ್ ಖಿಳೆ ಫುಟಯ್ತಾ. ಕೊಣೇಂಯ್ ಆಪ್ಣಾಚೊ ಶೆವೊಟ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಕರುಂಕ್ ವಚುನ್ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಮೊಡ್ತೆಲಾಚೆ ಮಾರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಖಾಯ್ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಉದೆತಾ. ಮಾರ್ ಖಾಂವ್ಚೆಂ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ನಶಿಬಾಂತ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗುನ್ ಹೆ ಮನೀಸ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ವೊಗೆಚ್ ರಾವ್ತಾತ್?

ವೊಣ್ತಿಕ್ ಯಾ ರುಕಾಡಾಕ್ ಡ್ರಿಲ್ ಘೆವ್ನ್ ಪಯ್ಲೊ ಬುರಾಕ್ ಕಾಡುನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಖಿಳೊ ರಿಗೊಂವ್ಕ್‌ಯ್ ಜಾತಾ. ತಶೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಮೊಡ್ತೆಲಾಚೆ ಮಾರ್ ಮಾರಿಜಾಯ್ ಪಡನಾಂತ್. ಮಾರ್ ಖಾವ್ನ್‌ಚ್ ಶೆವೊಟ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಕರ್‍ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾ, ಅಸಲಿ ರೀತ್ ವಾಪ್ರುನ್ ಸಯ್ತ್ ಶೆವೊಟ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಪ್‍ಯ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ತಾನಾ ಉದೆನಾಸ್ತಾಂ ರಾವನಾ.

ಸ್ಟೇನಿ ಬೆಳಾ ಅಪ್ರೂಪ್ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ತಾ ತರೀ, ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾ ಚಿಂತುಂಕ್ ಲಾಂವ್ಚ್ಯೊ ಅದ್ಭುತ್ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ತಾ.

-ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್

ಕವಿತಾ:

ಹಾಂವ್ ಖಿಳೊ…

ಹಾಂವ್ ಖಿಳೊ
ಏಕ್ ತಕ್ಲಿ , ಏಕ್ ಮೂಳ್ ಆಸ್ಚೊ
ಹಾಂವ್ ಖಿಳೊ
ರೂಕ್ - ರುಕಾಡ್ , ಮಾತಿ - ಮಾಸಾಂಚ್ಯಾ
ಕಾಳ್ಜಾಂನಿ ಬಸ್ಚೊ..

ಮ್ಹಜೊ ಇರಾದೊ
ಘಡ್ಸುಂಚೊ, ಕುಡ್ಸುಂಚೊ ಆನಿ ಅಡ್ಚುಂಚೊ
ಮ್ಹಜೊ ಕಾಯ್ದೊ
ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ಧರ್‍ಚೊ - ಶಾಬೀತ್ ರಾಕ್ಚೊ

ತಕ್ಲೆ ವಯ್ಲೊ ಮಾರ್
ಜಿಣೆಂ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕರ್‍ಚಿ ಮ್ಹೊರ್
ತಗ್ಸುಂಚೆಂ, ಜಿರ್‍ಚೆಂ
ಜಿಣ್ಯೆ ಶೆವೊಟಾ ಕುರು

ಆತಾಂ
ಮಾರ್ ಕಿತ್ಲೇಯ್ ಪಡೊಂ
ಕಿಟಾಳಾಂ ಉಬೊಂ, ಧಾವ್ ಚಡೊಂ
ಹಾಂವ್ ಅಚಲ್, ಜಿರುಂ ಪುರ್‍ತೊ
ಬಾಗ್ವಾಲ್ಯಾರ್ ನ್ಹಯ್ ಹಾಂವ್ ಖಿಳೊ ಸಾರ್‍ಕೊ!

- ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಬೆಳಾ


संपादकीय:

मार खावन शेवोटाच्या बंद्राक पांवचें मिसांव

खिळ्याक एक मिसांव आसता आनी ताच्या जिविताक एक शेवोट आसता. एकामेका कुडसुंचें, घडसुंचें आनी सांबाळन धर‍चें. ह्या खातीर ताच्ये तकलेर मोडतेलाचे मार पडचे आसतात. पूण मार पडल्लेंच बागवानासतां शीदा जिर‍ल्यार ताचें जिणें सार्थक जाता. मार सोसुंक जायना म्हण वांकडें तिंकडें बागवाल्यार तकलेक मार‍चो मनीस सोडन वचुंक पुरो. पूण जिण्ये शेवोट पूर्ण जायना. हांगासार बागवोंचें म्हळ्यार आपल्या धोरणां थावन, सैदांतीक गजाली थावन पलायन या शरणागत जांवचें म्हणुनय समजून घेव्येत.

वेवेगळ्या मांडांचेर रावून ही कविता वोरवन पळेवंक जाता. समाजांत बोव सकयल्या पांवड्यार आसच्या, दलितांच्ये दिष्टीन पळेवंक गेल्यार ही कविता तुज्या आंगाचेर खिळे फुटयता. कोणेंय आपणाचो शेवोट संपूर्ण करुंक वचून मात्यार मोडतेलाचे मार कित्याक खायजाय म्हळ्ळें सवाल उदेता. मार खांवचें आपणाच्या नशिबांत बरयिल्लें म्हण सांगून हे मनीस कित्याक वोगेच रावतात?

वोणतीक या रुकाडाक ड्रिल घेवन पयलो बुराक काडून उपरांत खिळो रिगोवंक‌य जाता. तशें केल्ल्या वेळार मोडतेलाचे मार मारीजाय पडनांत. मार खावन‌च शेवोट संपूर्ण कर‍च्या बदला, असली रीत वापरून सयत शेवोट संपूर्ण करुंक जाता म्हळ्ळें चिंतप‍य ही कविता वाचताना उदेनासतां रावना.

स्टेनी बेळा अपरूप कविता बरयता तरी, बरयिल्ल्या वेळा चिंतुंक लांवच्यो अदभूत कविता बरयता.

-मेल्विन रोड्रीगस

कविता:

हांव खिळो…

हांव खिळो
एक तकली, एक मूळ आसचो
हांव खिळो
रूक - रुकाड , माती - मासांच्या
काळजांनी बसचो..

म्हजो इरादो
घडसुंचो, कुडसुंचो आनी अडचुंचो
म्हजो कायदो
सांबाळन धर‍चो - शाबीत राकचो

तकले वयलो मार
जिणें निर्धार कर‍ची म्होर
तगसुंचें, जिर‍चें
जिण्ये शेवोटा कुरू

आतां
मार कितलेय पडों
किटाळां उबों, धाव चडों
हांव अचल, जिरूं पुर‍तो
बागवाल्यार न्हय हांव खिळो सार‍को!

- स्टॅनी बेळा


Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.


 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M
 
 N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z