Kavita Kular

ಸಂಪಾದಕೀಯ್:

ನವಿ ಕವಿತಾ, ಪಯ್ಲೆಂಚಿ ಕವಿತಾ, ಪ್ರೀತಿಚ್ಯಾ ಪ್ರೀತಿಚಿ ಕವಿತಾ.

ನವ್ಯಾನ್ ಕವಿತಾ ಬರೊಂವ್ಕ್ ಧರ‍್ತಾನಾ ಉತ್ರಾಂ ಜಾಯ್ ತಶಿಂ ವ್ಹಾಳನಾಂತ್, ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಶೆಲ್ಲ್ಯಾ ಅರ್ಥಾಕ್ ಚಿಂತಲ್ಲೆಂ ರೂಪ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಪಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಚಲುಂಕ್ ಶಿಕ್ತಾನಾ, ತುಂವೆಂ ಪಡಜೆಚ್ ಪಡ್ತಾ. ಪಡುನ್ ಉಟ್ತಾನಾ ತುಕಾ ಜಾಂವ್ಚಿ ಖುಶಿ ವಿಶೇಸ್. ಹ್ಯಾ ಖುಶೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಧಾಂವುಂಕ್ ಜಾತಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಆಸ್ತಾ.

ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ದುಬಾಯ್ ಶೆರಾಂತ್ ಏಕ್ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿ ಚಲ್ಲಿ. ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಲಿ. ಪ್ರೀತಿ ಸೀಮಾನ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ಲಿ. ಹಿ ಕವಿತಾ ವಾಚುನ್ ತಿಚೊ ಹಾತ್ ಧರುನ್ ಕವಿತಾ ಶೆತಾಂತ್ ಚಲೊಂವ್ಕ್ ಶಿಕಯ್ಜಾಯ್ ಆನಿ ತಿಕಾ ಹುಮೆದಿಚಿಂ ಶರ್ಬತಾಂ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ದೀಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ಪರ್ಗಟ್ ಕರ‍್ತಾಂವ್.

ಪ್ರೀತಿಚಿ ಹಿ ಸುರ‍್ವಾತ್ ತಿಕಾ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ನಂದನಾವನಾಂತ್ ಸುಶೆಗ್ ಲಾಭಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ವಕತ್ ದಿತಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭರ್ವಸೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸಾ.

-ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್

ಕವಿತಾ

 

ಕಾಳಿಜ್ ಚಿಂತ್ತಾ

ಕಾಳೀಜ್ ತುಜ್ಯಾ ಮೊಗಾಕ್ ಆಶೆಲ್ಲೆಂ
ಪುಣ್, ಹ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಮೋಗ್ ಮೆಳ್ಳೊನಾ
ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊಗಾಕ್ ಮೋಲ್ ಮೆಳುಂಕ್ ನಾ
ಕಾಳ್ಜಾನ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ, ಹೆಂ ಆಜ್ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಸಮಾ ಜಾತಲೆಂ
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊಗಾಕ್ ಫಾವೊತೊ ಮೋಗ್ ಪಾಟಿಂ ಮೆಳ್ತಲೊ
ಪುಣ್ ಧಖೊ ಲಾಗ್ಲೊ ಹ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್, ಜೆದ್ನಾಂ ತಾಕಾ ಸಮ್ಜಲೆಂ
ತೆಂ ಸದಾಂಚ್ ಅಶೆಂಚ್ ಉರ‍್ತಲೆಂ.

ಕಾಳೀಜ್ ಆತಾಂ ಚಿಂತುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ
ಎಕ್ಸುರ್ಪಣಾಂತ್ ರಡುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ
ಕಿತೆಂ ಕರ‍್ಚೆಂ ತೆಂ ತಾಕಾ ಕಳ್ಳೆಂ ನಾ
ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಅಶೆಂಚ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ಆನಿ, ಚಿರ್ಡುನ್ ಧರುನ್ ಭೊಗ್ಣಾಂ

ಪುಣ್ ಕಾಳ್ಜಾನ್ ಪರ್ತುನ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಆನಿ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಲಜ್ ಭೊಗ್ಲಿ
ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಜ್ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಕಾಳೀಜ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಕ್ ಸೊಧ್ತಾಲೆಂ
ಪುಣ್ ಕಾಳೀಜ್ ಆಪ್ಣಾಚೊಚ್ ಮೋಗ್ ಕರುಂಕ್ ವಿಸ್ರಲ್ಲೆಂ
ಆಪ್ಣಾಚೊ ಮೋಗ್ ಹಾಂವ್‌ಚ್ ಕರ‍್ತಾಂ,
ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಾಳ್ಜಾನ್ ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಏಕ್ ಸೊಪುತ್ ಘೆತ್ಲೊ

ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಮೋಗ್ ಮೆಳ್ಳೊ ಆನಿ ಮೊಗಾಕ್ ಮೋಲ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ
ದುಸ್ರ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ನ್ಹಯ್, ಆಪ್ಣಾ ಥಾವ್ನಚ್.
ಆತಾಂ ಕಾಳೀಜ್ ಹಾಸ್ತಾ, ಸಂತೊಸಾನ್ ನಾಚ್ತಾ
ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕಾಳೀಜ್ ಆಪ್ಣಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕರ‍್ತಾ

ಸಕಾಳಿಂ ಉಟುನ್ ಆರ್ಸ್ಯಾಂತ್ ತಾಕಾ ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ -
"ಕಿತ್ಲೆಂ ಸೊಭಿತ್ ಆಸಾಯ್"
ಆತಾಂ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ
ಕಾಳೀಜ್ ಆತಾಂ ಬಿಂದಾಸ್ ಮೋಗ್ ವಾಂಟ್ತಾ
ವಳಖ್ ನಾತ್ಲಲ್ಯಾಕೀ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಸ್ತಾ
ರಡ್ತಲ್ಯಾಕ್ ಹಾಸುಂಕ್ ಶಿಕಯ್ತಾ
ಕೋಣ್ ತಾಚೆ ಸಂಗಿಂ ಆಸುಂ ಯಾ ವಚುಂ
ಕಾಳೀಜ್ ಆತಾಂ ಜಾಣಾ, ತೊ ಸದಾಂ ತಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕರ‍್ತಾ
ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಬರ‍್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ತಕ್ಲಿ ಬಾಗಾಯ್ತಾ

-ಪ್ರೀತಿ ಸೀಮಾ ಡಿಸೋಜಾ

संपादकीय:

नवी कविता, पयलेंची कविता, प्रीतिच्या प्रीतिची कविता.

नव्यान कविता बरोवंक धरताना उतरां जाय तशीं व्हाळनांत, तशें जाल्ल्यान आशेल्ल्या अर्थाक चिंतल्लें रूप दीवंक जायना. पयल्यान चलुंक शिकताना, तुंवें पडजेच पडता. पडून उटताना तुका जांवची खुशी विशेस. ह्ये खुशे फाटल्यान फाल्यां आपणाक धांवुंक जातलें म्हळ्ळें चिंतप आसता.

आयलेवार दुबाय शेरांत एक कविगोष्टी चल्ली. थोड्यांनी पयले फावटीं हांगासर कविता वाचली. प्रीती सीमान पयले फावटीं कविता बरयली. ही कविता वाचून तिचो हात धरून कविता शेतांत चलोवंक शिकयजाय आनी तिका हुमेदिचीं शरबतां पियेवंक दीजाय म्हळ्ळ्या इराद्यान ही कविता पर्गट करतांव.

प्रीतिची ही सूरवात तिका कवितेच्या नंदनावनांत सुशेग लाभंवच्याक गर्जेचें वकत दितली म्हळ्ळो भर्वसो म्हाका आसा.

-मेल्विन रोड्रीगस

कविता

काळीज चिंत्ता

काळीज तुज्या मोगाक आशेल्लें
पूण, ह्या काळजाक मोग मेळ्ळोना
आनी म्हज्या मोगाक मोल मेळुंक ना
काळजान चिंतलें, हें आज फाल्यां समा जातलें
म्हज्या मोगाक फावोतो मोग फाटीं मेळतलो
पूण धखो लागलो ह्या काळजाक, जेदनां ताका समजलें
तें सदांच अशेंच उरतलें.

काळीज आतां चिंतुंक लागलें
एकसुरपणांत रडुंक लागलें
कितें करचें तें ताका कळ्ळें ना
चिंतलें अशेंच जियेंवचें आनी, चिर्डून धरून भोगणां

पूण काळजान पर्तून चिंतलें आनी काळजाक लज भोगली
कित्याक आज परयांत काळीज दूसऱ्याच्या मोगाक सोधतालें
पूण काळीज आपणाचोच मोग करुंक विस्रल्लें
आपणाचो मोग हांव‌च करतां,
अशें म्हण काळजान त्या दिसा एक सोपूत घेतलो

कित्याक काळजाक मोग मेळ्ळो आनी मोगाक मोल मेळ्ळें
दूसऱ्यां थावन न्हय, आपणा थावनच.
आतां काळीज हासता, संतोसान नाचता
कित्याक काळीज आपणाचो मोग करता

सकाळीं उटून आरस्यांत ताका पळेवन म्हणता -
"कितलें सोभीत आसाय"
आतां काळजाक दूसऱ्याच्या मोगाची गर्ज ना
काळीज आतां बिंदास मोग वांटता
वळख नातलल्याकी पळेवन हासता
रडतल्याक हासुंक शिकयता
कोण ताचे संगीं आसूं या वचूं
काळीज आतां जाणा, तो सदां ताचो मोग करता
जांवचें सगळें बऱ्याक म्हण तकली बागायता

-प्रीती सीमा डिसोजा


Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.


 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M
 
 N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z