Kavita Kular

ಸಂಪಾದಕೀಯ್:

ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ದಿಲ್ಲಿ ದೇಣ್ಗಿ

ಲೊಕ್‌ಡೌನಾನ್ ಯೆದೊಳ್ ಮನಾಕ್ ವಚನಾತಲ್ಲ್ಯೊ ಕಠಿಣ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ಔರಾಂಗಾಬಾದಾಂತ್ ಸೊಳಾ ಜಣ್ ಕಾಮೆಲಿ ರೈಲಾಪಾಟ್ಯಾವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಚಲುನ್ ವೆಚೆ ತೆ, ಗೂಡ್ಸ್ ಟ್ರೇನ್ ತಾಂಚೆರ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಮರಣ್ ಪಾವಲ್ಲೆಂ ಥರ್ಥರ‍್ಯಾಂಚೆಂ ಘಡಿತ್ ಆಮಿ ಜಾಣಾಂವ್.

ಹ್ಯಾ ಘಡಿತಾಚ್ಯೆ ಪಾಟ್‍ಭುಂಯ್ಚೆರ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕವಿತಾ ಕುಳಾರಾಕ್ ಪಾವಲ್ಲ್ಯಾ ಐವನ್ ಮಿಯಾರಾನ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ವಿಣ್ಲ್ಯಾ. ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾಚಿಂ ಜಾಯ್ತಿಂ ಉತ್ಪನ್ನಾಂ ಆಸಾತ್, ತ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿ ಹೇಂಯ್ ಏಕ್.

-ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್


ಕವಿತಾ:

ಪಾಟ್ಯಾವಯ್ಲಿ ಪಿಳ್ಗಿ

ಕಿತ್ಲೆ ದೀಸ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪೊಟಾಕ್ ಲೊಕ್‌ಡೌನ್?
ಚಾಂದ್ನ್ಯಾಕ್ ಪೊಂತ್ ಮಾರುನ್ ತರೀ
ತಾಚ್ಯಾ ಮಂದ್ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್
ತಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಪಯ್ಸ್ ಆಮಿ ಚಲ್ತಾಂವ್

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪೊತ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಭಾಕ್ರೆಂಕ್ ಪಳೆವ್ನ್
ಚಾಂದ್ನ್ಯಾನ್ ಹೆಡಾಯ್ಲ್ಯಾರೀ
ಆಡಳ್ತ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಯಾಪರಿಂ
ಆಮ್ಕಾಂ ಕೋಯ್ರ್ ಕರ‍್ನ್ ತಾಣೆಂ ಜಳೊಂವ್ಕ್ ನಾ

ವ್ಹಡಾಂಚ್ಯೆ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ಹಾಡುಂಕ್ ವಿಮಾನಾಂ ಉಬ್ಲಿಂ
ವಯ್ರ್ ಪಳೆತಾನಾ ಫಕತ್ ಚಾಂದ್ನೆಂ ದಿಸ್ಲೆಂ
ಸ್ವಪ್ಣಾಂ ಆಮ್ಚಿಂ ಉಬೊನ್ ಗೆಲಿಂ

ಆಮ್ಕಾಂ ಪಾಂವ್ಚಿಂ ಕೋಣ್?
ಆಮಿ ರಾವನಾಂವ್, ವೊಜೆಂ ಘೆವ್ನ್ ಚಲ್ತಾಂವ್
ಆಮಿ ವಾವುರ‍್ಲಲೆ ರಸ್ತೆ ಆಮ್ಚಿ ವಾಟ್ ಚುಕಯ್ತಿತ್?
ಆಮಿ ಬಾಂದ್ಲೆಲೆ ಪಾಟೆ ಪೊಂತಾಕ್ ಪಾವೊಂವ್ಚೆನಾಂತ್?

ಥಕ್ತಾನಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಕೋಣ್ ಪಾವ್ತಾ?
ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾವ್ಲಾಂಚ್ಯಾ ಕಂಪನಾಂಕ್
ಜಿವ್ದಾಳಿಂನಿ ಸಯ್ತ್ ವಾಟ್ ಉಗ್ತಿ ಕೆಲ್ಯಾ
ಚುಕ್ ಬುಕ್ ಆಯ್ಕಲ್ಲೆ ರಯ್ಲಾ ಪಾಟೆ
ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾ ದಡ್ದಡ್ಯಾಂಚೆ ಕಾನ್

ಕಾಳ್ಜಾಚ್ಯೊ ಧಡಕ್ ಧಡಕ್ ಉಡಿಯೊ ಆಯ್ಕುನ್
ಆಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗನಾಸ್ತಾನಾ ರಯ್ಲಾ ತುಂ,
ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್‌ಚ್ ಧಾಂವ್ಲೊಯ್‌ಮೂ?
ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್ಲಲೆಂ ತರ್
ಆಮಿಂಚ್ ತುಜ್ಯಾ ಉಸ್ಕ್ಯಾರ್ ಬಸ್ತ್ಯಾಂವ್ ನ್ಹಯ್ !?

ತೊಂಡಾಕ್ ಮುಖಾಟೆಂ ಬಾಂದ್ಲಲ್ಯಾಂನೊ ಆಯ್ಕಾ,
“ಆಮ್ಚ್ಯೆ ಪಿಳ್ಗೆಕ್
ಚಲುಂಕ್ ಸೊಡಿನಾ ತರೀ ಪರ‍್ವಾ ನಾ,
ವೊಗೆಚ್ ನಿದುಂಕ್ ತರೀ ಸೊಡಾ”

- ಐವನ್ ಮಿಯಾರ್

संपादकीय:

आयच्या काळान आमकां दिल्ली देणगी

लॉकडौनान येदोळ मनाक वचनातल्ल्यो कठीण परिस्थिती आसा केल्यात. औरांगाबादांत सोळा जाण कामेली रैलापाट्यावयल्यान चलून वेचे ते, गूड्स ट्रेन तांचेर पाशार जावन मरण पावल्लें थर्थर्यांचें घडीत आमी जाणांव.

ह्या घडिताच्ये फाट‍भुंयचेर पयले फावटीं कविता कुळाराक पावल्ल्या आयवन मियारान ही कविता विणल्या. आयच्या काळाचीं जायतीं उत्पन्नां आसात, त्या पयकी हेंय एक.

-मेल्विन रोड्रीगस


कविता:

पाट्यावयली पिळगी

कितले दीस आमच्या पोटाक लॉक‌डौन?
चांदन्याक पोंत मारून तरी
ताच्या मंद उजवाडाक
ताच्या प्रास पयस आमी चलतांव

आमच्या पोत्यांतल्या भाक्रेंक पळेवन
चांदन्यान हेडायल्यारी
आडळत्या मुकेल्यापरीं
आमकां कोयर करन ताणें जळोवंक ना

व्हडांच्ये पिळगेक हाडूंक विमानां उबलीं
वयर पळेताना फकत चांदनें दिसलें
स्वपणां आमचीं उबोन गेलीं

आमकां पांवचीं कोण?
आमी रावनांव, वजें घेवन चलतांव
आमी वावुरलले रस्ते आमची वाट चुकयतीत?
आमी बांदलेले पाटे पोंताक पावोंवचेनांत?

थकताना आमकां कोण पावता?
आमच्या पावलांच्या कंपनांक
जिवदाळिंनी सयत वाट उगती केल्या
चूक बूक आयकल्ले रयला पाटे
आमच्या काळजा दडदड्यांचे कान

काळजाच्यो धडक धडक उडियो आयकून
आमकां सांगनासताना रयला तूं,
आमच्या वयल्यान‌च धांवलोय‌मू?
पयलेंच सांगललें तर
आमींच तुज्या उसक्यार बसत्यांव न्हय !?

तोंडाक मुखाटें बांदलल्यांनो आयका,
“आमच्ये पिळगेक
चलुंक सोडीना तरी परवा ना,
वोगेच न्हिदूंक तरी सोडा”

- आयवन मियार


Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.


 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M
 
 N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z