Kavita Kular

ಸಂಪಾದಕೀಯ್:

ಹ್ಯಾ ಪಾಂಗ್ರುಣಾಂತ್ ಕಸಲೀಯ್ ದುವಿಧಾ ಪುಸುನ್ ಕಾಡ್ಚಿ ಮಾಯಾ ಆಸಾ

ಎಕಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್? ಖಾಣ್, ಖೆಳ್ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸುಶೆಗಾದ್ ನ್ಹೀದ್ ಜಾಯ್. ತಿ ನ್ಹೀದ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಶಿ? ಆಜ್ಯೆನ್ ಶಿಂವಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಗ್ರಣಾಚ್ಯಾ ಮಯ್ಪಾಸಾಂತ್ ಕೊವ್ಳುನ್ ಸಪ್ಣಾಂಚ್ಯಾ ಸಂವ್ಸಾರಾಕ್ ಭೊಂವುಂಕ್ ವೆಚಿ. ಮಾಗೀರ್ ಶಿಂಯ್ ಸುರು ಜಾಲೆಂ ತರ್ ಭುರ್ಗಿಂಚ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್, ವಾಡಲ್ಲ್ಯಾ ಚಲಿಯಾಂಕ್ ಲೆಗುನ್ ಹಿ ಮಾಯಾ ಗರ್ಜೆಚಿ ದಿಸ್ತಾ.

2009 ವರ್ಸಾ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಆನಿ ತೆರೆಜಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಸ್ಮಾರಕ್ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಬರೊಂವ್ಚೆ ಸರ್ತೆಂತ್ 294 ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ವಾಂಟೊ ಘೆತಲ್ಲೊ. ಪ್ರಜ್ಞಾ ಅವಧೂತ್ ಕಾಮತ್ ಹಿಕಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್ ಮೆಳಲ್ಲೆಂ. ಪ್ರಜ್ಞಾ ಆತಾಂ ಸುಂದರ್ ಕವಿತಾ ಬರೊಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲಾಂ ತಿ ಗಜಾಲ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಖೊಶಿ ದಿತಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಸಾರ್ಥಕತಾ ದಿಂವ್ಚಿ ಗಜಾಲ್ ಹಿ.

-ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್

ಕವಿತಾ: 

ಮಾಯೆಚೆಂ ಪಾಂಗ್ರುಣ್

ಶಿಯಾಂಚೆ ದೀಸ್ ಸುರು ಜಾಲೆ
ಮಮ್ಮಾನ್ ಭಿತರ‍್ಲೆಂ ಪಾಂಗ್ರುಣ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ
ಬಾಯೆಕ್ ಶಿಯಾಂಚೆ ದೀಸ್
ಖುಪ್ ಆವಡ್ಟಾ
ಪಾಂಗ್ರೂಂಕ್ ಆಜ್ಜೆನ್ ವಿಣೀಲ್ಲಿ
ಗೊಯ್ಡಿ ಮೆಳ್ಟಾ...

ಪಾಂಗ್ರುಣ್ ತಶೆಂ ಸಾದೆಂಚ್ ದಿಸ್ತಾ
ತಾಂತೂನ್ ಆಜ್ಜೆಚ್ಯೆ ಮಾಯೆಚಿ
ಊಬ್ ಒತ್ತಾ
ತುಪಾಚ್ಯೆ ರೊಟ್ಯೆಚಿ ಘಡಿ ಘಾಲತ್ ತಶಿ
ಬಾಯ್ ಗೊಯ್ಡೆನ್ ವಿತ್ಳುನ್ ನ್ಹಿದ್ತಾ

ವಳ್ಖತಾ ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ?
ಗೊಯ್ಡಿ ಬಾಯೆಕ್ ವಿಚಾರತಾ
ಆಗ್ಗೆ ಬಾಯೆ ಗೊಯ್ಡೀಯ್ ಬಿ ಉಲಯ್ತಾ?
ತೊಯ್ ಬಿ ವಳ್ಖಿಚೊಸೊ ಆವಾಜ್
ಬಾಯ್ ಚಿಂತೂಂಕ್ ಪಡ್ಟಾ

ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಪಾಯಾರ್ ಘಾಲುನ್
ಪದಾಂ ಮ್ಹಣೀಲ್ಯಾ ಆವಾಜಾಚೊ
ತೊಚ್ ಕಾಯ್ ಹೊ ಆವಾಜ್?
ಇತ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಂಗ್ರುಣ್ ಸಾಂಗ್ತಾ...

ಹಯ್ಗೊ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಯ್
ಮ್ಹಜೊಚ್ ತೊ ಆವಾಜ್
ಮಮ್ಮಾಚ್ಯಾಚ್ ಮೋವ್ ಮೋವ್ ವಾಯ್ಲಾಂನಿ
ಶಿಂವ್ಲಾಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಆಂಗ್ ಮ್ಹಣುನ್
ಮೊವಾಳ್ ಮ್ಹಜೊ ಆವಾಜ್
ಆತಾಂ ಬಾಯೆಕ್ ಕಳ್ಟಾ

ಬಾಯ್ ಕೆದೆ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಜಾಲೆಂ
ಸಗ್ಳಿಂ ಜಾಣಾಂ ಮ್ಹಣ್ಟಾ
ಪುಣ್ ತಾಕಾಚ್ ಖಬರ್ ಆಸಾ
ಆಜುನುಯ್ ತೆಂ ಮಮ್ಮಾ ಆನಿ
ಆಜ್ಜೆಚ್ಯಾ ವೆಂಗಾಂತ್ ನ್ಹಿದ್ತಾ...
ಮಾಯೆಚ್ಯಾ ಪಾಂಗ್ರೂಣಾಂತ್ ನ್ಹಿದ್ತಾ...

- ಪ್ರಜ್ಞಾ ಕಾಮತ್

ಶಿಯಾಂಚೆ ದೀಸ್=ಹಿಂವಾಚೆ ದೀಸ್; ಮಾಯಾ=ಮೈಪಾಸ್; ಗೊಯ್ಡಿ=ಗಜ್ಡಿ; ವಾಯ್ಲ್=ಎಕ್ಯೆ ಥರೆಚೆಂ ಪಾತಳ್ ಲುಗಟ್.

संपादकीय:

ह्या पांगरूणांत कसलीय दुविधा पुसून काडची माया आसा

एका भुरग्याक कितें जाय? खाण, खेळ आनी उपरांत सुशेगाद न्हीद जाय. ती न्हीद म्हळ्यार कशी? आज्येन शिंवल्ल्या पांग्रणाच्या मयपासांत कोवळून सपणांच्या संवसाराक भोंवुंक वेची. मागीर शिंय सुरू जालें तर भुरगींच कित्याक, वाडल्ल्या चलयांक लेगून ही माया गरजेची दिसता.

२००९ वर्सा कविता ट्रस्टान चलयिल्ल्या चार्ल्स आनी तेरेजा रोड्रीगस स्मारक अखील भारत कोंकणी कविता बरोंवचे सर्तेंत २९४ भुरग्यांनी वांटो घेतल्लो. प्रज्ञा अवधूत कामत हिका पयलें इनाम मेळल्लें. प्रज्ञा आतां सुंदर कविता बरोवंक लागलां ती गजाल आमकां खोशी दिता. आमच्या वावराक सार्थकता दिंवची गजाल ही.

-मेल्विन रोड्रीगस

कविता:

मायेचें पांगरुण

शियांचे दीस सुरू जाले
मम्मान भितरलें पांगरुण काडलें
बायेक शियांचे दीस
खुप आवड्टा
पांगरूंक आज्जेन विणील्ली
गोयडी मेळटा...

पांगरुण तशें सादेंच दिसता
तातून आज्जेच्ये मायेची
ऊब ओत्ता
तुपाच्ये रोटयेची घडी घालत तशी
बाय गोयडेन वितळुन न्हिदता

वळखता तूं म्हाका?
गोयडी बायेक विचारता
आग्गे बाये गोयडीय बी उलयता?
तोय बी वळखिचोच आवाज
बाय चिंतूंक पड्टा

ल्हान आसताना पायार घालुन
पदां म्हणील्या आवाजाचो
तोच कांय हो आवाज?
इतल्यान पांगरुण सांगता...

हयगो म्हज्या बाय
म्हजोच तो आवाज
मम्माच्याच मोव मोव वायलांनी
शिंवलां म्हजें आंग म्हणुन
मोवाळ म्हजो आवाज
आतां बायेक कळटा

बाय केदे व्हडलें जालें
सगळीं जाणां म्हणटा
पुण ताकाच खबर आसा
आजुनुय तें मम्मा आनी
आज्जेच्या वेंगांत न्हिदता...
मायेच्या पांगरूणांत न्हिदता...

- प्रज्ञा कामत


Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.


 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M
 
 N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z