Kavita Kular

ತಾರ‍್ವಟಿ / तारवटी

ಸಂಪಾದಕೀಯ್:

ದರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಉದ್ಕಾ ಮುಖಾರ್ ಸಮ್ಜನಾತಲ್ಲೆಂ ತಾರ‍್ವಟ್ಯಾಚೆಂ ದೂಕ್

ತಾರ‍್ವಟ್ಯಾಚೆಂ ಮನ್ ದರ್ಯಾಭಶೆನ್. ತಾಣೆಂ ದರ್ಯಾಕ್ ವಳ್ಖುಂಚೆ ಭಶೆನ್ ಹೆರ್ ಕೊಣ್‌ಯ್ ದರ್ಯಾಕ್ ವಳ್ಖನಾ ತಶೆಂ ಸಮ್ಜನಾ. ತಾಂಚೆ ಮದೆಂ ಹೆರಾಂಕ್ ಸಮ್ಜುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತಲ್ಲೊ ಏಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಘಡಲ್ಲೊ ಆಸ್ತಾ. ಹಾಕಾ ಲಾಗುನ್ ತೊ ದರ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಸದಾಂ ಉಲಯ್ತಾ ಆನಿ ದರ್ಯಾ ತಾಚಿ ತಾನ್ ಭಾಗಯ್ತಾ.

ದರ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಬರೊ ಸಂಬಂಧ್ ತಾರ‍್ವಟ್ಯಾನ್ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಪಲ್ತಡಿ ಗಾಂವಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಭಾಂವ್ಡಾಂ ಖಾತೀರ್. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ತಾಚೆಂ ಹೆಂ ಉದ್ಕಾವಯ್ಲೆಂ ಪಯ್ಣ್ ಸೊಂಪನಾ. ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ದುಕಾಂ ದೆಂವ್ತಾತ್ ಖರಿಂ, ಪುಣ್ ದರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಉದ್ಕಾ ಮುಖಾರ್ ತಿಂ ದುಕಾಂ, ದುಕಾಂ ಮ್ಹಣುನ್ ಕೊಣ್ ಸಮ್ಜತ್?

-ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್

ಕವಿತಾ:


ತಾರ‍್ವಟಿ

ದರ್ ಎಕಾ ತಾರ‍್ವಟ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮನಾಂತ್
ಆಸ್ತಾ ಏಕ್ ದರ್ಯಾ
ತುಡುಂಬ್ ಭರಿಲ್ಲೊ.
ಆನಿ ಆಸ್ತಾ ಏಕ್ ಗಾಂವ್
ಪಯ್ಸ್ ಪಲ್ತಡಿ ಶೆಣಿಲ್ಲೊ.
ವಾದಳ್ ವಸಾಡಿ, ತುಫಾನ್ ಮೋಡ್
ಸುಕ್ತಿ ಭರ‍್ತಿ, ಸೊಂಸ್ತಾ ತೊ ಹ್ಯಾ
ದರ್ಯಾಚ್ಯಾ ನಾಡ್ಯಾರ್
ದರ್ಯಾಚ್ ಭಾಗಯ್ತಾ ತಾಚಿ ತಾನ್,
ಭುಕ್ ಕರ‍್ತಾ ತಾಕಾ ಧೀಟ್ ನೀಟ್.
ಪುನ್ವೆ ರಾತಿಂ ಹೊಚ್ ದರ್ಯಾ
ವಾರ‍್ಯಾ, ಉದ್ಕಾ ತುಫಾನ್ ವಾದಳಾಂ ಸಯ್ತ್
ತಾಚ್ಯಾ ರಗ್ತಾ ಥೆಂಬ್ಯಾ ಥೆಂಬ್ಯಾಂತ್
ಘುಂವುಂಕ್ ಲಾಗ್ತಾ
ತೋಯ್ ಜಾಯ್ತ್ ವತಾ ದರ್ಯಾವರಿ
ಸ್ತಬ್ದ್, ಶಾಂತ್, ಧೀರ್, ಗಂಭೀರ್, ಗೂಢ್ ಅಥಾಂಗ್
ಖಾರ್ ಖಾರ್ ನಿಳೊ ಶಾರ್
ಲ್ಹಾರಾಂ ಲ್ಹಾರಾಂರ್ ಸ್ವಾರ್ ಜಾತಾ
ಊಂಚ್ ಊಂಚ್ ದರ್ಯಾ ಲ್ಹಾರ್ ಜಾತಾ
ಪುರಾಯ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ್ ಘೆವ್ನ್ ಸಾಂಗಾತಾ
ಬೇಕಾಮ್ ಜಾತಾ
ಆನಿ ಕೆನ್ನಾಂ ಕೆನ್ನಾಂ
ಮದ್ಲೆಂ ಮದಿಂ ಗುಪಾಟ್ ರಾತಿಂ
ಏಕ್ ನಂಯ್ ಸಾವಿ ಅಳ್ಣಿ
ಶೀತಳ್ ಸಾವ್ಳಿ ಕಶಿ
ಲ್ಹವ್ ಲ್ಹವ್ ಕರುನ್ ವ್ಹಾಂವುಂಕ್ ಲಾಗ್ತಾ
ಝರ್ ಝರ್ ಕರುನ್ ದೆಂವುಂಕ್ ಲಾಗ್ತಾ
ತಾಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್

-ರಾಜಶ್ರೀ ಸೈಲ್

ತುಡುಂಬ್=ಪುರಾಯ್, ಬರ್ಪೂರ್, ಭರುನ್ ವೊಮ್ತುಂಚ್ಯಾ ತಿತ್ಲೊ; ವಾದಳ್ ವಸಾಡಿ=ಮೊಟಿಂ ಲ್ಹಾರಾಂ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಘಡಿತ್; ಸ್ವಾರ್=ಸವಾರ್ ಕರ‍್ತಲೊ


संपादकीय:

दर्याच्या उदका मुखार समजनातल्लें तार‍्वट्याचें दूक

तार‍्वट्याचें मन दर्याभशेन. ताणें दर्याक वळखुंचे भशेन हेर कोण‌य दर्याक वळखना तशें समजना. तांचे मदें हेरांक समजुंक जायनातल्लो एक संबंध घडल्लो आसता. हाका लागून तो दर्यालागीं सदां उलयता आनी दर्या ताची तान भागयता.

दर्यालागीं बरो संबंध तार‍्वट्यान बांदून हाडला जाल्यार पल्तडी गांवांत आपल्या घरांत आसच्या भांवडां खातीर. त्या देकून ताचें हें उदकावयलें पयण सोंपना. ताच्या दोळ्यांतल्यान दुकां देंवतात खरीं, पूण दर्याच्या उदका मुखार तीं दुकां, दुकां म्हणून कोण समजत?

-मेल्विन रोड्रीगस

कविता:

तारवटी

दर एका तारट्याच्या मनांत
आसता एक दर्या
तुडुंब भरिल्लो.
आनी आसता एक गांव
पयस पल्तडी शेणिल्लो.
वादळ वसाडी, तुफान मोड
सुक्ती भरती, सोंसता तो ह्या
दर्याच्या नाड्यार
दर्याच भागयता ताची तान,
भूक करता ताका धीट नीट.
पुनवे रातीं होच दर्या
वार‍्या, उदका तुफान वादळां सयत
ताच्या रगता थेंब्या थेंब्यांत
घुंवुंक लागता
तोय जायत वता दर्यावरी
स्तब्द, शांत, धीर, गंभीर, गूढ अथांग
खार खार निळो शार
ल्हारां ल्हारांर स्वार जाता
ऊंच ऊंच दर्या ल्हार जाता
पुराय ब्रह्मांड घेवन सांगाता
बेकाम जाता
आनी केन्नां केन्नां
मदलें मदीं गुपाट रातीं
एक नंय सावी अळणी
शीतळ सावळी कशी
ल्हव ल्हव करून व्हांवुंक लागता
झर झर करून देंवुंक लागता
ताज्या दोळ्यांतल्यान

-राजश्री सैलTitle : ತಾರ‍್ವಟಿ / तारवटी

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.


 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M
 
 N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z