Kavita Kular

ಸಂಪಾದಕೀಯ್:

ದೆವಾಕ್ ಫಟೊಂವ್ಕ್ ಕಾಂಯ್ ಕಷ್ಟ್ ನಾಂತ್

ಕೊಂಕಣಿ ಕಾವ್ಯಶೆತಾಂತ್ ಫಾದರ್ ಪಾವ್ಲ್ ಲುವಿಸ್ ಬೊತೆಲಾಕ್ ಆಪ್ಲೆಂಚ್ ನಾಂವ್ ಆಸಾ. ಹಾಶ್ಯಾಂತ್ ಮಿಸ್ಳಲ್ಲ್ಯಾ ತೀಕ್ಷ್ಣ್ ಕವಿತಾಂಕ್ ತೊ ಫಾಮಾದ್ ಆಸಲ್ಲೊ. ’ಪಿ. ಎಲ್. ಬಿ.’ಚೊ ಕಾವ್ಯಾಂ ಝೆಲೊ - ತಾಚ್ಯಾ ಕವಿತಾಂಚೊ ಪುಸ್ತಕ್. ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ ಶೆಂಭರಾಂಕ್ ಮಿಕ್ವೊನ್ ಕವಿತಾ ಆಸಾತ್. ಹೊ ಪುಸ್ತಕ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಪ್ರಕಾಶನಾನ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜೆರೊಸಾ ಕಂಪೆನಿನ್ ತಾಚ್ಯೊ ಚಾಳಿಸಾಂ ವಯ್ರ್ ಕವಿತಾ ಚಡ್ತಿಕ್ ಮೆಳೊವ್ನ್, 1968 ಇಸ್ವೆಂತ್ ದುಸ್ರೊ ಛಾಪೊ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಲೊ.

1939 ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಆಗೋಸ್ತ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ’ರಾಕ್ಣೊ’ ಪತ್ರಾಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲಿ ತಾಚಿ ಏಕ್ ಕವಿತಾ ಹಾಂಗಾಸರ್ ದಿತಾಂವ್. ಬರ್ಪಾರೀತ್ ಆಸಾ ತಶಿ ಆಮಿ ಸಾಂಬಾಳ್ಳ್ಯಾ. ಪಾವ್ಲ್ ಬೊತೆಲ್ಲೊಚೆಂ ’ದೇವ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಜಾಯ್, ಆಂಕ್ವಾರಿ ಮರಿಯೆ’ ಕಾಂತಾರ್ ಆಜೂನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಲೋಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾಂನಿ, ಇಗರ್ಜಾಂನಿ ಗಾಯ್ತಾ. ಹೆಂ ತಾಣೆಂ 1937 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಘಡಲ್ಲೆಂ.

-ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್

ಕವಿತಾ:


ಪೊಟ್ಟು ಪಾವ್ಲಿ ಕೊಣಾಕ್ ಲಾಟ್ಲಿ?

ಪೊಟ್ಟು ಪಾವ್ಲಿ ಹಾಂವ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂ
ಕಾಸಾಕ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ನಾಕಾ;
ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಪೊಡಾನಾ ಮ್ಹೊಣ್
ಕೊಣ್‍ಂಚ್ ವ್ಹೊರ್ನಾ ಮ್ಹಾಕಾ.

ಜೊಬ್ಲುನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪೆಂಟೆಕ್ ವ್ಹೆಲಿ
ಪಾವ್ಲಿ ಲಾಟ್ತಾಂ ಮ್ಹೊಣೊನ್;
ಆಸಾ ತಶಿಚ್ಚ್ ಪಾಟಿ ಹಾಡ್ಲಿ
ಆಂಗ್ಡಿನ್ ಆಂಗಡ್ ಭೊವೊನ್.

ಕಾಮಾಗಾರಾಕ್ ಕೂಲ್ ದಿತಾನಾ
ದಿಲಿ ತಾಂತುಂ ಭೊರ್ಸುನ್;
ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಕಾಮಾಗಾರಾನ್
ಪಾಟಿ ಹಾಡ್ಲಿ ಪೊರ್ತುನ್.

ಸಾವ್ಕಾರಾನ್ ಕಾಡ್ನ್ ಚೆಪ್ಲಿ ಮ್ಹಾಕಾ
ಭಿಕಾರ‍್ಯಾಚಾ ಪೊತ್ಯಾಂತ್;
ತಾಣೆ ಪೊಳೊವ್ನ್ ಪಾಟಿ ದಿಲಿ
ಸಾವ್ಕರಾಚಾ ಹಾತಾಂತ್.

ಲುಜ್ಯಾಮ್ಯೆಚಾ ಪೊತ್ಯಾಂತ್ ಲಿಪೊನ್
ಸಾಂತೆಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ನ್ ಗೆಲಿಂ.
ಹೆರ್ ಸರ್ವ್ ಪೊಯ್ಶೆ ಖರ್ಚೊನ್ ಗೆಲೆ
ಪುಣ್ ಹಾಂವ್ ತಶಿಂಚ್ ಉರ್ಲಿಂ.

ಭೊವೊನ್ ಭೊವೊನ್ ಪುರೊ ಜಾಲೆಂ.
ಸಕ್ಟಾಂಕ್ ನಾಕಾ ಜಾಲಿಂ;
ಪೊಕೆಟಿಚಾ ಪೊಂದ್ಲ್ಯಾ ಖಣಾಂತ್
ಲಜೆನ್ ಲಿಪೊನ್ ಬೊಸ್ಲಿಂ.

ಏಕ್ ದಿಸ್ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಯಾ ಮ್ಹೊಣೊನ್
ಮ್ಹಾಕಾ ಆಪೊವ್ನ್ ವ್ಹೆಲಿ;
ಥೈಂಸರ್ ಘುಟಾನ್, ಆಂಗೊವ್ಣೆಚಾ
ಪೆಟೆಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಲೊಟ್ಲಿ.

ಠಕ್ಕಿ ಮೊನಿಸ್ ಕರ್ತಾ ಕಿತೆಂ?
ಹೆರಾಂಕ್ ಮೊಸಾರ್ ಘಾಲ್ತಾ,
ಮೊನ್ಶಾಂಕ್ ಠಕೊಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್
ದೆವಾಕ್ ಫೊಟೊಂವ್ಕ್ ಸೊಧ್ತಾ!

-ಪಾವ್ಲ್ ಲುವಿಸ್ ಬೊತೆಲ್

संपादकीय:

देवाक फटोवंक कांय कष्ट नांत

कोंकणी काव्यशेतांत फादर पावल लुवीस बोतेलाक आपलेंच नांव आसा. हाश्यांत मिसळल्ल्या तीक्ष्ण कवितांक तो फामाद आसल्लो. ’पी. एल. बी.’चो काव्यां झेलो - ताच्या कवितांचो पुस्तक. ह्या पुस्तकांत शेंभरांक मिकवोन कविता आसात. हो पुस्तक पयले फावटीं स्वतंत्र प्रकाशनान पर्गट केल्लो. त्या उपरांत जेरोसा कंपेनीन ताच्यो चाळीसां वयर कविता चडतीक मेळोवन, १९६८ इस्वेंत दुसरो छापो पर्गट केल्लो.

१९३९ वरसाच्या आगोसत म्हयन्यांत ’राकणो’ पत्राचेर पर्गट जाल्ली ताची एक कविता हांगासर दितांव. बरपारीत आसा तशी आमी सांबाळ्ळ्या. पावल बोतेल्लोचें ’देव आमकां जाय, आंकवारी मरये’ कांतार आजून क्रिस्तांवा लोक तांच्या घरांनी, इगर्जांनी गायता. हें ताणें १९३७ व्या वरसा घडल्लें.

-मेल्विन रोड्रीगस

कविता:

पोट्टू पावली कोणाक लाटली?

पोट्टू पावली हांव जावंक पावल्यां
कासाक दिल्यार नाका;
उपकाराक हांव पोडाना म्होण
कोण‍ंच व्होर्ना म्हाका.

जोबलून म्हाका पेंटेक व्हेली
पावली लाटतां म्होणोन;
आसा तशीच्च पाटी हाडली
आंगडीन आंगड भोवोन.

कामागाराक कूल दिताना
दिली तांतूं भोरसून;
दूसऱ्या दिसा कामागारान
पाटी हाडली पोर्तून.

सावकारान काडन चेपली म्हाका
भिकार‍्याचा पोत्यांत;
ताणे पोळोवन पाटी दिली
सावकराचा हातांत.

लुज्याम्येचा पोत्यांत लिपोन
सांतेक भायर सर्न गेलीं.
हेर सर्व पोयशे खर्चोन गेले
पूण हांव तशींच उरलीं.

भोवोन भोवोन पुरो जालें.
सकटांक नाका जालीं;
पोकेटिचा पोंदल्या खणांत
लजेन लिपोन बोसलीं.

एक दीस इगर्जेक या म्होणोन
म्हाका आपोवन व्हेली;
थैंसर घुटान, आंगोवणेचा
पेटेंत म्हाका लोटली.

ठक्की मोनीस कर्ता कितें?
हेरांक मोसार घालता,
मोनशांक ठकोवंक जायना जाल्यार
देवाक फोटोवंक सोधता!

-पावल लुवीस बोतेल


Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.


 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M
 
 N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z