Kavita Kular

ವಾರೆಂ ವಾದಾಳ್

ಸಂಪಾದಕೀಯ್:

ವಾರೆಂ ವಾದಾಳ್ ಸುಗಂಧ್ ಆಪ್ಡುಂಕ್ ಸಕನಾ

ಜಿವಿತಾಂತ್ ಜಾಂವ್, ಗಾಂವಾಂತ್ ಜಾಂವ್, ದೇಶಾಂತ್ ಜಾಂವ್, ಸಂಸಾರಾರ್ ಜಾಂವ್ - ವಾರೆಂ ವಾದಾಳ್ ಕೆದಳಾ ಯೆತಲೆಂ ಹಾಚಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಖಬರ್ ಆಸನಾ. ಅಸಲೆಂ ವಾರೆಂ ವಾದಾಳ್ ಆಯ್ಲೆಂ ತರ್, ರೂಕ್ ಹುಂಬ್ಳೊನ್ ಉಡಯ್ತಾ, ಗಾಂವ್ ಭುಕೆನ್ ಮರಯ್ತಾ, ದೇಶ್ ವೈರಸಾನ್ ನ್ಹಾಣಯ್ತಾ, ಸಂಸಾರ್ ಸಗ್ಳೊ ವಿಣ್ಗೊ ಕರಯ್ತಾ.

ಪುಣ್ ಹೆಂ ವಾರೆಂ ವಾದಾಳ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ಆದಿಂ ಲಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಝಾಡಾಂಚೆರ್ ಫುಲಾಂ ಜಾಲಿಂ ತರ್, ತಾಂಣಿ ಎಕಾ ದಿಸಾ ಪ್ರಸಾರಲ್ಲೊ ಸುಗಂಧ್ ಹ್ಯಾ ವಾರ‍್ಯಾ ವಾದಾಳಾಕ್ ಆಪ್ಡುಂಕ್ ಜಾಂವ್ಚೊನಾ. ಜಿವಿತಾಂತ್ ಆಮಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಶೆವೊಟಾಚ್ಯಾ ಬಂದ್ರಾಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂವ್ ತರ್, ತ್ಯಾ ಶೆವೊಟಾಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವಾನ್ ಶಿಂಪ್ಡಾಯಿಲ್ಲೊ ಸಂತೊಸ್ ಹ್ಯಾ ವಾರ‍್ಯಾ ವಾದಾಳಾಕ್ ಫಾರುಂಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾ.

ಹಾಂಗಾಸರ್ ವಾರೆಂ ವಾದಾಳಾಕ್ ಸಾಂಪ್ಡಾಲ್ಯಾರಿ, ಶೆವೊಟಾಚ್ಯಾ ಬಂದ್ರಾಕ್ ಪಾವಲ್ಲ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ ಆಸಾ.

-ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ 

ಕವಿತಾ: 

 

ವಾರೆಂ ವಾದಾಳ್

ಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಹಾಂವೆಂ ಲಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ
ಹರ‍್ಯೆಕಾ ಝಾಡಾರೀ ರಂಗಾಳ್ ಫುಲಾಂ

ಫುಲಾಂಚೊ ಸ್ವಾದ್ ಘೆಂವ್ಕ್
ಭೊಂವ್ತಿಂ ರಂಗಾಳ್ ಪಿಸೊಳ್ಯಾಂಚಿ ರಾಸ್
ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್

ವಾ‍ರ‍್ಯಾ ವಾದಾಳಾನ್
ಉಡಯ್ಲಾಂ ಹುಮ್ಟುನ್
ಝಾಡಾಂಕ್ ಪಾಳಾಂ ಸಮೇತ್

ರಂಗಾಳ್ ಫುಲಾಂ ಜಾಲಿಂ ಮಾತ್ಯೆಕ್ ಸಾರೆಂ
ಪೋಳ್ನ್ ಧಾಂವ್ಲಾಂ ಪಿಸೊಳ್ಯಾಂಚೆಂ ಭಿರೆಂ

ವೊಡ್ತಾಚೊ ಸುಂರ್ಗಾರ್ ವಾರ‍್ಯಾರ್ ಉಬ್ಲಾ
ತರೀ ಸ್ವಾದ್ ತಸೊಚ್ ಉರ‍್ಲಾ.

- ಪ್ರಮೀಳಾ ಫ್ಲಾವಿಯಾ, ಕಾರ್ಕಳ್

 

संपादकीय:

वारें वादाळ सुगंध आपडूंक सकना

जिवितांत जांव, गांवांत जांव, देशांत जांव, संवसारार जांव - वारें वादाळ केदळा येतलें हाची आमकां खबर आसना. असलें वारें वादाळ आयलें तर, रूक हुंबळोन उडयता, गांव भुकेन मरयता, देश वैरसान न्हाणयता, संवसार सगळो विणगो करयता.

पूण हें वारें वादाळ येंवचे आदीं लायिल्ल्या झाडांचेर फुलां जालीं तर, तांणी एका दिसा प्रसारल्लो सुगंध ह्या वार्‍या वादाळाक आपडूंक जांवचोना. जिवितांत आमी आमच्या शेवोटाच्या बंद्राक पावल्यांव तर, त्या शेवोटाच्या मिसांवान शिंपडायिल्लो संतोस ह्या वार्‍या वादाळाक फारुंक जांवचें ना.

हांगासर वारें वादाळाक सांपडाल्यारी, शेवोटाच्या बंद्राक पावल्ल्याची कविता आसा.

-मेल्विन रोड्रीगस

कविता:

वारें वादाळ

आदल्या वरसा हांवें लायिल्ल्या
हरयेका झाडारी रंगाळ फुलां

फुलांचो स्वाद घेवंक
भोंवतीं रंगाळ पिसोळ्यांची रास
दोळ्यांक म्हज्या फेस्ताचो संभ्रम

वा‍र्‍या वादाळान
उडयलां हुमटून
झाडांक पाळां समेत

रंगाळ फुलां जालीं मातयेक सारें
पोळन धांवलां पिसोळ्यांचें भिरें

वोडताचो सुंरगार वार्‍यार उबला
तरी स्वाद तसोच उरला.

- प्रमीळा फ्लाविया, कार्कळ.

 


Comment on this article

  • ಜೋಯರ್ , ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ, Mangalore

    Sat, Jul 10 2021

    ಕ್ಯೂಟ್ ಕವಿತಾ ಬಾಯೆ ಚಿಂತ್ಪಾಚಿ ಗೂಂಡಾಯ್ ಆಸಾ ಉತ್ರಾಂಚಿ ಸುಡಾಳಾಯ್ ಸೊಭ್ತಾ ತುಜೆ ಥಂಯ್ ವರ್ತ್ಯೊ ಸಾಧ್ಯತಾ ದಿಸ್ತಾತ್ ಊಂಚಾಯೆಕ್ ಪಾಂವ್ಚಿ ಶಾತಿ ತುಜೆ ಥಂಯ್ ನಿಶೆತಾ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂ

    DisAgree Agree Reply


Title : ವಾರೆಂ ವಾದಾಳ್

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.


 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M
 
 N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z