Kavita Kular

ಥೆಂಬ್ಯಾ ದುಕಾಂತ್ಲೆಂ ವಾದಾಳ್

ಸಂಪಾದಕೀಯ್:

ಆಸ್ಪತ್ರೆಚ್ಯೆ ಖಾಟಿಯೆವಯ್ಲೆಂ ವಾರೆಂ ವಾದಾಳ್

ಹ್ಯಾ ವಾದಾಳಾಚೆಂ ಮೂಳ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಚ್ಯೆ ಖಾಟ್ಯೆರ್ ಆಸಾ. ಆತ್ಮೊ ನಾತಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂಚೆ ದಗ್ದೊಣೆನ್ ತಾಣೆ ಜಲ್ಮ್ ಘೆತ್ಲಾ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಚ್ಯಾ ಬಾಜಾರಾಂತ್ ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ಸ್ವಾಸಾಕ್ ಲಾಖಾಂಚೆಂ ಮೋಲ್. ಹ್ಯಾ ಲಾಖಾಂ ಮುಕಾರ್ ಸ್ವಾಸ್ ರಾವ್ತಾ. ಕೂಡ್ ಮಡೆಂ ಜಾತಾ.

ಬಾಪಾಯ್ಚ್ಯಾ (ತಾಚ್ಯಾ) ದೊಳ್ಯಾಂತ್ಲೆಂ ಥೆಂಬೊ ದೂಕ್ ಹೆಂ. ಹ್ಯಾ ಥೆಂಬ್ಯಾಂತ್ ಆತಾಂ ವಾದಾಳ್ ಉಟ್ಲಾಂ. ಉಸ್ವಾಸಾಕ್ ಮೊಲಾಂ ಬಾಂದ್ಚ್ಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಚ್ಯಾ ದಲಾಲಿಂಕ್ ಉಬೊವ್ನ್ ವ್ಹರ‍್ಚಿ ತಾಂಕ್ ಹ್ಯಾ ವಾದಾಳಾಕ್ ಆಸಾ.

ಸಮಾಜಾಂತ್ ಅನಾಉತಾಂ ಘಡ್ತಾನಾ, ಅಸಲಿಂ ವಾದಾಳಾಂ ಉಟಜಾಯ್ ಪಡ್ತಾತ್ ಆನಿ ಕರ್ಮಿ ಕಾಳ್ಜಾಂಚ್ಯಾ ರುಕಾ ಝಾಡಾಂಕ್ ಪಾಳಾಂ ಮುಳಾಂ ಸಮೇತ್ ಹುಂಬ್ಳೊನ್ ಉಡಯ್ಜೆ ಪಡ್ತಾ. ಕ್ಲೆರೆನ್ಸ್ ಕೈಕಂಬಾಚಿ ಪರಿಣಾಮ್‍ಕಾರಿ ಕವಿತಾ ಹಿ.

-ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್

ಕವಿತಾ:

ಥೆಂಬ್ಯಾ ದುಕಾಂತ್ಲೆಂ ವಾದಾಳ್

ಆತ್ಮೊ ನಾತಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂಚ್ಯಾ
ದಗ್ದೊಣೆನ್ ಉಬ್ಜಲ್ಲ್ಯಾ
ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತ್ಸುನಾಮೆವರ್ವಿಂ
ಮನಾಂತ್ ಕಳ್ವಳ್ಯಾಂಚಿ ಝಗ್ಲಾಣಿಂ ಫುಟೊನ್
ದೊಳ್ಯಾಂ ಖಾಂಚಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಪಿಂತ್ರಾಂ ಘೆಟ್ಯಾಂಕ್
ಹಾಲಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಸಯ್ತ್
ಥೆಂಬೊಚ್ ದೂಕ್ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಪಾಜಾರ‍್ಲೆಂ
ಆನಿ
ಗಾಲಾರ್ ವ್ಹಾಳುನ್
ಧರ‍್ಣಿರ್ ಪಡ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ
ವಾರ‍್ಯಾರ್ ಉಬೊನ್ ನಪಯಿಂಚ್ ಜಾಲೆಂ...

ವಾದಾಳ್ ಥೆಂಬ್ಯಾ ದುಕಾಂತ್ಲೆಂ
ನ್ಹಯ್.... ಬಗರ್
ಭೊಗ್ಣಾಂಚ್ಯಾ ಉಮಾಳ್ಯಾಂಚೆಂ....

ರಗ್ತಾಚೆ ವಾಂಟೆ ಜಾಲ್ಲೆ
ಪೂತ್ ಎಕ್ಲೊಚ್
ಮಡೆಂ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ
ಆಸ್ಪತ್ರೆಚ್ಯಾ ಬಾಜಾರಾಂತ್ ಸೊಡ್ತೆರ್ ಪಡ್ಲೊ
ಕಾಸ್ ನಾತಲ್ಲ್ಯಾ ಬಿಕಾಡ್ಡ್ಯಾಲಾಗಿಂ
ಉಸ್ವಾಸಾಚೆಂ ಮೋಲ್ ದಲಾಲಿಂನಿ ಬಾಂದ್ಲೆಂ
ಜೀವ್ ಉರೊಂವ್ಚ್ಯಾ
ವಾರ‍್ಯಾ ಉಸ್ವಾಸಾಕ್ ’ಲಾಖ್’ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳೆಂ
ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಾಕ್‍ಚ್ ವಿಕ್ತೆಂ ವಿಕುಂಕ್
ತೊ
ತಯಾರ್ ತರೀ
ತಾಚ್ಯಾ ಜಿವಾಕ್ ಮೋಲ್ ದಿಂವ್ಚೆ ನಾತ್ಲೆಚ್
ಥಂಯ್
ಆಸ್ಪತ್ರೆಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್
ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕಾಚ್ಯಾ ಚಿಲಾಂತ್
ಪುತಾಚೆಂ ಮಡೆಂ ಘೆತಾನಾ
ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂತ್
ಫಕತ್ ಏಕ್ ಥೆಂಬೊ ದೂಕ್
ತಾಚ್ಯಾ ಥೆಂಬ್ಯಾ ದುಕಾಂತ್ ಭೊಗ್ಣಾಂಚೆಂ ವಾದಾಳ್

ಅಸ್ವಸ್ಥ್ ಅಸ್ಕತ್ ಮನ್ಶಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ
ಥೆಂಬೊ ದೂಕ್
ಆನಿ ದುಕಾಂತ್ ಆವಾಜಾವಿಣೆಂ ವಿಕಾಳ್
ವಾದಾಳ್
ತ್ಯಾಚ್ ವಾದಾಳಾಂತ್
ಉಸ್ವಾಸಾಚೆ ದಲಾಲಿ ವ್ಹಾಳುನ್ ಗೆಲ್ಲೆ ತರ್
ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ಲಿ
ಮುಕ್ಲಿ ಲೂಟ್ ಕಾಂಯ್ ರಾವ್ತಿ ಕೊಣ್ಣಾ!

-ಕ್ಲೆರೆನ್ಸ್ ಕೈಕಂಬ

संपादकीय:

आस्पत्रेचे खाटयेवयलें वारें वादाळ

ह्या वादाळाचें मूळ आस्पत्रेच्ये खाट्येर आसा. आत्मो नातल्ल्या मनशांचे दगदोणेन ताणे जल्म घेतला. आस्पत्रेच्या बाजारांत मनशाच्या स्वासाक लाखांचें मोल. ह्या लाखां मुकार स्वास रावता. कूड मडें जाता.

बापायच्या (ताच्या) दोळ्यांतलें थेंबो दूक हें. ह्या थेंब्यांत आतां वादाळ उटलां. उस्वासाक मोलां बांदच्या आस्पत्रेच्या दलालींक उबोवन व्हरची तांक ह्या वादाळाक आसा.

समाजांत अनाउतां घडताना, असलीं वादाळां उटजाय पडतात आनी कर्मी काळजांच्या रुका झाडांक पाळां मुळां समेत हुंबळोन उडयजे पडता. क्लेरेन्स कैकंबाची परिणाम‍कारी कविता ही.

-मेल्विन रोड्रीगस

कविता:

थेंब्या दुकांतलें वादाळ

आत्मो नातल्ल्या मनशांच्या
दगदोणेन उबजल्ल्या
काळजांतल्या त्सुनामेवर्वीं
मनांत कळवळ्यांची झगलाणीं फुटोन
दोळ्यां खांचींतल्या पिंत्रां घेट्यांक
हालयनासतां सयत
थेंबोच दूक दोळ्यांनी पाजारलें
आनी
गालार व्हाळून
धरणीर पडच्या पयलें
वार्‍यार उबोन नपयींच जालें...

वादाळ थेंब्या दुकांतलें
न्हय.... बगर
भोगणांच्या उमाळ्यांचें....

रगताचे वांटे जाल्ले
पूत एकलोच
मडें जांवच्या पयलें
आस्पत्रेच्या बाजारांत सोडतेर पडलो
कास नातल्ल्या बिकाड्ड्यालागीं
उस्वासाचें मोल दलालींनी बांदलें
जीव उरोंवच्या
वार्‍या उस्वासाक ’लाख’ जाय म्हळें
आपल्या जिवाक‍च विकतें विकूंक
तो
तयार तरी
ताच्या जिवाक मोल दिंवचे नातलेच
थंय
आस्पत्रेच्या आंगणांत
प्लास्टिकाच्या चिलांत
पुताचें मडें घेताना
ताच्या दोळ्यांत
फकत एक थेंबो दूक
ताच्या थेंब्या दुकांत भोगणांचें वादाळ

अस्वस्थ अस्कत मनशा दोळ्यांनी
थेंबो दूक
आनी दुकांत आवाजाविणें विकाळ
वादाळ
त्याच वादाळांत
उस्वासाचे दलाली व्हाळून गेल्ले तर
आस्पत्रेंतल्या आंगणांतली
मुकली लूट कांय रावती कोण्णा!

-क्लेरेन्स कैकंबाTitle : ಥೆಂಬ್ಯಾ ದುಕಾಂತ್ಲೆಂ ವಾದಾಳ್

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.


 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M
 
 N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z