Kavita Kular

ತೊ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾ!

ಸಂಪಾದಕೀಯ್:

ಮೇರಿಮಾಯೆಚ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾದಿಸಾಕ್

ಕವಿತಾ ಶೆತಾಂತ್ ಫಾ. ಲುವಿಸ್ ಬುತೆಲ್ಲೊ, ಫಾ. ಶಿಲಾ ಮಿನೇಜ್, ಫಾ. ಆಂತೊನ್ ಜುವಾಂವ್ ಸೊಜ್ (ಮರಿದಾಸ್), ಫಾ. ಪ್ರತಾಪ್ ನಾಯ್ಕ್, ಫಾ. ವೈಟಸ್ ಪ್ರಭುದಾಸ್, ಫಾ. ಆಲ್ವಿ ಕಾರ್ಮೆಲಿತ್, ಫಾ. ಜೊಸಿ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ತಸಲ್ಯಾ ಕಥೊಲಿಕ್ ಪಾದ್ರಿಂನಿ ಜಾಯ್ತೆಂ ಯೋಗದಾನ್ ದಿಲಾಂ. ಫಾ. ಬುತೆಲ್ಲೊನ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ವಿಶಯಾಂಕ್ ವೆಂಗನಾಸ್ತಾಂ, ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಭೊಂವಾರಾಂತ್ ಘಡ್ಚ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂಕ್ ಕವಿತೆಂನಿ ದಿಪ್ಕಾಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಫಾ. ಶಿಲಾ ಮಿನೇಜಾನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ್ ತಶೆಂ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಗಜಾಲಿಂಕ್ ಚಡಿತ್ ಭೊರ್ ದಿಲ್ಲೊ. ಮರಿದಾಸಾನ್ ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ಸುನೀತಾಂ ರಚ್ಲ್ಯಾಂತ್.

ಸಂಗೀತ್ ಶೆತಾಂತ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಯಾಜಕಾಂನಿ ಹಾತ್ ಮೆಳಯ್ಲಾ. ಕಾಂತಾರಾಂ ಘಡ್ಲ್ಯಾಂತ್. ತ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿ ಫಾ. ವಲೇರಿಯನ್ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ ಎಕ್ಲೊ. ತಾಚಿ ಏಕ್ ಕವಿತಾ ಫಾ. ಪ್ರತಾಪ್ ನಾಯ್ಕಾನ್ ಸಂಪಾದಿತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ’ಕಾನಡಿ ಮಾತಿ, ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿ’ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ ಆಸಾ.

ಹಾಂಗಾಸರ್ ಜೀಜಸಾಚಿ ಆವಯ್ ಮೇರಿಚೆಂ ಗುಣ್‌ಗಾನ್ ಗಾಂವ್ಚಿ ಕವಿತಾ ತಾಣೆ ಬರಯ್ಲ್ಯಾ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾನ್ ದಿಲ್ಲೊ ಉಲೊ, ಸಂವ್ಸಾರಾನ್ ಪಾಳಿಜಾಯ್ ಅಶೆಂ ತಿ ವಿಚಾರ‍್ತಾ. ಅರ್ಥಾತ್ ತಾಚೆ ಉಪದೆಸ್ ಆಮ್ಚೆ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಪೊಟ್ಲುನ್ ಧರುಂಕ್ ತಿ ಮಾಗ್ತಾ. ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ ಆಟ್ ತಾರೀಕ್ ತಿಚ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾಚೊ ದೀಸ್ ಮನಾಯ್ತಾನಾ, ಹಿ ಜೊಕ್ತಿ ಕವಿತಾ ಮ್ಹಣುನ್ ಆಮಿ ಪರ್ಗಟ್ತಾಂವ್.

-ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್


ಕವಿತಾ:


"ತೊ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾ!"

ಗಾಲಿಲೆಯಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾ ನಗರಿಂ
ಆಸ್ಲೆಂ ಲಗ್ನ್, ಸಯ್ರ್ಯಾ ಭಾವಾಚ್ಯಾ ಘರಿಂ
ಆಯ್ಲಿಂ ಜೆಜು, ಶಿಸ್ ಆನಿ ಮರಿ
ದಿವುನ್ ಪಾಳೊ ಪಾವ್ಲಿಂ ದಾರಾರಿ

ದಾಕಾಂ ವಾಯ್ನ್ ಉಣೊ ಪಡ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರಿ
ಕುಟ್ಮಾಗೌರವ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಚ್ಯಾಕ್ ಪಾವ್ಲಿ ಮರಿ
ಪುತಾ ಜೆಜುಥಂಯ್ ವಿನತಿ ಕರಿ
ಚಾಕ್ರಾಂಕ್ ಪಾಟಯ್ಲಿ ತಿಣೆ ಆಜ್ಞಾ ಖರಿ.

ಖುರ‍್ಸಾ ಮುಳಿಂ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ರಾವ್ಲ್ಯಾರಿ
ವಳ್ವಳ್ಯಾಂ ಮದೆಂ ಪುತಾಕ್ ದೆಖ್ಲ್ಯಾರಿ
ಮಾಡ್ತಿರಾಂಚಿ ರಾಣಿ ಮಾಯ್ ಮರಿ
ದೆವಾ ಖುಶಿ ತಿ ಜ್ಯಾರಿ ಕರಿ.

ಪವಿತ್ರ್ ಆತ್ಮ್ಯಾಚ್ಯಾ ಯೆಣ್ಯಾ ವೆಳಾರಿ
ಶಿಸಾಂ ಸಂಗಿಂ ವ್ಹಡ್ ಭಕ್ತಿನ್ ರಾಕ್ಲಿ ಮರಿ
ಪವಿತ್ರ್ ಸಭೆಚಿ ಜಾಲಿ ಮಾಯ್ ಖರಿ
ಆರಾವ್ನ್ ಘೆವುನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉಸ್ಕ್ಯಾರಿ.

ಲೂರ್ದ್, ಫಾತಿಮಾ, ವಿವಿಧ್ ಸುವಾತ್ಯಾಂರಿ
ಸರ್ಗಿಂ ಥಾವ್ನ್ ದೆಂವುನ್ ಆಯ್ಲಿ ಮಾಯ್ ಮರಿ
ಮನ್ಶಾ ಬಾಳಾಂಕ್ ವ್ಹರ‍್ಚ್ಯಾಕ್ ಸರ್ಗಾರಿ
ಆಯ್ಲಿ ಘೆವುನ್ ಕೊಂತ್ ಮಾಯ್ ರೊಜಾರಿ.

ದಿತಾ ಉಲೊ ಸಂವ್ಸಾರ್ ಸರಾಸರಿ
ಕರ‍್ಚ್ಯಾಕ್ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಜೆಜುಚೊ ಮರಾಸರಿ
ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ, ಪ್ರಾಚಿತಾನ್ ಜಿಣಿ ಬದ್ಲಾಸರಿ
ಉಲೊ ತಿಚೊ ಜೆಜುಥಂಯ್ ಆಮ್ಕಾಂ ವ್ಹರಿ:

"ತೊ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾ, ತೆಂ ತುಮಿ ಕರಾ!"

-ಫಾ. ವಲೇರಿಯನ್ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ

संपादकीय:

मेरीमायेच्या जल्मादिसाक

कविता शेतांत फा. लुवीस बुतेल्लो, फा. शिला मिनेज, फा. आंतोन जुवांव सोज (मरीदास), फा. प्रताप नायक, फा. वैटस प्रभुदास, फा. ओल्वी कार्मेलीत, फा. जोसी सिद्दकट्टे तसल्या कथोलीक पाद्रिंनी जायतें योगदान दिलां. फा. बुतेल्लोन धार्मीक विशयांक वेंगनासतां, धार्मीक भोंवारांत घडच्या गजालींक कवितेंनी दिपकांवचें प्रेतन केल्लें. फा. शिला मिनेजान कोंकणी भास तशें धार्मीक गजालींक चडीत भोर दिल्लो. मरीदासान कोंकणींत जायतीं सुनीतां रचल्यांत.

संगीत शेतांत जायत्या याजकांनी हात मेळयला. कांतारां घडल्यांत. त्या पयकी फा. वलेरियन मेंडोन्सा एकलो. ताची एक कविता फा. प्रताप नायकान संपादीत केल्ल्या ’कानडी माती, कोंकणी कवी' पुस्तकांत आसा.

हांगासर जीजसाची आवय मेरीचें गुण‌गान गांवची कविता ताणे बरयल्या. आपल्या पुतान दिल्लो उलो, संवसारान पाळीजाय अशें ती विचारता. अर्थात ताचे उपदेस आमचे जिणयेंत पोटलून धरुंक ती मागता. सप्टेंबर आट तारीक तिच्या जल्माचो दीस मनायताना, ही जोकती कविता म्हणून आमी पर्गटतांव.

-मेल्विन रोड्रीगस


कविता:

"तो कितें सांगता!"

गालीलेयाच्या काना नगरीं
आसलें लग्न, सयऱ्या भावाच्या घरीं
आयलीं जेजू, शीस आनी मरी
दिवून पाळो पावलीं दारारी

दाकां वायन उणो पडल्या वेळारी
कुटमागौरव सांबाळच्याक पावली मरी
पुता जेजुथंय विनती करी
चाकरांक पाटयली तिणे आज्ञा खरी.

खुरसा मुळीं जेजुच्या रावल्यारी
वळवळ्यां मदें पुताक देखल्यारी
माड्तीरांची राणी माय मरी
देवा खुशी ती ज्यारी करी.

पवित्र आत्म्याच्या येण्या वेळारी
शिसां संगीं व्हड भक्तीन राकली मरी
पवित्र सभेची जाली माय खरी
आरावन घेवून आमकां आपल्या उसक्यारी.

लूर्द, फातीमा, विवीध सुवात्यांरी
सर्गीं थावन देंवून आयली माय मरी
मनशा बाळांक व्हरच्याक सर्गारी
आयली घेवून कोंत माय रोजारी.

दिता उलो संवसार सरासरी
करच्याक पाटलाव जेजुचो मरासरी
मागण्या, प्राचीतान जिणी बदलासरी
उलो तिचो जेजुथंय आमकां व्हरी:

"तो कितें सांगता, तें तुमी करा!"

-फा. वलेरियन मेंडोन्सा


Comment on this article

 • Dr Gerald Pinto, Kallianpur

  Wed, Sep 8 2021

  Excellent hymn as well as poem.

  DisAgree Agree Reply

 • Hilda D Silva, Kallianpur

  Wed, Sep 8 2021

  Our Fr.Varerian is a noble father with a very loving heart.This Kavitha has come from his heart.Thank you dear Father and please continue the good work

  DisAgree Agree Reply


Title : ತೊ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾ!

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.


 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M
 
 N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z