Kavita Kular

ಮಾಂಕೊಡ್...

ಸಂಪಾದಕೀಯ್:

ಪ್ರಕೃತೆಚ್ಯೆ ಪಾಸ್ಳೆಕ್ ಘರ್ ವಾಪಸಿ?

ಹಜಾರೊಂ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ರೂಪಿತ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಆಮ್ಚಿ ನಾಗರಿಕತಾ ಆಜ್ ಖರೆ ಪ್ರಗತೆನ್ ಪಾಲೆವ್ನ್, ಮನ್ಶಾಪನಾನ್ ಫುಲೊನ್ ರಾವುನ್ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನಾಚೊ ಪರ್ಮಳ್ ಆನಿ ಸುಖ್‌ ಸಮೃದ್ಧೆಚಿಂ ಫಳಾಂ ದಿಂವ್ಚೆ ಪರಿಪಿಕಾಯೆಕ್ ಪಾವಜಾಯ್ ಆಸಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಮನ್ಶಾ ಸ್ವಾರ್ಥಾಚೊ ಕಿಡೊ ನಾಗರಿಕತೆಚ್ಯಾ ಕಣಾಂ ಕಣಾಂನಿ ರಿಗುನ್ ತಿ ಪುರ್‍ತಿ ಪಿಡೇಸ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾ, ಫುಲಾಂ ಬೊಂಗ್ಯಾರಚ್ ಕುಸೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾಂತ್, ಫಳಾಂ ಮುಟ್ಟ್ಯಾರ್‍‍ಚ್ ಬಾವ್ಲ್ಯಾಂತ್. ವಾಯ್ಟಾಚೆ ವಾಟೆನ್, ಆಮಿ ಪ್ರಗತಿ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಭೃಶ್ಟಾಚಾರಾಚೆ ಧುಳಿನ್ ಬುಡಲ್ಲ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾರ್, ದ್ವೇಷಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಯಾ ಧುಂವ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಖರ್ಶೆವ್ನ್ ಖರ್ಶೆವ್ನ್ ಸ್ವತಾಚ್ಯಾ ಅಂತ್ಯ್ ಸಂಸ್ಕಾರಾ ಕುಶಿನ್ ಮನಿಸ್ ಸರಾರಾಂ ಬಾಕ್ಕಾರಾಂ ಕಾಡ್ನ್ ಆಸಾ. ನಾಗರಿಕತೆಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕರಾಳ್ ಮೆಟಾಂನಿ ಸಗ್ಳೊ ಕಂಗಾಲ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಕವಿತೆಂತ್ಲೊ ಮನಿಸ್ ಪಾಟಿಂ - ಮನ್ಶಾ ವಿಕಾಸಾಚ್ಯಾ ಮುಳಾಕ್ ವಚುಂಕ್ ಆಶೆತಾ. ಮಾಂಕ್ಡಾಚೊ ಮೆಂದು ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ಮೆಂದ್ವಾವರ್ನಿಂ ತೀನ್ ವಾಂಟೆ ಲ್ಹಾನ್ ತರೀ ಕವಿತೆಂತ್ಲೊ ಮನಿಸ್ ಖರೊ ಸಂತೊಸ್ ಜೊಡ್ಚೆಖಾತಿರ್ ಹಿ ಆಬ್ಲೆಶಿ ಮೆಂದ್ವಾ ಸಕತ್ ಸಾಂಡುಂಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲಾ. "ಮನಿಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಮರ್‍ಚ್ಯಾಕೀ ಹ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್, ವಾಂದೊರ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಂಚ್ಚೆ ಬರೆಂ ರಾನಾಂತ್" ಮ್ಹಣ್ ರುಕಾ ಥಾವ್ನ್ ರುಕಾಕ್ ಉಡ್ಕಿ ಮಾರ್‍ನ್ ಸಮಾಧಾನಾನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚಿ ಆಶಾ ತಾಚಿ! ಹಿ ಕವಿತಾ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಾಚ್ತಾನಾ, ಮನ್ಶಾ ಜಿವಿತಾಚೆಂ ಥಳ್ ಸಾಂಡುನ್ ಪೊಳಾಪಳ್ ಘೆಂವ್ಚೊ ಏಕ್ ಪಲಾಯನ್‍ವಾದ್ ಕವಿನ್ ಪಾತ್ಳಾಯ್ಲಾ ತಶೆಂ ಭೊಗುಂಕ್ ಪುರೊ. ಪುಣ್ ಕವಿತೆಚೆ ಗುಂಡಾಯೆಕ್ ವಚುನ್ ಕವಿತೆಚೊ ಆಶಯ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ಕರ್‍ತಾನಾ, ಥಂಯ್ ಶಾಂತಿ ಸಮಾದಾನಾಖಾತಿರ್ ಲಾಲೆಂವ್ಚೊ ಏಕ್ ಸತ್ತಿ ಜೀವ್ ದಿಷ್ಟಿಕ್ ಪಡ್ತಾ ಆನಿ ಅಸಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂಚೆ ತಳ್ಮಳೆ ಉಗ್ತಾಂವ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಬರೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕವಿನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ದಿಸ್ತಾ.

ಕಾಳಾನ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ಭೃಶ್ಟ್ ಕೆಲಾ. ಮನಿಸ್ ಹಾತೆರಾಂ ತಯಾರ್ ಕರ್ನ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್ಚ್ಯಾಂತಚ್ ಮಗ್ನ್ ಆಸಾ. ಮಾಂಕ್ಡಾಂಕ್ ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಕಳಿತ್ ನಾ. ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಮಾಂಕ್ಡಾ ಸರ್ಗಾರ್ ಆಸಾ. ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣುನ್ ಖರ್‍ಯಾನ್ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಮನ್ಶಾನ್ ಪಾಟಿಂ ಮಾಂಕೊಡ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ ತರೀ ಕೀಡ್ ಲಾಗೊನ್ ಮುಟ್ಟೆಲ್ಲೆ ನಾಗರಿಕತೆಕ್ ಆಲ್ಯಾ ಪಾಲ್ಯಾಚಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ದಿಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾಖಾತಿರ್ ಮನ್ಶಾನ್ ಆಪ್ಲೊ ಆಬ್ಲೆಸ್ ಸಾಂಡುನ್, ಪ್ರಕೃತೆಚೆ ಪಾಸ್ಳೆಕ್ ಪಾಟಿಂ ವಚುಂಕ್ ಜಾಯ್. ತಾಂತ್ರಿಕತೆಚ್ಯಾ ಕೃತಕ್ ಗಿನ್ಯಾನಾಕ್ ಅಕ್ಕಲ್ ಒಪ್ಸುನ್ ದೀವ್ನ್, ಗುಂಗ್ ಜಾವ್ನ್, ಆಪ್ಣೆಂಚ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಯೆಮ್ಕೊಂಡಾಚೆ ಖ್ಯಾಸ್ತೆಕ್ ಲೊಳೊನ್ ಪಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಪ್ರಕೃತೆಚ್ಯಾ ಗಿನ್ಯಾನಾಚ್ಯಾ ಎಕ್ತಾರಾಂತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಮನ್ಶಾಕುಳಾಕ್ ಏಕ್ ವಾಟ್ ಆನಿ ಭರ್ವಸೊ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾಖಾತಿರ್ ಮನ್ಶಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಆಪ್ಣೆಂ ನ್ಹೆಸಲ್ಲೆಂ ಕಪಟ್‍ಪಣ್ ನಿಕ್ಳಾಂವ್ಕ್ ಪಡ್ತಲೆಂ. ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಕಸ್ತಾಳಾಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ವೆಚ್ಯೆ ಹ್ಯೆ ವಾಟೆರ್, ಸಂಸಾರಾಕ್ ನವ್ಯಾ ಬರ್‍ಯಾ ಪಾಚ್ವ್ಯಾ ರುಪಾನ್ ಬದ್ಲುಂಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಂತ್ ಕವಿಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಮಹತ್ವಾಚೊ ಆಸಾ.

ಆಲ್ಫೊನ್ಸ್, ಪಾಂಗ್ಳಾ ಪ್ರಕೃತೆಸಂಗಿಂ ಸಳಾವಳೆನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೊ, ಹೊ ಸಂಸಾರ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ 'ಸೊಭಿತ್-ಸುಂದರ್ ಭುಮಿವೈಕುಂಟ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಶೆಂವ್ಚೊ ಕವಿ. ಹ್ಯೆ ಕವಿತೆಂತ್ ಕಾವ್ಯಾತ್ಮಕ್ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಆನಿಕೀ ಸ್ವಶ್ಟ್ ಫುಲೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾ ತರೀ, ಏಕ್ ಸಕಾಲಿಕ್ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ್ ಚಿಂತಪ್ ಕವಿನ್ ಹಾಂಗಾ ಉಟಯ್ಲಾಂ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾ ಥಂಯ್ ಕವಿ ಆಲ್ಫೊನ್ಸಾನ್ ದಾಕೊಂವ್ಚಿ ವಿಶೇಸ್ ಉರ್ಬಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಂತೊಸ್ ದಿತಾ.

-ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಎಲ್ ಡಿ ಕೂನ್ಹಾ


ಕವಿತಾ:

ಮಾಂಕೊಡ್...

ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಮನಿಸ್ ಜಾಲೊಂ
ಸಮ್ಜನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಜೂನೀ
ಮಾಂಕೊಡ್ ಜಾವ್ನಚ್ ಉರಲ್ಲೊಂ ತರ್
ಆಸ್ತೊಂ ಕಿತ್ಲೊ ಸುಖಿ ತ್ಯಾ ರಾನಾಂತ್

ಸರ್ವ್ ಜಾನ್ವಾರಾಂ ಆಸಾ ತಶಿಂಚ್ ಉರ್‍ಲಿಂ
ತರ್ ಹಾಂವ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮನಿಸ್ ಜಾಲೊಂ?
ಸವಾಲ್ ಧೊಸ್ತಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಜ್-ಕಾಲ್
ಮ್ಹಜಿ ಹಿ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದೆಖ್ತಾನಾ

ಮಾಂಕೊಡ್ ಜಾವ್ನ್ ರಾನಾಂತ್ ಶಾಬಿತ್ ಆಸ್ತೊಂ
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಿಂಡಾಂತ್ ರಾನ್-ಗುಡೆ ಭೊಂವ್ತೊಂ
ಕಾಂಯಿಂಚ್ ಫಿಕಿರ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಜಿಯೆತೊಂ
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಿಂಡಾಂತ್

ತೆದ್ನಾ ದೆವಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮನಿಸ್ ಕೆಲೊ
ಸೊಭಿತ್-ಸುಂದರ್ ಭುಮಿವೈಕುಂಟ್ ರಚ್ಲೆಂ
ಸಾಂಗಾತೀಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಎವೆಕ್ ದಿಲೆಂ
ಮೋಗ್ ಕರುಂಕ್, ಸರ್ವ್-ಶ್ರೇಶ್ಟ್ ಸುಖ್ ಭೊಗುಂಕ್

ಸುಖ್-ಸಂತೊಸಾನ್ ಆಮಿ ಉಪೆವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ
ಆಮ್ಕಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಬಾಳಾಂ ಜಾಲಿಂ
ಸಂತತಿ ವಾಡ್ಲಿ ಆಖ್ಖ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ವಿಸ್ತಾರ್‍ಲಿ
ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಧರ್ಮ್, ಜಾತ್-ಕಾತ್ ಉದೆಲಿ

ಆತಾಂ..

ಭರ್‍ಲೊ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಮತಿಂತ್ ಆಬ್ಲೆಸ್
ದೇಶ್, ವಿದೇಶ್ ಆಕ್ರಮಣ್ ಆಪರ್ಸುಂಕ್
ರಾಶ್ಟ್ರಾಂಚೆರ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಚಲುಂಕ್
ಹಂಕಾರ್ ಪದ್ವಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯ್ ಜೊಡುಂಕ್

ರಾನಾಂತ್ ರುಚಿಕ್ ಫಳಾಂ ಖಾವ್ನ್
ಝರಿಚೆಂ ಉದಕ್ ಪಿಯೆವ್ನ್
ರುಕಾಥಾವ್ನ್ ರುಕಾಂಕ್ ಉಡೊನ್
ಜಿಯೆತಾಲೊಂ ಹಿಂಡಾಂ ಮಧೆಂ
ಸುಖ್-ಸಂತೋಸಾನ್, ಮಜೇನ್

ಆತಾಂ...

ಭುಮಿವೈಕುಂಟ್ ಜಾಲಾಂ ಯೆಮ್ಕೊಂಡ್
ದೀಸ್-ರಾತ್ ಲಡಾಯ್ ಮಾರಾಮಾರಿ
ರಗತ್ ವ್ಹಾಳ್ತಾ ಗಲ್ಲ್ಯಾ-ರಸ್ತ್ಯಾಂನಿ
ಫಕತ್ ಧರ್ಮ್ ಸಾಂಬಾಳುಂಕ್

ಆದಿಂ ರಾನ್ ಮ್ಹಜಿ ಆಸ್ತ್-ಬದಿಕ್
ಫಳಾಂ-ಪಾಲೊ ಮ್ಹಜೆಂ ಖಾಣ್ ಜೆವಣ್
ಝರಿಚೆಂ ಉದಕ್ ಅಮೃತ್
ತಳಿಂ-ನಂಯೊಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಸರ್ವಸ್ವ್

ಸಾಂಪಡ್ಲಾಂ ಆತಾಂ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹಾಂತ್
ಇಗರ್ಜಿಕ್ ವಚುಂ, ಪಳ್ಳೆಕ್ ವಾ ತೆಂಪ್ಲಾಂಕ್
ಸಗ್ಳ್ಯಾನಿತ್ಲ್ಯಾನ್ ಗುಸ್ಪಡ್-ಗೊಂದೊಳ್
ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಭೊಂವ್ತಾತ್ ಘೆವ್ನ್ ತಲ್ವಾರಿ
ಭಿರಾಂತ್ ದಿಸ್ತಾ ಪಾಯ್ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲುಂಕ್

ನಿಮಾಣೆ...

ಚಿಂತ್ಲಾಂ ಹಾಂವೆಂ ವಚುಂಕ್ ಪಾಟಿಂ
ರಾನಾಕ್ ಖರ್‍ಯಾ ಭುಮಿವೈಕುಂಟಾಕ್
ಮನಿಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಮರ್‍ಚ್ಯಾಕೀ ಹ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್
ವಾಂದೊರ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಂಚ್ಚೆಂ ಬರೆಂ ರಾನಾಂತ್

- ಆಲ್ಫೋನ್ಸ್, ಪಾಂಗ್ಳಾ

संपादकीय:

प्रकृतेचे पासळेक घर वापसी?

हजारों वरसां थावन रूपीत जाल्ली आमची नागरीकता आज खरे प्रगतेन पालेवन, मनशापनान फुलोन रावून शांती समाधानाचो पर्मळ आनी सूख‌ समृद्धेचीं फळां दिंवचे परिपिकायेक पावजाय आसल्ली. पूण मनशा स्वार्थाचो किडो नागरीकतेच्या कणां कणांनी रिगून ती पुर‍ती पिडेस्त जाल्या, फुलां बोंग्यारच कुसोंक लागल्यांत, फळां मुट्ट्यार‍‍च बावल्यांत. वायटाचे वाटेन, आमी प्रगती म्हणच्या भृश्टाचाराचे धुळीन बुडल्ल्या रस्त्यार, द्वेषाच्या काळ्या धुंवरांतल्यान खर्शेवन खर्शेवन स्वताच्या अंत्य संस्कारा कुशीन मनीस सरारां बाक्कारां काडन आसा. नागरीकतेच्या ह्या कराळ मेटांनी सगळो कंगाल जाल्लो कवितेंतलो मनीस फाटीं - मनशा विकासाच्या मुळाक वचुंक आशेता. मांकडाचो मेंदू मनशाच्या मेंद्वावरनी तीन वांटे ल्हान तरी कवितेंतलो मनीस खरो संतोस जोडचेखातीर ही आबलेशी मेंदवा सकत सांडुंक तयार जाला. "मनीस जावन मर‍च्याकी ह्या गांवांत, वांदोर जावन वांच्चे बरें रानांत" म्हण रुका थावन रुकाक उडकी मार‍न समाधानान जियेंवची आशा ताची! ही कविता एक फावटीं वाचताना, मनशा जिविताचें थळ सांडून पोळापळ घेंवचो एक पलायन‍वाद कवीन पातळायला तशें भोगूंक पुरो. पूण कवितेचे गुंडायेक वचून कवितेचो आशय विशलेषण कर‍ताना, थंय शांती समाधानाखातीर लालेंवचो एक सत्ती जीव दिष्टीक पडता आनी असल्या मनशांचे तळमळे उगतांवचें एक बरें प्रयत्न कवीन केल्लें दिसता.

काळान मनशाक भृश्ट केला. मनीस हातेरां तयार करन एकामेका लगाड काडच्यांतच मग्न आसा. मांकडांक हें सर्व कळीत ना. तो आपल्याच मांकडा सर्गार आसा. अशें म्हणून खर्‍यान आयच्या मनशान फाटीं मांकोड जांवची गर्ज ना तरी कीड लागोन मुट्टेल्ले नागरीकतेक आल्या पाल्याची चिकित्सा दिंवची गर्ज आसा. ह्याखातीर मनशान आपलो आबलेस सांडून, प्रकृतेचे पासळेक फाटीं वचुंक जाय. तांत्रिकतेच्या कृतक गिन्यानाक अक्कल ओप्सून दीवन, गुंग जावन, आपणेंच निर्माण केल्ल्या येमकोंडाचे ख्यास्तेक लोळोन पांवच्या पयलें प्रकृतेच्या गिन्यानाच्या एकतारांत जियेंवच्यांत मनशाकुळाक एक वाट आनी भर्वसो आसा. ह्याखातीर मनशान पयलें आपणें न्हेसल्लें कपट‍पण निकळावंक पडतलें. आयच्या कस्ताळाथावन फाटीं वेचे ह्ये वाटेर, संसाराक नव्या बर‍या पाचव्या रुपान बदलुंच्या कामांत कवीचो पात्र महत्वाचो आसा.

आल्फोन्स, पांगळा प्रकृते संगीं सळावळेन जियेंवचो, हो संसार परत्यान 'सोभीत-सुंदर भुमीवैकुंट जावंक जाय म्हण आशेंवचो कवी. ह्ये कवितेंत काव्यात्मक अभिव्यक्ती आनिकी स्वश्ट फुलोंक जाय आसल्ली म्हण भोगता तरी, एक सकालीक सार्वत्रीक चिंतप कवीन हांगा उटयलां. कोंकणी साहित्या थंय कवी आल्फोन्सान दाकोंवची विशेस उरबा आमकां संतोस दिता.

-आंडऱ्यू एल डीकून्हा

कविता:

मांकोड...


कित्याक हांव मनीस जालों
समजना म्हाका आजूनी
मांकोड जावनच उरल्लों तर
आसतों कितलो सुखी त्या रानांत

सर्व जानवारां आसा तशींच उरलीं
तर हांव कित्याक मनीस जालों?
सवाल धोसता म्हाका आज-काल
म्हजी ही भिरांकूळ परिस्थिती देखताना

मांकोड जावन रानांत शाबीत आसतों
म्हज्या हिंडांत रान-गुडे भोंवतों
कांयींच फिकीर नासतां जियेतों
म्हज्या हिंडांत

तेदना देवान म्हाका मनीस केलो
सोभीत-सुंदर भुमिवैकुंट रचलें
सांगातीण जावन एवेक दिलें
मोग करुंक, सर्व-श्रेश्ट सूख भोगूंक

सूख-संतोसान आमी उपेवन आसताना
आमकां भुरगीं बाळां जालीं
संतती वाडली आख्ख्या संसाराक विस्तार‍ली
सांगाताच धर्म, जात-कात उदेली

आतां..

भर‍लो म्हज्ये मतींत आबलेस
देश, विदेश आक्रमण आपर्सुंक
राश्ट्रांचेर अधिकार चलुंक
हंकार पद्वी ग्रेस्तकाय जोडूंक

रानांत रुचीक फळां खावन
झरिचें उदक पियेवन
रुकाथावन रुकांक उडोन
जियेतालों हिंडां मधें
सूख-संतोसान, मजेन

आतां...

भुमिवैकुंट जालां येमकोंड
दीस-रात लडाय मारामारी
रगत व्हाळता गल्ल्या-रस्त्यांनी
फकत धर्म सांबाळुंक

आदीं रान म्हजी आस्त-बदीक
फळां-पालो म्हजें खाण जेवण
झरिचें उदक अमृत
तळीं-नंयों म्हजें सर्वस्व

सांपडलां आतां चक्रव्यूहांत
इगर्जीक वचूं, पळ्ळेक वा तेंपलांक
सगळ्यानितल्यान गुस्पड-गोंदोळ
रस्त्यार भोंवतात घेवन तलवारी
भिरांत दिसता पाय भायर घालुंक

निमाणे...

चिंतलां हांवें वचुंक फाटीं
रानाक खर्‍या भुमिवैकुंटाक
मनीस जावन मर‍च्याकी ह्या गांवांत
वांदोर जावन वांच्चें बरें रानांत

- आल्फोन्स, पांगळा

 


Comment on this article

 • Janette Dsouza, Mangalore

  Wed, May 3 2023

  Nicely written Alphonse. Life in the Garden of Eden explained in simple words. Looking forward to read more from you. It makes one to stop for a moment and ponder about the meaning of life. Well done 👏

  DisAgree Agree Reply

 • Renisha Dsouza, kateel

  Mon, May 1 2023

  Super . It gives a valuable message. I liked this poem. All the best sir

  DisAgree Agree Reply

 • Salomi D Souza, B.C.Road..?????????

  Sun, Apr 30 2023

  ಏಕ್ ವಿಭಿನ್ನ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚಿ ಕವಿತಾ. ಮನ್ಶಾ ಜಿವಿತ್ ಖಂಯ್ಸರ್ ಪಾವ್ಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಂತ್ ಉಚಾರ್ತಾ - ಹ್ಯಾ ಕವಿತಾಂತ್ಲೆಂ ಹರ್ ಉತಾರ್. ಹಾಂವ್ ಚಿಂತ್ತಾಂ....ತ್ಯೊ ಮನ್ಜಾತಿ "ಅಪುಣ್ ಮನಿಸ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ಖಾತಿರ್!" ಸದಾನಿಂಚ್ ರಚ್ಣಾರಾಕ್ ಕಿತ್ಲಿಂ ಅರ್ಗಾಂ ದಿತಾತ್ ....ತೊ ದೇವ್‌ಚ್ ಜಾಣಾಂ! ಕವಿಕ್ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ.

  DisAgree Agree Reply

 • Maria D’Costa, Mangalore

  Sun, Apr 30 2023

  Well written,with clear regret and a dig at humans as they live in a confused world of restlessness

  DisAgree Agree Reply


Title : ಮಾಂಕೊಡ್...

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.


 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M
 
 N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z