Kavita Kular

ಮರಣ್ ಚೊರಾಪರಿಂ ಯೇನಾ!

ಸಂಪಾದಕೀಯ್:

ಮರ್ಣಾಚೊ ಅರ್ಥ್ ನವ್ಯಾನ್ ಬರೊವ್ನ್, ತಾಕಾ ಈಷ್ಟ್ ಜಾವ್ನ್ ವೆಂಗ್ಚಿ ಕವಿತಾ

ಮರಣ್ ಚೊರಾಪರಿಂ ಯೆತಾ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಆಮಿ ಆಯ್ಕಲಾಂ. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚ್ಯೆ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಮರ್ಣಾವಿಧಿ ವೆಳಾರ್ ಹಿ ವೋಳ್ ಚುಕನಾ. ಹ್ಯೆ ಕವಿತೆಂತ್ ಆಪ್ಣಾಚೊ ಈಷ್ಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಚ್ಯಾ ಖಟ್ಲ್ಯಾರ್ ವಳ್ವಳ್ತಾನಾ, ಕವಿಕ್ ಮರಣ್ ಮುಖಾಮುಖಿ ಜಾತಾ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾತಾ. ಮನ್ಶಾರೂಪ್ ಜೊಡುನ್ ಹಾಸೊ ದಿತಾ, ಕೊಮನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಉಲೊವ್ನ್, ತಾಕಾಯ್ ವಳ್ವಳೊಂಕ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್, ತ್ಯಾ ವೆಳಾ ಆಪೊವ್ನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಯೆತಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಾಂಯ್ ಕಾಳಾಚ್ಯಾ ಅನ್ಭೋಗಾಂತ್, ಮರ್ಣಾಲಾಗಿಂ ಇತ್ಲಿ ಏಕ್ ಸಳಾವಳ್ ಜೋಡ್ನ್ ಘೆತಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿಕ್ ಆತಾಂ ನಖ್ಖಿ ಜಾಲಾಂಕಿ, ಮರಣ್ ಚೊರಾಪರಿಂ ಯೇನಾ, ಬದ್ಲಾ ಸುಟ್ಕಾ ದೀಂವ್ಕ್ ಇಶ್ಟಾಪರಿಂ ಯೆತಾ. ತಶೆಂ ಸಾಂಗುನ್ ಯೆದೊಳ್ ಮಾಂದುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಸಾಂಗ್ಣೆಕ್ ತೀನ್ ತಿರ್‍ಕುಟ್ ಕರುನ್ ಉಡಯ್ತಾ.

ವಳ್ವಳ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಹುಂವಾರಾಂತ್ ಬುಡೊನ್ ನಾಸ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಕ್, ಥಾಕಾಯ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಹೊಡ್ಯಾರ್ ಬಸೊವ್ನ್ ಸಾಸ್ಣಿಕ್ ಸುಶೆಗಾಚ್ಯಾ ಬಂದ್ರಾಕ್ ಆಪೊವ್ನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಇಷ್ಟಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಧೈರಾದಿಕ್ ಸ್ಟೇಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ಕರ್‍ತಾ.

ಮರಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತೆಂ ಇಷ್ಟಾಕ್ ಸರ್ ಕರುನ್ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ಸ್ವತಾಚ್ಯಾ ಸಂಕಶ್ಟಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕವಿ ಕಸೊ ಸುಟ್ಕಾ ಜೊಡ್ತಾ ಪಳೆಯಾ. ಆಪುಣ್‍ಯ್ ಈಷ್ಟ್. ಆತಾಂ ಮರಣ್‌ಯ್ ಈಷ್ಟ್. ವಳ್ವಳ್ಚ್ಯಾ ಇಷ್ಟಾಕ್ ಸುಟ್ಕಾ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ದೊಗಾಂಯ್ಚ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಆಸಾ. ತೆಂ ಕಾಮ್ ಎಕಾ ಇಷ್ಟಾನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ?

ಇಷ್ಟಾಕ್ ಸುಟ್ಕಾ ಜಾಯ್ ಖರೆಂ. ಪುಣ್ ಸ್ವತಾ ಮಾನಸಿಕ್ ವೇದನಾ ಥಾವ್ನ್ ವಳ್ವಳ್ಚ್ಯಾ ಕವಿಕ್‌ಯ್ ಸುಟ್ಕಾ ಜಾಯ್. ಹಿ ಸುಟ್ಕಾ, ಮರ್ಣಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಇಷ್ಟಾಗತ್ ಜೊಡುನ್, ತಾಚೊ ಚೊರಾಚೊ ಬಿಲ್ಲೊ ಕಾಡ್ನ್ ಉಡೊವ್ನ್ ತಾಣೆ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲ್ಯಾ. ಕವಿಚೊ ಈಷ್ಟ್ ಸಿಕೇರಾಮ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಮೆಕ್ಳೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಕವಿನ್ ಮರ್ಣಾಕ್ ನವೊ ಅರ್ಥ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಹಿ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ಲ್ಯಾ ಆಸುಂಕ್ ಪುರೊ. ಮರಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಅನಿವಾರ್ಯ್. ಮರಣ್ ಲುಟುಂಕ್ ಯೆನಾ, ವಳ್ವಳ್ಯಾಂತ್ಲೆ ಸುಟೊಂವ್ಕ್ ಯೆತಾ ಆನಿ ಸುಟ್ಕಾ ದಿತಾ ಮ್ಹಣುನ್ ಆಮಿ ಚಿಂತ್ಚೆದಿಶಿಂ ಹಿ ಕವಿತಾ ವೊವ್ಳಿಗ್ ದಿತಾ.

-ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್

ಕವಿತಾ:

ಮರಣ್ ಚೊರಾಪರಿಂ ಯೇನಾ!

ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಮರಣ್ ಚೊರಾಪರಿಂ ಯೆತಾ ?

ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಇಶ್ಟಾಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲೆ ತವಳ್
ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಮ್ರುಕೊ ಹಾಸೊ ದಿತಾ
ಇಶ್ಟಾ ಆನಿ ತುಮ್ಚೆಮಧೆಂ ಕೊಮನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜಾತಾ

ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಮರಣ್ ಚೊರಾಪರಿಂ ಯೆತಾ ?

ಕಠಿಣ್ ದುಕಿನ್ ಇಶ್ಟ್ ತುಜೊ ವಳ್ವಳ್ತಾನಾ
ಕಿತೆಂಚ್ ಕರುಂಕ್ ತುಕಾ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾ
ಖರೊ ಈಶ್ಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಮರಣ್ ಕುಮ್ಕೆಕ್ ಯೆತಾ

ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಮರಣ್ ಚೊರಾಪರಿಂ ಯೆತಾ ?

ವಳ್ವಳ್ಚ್ಯಾ ಇಶ್ಟಾಕ್ ದಾಕೊವ್ನ್ ತುಕಾ ಸಮ್ಜಾಯ್ತಾ
’ಏಕ್ ದೀಸ್ ತುಕಾಯ್ ವಳ್ವಳೊಂಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್
ತುಜ್ಯಾಯ್ ಕುಮ್ಕೆಕ್ ಆಪುಣ್ ಯೆತಾಂ’ ಮ್ಹಣ್ತಾ

ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಮರಣ್ ಚೊರಾಪರಿಂ ಯೆತಾ ?

ಖಂಯ್ಚೋಯ್ ಚೋರ್ ತುಕಾ ಸಾಂಗೊನ್ ಯೇನಾ
ತುಜ್ಯಾ ಇಶ್ಟಾಂಕಡೆ ಉಲೊವ್ನ್ ಕೊಮನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜಾಯ್ನಾ
ತುಜ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಇಶ್ಟಾಂಕ್ ಸಮ್ಜಾವ್ನ್ ಭೊಳಾವ್ನ್
ತುಕಾ ಆಪ್ಣಾಸಂಗಿಂ ವ್ಹರುಂಕ್ ತಯಾರ್ ಕರಿನಾ

ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಮರಣ್ ಚೊರಾಪರಿಂ ಯೆತಾ?
ಮರಣ್ ಚೊರಾಪರಿಂ - ಲುಟುಂಕ್ ಯೇನಾ
ಮರಣ್ ಇಶ್ಟಾಪರಿಂ - ಸುಟ್ಕಾ ದೀಂವ್ಕ್ ಯೆತಾ!

-ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್‍ನಾಳ್

संपादकीय:

मर्णाचो अर्थ नव्यान बरोवन, ताका ईष्ट जावन वेंगची कविता

मरण चोरापरीं येता म्हणचें आमी आयकलां. क्रिस्तांवांच्ये इगर्जेंतल्या मर्णाविधी वेळार ही वोळ चुकना. ह्ये कवितेंत आपणाचो ईष्ट आस्पत्रेच्या खटल्यार वळवळताना, कवीक मरण मुखामुखी जाता. प्रत्यक्ष जाता. मनशारूप जोडून हासो दिता, कॉमन फ्रेंड जावन ताचेलागीं उलोवन, ताकाय वळवळोंक पडल्यार, त्या वेळा आपोवन व्हरुंक येतां म्हणता. आस्पत्रेंतल्या कांय काळाच्या अनभोगांत, मर्णालागीं इतली एक सळावळ जोडन घेतल्ल्या कवीक आतां नख्खी जालांकी, मरण चोरापरीं येना, बदला सुटका दीवंक इश्टापरीं येता. तशें सांगून येदोळ मांदून आयिल्ले सांगणेक तीन तिर‍कूट करून उडयता.

वळवळ्यांच्या हुंवारांत बुडोन नास जांवच्या मनशाक, थाकाय दिंवच्या होड्यार बसोवन सासणीक सुशेगाच्या बंद्राक आपोवन व्हरुंक इष्टांक मात्र साध्य म्हळ्ळें धैरादीक स्टेट‌मेंट ही कविता कर‍ता.

मरण म्हळ्ळें तें इष्टाक सर करून आपणाच्या स्वताच्या संकश्टां थावन कवी कसो सुटका जोडता पळेया. आपूण‍य ईष्ट. आतां मरण‌य ईष्ट. वळवळच्या इष्टाक सुटका दिंवचें काम दोगांयच्या मात्यार आसा. तें काम एका इष्टान केल्यार कितें जालें?

इष्टाक सुटका जाय खरें. पूण स्वता मानसीक वेदना थावन वळवळच्या कवीक‌य सुटका जाय. ही सुटका, मर्णा सांगाता इष्टागत जोडून, ताचो चोराचो बिल्लो काडन उडोवन ताणे आपणायल्या. कविचो ईष्ट सिकेराम सुरत्कल आयलेवार ह्या संसारा थावन मेकळो जाल्ल्या संदर्भार कवीन मर्णाक नवो अर्थ दिंवची ही कविता बरयल्या आसुंक पुरो. मरण आमकां सर्वांक अनिवाऱ्य. मरण लुटुंक येना, वळवळ्यांतले सुटोवंक येता आनी सुटका दिता म्हणून आमी चिंतचेदिशीं ही कविता वोवळीग दिता.

-मेल्विन रोड्रीगस

कविता:

मरण चोरापरीं येना!

कोण म्हणता मरण चोरापरीं येता ?

आस्पत्रेंतल्या इश्टाक पळेवंक गेल्ले तवळ
पाटल्यान थावन आम्रुको हासो दिता
इश्टा आनी तुमचे मधें कॉमन फ्रेंड जाता

कोण म्हणता मरण चोरापरीं येता ?

कठीण दुकीन इश्ट तुजो वळवळताना
कितेंच करुंक तुका जायनातल्या वेळा
खरो ईश्ट जावन मरण कुमकेक येता

कोण म्हणता मरण चोरापरीं येता ?

वळवळच्या इश्टाक दाकोवन तुका समजायता
’एक दीस तुकाय वळवळोंक आसल्यार
तुज्याय कुमकेक आपूण येतां’ म्हणता

कोण म्हणता मरण चोरापरीं येता ?

खंयचोय चोर तुका सांगोन येना
तुज्या इश्टांकडे उलोवन कॉमन फ्रेंड जायना
तुज्या सगळ्या इश्टांक समजावन भोळावन
तुका आपणासंगीं व्हरुंक तयार करिना

कोण म्हणता मरण चोरापरीं येता?
मरण चोरापरीं - लुटुंक येना
मरण इश्टापरीं - सुटका दीवंक येता!

-एच्चेम पेरनाळ


Comment on this article

 • Diana Sharel Lobo, Dubai

  Mon, Jun 3 2024

  This poetry reminds me of the memorable words of the death recorded in a novel called "The Book Thief" Although I read this book a few years ago, the following phrases remain in my memory. " Death does not demonstrate his dominance in a humorous or menacing manner. It does not seek out our people with the intent of killing them. Death simply collects souls when their time comes. The poem and its elaboration are just mind-blowing, with profound significance and understanding of death. Despite the pain of losing a friend, it is comforting to know that the individual did not suffer. Just wonderful.

  DisAgree Agree [1] Reply

 • Kiran Nirkan, Dubai

  Mon, Jun 3 2024

  One of the finest from HM sir. You rediscovered the meaning of friend and death.

  DisAgree Agree Reply


Title : ಮರಣ್ ಚೊರಾಪರಿಂ ಯೇನಾ!

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.


 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M
 
 N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z