Kavita Kular

ಮರಣ್ ಏಕ್ ಮಿಸ್ತೆರ್ ಭಾವಾ

ಸಂಪಾದಕೀಯ್:

ಈಷ್ಟ್ ಜಾಂವ್, ಚೋರ್ ಜಾಂವ್ - ಮರಣ್ ಏಕ್ ಮಿಸ್ತೆರ್

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ‍್ನಾಳಾಚಿ ’ಮರಣ್ ಚೊರಾಪರಿಂ ಯೇನಾ’ ಕವಿತಾ ಆಮಿ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ತ್ಯೆ ಕವಿತೆನ್ ಎಮ್. ಪಿ. ರೊಡ್ರಿಗಸಾಚ್ಯೆ ನವ್ಯೆ ಕವಿತೆಕ್ ಜಲ್ಮ್ ದಿಲಾ. ಹಿ ಕವಿತಾ ಸ್ವತಾಚ್ಯಾ ಅನ್ಭೋಗಾನ್ ಶಿಜುನ್ ಭುಂಯ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾ. ನ್ಹಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ’ಮರಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾಯಿ ಯೆತಾ ದಾರಾರ್, ತಿಳುನ್ ತಿಳುನ್ ವೆತಾ ಪಾಟಿಂ’ ಸಾಂಗುನ್ ’ಹಾಂವೆಂ ಬಾಂದ್ಲ್ಯಾ ಭುತಿ, ನಾ ಭಿರಾಂತಿ’ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಧೈರ್ ಘೆತಿನಾ.

ಕವಿ ’ಮರಣ್ ಏಕ್ ಮಿಸ್ತೆರ್’ ಮ್ಹಣ್ತಾ. ಎಚ್ಚೆಮ್ಮಾಚೆ ಕವಿತೆನ್ ಉಜಾರ್ ಕರ‍್ಚ್ಯಾ ವಿಚಾರಾಂಕ್ ಮಾಂದಿನಾಸ್ತಾಂ ’ಮರಣ್ ಚೊರಾಪರಿಂ ಯೆತಾ’ ಮ್ಹಣ್ತಾ. ತಿತ್ಲೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆ ಖಾತೀರ್ ಕಾಲ್ವಾರ್ ದೊಂಗ್ರಾರ್ ಖುರ್ಸಾರ್ ಉಮ್ಕಳ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಚೊರಾಂಚಿ ಆನಿ ಆರ್ ಮಾರುನ್ ಮಾಂದ್ರೆಕ್ ಶೆವ್ಟುನ್ ಆಸಲ್ಲೆ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚಿ ಕಥಾ ದಾಂಬುನ್ ಸಾಂಗ್ತಾ.

ನೀಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಮರಣ್ ಏಕ್ ಮಿಸ್ತೆರ್. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಕೊಣಾಕ್ ಮರಣ್ ಈಷ್ಟ್ ಭೊಗುಂಕ್ ಪುರೊ ಆನಿ ಕೊಣಾಕ್ ಮರಣ್ ಚೋರ್ ಭೊಗುಂಕ್ ಪುರೊ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಅನ್ಭೊಗಾಂಚೆರ್ ಮರ್ಣಾಚೆಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ್ ಬದ್ಲತ್ ಆಸ್ತಲೆಂ.

-ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್

ಕವಿತಾ

ಮರಣ್ ಏಕ್ ಮಿಸ್ತೆರ್ ಭಾವಾ

ಮರಣ್ ಏಕ್ ಮಿಸ್ತೆರ್ ಭಾವಾ
ನೆಣಾಂ ಸೊಡಂವ್ ಕಸೊ
ಚುಕೊಂವ್ಕ್ ಧಾಂವೊಂ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾ
ಸೊಧುನ್ ಜಾಲಾಂ ಪಿಸೊ
ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಧಾಡಿತ್ ಸಾಸಣ್ ಗಾಂವಾ
ನಾಸ್ತಾಂ ಕಸ್ಲೊ ಹಿಸೊ
     ಮರಣ್ ಏಕ್ ಮಿಸ್ತೆರ್ ಭಾವಾ
     ನೆಣಾಂ ಸೊಡಂವ್ ಕಸೊ

ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ವೆಂಗ್ತಾ ಇಷ್ಟಾಬರಿ
ವಳ್ವಳ್ಯಾಂಕ್ ದೀವ್ನ್ ಸುಟ್ಕಾ
ತರೀ ತಾಂಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್
ಮೆಳ್ಟಾ ವ್ಹಡ್ಲಿ ಜಟ್ಕಾ
ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಕ್ ನಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ಧೊಶಿ
ಕುಟ್ಮಾಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಖಾಲಿ ಬೊಶಿ
     ಮರಣ್ ಏಕ್ ಮಿಸ್ತೆರ್ ಭಾವಾ
     ನೆಣಾಂ ಸೊಡಂವ್ ಕಸೊ

ತಾಣೆ ಬಾವ್ಡ್ಯಾನ್ ಕೆಲೊ ಜೀವ್ಘಾತ್
ಜಿವಿತಾಚಿ ಸಾಂಡುನ್ ಆಶಾ
ಬಾಯ್ಲೆ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಆವ್ಘಾತ್
ಸೊಧ್ತಾತ್ ಜಿಣ್ಯೆ ದಿಶಾ
ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಹರ್ ಸಲ್ವಣೆಂಕ್
ಮರಣ್ ಕಾಂಯ್ ಜೊಕ್ತೆಂ ವಕತ್?
     ಮರಣ್ ಏಕ್ ಮಿಸ್ತೆರ್ ಭಾವಾ
     ನೆಣಾಂ ಸೊಡಂವ್ ಕಸೊ

ಆರ್ ಮಾರುನ್ ತಿ ಮಾಂದ್ರೆರ್ ಆಸ್ಲಿ
ಕಾಂಯ್ ಸಾತ್-ಆಟ್ ವರ್ಸಾಂ
ಮರೊಂಕ್ ಬಾವ್ಡಿ ಆಂವ್ಡೆತಾಲಿ
ಮಾಗೊನ್ ವೊರಾಂ ವೊರಾಂ
ಮರಣ್ ತುಕ್ಲಾವ್ನ್ ಹೆಡಾಯ್ತಾಲೆಂ
ರಾವೊನ್ ತಿಚ್ಯಾ ದಾರಾರ್
     ಮರಣ್ ಏಕ್ ಮಿಸ್ತೆರ್ ಭಾವಾ
     ನೆಣಾಂ ಸೊಡಂವ್ ಕಸೊ

ಕಾಲ್ವಾರ್ ದೊಂಗ್ರಾರ್ ವೊತಾ ಭರಾರ್
ಉಮ್ಕಳ್ಚೆ ದೋಗ್ ಚೋರ್ ತೆ ಖುರ್ಸಾರ್
ಆಂವ್ಡೆತಾಲೆ ಮರ್ಣಾಕ್ ವೆಗಿಂ
ಹರ್ಧೆಂ ಪಾಂಯ್ ವೊಡುನ್ ಲಾಗಿಂ
ಮರ್ಣಾನ್ ವೆಂಗುಂಕ್ ಕೆಲಿ ಗಳಾಯ್
ಶಿಪಾಯ್ ಮೊಡ್ಟಾತ್ ತಾಂಚೆ ಪಾಂಯ್
     ಮರಣ್ ಏಕ್ ಮಿಸ್ತೆರ್ ಭಾವಾ
     ನೆಣಾಂ ಸೊಡಂವ್ ಕಸೊ

ಮರಣ್ ಯೆತಾ ಚೊರಾಬರಿ
ಸಾಸ್ರಾಂ ಆದ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ
ಬರ‍್ಯೆ ಜಿಣ್ಯೆನ್ ರಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ತಯಾರ್
ದಿಲ್ಲಿಂ ಮ್ಹಾನ್ ಸೂತ್ರಾಂ
ಜೆದ್ನಾಂ ಮರಣ್ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ್
ದಾರ್ ತೆಂ ಅಮರ್ ಜಿವಿತಾಕ್
     ಮರಣ್ ಏಕ್ ಮಿಸ್ತೆರ್ ಭಾವಾ
     ನೆಣಾಂ ಸೊಡಂವ್ ಕಸೊ

ಮರಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾಯಿ ಯೆತಾ ದಾರಾರ್
ತಿಳುನ್ ತಿಳುನ್ ವೆತಾ ಪಾಟಿಂ
ಕೊಣೆ ಬಾವ್ಡ್ಯಾನ್ ಬಾಂದ್ಲಾ ಧಡೊ
ವೊಡ್ಲಾ ಲಕ್ಷ್‌ಮಣ್ ರೇಖಾ
ಹಾಂವ್ ತೆಂ ನೆಣಾಂ, ಪುಣ್ ಹಾಂವೆಂ
ಬಾಂದ್ಲ್ಯಾ ಭುತಿ, ನಾ ಭಿರಾಂತಿ
     ಮರಣ್ ಏಕ್ ಮಿಸ್ತೆರ್ ಭಾವಾ
     ನೆಣಾಂ ಸೊಡಂವ್ ಕಸೊ

- ಎಮ್. ಪಿ. ರೊಡ್ರಿಗಸ್

संपादकीय:

ईष्ट जांव, चोर जांव - मरण एक मिस्तेर

फाटल्या दिसांनी एच्चेम पेरनाळाची ’मरण चोरापरीं येना’ कविता आमी पर्गट केल्ली. त्ये कवितेन एम. पी. रोड्रीगसाच्ये नव्ये कवितेक जल्म दिला. ही कविता स्वताच्या अनभोगान शिजून भुंय पडल्या. न्हय जाल्लें जाल्यार ’मरण म्हज्यायी येता दारार, तिळून तिळून वेता फाटीं’ सांगून ’हांवें बांदल्या भुती, ना भिरांती’ म्हण सांगचें धैर घेतीना.

कवी ’मरण एक मिस्तेर’ म्हणता. एच्चेम्माचे कवितेन उजार करच्या विचारांक मांदीनासतां ’मरण चोरापरीं येता’ म्हणता. तितलें सांगचे खातीर कालवार दोंग्रार खुर्सार उमकळ‌ल्ल्या दोगां चोरांची आनी आर मारून मांद्रेक शेवटून आसल्ले स्त्रीयेची कथा दांबून सांगता.

नीज जावन मरण एक मिस्तेर. त्या देकून कोणाक मरण ईष्ट भोगुंक पुरो आनी कोणाक मरण चोर भोगुंक पुरो. तांच्या अनभोगांचेर मर्णाचें व्याख्यान बदलत आसतलें.

-मेल्विन रोड्रीगस

कविता

मरण एक मिस्तेर भावा

मरण एक मिस्तेर भावा
नेणां सोडंव कसो
चुकोवंक धांवों खंयच्या गांवा
सोधून जालां पिसो
थोड्यांक धाडीत सासण गांवा
नासतां कसलो हिसो
     मरण एक मिस्तेर भावा
     नेणां सोडंव कसो

थोड्यांक वेंगता इष्टाबरी
वळवळ्यांक दीवन सुटका
तरी तांच्या बायले भुरग्यांक
मेळटा व्हडली जटका
मेल्ल्या मनशाक नांत कांय धोशी
कुटमाक ताच्या खाली बशी
     मरण एक मिस्तेर भावा
     नेणां सोडंव कसो

ताणे बावड्यान केलो जीवघात
जिविताची सांडून आशा
बायले भुरग्यांक व्हडलो आवघात
सोधतात जिणये दिशा
जिणयेंतल्या हर सलवणेंक
मरण कांय जोकतें वकत?
     मरण एक मिस्तेर भावा
     नेणां सोडंव कसो

आर मारून ती मांद्रेर आसली
कांय सात-आट वर्सां
मरोंक बावडी आंवडेताली
मागोन वोरां वोरां
मरण तुकलावन हेडायतालें
रावोन तिच्या दारार
     मरण एक मिस्तेर भावा
     नेणां सोडंव कसो

कालवार दोंग्रार वोता भरार
उमकळचे दोग चोर ते खुर्सार
आंवडेताले मर्णाक वेगीं
हर्धें पांय वोडून लागीं
मर्णान वेंगुंक केली गळाय
शिपाय मोडटात तांचे पांय
     मरण एक मिस्तेर भावा
     नेणां सोडंव कसो

मरण येता चोराबरी
सास्रां आदलीं उत्रां
बर्‍ये जिणयेन रांवच्याक तयार
दिल्लीं म्हान सूत्रां
जेदनां मरण सकारात्मक
दार तें अमर जिविताक
     मरण एक मिस्तेर भावा
     नेणां सोडंव कसो

मरण म्हज्यायी येता दारार
तिळून तिळून वेता फाटीं
कोणे बावड्यान बांदला धडो
वोडला लक्ष‌मण रेखा
हांव तें नेणां, पूण हांवें
बांदल्या भुती, ना भिरांती
     मरण एक मिस्तेर भावा
     नेणां सोडंव कसो

- एम. पी. रोड्रीगस


Comment on this article

 • Sonali Pednekar, Goa

  Wed, Jun 26 2024

  कविता मरणाची गोश्ट सांगता. खरेंच मरण एक मिस्तेर जांवक शकता. मिस्तेर दवरपी त्या त्या तरेन दवरता तांका खूनशी म्हणटात.पूण खरें जिंवीतांतलें मरण केन्ना येता तें कोणूच सांगू शकनात. तूं कितलोय दुयेंस पडलो तरी आपलें निमाणीं तारीक ,वर,मिनिट,सैकेण्ड...कशेंच सांगू शकनात. मरण हें रचणाकराचें देणे. आयज आतां आशिलें फाल्यां ना...आतां आशिलें आतां ना अशी स्थिती जाल्या. खरेंच कवीची कविता आमकां खूब कितें सांगून वता. मनीस जातीक खबर आसा. देखून आपलें वागणे हे निर्मळ आसप ही आयच्या काळाची गरज आसा. कितें करता तें आपल्या हांतांतल्यान बरेंच जांवचे. -सोनाली सु. पेडणेकर

  DisAgree Agree Reply

 • ಪ್ರೀತಮ್, ಕಿರೆಂ, Kirem

  Fri, Jun 21 2024

  Beautiful poem written by MP Rodrigues. Quite thought provoking.

  DisAgree Agree Reply


Title : ಮರಣ್ ಏಕ್ ಮಿಸ್ತೆರ್ ಭಾವಾ

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.


 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M
 
 N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z