Kavita Kular

ಮರಣ್ ಆನಿ ದೂಖ್

ಸಂಪಾದಕೀಯ್:

ಮರಣ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚಿ ದೂಖ್ ಸೊಂಪಯ್ತಾನಾ, ಹೆರಾಂಚಿ ಚಡಯ್ತಾ.

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂನಿ ಮರ್ಣಾವಿಶಿಂ ಚಿಂತುಂಕ್ ಕರ‍್ಚ್ಯೊ ದೋನ್ ಕವಿತಾ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ರೋಶು ಬಜ್ಪೆನ್ ಕಾಂಯ್ ಕಾಳಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಬರಯಿಲ್ಲಿ ಮರ್ಣಾವ್ಹಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ ಧಾಡುನ್ ದಿಲ್ಯಾ. ಮರ್ಣಾವರ್ವಿಂ ಮರಣ್ ಪಾವಲ್ಲೆ ವ್ಯಕ್ತಿಚಿ ದೂಖ್ ಸೊಂಪ್ಲ್ಯಾರೀ, ಜಿವಂತ್ ಆಸಲ್ಲ್ಯಾಂಚಿ ದೂಖ್ ಸೊಂಪನಾ ಸಾಂಗುನ್ ವೆಗ್ಳಾಚಾರಾಚ್ಯಾ ವಳ್ವಳ್ಯಾಂಚೆಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ದಿತಾ.

ಮರಣ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚಿ ದೂಖ್ ಸೊಂಪಯ್ತಾ. ಮರಣ್ ಜೀವ್ ಆಸಲ್ಲ್ಯಾಂಚಿ ದೂಖ್ ಚಡಯ್ತಾ. ಪುಣ್ ಕಾಳಾಚಿ ಪರ‍್ತಣಿ ಮನ್ಶಾಸೈಂಭಾಕ್ ವಕತ್. ಘಾಯ್ ಥಾಂಬುನ್ ವೆತಾತ್ ತಶೆಂ ಹಿ ದೂಖ್ ಮಾಜ್ವತಾ. ದೂಖ್ ಮಾಜ್ವೊಂಕ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಘಡಿಯೊ ಪುರೊ, ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಹಯ್ನೆ ಆನಿ ಹೆರ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ವರ್ಸಾಂ. ದರ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸಂಬಂಧಾಂಚೆರ್ ಹೊಂದುನ್ ಹೆ ದುಖಿಚೆಂ ಮಾಪ್ ಆಸ್ತಾ.

ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಂನಿ ಮರ್ಣಾಚೆರ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ಆನಿ ಕಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಆಮಿ ತುಮ್ಕಾಂ ದಿತಲ್ಯಾಂವ್.

-ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್


ಕವಿತಾ:

ಮರಣ್ ಆನಿ ದೂಖ್

ಹಾಂವೆಂ ಮರಣ್
ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್‌ಲ್ಲೆಂ
ಪುಣ್ ತಾಚ್ಯಾಕೀ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ದೂಖ್

ಮರಣ್
ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮಾತಿಯೆಕ್ ಪಾಯಿಲ್ಲೆಂಚ್ ಸೊಂಪ್ತಾ
ಪುಣ್ ದೂಖ್ ತಶೆಂ ನ್ಹಯ್
ತೆಂ ಪಾಟಿಂ ಘರಾ ಯೆತಾ
ಆನಿ ತಾಂಚೆಸಂಗಿಂ ಜಿಯೆತಾ

ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಕ್
ಕಷ್ಟ್, ವಳ್ವಳೆ, ಭುಕ್ ವಾ ಪಿಡಾ ಕಿತೆಂಚ್ ನಾ
ಕಿತ್ಯಾಕ್
ಹಿಂ ಸರ್ವ್ ಮರಣ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ದುಖಿಚಿಂ ರುಪಾಂ

ಏಕ್ ಮರಣ್ ತೆಂ ಏಕ್‌ಚ್
ಪುಣ್ ಎಕೆ ದುಖಿಥಾವ್ನ್ ಸಬಾರ್ ಮರ್ಣಾಂ ಯೆತಿತ್

ಮರಣ್
ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕಿ ದೂಖ್ ಹಾಡಿಶೆಂನಾ.
ಪುಣ್ ದೂಖ್
ತಾಕಾ ಸದಾಂನೀತ್ ಮರಣ್ ದಾಕಯ್ತಾ.

-ರೋಶು ಬಜ್ಪೆ

संपादकीय:

मरण एकल्याची दूख सोंपयताना, हेरांची चडयता.

फाटल्या हफत्यांनी मर्णाविशीं चिंतूंक करच्यो दोन कविता पर्गट केल्या उपरांत रोशू बजपेन कांय काळा पयलें बरयल्ली मर्णाव्हयली कविता धाडून दिल्या. मर्णावरवीं मरण पावल्ले व्यक्तिची दूख सोंपय्लारय, जिवंत आसल्ल्यांची दूख सोंपना सांगून वेगळाचाराच्या वळवळ्यांचें व्याख्यान ही कविता दिता.

मरण एकल्याची दूख सोंपयता. मरण जीव आसल्ल्यांची दूख चडयता. पुण काळाची परतणी मनशा सैंभाक वखत. घाय थांबून वेतात तशें हीं दूख माजवता. दूख माजवोंक थोड्यांक घडयो पुरो, थोड्यांक म्हयने आनी हेर थोड्यांक वर्सां. दर एकल्याच्या संबंधांचेर होंदून हे दुखीचें माप आसता.

फुडल्या हफत्यांनी मर्णाचेर बरयल्ल्यो आनी कांय थोड्यो कविता आमी तुमकां दितल्यांव.

-मेल्विन रोड्रीगस

कविता:

मरण आनी दूख

हांवें मरण
भिरांकुळ म्हण चिंतल्लें
पुण ताच्याकय भिरांकुळ दूख

मरण
एक फावटीं मातयेक पायल्लेंच सोंपता
पुण दूख तशें न्हय
तें फाटीं घरा येता
आनी ताचेसंगीं जियेता

मेल्ल्या मनशाक
कष्ट, वळवळे, भुक वा पिडा कितेंच ना
कित्याक
हीं सर्व मरण नातल्लीं दुखिचीं रुपां

एक मरण तें एकच
पुण एके दुखीथावन सबार मरणां येतीत

मरण
दर एकल्याकय दूख हाडिशेंना
पुण दूख
ताका सदांनीत मरण दाकयता.

-रोशु बजपेTitle : ಮರಣ್ ಆನಿ ದೂಖ್

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.


 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M
 
 N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z