Kavita Kullar

ಸಂಪಾದಕೀಯ್ / संपादकीय :

ದುಬ್ಳ್ಯಾಚಿ ಸಾಸಾಯ್ ಕರುಂಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ತಾಚಿ ಸಾವ್ಳೀಚ್ ಮಾಯಾಗ್

ಶೆರಾಂತ್ಲೆ ಜಿಣ್ಯೆಚೆರ್ ಏಕ್ ದೀಷ್ಟ್ ಹೆ ಕವಿತೆಂತ್ ಆಸಾ. ದುಬ್ಳೊ ಮನೀಸ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಪಡ್ಲೊ ತರ್, ತಾಕಾ ಉಕಲ್ಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂಕ್ ದುಕಳ್. ಪುಣ್ ಗ್ರೆಸ್ತಾಚೆಂ ಸುಣೆಂ ರಸ್ತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಟ್ರಾಫಿಕಾಂತ್ ಶಿರ್ಕಲೆಂ ತರ್, ತಾಚೆ ಬಚಾವೆಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಧರುನ್, ಸಗ್ಳೆ ಮನೀಸ್ ಹಾಜರ್. ದುಡು ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮಡೇಂಯ್ ತೊಂಡ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸಾಂಗ್ಣಿ ಆಸಾ. ತಿ ಸಾಂಗ್ಣಿ ಹಾಂಗಾ ಲಾಗು ಕರ್ಯೆತ್.

ವಿಪರ್ಯಾಸ್ ಕಿತೆಂಗಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕೊಣಯ್ ಏಕ್ ಮನೀಸ್ ಹ್ಯಾ ದುಬ್ಳ್ಯಾಚಿ ಸಾಸಾಯ್ ಕರುಂಕ್ ಗೆಲೊ ತರ್, ಫಾಲ್ಯಾಂ ಸಕಾಳಿಂ ತಾಚಿ ಸಾವ್ಳಿ ಸೈತ್ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಪರಿಂ ಆಯ್ಚಿ ಗತ್.

ಹಾಂಗಾಸರ್ ಮೈಲಾ ಫಾತ್ರಾಚೆಂ ಪ್ರತೀಕ್ ಬೋವ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ತ್ಯಾ ಖಾತೀರ್ ಕವಿಚಿ ಕಿತ್ಲಿ ತೋಖ್ಣಾಯ್ ಕೆಲ್ಲೆ ತಿತ್ಲಿ ಉಣೆಂಚ್!

दुबळ्याची सासाय करूंक गेल्यार ताची सावळीच मायाग

शेरांतले जिणयेचेर एक दीष्ट हे कवितेंत आसा. दुबळो मनीस रसत्यार पडलो तर, ताका उकलच्या हातांक दुकळ. पुण ग्रेस्ताचें सुणें रसत्याच्या ट्राफिकांत शिरकलें तर, ताचे बचावेक पोलीस धरून, सगळे मनीस हाजर. दुडू म्हळ्यार मडॆंय तोंड उगतें करता म्हळ्ळी सांगणी आसा. ती सांगणी हांगा लागू करयेत.

विपर्यास कितेंगी म्हळ्यार कोणय एक मनीस ह्या दुबळ्याची सासाय करुंक गेलो तर, फाल्यां सकाळीं ताची सावळी सयत मायाग जांवचेपरीं आयची गत.

हांगासर मैला फातराचें प्रतीक बोव आपुरबायेन आयलां. त्या खातीर कविची कितली तोखणाय केल्ले तितली उणेंच!

-ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ / मेल्विन रोड्रीगस

ಕವಿತಾ:

 

 

 

 

 

 

 

ರುಜ್ವಾತ್

ಆಚಾನಕ್ ಜಮ್ಲೆಲ್ಯಾ ವಾಹನಾ ರಾಶಿ೦ತ್
ಬ್ರೇಕರ್ ನಾಸ್ತಾ೦ ವೇಗ್ ವೆಂಗಲ್ಲ್ಯಾ 
ಇ೦ಪೊರ್ಟೆಡ್ ವಾಹನಾ ಪೊಂದಾ
ಮನ್ಶಾ ಕೂಡ ಆಪ್ಟೊನ್ ದಾಪ್ಟೊನ್ 
ರಗ್ತಾ ಕೊ೦ಡಾ೦ತ್ ಹುಳ್ವುಳ್ತಾನಾ
ಗಣ್ಣೆ ನಾತಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಹನ್ ಚಾಲಕಾಂಕ್
ದೊಳೆ ಧಾಂಪುನ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ವಾಟ್ಸುರ್ಯಾ೦ಕ್
ಮನ್ಶಾ ಮೊಡೆಂ ಸದಾ೦ಚೆ೦ ರಜಾರ್
........

ಕೊಣಾಕ್ ಕೊಣ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಆಪುಣ್
ವಳ್ವಳೊನ್ ಪ್ರಾಣ್ ಸೊಡಲ್ಲ್ಯಾ 
ನಿರ್ಜೀವ್ ಕುಡಿಕ್ ಹಜಾರ್ ದಿಶ್ಟಿ ಪಡ್ತಾಲ್ಯೊ
ಕುಮ್ಕೆ ಹಾತ್ ಮಾತ್ರ್ ಕುಡ್ಕೆ ಜಾಲ್ಲೆ
ರಗ್ತಾ ಕೊ೦ಡಾ೦ತ್ ಮನ್ಶಾ ಮೊಡೆಂ 
ಲೊಕಾ೦ ಮದೆ೦ ಅನಾಥ್ ಜಾಲ್ಲೆ೦
......

ಆನ್ಯೇಕ್ ದೀಸ್ ತೊಚ್ ಜಾಗೊ
ವಾಟ್ಸುರೊ ಪೆಟೊ ಪಡಲ್ಲೊ 
ಲೋಕ್ ಕುಡ್ಸಾಲ್ಲೊ ವಾಹನಾಂ ಥಾಂಬಲ್ಲಿಂ 
ಪೊಲಿಸಾ೦ ಸ೦ಗಿ೦ ಸೊಭಿತ್ ಚಲಿ ಎಕ್ಲಿ
ಪೆಟ್ಯಾಕ್ ಆರಾವ್ನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಧಾ೦ವ್ಲಿ
....
ಪೆಟ್ಯಾಕ್ ಮೆಳಲ್ಲೊ ವಾರೆಸ್ದಾರ್
ಮನಿಸ್ ಭಾವಾ ಕಿತ್ಲೊ ಸಸಾರ್
....

ಹಾ೦ವ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ಮಯ್ಲಾ ಫಾತೊರ್
ಸಾಕ್ಸ್ ಜಾತಾ೦ ರುಜ್ವಾತ್ ದಿತಾ೦
ದೊಳೆ ಧಾಂಪುನ್ ದುಖಾ೦ ಪುಸ್ತಾ೦
ಚಿ೦ತುನ್ ಹಾ೦ಗಾಚೊ ಭೆದ್ ಬಾವ್
....

ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ......
ಲೋಕ್ ಕುಡ್ಸಾಲ್ಲೊ, ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿನ್
ಬುಲ್ಲ್ ಡೋಜರ್ ಹಾಡುನ್
ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಉಸ್ತುನ್ ಕಾಡ್ಲೊ
ರಸ್ತೊ ಕೊ೦ಕ್ರಿಟ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್
...........!!!

-ಪ್ರಸನ್ನ್ ನಿಡ್ಡೋಡಿ

कविता:

रुजवात

अचानक जमलल्या वाहना राशींत
ब्रेकर नासतां वेग वेंगल्ल्या
इंपोर्टड वाहना पोंदा
मनशा कूड आपटोन दापटोन
रगता कोंडांत हुळवुळताना
गण्णे नातल्ल्या वाहन चालकांक
दोळे धांपून चलच्या वाटसुऱयांक
मनशा मोडें सदांचें रजार...

कोणाक कोण आपणाक आपूण
वळवळोन प्राण सोडल्ल्या
निरजीव कुडीर हजार दिष्टी पडताल्यो
कुमके हात मात्र कुडके जाल्ले
रगता कोंडांत मनशा मोडें
लोकां मधें अनाथ जाल्लें...

अन्येक दीस तोच जागो
वाटसुरो पेटो पडल्लो
लोक कुडसाल्लो, वाहनां थांबल्लीं
पोलिसां संगीं सोबीत चली एकली
पेट्याक आरावन आस्पत्रेक धांवली
पेट्याक मेळल्लो वारेस्दार
मनीस भावा कितलो ससार..

हांव रसत्यार एक मयला फातोर
साक्स जातां, रुजवात दितां
दोळे धांपुन दुखां पुसतां
चिंतून हांगाचो भेद भाव..

दुसऱ्या दिसा
लोक कुडसाल्लो, मुन्सिपालिटीन
बुल्ल डॉजर हाडून
म्हाकाच उस्तून काडलो
रस्तो कोंक्रीट करच्याक..!

-प्रसन्न निड्डॊडी

 

ಮುಖಾವಟ್ - 10/31/2017
ಕವಿತೆಚಿ ಸಕತ್....? - 3/17/2017
ಕಾಳ್ಜಾ ಕುಡ್ಕೆ - 6/24/2016
ನೇತಾ, ವೋಟ್ ಆನಿ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ - 3/20/2014
ಜಿಣ್ಯೆ ಮಿಸ್ತೆರ್......! - 8/22/2013
ಗುಲೊಬ್ ಆನಿ ಮ್ಹಾಲಿ - 1/22/2013
ಮ್ಹಾರ್ಗಾಯೆಚಿ ಖರ್ಗಾಯ್.......! - 10/23/2012
ರುಜ್ವಾತ್ / रुजवात - 2/21/2012
ತಾನ್ - 8/3/2011
Zq S - 9/10/2007
Dmɫm - 8/21/2007
KAii - 2/4/2007
Comments on this Article

Charles D Cunha
-I C Colony - Borivli, India
Monday, February 27, 2012
Dear Friend
Nice topic......good ending....makes us to think am I one of those in the crowd.....Hope more will come out from your brain through pen........wish U all D best.

wilson
-kinnigoli, india
Friday, February 24, 2012
nice poem.. theme is very nice. ending made justice to the theme... but other part of the poem could have been better. but overall nice poem.

Clive Clinton Crasta
-Bangalore, India
Thursday, February 23, 2012
Mind blowing kavita Prasanna waa waa waa kya bath hai
wata wat

fr. juze vas
-indore, india
Thursday, February 23, 2012
ತುಜೆಂ ನಾಂವ್ ಪ್ರಸನ್ನ್,
ಪೂಣ್ ತುಜಿಂ ಚಿಂತ್ನಾ ಮ್ಹುನ್ಶಾ ಜಿವಿತಾಕ್ ಲಗ್ತಿ ಜಾಲ್ಲಿಂ.
ದೂಃಖ್ ವಾಟ್ಸುರ್ಯಾ ಚಾ ದುರ್ಘಟನಾಕ್ ಲಗ್ತಿ ಜಾಲ್ಲಿಂ.
ದಿತಾತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಏಕ್ ಉಚಿತ್ ದೀಷ್ಟ್ ಜಿವನಾಚೆರ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಪಾವ್ಟ್
ತುಜೆಂ ಕವನ್ ಬಾರೀ ರುಚ್ಲೆಂ, ರುದಾನ್ ಕರುಂಕ್ ಮೊನ್ ಜಾಲೆಂ
ಬಾಪ್ ಜುಜೆ ವಾಸ್ ಎಸ್.ವಿ.ಡಿ.

canute
-mira road, India
Wednesday, February 22, 2012
Well written. Prasanna you have touched the real things happening. People give more value to animals than to the human beings.

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions about this article.
Fields marked with * are necessary
Your Name:  *
E-mail:  *
Present Place:  *
Country:  *
Phone:
Address:
Your Message:  *
Security Validation
Enter the characters in the image above
 
Disclaimer: Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.

  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M
  N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z