Kavita Kular - J.B. Moraes

Name  :   John
Pen Name  : J.B. Moraes
DOB  : 29 June 1933
Education  : S.S.L.C.,(1951); Rashtabhasha Visharada (1950); G.C.D. (1956)
Profession  :
Awards  : Central Sahitya Akademi Award for Bhitorlem Tufan (1985); Maharastra Gourav Puroskar (1990); Daiji Dubai Award (2005)

Poetry works :


 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M
 
 N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z