Kavita Khobro

ಕೊಂಕಣಿ ಕಾವ್ಯಾಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಚಾಕೊಂಕ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೆಂ ತೆರಾವೆಂ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್

ಕೊಂಕಣಿ ಕಾವ್ಯಾಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಚಾಕೊಂಕ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ತೆರಾವೆಂ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್ 
 
ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತೆಕ್ ತಶೆಂ ಕವಿಂಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ತಶೆಂ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾಚಿ ಮರ್‍ಯಾದ್ ಮೆಳಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತೆಚೊ ಸಾಹಿತೀಕ್ ಪಾಂವ್ಡೊ ಬಳ್ವಂತ್ ಕರ್‍ಚೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಹಾತಿಂ ಧರುನ್ ವಾವುರ್‍ಚ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡಲ್ಲೆಂ ತೆರಾವೆಂ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್ ಹ್ಯಾಚ್ 2019 ಜನೆರಾಚ್ಯೆ 13 ತಾರಿಕೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಶಕ್ತಿನಗರಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಂತ್ ಗದ್ದಳಾಯೆನ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಗೊಂಯ್, ಮುಂಬಯ್, ಬೆಂಗ್ಳುರ್, ಕಾಸರ್‌ಗೋಡ್, ಭಟ್ಕಳ್, ಉಡುಪಿ, ಆನಿ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಕವಿತಾಸಕ್ತ್ ಭುರ್ಗಿಂ, ಯುವಜಣಾಂ, ಕವಿ ಹ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಚ್ಯೆ ಯಶಸ್ವೆಕ್ ಗೊವಾಯ್ ಜಾಲಿಂ.
 
ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ ನಾಸ್ಟ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಯುನಾಯ್ಟೆಡ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬೆಂಡಾವ್ಹಾಜ್ಪಾ ನಾದಾನ್ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಚ್ಯಾ ಮ್ಹಾದ್ವಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಕೇಂದ್ರಾಚ್ಯಾ ಬಾಂದ್ಪಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಜಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆದಿಲಾಗಿಂ ಲೊಕಾಚೊ ಪುರ್ಶಾಂವ್ ಆಯ್ಲೊ. ರೊನಿ ಬೈಂದೂರ್, ಆಶಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಆನಿ ರೀಗನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೆಂ ಆಶಯ್ ಗೀತ್ ಗಾಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಲೊಕಾಂಚ್ಯಾ ತಾಳಿಯಾಂ ಬರಾಬರ್ 2018 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಯುವ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಜೊಡ್ಪಿ ಕವಯಿತ್ರಿ ವಿಲ್ಮಾ ಬಂಟ್ವಾಳ್, ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಸರ್ದಾರ್ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ್ ಶೆಣೈ ತಶೆಂಚ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಕಿಶೋರ್‍ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸ್ ಆನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎವ್ರೆಲ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಟ್ರಸ್ಟಿ ವಿಲಿಯಮ್ ಪಾಯ್ಸ್, ವಿಕ್ಟರ್ ಮಥಾಯಸ್ ಆನಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಂಣಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಗುಲೊಬಾಚ್ಯೊ ಪಾಕ್ಳ್ಯೊ ವಾರ್‍ಯಾರ್ ಉಬೊವ್ನ್ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತಾಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕೆಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೆ ಪೋಷಕ್, ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತಾಚೆ ದಾನಿ ಹಾಂಣೀಯ್ ವೆದಿರ್ ಯೇವ್ನ್ ಕಡಾಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಪಾಕ್ಳ್ಯೊ ಉಪ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಸೊಡುನ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಂತ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿತಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚಿ ಭಾಸಾವ್ಣಿ ಕೆಲಿ.
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ಮುಕೆಲ್ ಸೈರಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ವಿಲ್ಮಾ ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಉಲೊವ್ನ್ "ಹಾಂವ್ ಸಾಂ. ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಶಿಕುನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾಚ್ಯೆ ವೊಳ್ಕೆನ್ ಆಮಿ ಗೊಂಯ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಮ್ಮೇಳನಾಕ್ ವಚುಂಕ್ ಸುರ್‍ವಾತ್ಲೆಂ. ತಾಂಚ್ಯಾಚ್ ಸಹಕಾರಾನ್ ಮ್ಹಜೊ ಪಯ್ಲೊ ಕವಿತಾ ಪುಂಜೊ ಗೊಂಯಾಂತ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲೊ. ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಕ್ ಆಜ್ ವ್ಹಡ್ ಮಾನ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಾ. ಮ್ಹಜೆ ಭಿತರ್‍ಲ್ಯಾ ಕವಯಿತ್ರಿಕ್ ವೊಳ್ಕುನ್, ಪೋಸ್ ಕರ್‍ನ್, ವ್ಹಡ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಕ್ ಹಾಂವ್ ರಿಣ್ಕಾರಿ. ಬೋವ್ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ್ ಥರಾನ್ ಸರ್ವಾಂ ಥಂಯ್ ಕಾವ್ಯಾಚೊ ಮೋಗ್ ರೊಂವ್ಚೊ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ ವಾವ್ರ್ ಮೆಚ್ವಣೆಕ್ ಫಾವೊ. ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್ ಸಾದೊ ದಿಸ್ತಾ ತರೀ, ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶೆಕ್ ಆನಿ ಮುಕ್ಲೆ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ಗುಪ್ತಿಂ ವ್ಹಡ್ ದೇಣ್ಗಿ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ." ಮ್ಹಣುನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. 
 
ಮುಕಾರ್ ಉಲೊವ್ನ್ "ಹಾಂವ್ ಆತಾಂ ಎಕಾ ಲ್ಹಾನ್ ಬಾಳಾಚಿ ಆವಯ್. ಭುರ್ಗೆಂ ಪ್ರಕೃತಿಚೆಂ ಏಕ್ ಅದ್ಭುತ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಳಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಪಾರ್ಕುನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಸಮ್ಜಲ್ಲಿ ಏಕ್ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ತಾಕಾ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಕಾಗ್ದಾ ಕುಡ್ಕೊ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವ ಹೆರ್ ಕಿತೇಂಯ್ ವಸ್ತ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಪುರೊ, ತೊ ಖುಶೆನ್ ಉಡಿ ಮಾರ್‍ತಾ.ಉತ್ರಾಂಕ್ ಮಿಕ್ವಲ್ಲೊ ಸಂತೊಸ್ ತಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್. ಹೊಚ್ ಸಂಬಂಧ್ ವಾಚ್ಪಿ ಆನಿ ಕವಿತೆ ಮಧ್ಲೊ. ಕವಿತೆಚಿ ಏಕ್ ವೋಳ್ ವ ಏಕ್ ಸಬ್ದ್ ಪುರೊ, ವಾಚ್ತಲ್ಯಾಕ್ ಸಂತೊಸ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಕಾಂಪ್ಣಿ ಉಟೊಂವ್ಕ್" ಅಶೆಂ ತಿ ಮ್ಹಣಾಲಿ ಆನಿ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲಾಚ್ಯಾ "ಪಪ್ಪಾಲಾಗಿಂ' ಕವಿತೆಚೊ ತಿಣೆಂ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕೆಲೊ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಆಪ್ಣಾಚಿ ಏಕ್ ಕವಿತಾ ವಾಚುನ್ ಸಾಂಗ್ಲಿ.
 
ಹ್ಯಾಚ್ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಮರಣ್ ಪಾವಲ್ಲ್ಯಾ ರಮೇಶ್ ವೆಳುಸ್ಕಾರ್, ಅರುಣಾ ರಾವ್ ಕುಂದಾಜೆ ತಶೆಂಚ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಕಾಮತ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಆತ್ಮ್ಯಾಕ್ ಮೌನ್‍ಪಣಿಂ ಉಬಿಂ ರಾವುನ್ ಶಾಂತಿ ಭೆಟಯ್ಲಿ.
 
ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚಲಲ್ಲೆ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿಚೆಂ ಸುಂಕಾಣ್ ವಿತೊರಿ ಕಾರ್ಕಳಾನ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಳೆಂ. ರೋಶು ಬಜ್ಪೆನ್ 'ತಾಳೊ' ಆನಿ 'ಫ್ಲೆಟಾಂಚಿ ಕಾಣಿ' ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಯೊ. ತಾಕಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಫಾಮಾದ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಜೆ. ಎಫ್. ಡಿಸೋಜಾ ಅತ್ತಾವರ್ ಹಾಣೆ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಲೊ. ಊರ್ಜಿತಾ ಭೊಬೆ ಹಿಣೆ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂವೇದನಾ ವಯ್ರ್ ಕೇಂದ್ರಿತ್ 'ಘರಾಚ್ ಆಸ್ತಾಂ ಹಾಂವ್' ಆನಿ 'ಅಸ್ತುರಿ' ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಲ್ಯೊ. ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭೆಚೊ ಖಜಾನಿ ಜೆರಿ ಕೊನ್ಸೆಸೊನ್ ತಿಕಾ ವೆದಿರ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಲೊ. ರಮೇಶ್ ಸಾಜು ಘಾಡಿ ಹಾಣೆ ಗಾಂವಾಂನಿ ಜಾಂವ್ಚಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಪರಿಣಾಮಾಚೆರ್ ಕೇಂದ್ರಿತ್ ಕವಿತಾ 'ಆವಯ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಜಾಣ್ಟಿ' ಆನಿ 'ತಳೆಂ ಜಾಲಾಂ ಸುಕೆಂ' ವಾಚ್ಲ್ಯೊ. ಕವಿ, ಕಾಣಿಯಾಂಗಾರ್, ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾನ್ ತಾಕಾ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಲೊ. ಫಾ. ಆಲ್ವಿ ಕಾರ್ಮೆಲಿತಾನ್ 'ಜೋಪ್' ತಶೆಂಚ್ 'ತುಜೆವಿಣೆಂ' ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಕರ್‍ತಾನಾ ವೆದಿಚೆರ್ 'ಆಮ್ಚೊ ಯುವಕ್' ಆದ್ಲೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಎಚ್. ಆರ್. ಆಳ್ವ ಪಾಂಗ್ಳಾನ್ ತಾಕಾ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಲೊ.
 
ಉಪ್ರಾಂತ್ ನೆಲ್ಸನ್ ಆನಿ ಲವೀನಾ ರೊಡ್ರಿಕ್ಸ್ ಚಾಫ್ರಾ ದೆಕೊಸ್ತಾ ಸ್ಮಾರಕ್ ಪಾಂಚ್ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್ ಚಲ್ಲಿ. ಫೈನಲಾಕ್ ಪಾವಲ್ಲ್ಯಾ 22 ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಹಾಂತುಂ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲೊ.  ರೋಹನ್ ಆನಿ ಲವೀಟಾ ಮೊಂತೇರೊ ಸಾತ್ವ್ಯಾ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಯುವಜಣಾಂಚ್ಯೆ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತೆಂತ್ ಸತ್ರಾ ಜಣಾಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ದೋನ್‌ಯ್ ಸರ್ತೆಂಕ್ ನಾಟಕಿಸ್ತ್, ದಿಗ್ದರ್ಶಕ್ ಎಡ್ಡಿ ಸಿಕೇರ್, ಕವಿ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್, ಶಿಕ್ಷಕಿ ತಶೆಂ ಕವಯಿತ್ರಿ ಫೆಲ್ಸಿ ಲೋಬೊ, ಕವಯಿತ್ರಿ ನಯನಾ ಆಡಾರ್ಕಾರ್, ಗಾವ್ಪಿ, ಸಂಗೀತ್‌ಗಾರ್, ನಾಟಕಿಸ್ತ್ ಸಾಯೀಶ್ ಪೈ ಪಣಂದಿಕಾರ್ ಆನಿ ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ವೊರಯ್ಣಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಲ್ಲೆ. ವಿತೊರಿ ಕಾರ್ಕಳಾನ್ ಸರ್ತ್ ಚಲೊವ್ನ್ ವೆಲಿ. ವೊರಯ್ಣಾರಾಂ ತರ್ಫೆನ್ ಸಾಯೀಶ್ ಉಲೊವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊಕಿ "ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಕರ್‍ಚಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಾಣಿ ಸಾಂಗಲ್ಲೆಬರಿ. ಹೊ ನಾಟಕ್ ನ್ಹಯ್, ಜಸೊ ಮನೀಸ್ ಶಿಕ್ಷಿತ್ ಜಾತಾ, ಭಾಶೆಂತ್ಲೆಂ ಸಂಗೀತ್ ಉಣೆಂ ಜಾತಾ. ಭಾಸ್ ಉಲಯ್ತಾನಾ ತಾಂತುಂ ಸಂಗೀತ್ ಆಸೊಂಕ್ ಫಾವೊ. ಗಾಂವ್ಚೊ ಲೋಕ್ ಉಲಯ್ತಾನಾ ತ್ಯೆ ಭಾಶೆಂತ್‍ಚ್ ಸಂಗೀತ್ ಆಸ್ತಾ. ಅಸಲೆಂ ಸಂಗೀತ್ ಕವಿತಾ ವಾಚನಾಂತ್ ಜಾಯ್. ಪುಣ್ ತೆಂ ಚಡ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಜೊ".
 
ದೊನ್ಪಾರಾಂಚ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲೇಖಕ್ ತಶೆಂ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ ಟ್ರಸ್ಟಿ ವಿಲಿಯಮ್ ಪಾಯ್ಸಾನ್ ಹ್ಯಾ ವರ್‍ಸಾಚೊ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ ಮಥಾಯಸ್ ಕುಟಮ್ ಕವಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಜೊಡ್ಪಿ ಕವಿ ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್‍ನಾಲಾಲಾಗಿಂ ಸಂವಾದ್ ಚಲಯ್ಲೊ. "ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಜಾಹೀರ್ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳಲ್ಲೆಂ ಮಾಧ್ಯಮ್. ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಎಕಾ ಬರಯ್ಣಾರಾಕ್ ಆಪ್ಣಾಚೆಂ ಧೋರಣ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಜಾತಾ. ಮ್ಹಜೆಂ ಭುರ್ಗೆಪಣ್ ಎಕ್ದಮ್ ಸಂಕಷ್ಟಾಂಚೆಂ ಆಸ್ಲೆಂ. ಶೆಜಾರಾ ಝಗ್ಡಿಂ ಚಲ್ತಾಲಿಂ. ಲೋಕ್ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಪಾದ್ರಿಕ್ ಗಾಳಿ ಯೆಟ್ತಾಲೊ, ಭೊಂವಾರಾಂತ್ ಪೋಲೀಸ್ ಕೇಸಿ ಚುಕನಾತಲ್ಲ್ಯೊ, ಹ್ಯಾನಿಮ್ತಿಂ ಹಾಂವ್ ಅಸ್ವಸ್ಥ್ ಜಾಲೊಂ. ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಕಾಲ್ಪನಿಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ ತೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಭೊಂವಾರಾಂತ್ ಜೆಂ ಘಡ್ತಾ ತೆಂ ಎಕಾ ಬರೊವ್ಪ್ಯಾನ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಭೊಗಿಜಾಯ್, ಜಿವಾ ವಿರೋಧ್ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ವಿರೋಧ್ ಕರಿಜಾಯ್. ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂನಿ ಆಯ್ಲಾಂ. ಮ್ಹಜೊ ಮೆಸ್ತ್ರಿ ಸೋಮಯಾಜಿ ದ್ವಾರಿಂ, ಲಂಕೇಶ್, ತೇಜಸ್ವಿ ತಸಲ್ಯಾ ಕನ್ನಡ ಲೇಖಕಾಂಚೋಯ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಪ್ರಭಾವ್ ಪಡ್ಲಾ." ಅಶೆಂ ಎಚ್ಚೆಮ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ.
 
ಬೊಂಬಯ್ ವಚುನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ದಿಶಾ ಬದಲ್ಲಿ ಕಾಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿಲಿಯಮ್ ಪಾಯ್ಸಾನ್ ವಿಚಾರಲ್ಲ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಜಾಪ್ ದೀವ್ನ್ "ದಿಶಾ ಬದಲ್ಲಿ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಪುಣ್ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾಲಾ. 'ಬೊಂಬಯ್' ಥಾವ್ನ್ 'ಮುಂಬಯ್' ಜಾತಾ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಬದ್ಲಾವಣೆಕ್ ಆಪುಣ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಜಾಲಾಂ. ಜಾಂವ್ ಆವ್ರ್, ಜಾಂವ್ ಬೋಂಬ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್, ಜಾಂವ್ ಬಾಬ್ರಿ ದಂಗೆ, ತಶೆಂಚ್ ಚಾಲಿ ಥಾವ್ನ್ ಫ್ಲೆಟಾ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಪಳೆಯ್ಲ್ಯಾ. ಹೆರ್ ಗಾಂವಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೊಂ ತರ್ ಹೆಂ ಮೆಳ್ತೆಂನಾ" ಅಶೆಂ ಎಚ್ಚೆಮ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ. "ಖಂಯ್ಚೀಯ್ ಸಂಗತ್ ಬರೊಂವ್ಕ್ ವೆತಾನಾ ಎಕಾ ಬರೊವ್ಪ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪಷ್ಟತಾ ಆಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್" ಅಶೆಂ ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗೊನ್ ಸಭಿಕಾಂನಿ ವಿಚಾರಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ.
 
ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ ಚಾಯೆ ನಂತರ್ ಚಲಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮಾರೋಪ್ ಸುವಾಳ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ 2017ವ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಯುವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಜೊಡ್ಪಿ ಕವಯಿತ್ರಿ ಅನ್ವೇಷಾ ಸಿಂಗ್‌ಬಾಳ್ ಮುಕೆಲ್ ಸೈರಿ ಜಾವ್ನಾಸಲ್ಲಿ. ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ್ ಶೆಣೈನ್ ತಿಕಾ ವೆದಿರ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಲ್ಲೊ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಕಿಶೋರ್ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸ್ ತಶೆಂಚ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎವ್ರೆಲ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ವೆದಿರ್ ಆಸಲ್ಲಿಂ. ಕಿಶೋರ್ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉಲೊವ್ಪಾಂತ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಚೊ ತಶೆಂಚ್ ಅನ್ವೇಷಾ ಸಿಂಗ್‌ಬಾಳ್ ಹಾಂಚಿ ವೊಳಕ್ ಕರುನ್ ದಿಲಿ. ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಳಾಕ್ ಮಥಾಯಸ್ ಕುಟಮ್ ಕವಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ - 2018 ಭೆಟಯ್ಲೊ. ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಿವಿತಾಕ್ ಮಹತ್ವ್ ದಿಂವ್ಚಿಂ ಕವಿತಾಂ ಲಿಖುನ್, ಸಮಾಜಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸಾಣ್ಯಾರ್ ಆಯ್ಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ವಿಮರ್‍ಸೊ ಕರುನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಬಳ್ವಂತ್ ಕರ್‍ಚೆ ದಿಶೆನ್ ಯೋಗದಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್, ತಶೆಂಚ್ ಉದೆತ್ಯಾ ಕವಿಂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಹುಮೆದಿಚಿ ಝರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾತೀರ್ - ರು. 25000, ತಶೆಂಚ್ ಯಾದಸ್ತಿಕಾ, ಮಾನ್ ಪತ್ರ್ ಆನಿ ಶೊಲ್ ಪಾಂಗ್ರುನ್ ತಾಕಾ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.
 
ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉಲೊವ್ಪಾಂತ್ ಎಚ್ಚೆಮ್ "ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ದೋನ್ ನಮುನ್ಯಾಂಚೆ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಆಸಾತ್. ಏಕ್ ಪೊಪ್ಯುಲರ್, ಆನ್ಯೇಕ್ ಜ್ಯೂರಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್. ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳಲ್ಲೊ ಮಥಾಯಸ್ ಕುಟಮ್ ಕವಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಜ್ಯೂರಿ ಎವಾರ್ಡ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜತಾಂ" ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯೆ ಸಾಹಿತಿಕ್ ವಾಟೆರ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಮಜತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಚೊ ತಾಣೆ ಉಪ್ಕಾರ್ ಆಟಯ್ಲೊ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ್ ಭಾಷಣಾಂತ್ ಅನ್ವೇಶಾ ಸಿಂಗ್‍ಬಾಳ್ "ಆಜ್ ಆಖ್ಖೊ ದೀಸ್ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಪಾವ್ಸಾಂತ್ ಆಮಿ ಖೂಬ್ ಭಿಜ್ಲ್ಯಾಂವ್. ತಶೆಂಚ್ ಎಚ್ಚೆಮ್ಮಾಚ್ಯಾ ಉಜ್ಯಾಂತೀ ಲಾಸ್ಲ್ಯಾಂವ್. (ಉಜ್ಯಾಕ್ ನಾ ದಾಕ್ಷೆಣ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಸಂವಾದಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಎಚ್ಚೆಮ್ಮಾನ್ ಸಾಂಗಲ್ಲ್ಯಾಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರುನ್). ಬಾರಾ ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಹಾಂವೆಂ ಕವಿತಾ ಬರೊಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಬಾಬ್ ಸಾಂಗಲ್ಲೆಂ - ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಕಥಾ, ಕಾದಂಬರಿ, ಲೇಖನ್ ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಅಭ್ಯಾಸ್ ಕರ್‍ನ್ ಬರೊವ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಕವಿತಾ ತಶೆಂ ಬರೊಂವ್ಕ್ ಯೇನಾ. ತುಮಿ ತುಮ್ಚೆಂ ಪ್ಯಾಶನ್ ಕಿತೆಂ ಆಸಾ ತಾಚೊ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರಾ. ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಜೋಡ್ ಚಡ್ ಉಣೆಂ ಜಾಯ್ತ್ ತರಿ ಜಿಣಿ ವಿಭಾಡ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ನಾ. ಪುಣ್ ಆಶೆಲ್ಲೆಂ ತುಮಿ ಕರುಂಕ್ ಪಾವ್ಲೆನಾಂತ್ ತರ್ ಜಿಣಿ ವಿಭಾಡ್ ಜಾಲ್ಲೆಬರಿ ಭೊಗ್ತಲೆಂ" ಮ್ಹಣಾಲಿ ಆನಿ ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ತಾಂಣಿ ಆಶೆಲ್ಲೆ ವಾಟೆರ್ ಚಲ್ಚೆಂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ್ ದೀಜಾಯ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ. ಹ್ಯಾಚ್ ಬರಾಬರ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೆಂ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್ ಗೊಂಯಾಂತ್ ಚಲೊಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಕ್ ತಿಣೆ ವೊವ್ಳಿಗ್ ದಿಲಿ ಆನಿ ತಾಂಚೊ ಸಹಕಾರ್ ಭಾಸಾಯ್ಲೊ.
 
"ವಿಶ್ವ ಕೇಂದ್ರಾಂತ್ ಚಲಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತಾ ನಿಮ್ತಿಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ದ್ಯೇಯಾಕ್ ಸಾರ್ಥಕತಾ ಆಯ್ಲ್ಯಾ" ಮ್ಹಣುನ್ ಸಾಂಗಲ್ಲ್ಯಾ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ್ ಶೆಣೈನ್ ಕೊಂಕಣಿಚೆಂ ಕಾಮ್ ಮುಕಾರುನ್ ವರುಂಕ್ ಸರ್‍ವಾಂನಿ ಮುಕಾರ್ ಯೇಜಾಯ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ.
 
ಆಖ್ಖ್ಯಾ ದಿಸಾಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಮನೋಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ಚಲೊವ್ನ್ ವೆಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾನ್ ಸರ್ತೆಂತ್ ಜಿಕಲ್ಲ್ಯಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ಜಾಹೀರ್ ಕೆಲಿಂ. 
 
ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಆನಿ ತೆರೆಜಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಸ್ಮಾರಕ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಬಾರಾವಿ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಬರೊಂವ್ಚಿ ಸರ್ತ್:
(ಭಾಗ್ ಘೆತಲ್ಲಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ: 209, ವೊರಯ್ಣಾರ್: ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್)
 
ಪಯ್ಲೆಂ: ಪಲಿಯಾ ಅಗ್ನಿ, ರವೀಂದ್ರ ಕೆಳೆಕಾರ್ ಗ್ಯಾನ್‍ಮಂದಿರ್, ಮಡ್ಗಾಂವ್, ಗೊಂಯ್
ದುಸ್ರೆಂ: ಶೈನಲ್ ಜೆ. ಪಿಂಟೊ, ಲೇಡಿಹಿಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಮಂಗ್ಳುರ್
ತಿಸ್ರೆಂ: ಶರ್ವಾನಿ ನಾಯ್ಕ್, ರವೀಂದ್ರ ಕೆಳೆಕಾರ್ ಗ್ಯಾನ್‍ಮಂದಿರ್, ಮಡ್ಗಾಂವ್, ಗೊಂಯ್
 
ನೆಲ್ಸನ್ ಆನಿ ಲವೀನಾ ರೊಡ್ರಿಕ್ಸ್, ಚಾಫ್ರಾ ದೆಕೊಸ್ತಾ ಸ್ಮಾರಕ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಪಾಂಚ್ವಿ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್:
 
ಪಯ್ಲೆಂ: ಆರುಶ್ ನಮನ್ ಫ್ರಾಂಕೊ, ಬೆಂಗ್ಳುರ್
ದುಸ್ರೆಂ: ಡಾನಿಕಾ ಪಹಲ್, ಪೆರ್ಮುದೆ, ಕೇರಳ
ತಿಸ್ರೆಂ: ರಿಶಾ ವೀನಲ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್, ಕುಂಬ್ಳಾ, ಕೇರಳ
 
ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ್ ಇನಾಮಾಂ:
1. ಇಶಿತಾ ತಾವ್ರೊ, ಬೆಂಗ್ಳುರ್
2. ಮೆಲಿಶಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಟಾ ಕ್ರಾಸ್ತಾ, ಬೇಳಾ, ಕೇರಳ
3. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ತುರೇಫ್, ಭಟ್ಕಳ್
4. ವಿಶಿತಾ ವಿ. ಕೆ., ಉಕ್ಕಿನಡ್ಕ, ಕೇರಳ
5. ನೆಯೊಮಿ ಎ. ಮಾರ್ಟಿಸ್, ಮಲಾಡ್, ಮುಂಬಯ್
 
ರೋಹನ್ ಆನಿ ಲವೀಟಾ ಮೊಂತೇರೊ, ಯುವಜಣಾಂಚಿ ಆಟ್ವಿ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್:
 
ಪಯ್ಲೆಂ: ದತ್ತರಾಜ್ ನಾಯ್ಕ್, ಗೊಂಯ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ್
ದುಸ್ರೆಂ: ಗೌತಮ್ ಅನಂತ್ ಗಾವ್ಡೆ, ಪೊಂಡಾ, ಗೊಂಯ್
ತಿಸ್ರೆಂ: ಅನಿಕೇತ್ ನಾಯ್ಕ್, ಪೊಂಡಾ, ಗೊಂಯ್
 
ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ್ ಇನಾಮಾಂ:
1. ಪ್ರಿಥುಮಾ ಮೊಂತೇರೊ, ವಾಮಂಜೂರ್
2. ಸಾರಾ ಡಿಸೋಜಾ, ಮೂಡುಬೆಳ್ಳೆ
 
ಖಬರ್: ಎಂಟನಿ ಬಾರ್ಕೂರ್ ಆನಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್
ಚಿತ್ರಾಂ: ನೊರ್ಬರ್ಟ್ ಪಾಯ್ಸ್ ಆನಿ ಅನೂಶ್ ಪಂಡಿತ್
 
 
कोंकणी काव्याची सोभाय चाकोंक दिल्लें तेरावें कविता फेस्त
 
कोंकणी कवितेक तशें कवींक राष्ट्रीय तशें अंतराष्ट्रीय पांवड्याची मर‍याद मेळशें करुंक तशेंच कोंकणी कवितेचो साहितीक पांवडो बळवंत कर‍चें मिसांव हातीं धरून वावुर‍च्या कविता ट्रस्टान मांडून हाडल्लें तेरावें कविता फेस्त ह्याच २०१९ जानेराच्ये १३ तारकेर मंगळूर शक्तिनगरांत आसच्या विश्व कोंकणी केंद्रांत गद्दळायेन चल्लें. गोंय, मुंबय, बेंगळूर, कासर‌गोड, भटकळ, उडुपी, आनी मंगळूर थावन हाजर जाल्लीं कवितासक्त भुरगईं, युवजाणां, कवी ह्या फेस्ताच्ये यशस्वेक गोवाय जालीं.
 
सकाळींच्या नासट्या उपरांत युनायटेड आर्टिस्ट बेंडाव्हाजपा नादान विश्व कोंकणी केंद्राच्या म्हाद्वारा थावन केंद्राच्या बांदपा फाटल्यान सजयल्ल्या वेदिलागीं लोकाचो पुर्शांव आयलो. रोनी बैंदूर, आशा फेर्नांडीस आनी रीगन फेर्नांडिसान कविता ट्रस्टाचें आशय गीत गायल्या उपरांत लोकांच्या ताळयां बराबर २०१८ व्या वर्सा साहित्य अकाडेमी युव पुरस्कार जोडपी कवयित्री विल्मा बंटवाळ, विश्व कोंकणी सर्दार बस्ती वामन शेणै तशेंच कविता ट्रस्ट अध्यक्ष किशोर‍ गोन्साल्वीस आनी काऱ्यदर्शी एवरेल रोड्रीगस, ट्रस्टी विलियम पायस, विक्टर मथायस आनी मेल्विन रोड्रीगस हांणी सांगाता मेळोन गुलोबाच्यो पाकळ्यो वार‍यार उबोवन कविता फेस्ताचें उगतावण केलें. त्या उपरांत कविता ट्रस्टाचे पोषक, कविता फेस्ताचे दानी हांणीय वेदीर येवन कडायांतल्या उदकांत पाकळ्यो उप्येवंक सोडून कविता ट्रस्टाच्या वावरांत सांगात दितांव म्हळ्ळ्याची भासावणी केली.
 
मुकेल सैरी जावन आयल्ली विल्मा बंटवाळ उलोवन "हांव सां. लुवीस कॉलेजींत शिकून आसताना मेल्विन रोड्रिगसाच्ये वोळकेन आमी गोंय कोंकणी साहित्य सम्मेळनाक वचुंक सुर‍वातलें. तांच्याच सहकारान म्हजो पयलो कविता पुंजो गोंयांत पर्गट जालो. ह्या पुस्तकाक आज व्हड मान फावो जाला. म्हजे भितर‍ल्या कवयित्रीक वोळकून, पोस कर‍न, व्हड केल्ल्या कविता ट्रस्टाक हांव रिणकारी. बोव क्रियात्मक थरान सर्वां थंय काव्याचो मोग रोंवचो कविता ट्रस्टाचो वावर मेचवणेक फावो. कविता सादर सर्त सादो दिसता तरी, कोंकणी भाशेक आनी मुकले पिळगेक गुपतीं व्हड देणगी दीवन आसा अशें म्हाका भोगता." म्हणून सांगलें. 
 
 
 
 
 
 
मुकार उलोवन "हांव आतां एका ल्हान बाळाची आवय. भुरगें प्रकृतीचें एक अद्भूत. म्हज्या बाळाक हांव पारकून आसताना समजल्ली एक गजाल म्हळ्यार, ताका एक ल्हान कागदा कुडको, प्लास्टीक व हेर कितेंय वस्त मेळ्ळ्यार पुरो, तो खुशेन उडी मार‍ता. उतरांक मिकवल्लो संतोस ताच्या तोंडार. होच संबंध वाचपी आनी कविते मधलो. कवितेची एक वोळ व एक सब्द पुरो, वाचतल्याक संतोस दीवंक आनी कांपणी उटोवंक" अशें ती म्हणाली आनी विल्सन कटीलाच्या "पप्पालागीं' कवितेचो तिणें उल्लेक केलो मात्र न्हय आपणाची एक कविता वाचून सांगली.
 
ह्याच संदर्भार फाटल्या वर्सा मरण पावल्ल्या रमेश वेळुस्कार, अरुणा राव कुंदाजे तशेंच श्रीधर कामत हांच्या आत्म्याक मौन‍पणीं उबीं रावून शांती भेटयली.
 
उपरांत चलल्ले कविगोष्टीचें सुंकाण वितोरी कार्कळान सांबाळ्ळें. रोशू बजपेन 'ताळो' आनी 'फ्लॅटांची काणी' कविता सादर केल्यो. ताका भुरग्यांच्या साहित्याक फामाद जाल्ल्या जे. एफ. डिसोजा अत्तावर हाणे सांगात दिलो. ऊर्जिता भोबे हिणे स्त्री संवेदना वयर केंद्रीत 'घराच आसतां हांव' आनी 'अस्तुरी' कविता वाचल्यो. कोंकणी नाटक सभेचो खजानी जेरी कोन्सेसोन तिका वेदीर सांगात दिलो. रमेश साजू घाडी हाणे गांवांनी जांवची अभिवृद्धी आनी ताच्या परिणामाचेर केंद्रीत कविता 'आवय जाल्या जाणटी' आनी 'तळें जालां सुकें' वाचल्यो. कवी, काणयांगार, वल्ली क्वाड्रसान ताका सांगात दिलो. फा. आलवी कार्मेलितान 'जोप' तशेंच 'तुजेविणें' कविता सादर कर‍ताना वेदिचेर 'आमचो युवक' आदलो संपादक एच. आर. आळवा पांगळान ताका सांगात दिलो.
 
उपरांत नेल्सन आनी लवीना रोड्रिक्स चाफ्रा देकोस्ता स्मारक पांचव्या वर्साची भुरग्यांची कोंकणी कविता सादर सर्त चल्ली. फैनलाक पावल्ल्या २२ भुरग्यांनी हांतूं वांटो घेतलो.  रोहन आनी लवीटा मोंतेरो सातव्या अखिल भारत युवजाणांच्ये कविता सादर सर्तेंत सत्रा जाणांनी भाग घेतलो. ह्या दोन‌य सरतेंक नाटकिस्त, दिगदर्शक एड्डी सिकेर, कवी विल्सन कटील, शिक्षकी तशें कवयित्री फेल्सी लोबो, कवयित्री नयना आडारकार, गावपी, संगीत‌गार, नाटकिस्त सायीश पै पणंदीकार आनी कवी मेल्विन रोड्रीगस वोरयणार जावन आसल्ले. वितोरी कार्कळान सर्त चलोवन वेली. वोरयणारां तरफेन सायीश उलोवन म्हणालोकी "कविता सादर कर‍ची म्हळ्यार काणी सांगल्लेबरी. हो नाटक न्हय, जसो मनीस शिक्षीत जाता, भाशेंतलें संगीत उणें जाता. भास उलयताना तांतूं संगीत आसोंक फावो. गांवचो लोक उलयताना त्ये भाशेंत‍च संगीत आसता. असलें संगीत कविता वाचनांत जाय. पुण तें चड जावंक नजो".
 
दोनपारांच्या जेवणा उपरांत इंगलीष लेखक तशें कविता ट्रस्टाचो ट्रस्टी विलियम पायसान ह्या वर‍साचो कविता ट्रस्टाचो मथायस कुटम कविता पुरस्कार जोडपी कवी एच्चेम पेर‍नालालागीं संवाद चलयलो. "साहित्य म्हळ्यार अभिव्यक्ती जाहीर करुंक म्हाका मेळल्लें माध्यम. साहित्यांत एका बरयणाराक आपणाचें धोरण घेवंक जाता. म्हजें भुरगेपण एकदम संकष्टांचें आसलें. शेजारा झगडीं चलतालीं. लोक पियेवन पाद्रीक गाळी येटतालो, भोंवारांत पोलीस केसी चुकनातल्ल्यो, ह्यानिमतीं हांव अस्वस्थ जालों. संपूर्ण काल्पनीक आसचें तें साहित्य जायना. भोंवारांत जें घडता तें एका बरोवप्यान संपूर्ण भोगीजाय, जिवा विरोध चिंतपाक विरोध करीजाय. हें सर्व म्हज्या काणयांनी आयलां. म्हजो मेस्त्री सोमयाजी द्वारीं, लंकेश, तेजस्वी तसल्या कन्नड लेखकांचोय म्हजेर प्रभाव पडला." अशें एच्चेम म्हणालो.
 
बोंबय वचून ताच्या साहित्याची दिशा बदल्ली कांय म्हण विलियम पायसान विचारल्ल्या सवालाक जाप दीवन "दिशा बदल्ली सांगोंक जायना. पुण परिणाम जाला. 'बोंबय' थावन 'मुंबय' जाता म्हणासर जाल्ले बदलावणेक आपूण साक्स जालां. जांव हुंवार, जांव बॉंब ब्लासट, जांव बाबरी दंगे, तशेंच चाली थावन फ्लॅटा पर‍यांत जाल्ली बदलावण हांवें पळेयल्या. हेर गांवाक गेल्लों तर हें मेळतेंना" अशें एच्चेम म्हणालो. "खंयचीय संगत बरोवंक वेताना एका बरोवप्याक स्पष्टता आसोंक जाय" अशें ताणें सांगोन सभिकांनी विचारल्ल्या जायत्या सवालांक जाप दिली.
 
सांजेच्या चाये नंतर चलल्ल्या समारोप सुवाळ्या वेळार २०१७व्या साहित्य अकाडेमिचो युव साहित्य पुरसकार जोडपी कवयित्री अनवेषा सिंग‌बाळ मुकेल सैरी जावनासल्ली. बस्ती वामन शेणैन तिका वेदीर सांगात दिल्लो. अध्यक्ष किशोर गोन्साल्वीस तशेंच काऱ्यदर्शी एवरेल रोड्रीगस वेदीर आसल्लीं. किशोर गोन्साल्विसान आपल्या उलोवपांत कविता ट्रस्टाच्या वावराचो तशेंच अनवेषा सिंग‌बाळ हांची वोळक करून दिली. ह्या संदर्भार एच्चेम पेर्नाळाक मथायस कुटम कविता पुरस्कार - २०१८ भेटयलो. सामाजीक जिविताक महत्व दिंवचीं कवितां लिखून, समाजाच्या आनी साहित्याच्या साण्यार आयच्यो कविता विमर‍सो करून कोंकणी कविता बळवंत कर‍चे दिशेन योगदान दिल्ल्याक, तशेंच उदेत्या कवींक आपल्या जाळीजाग्या मारीफात हुमेदिची झर जाल्ल्या खातीर - रू. २५०००, तशेंच यादस्तिका, मान पत्र आनी शॉल पांगरून ताका मान केलो.
 
आपल्या उलोवपांत एच्चेम "कोंकणींत दोन नमुन्यांचे पुरस्कार आसात. एक पोप्युलर, आन्येक ज्यूरी पुरस्कार. हांव म्हाका मेळल्लो मथायस कुटम कविता पुरस्कार ज्यूरी एवार्ड म्हण समजतां" म्हण सांगोन आपणाच्ये साहितीक वाटेर आपणाक मजत केल्ल्या सरवांचो ताणे उपकार आटयलो.
 
आपल्या अध्यक्षीय भाषणांत अनवेषा सिंग‍बाळ "आज आख्खो दीस कवितेच्या पावसांत आमी खूब भिजल्यांव. तशेंच एच्चेम्माच्या उज्यांती लासल्यांव. (उज्याक ना दाक्षेण म्हणून संवादा संदर्भार एच्चेम्मान सांगल्ल्याचो उल्लेक करून). बारा वरसां प्रायेर हांवें कविता बरोवंक सुरू केल्ल्यो. म्हज्या बाबाब सांगल्लें - साहित्यांत कथा, कादंबरी, लेखन हें सर्व अभ्यास कर‍न बरोव्येत. पूण कविता तशें बरोवंक येना. तुमी तुमचें पॅशन कितें आसा ताचो जिवितांत पाटलाव करा. जिण्येंत जोड चड उणें जायत तरी जिणी विभाड जांवची ना. पूण आशेल्लें तुमी करुंक पावलेनांत तर जिणी विभाड जाल्लेबरी भोगतलें" म्हणाली आनी आवय बापायनी तांच्या भुरग्यांक तांणी आशेल्ले वाटेर चलचें स्वातंत्र्य दीजाय म्हणून उलो दिलो. ह्याच बराबर मुकल्या वरसाचें कविता फेस्त गोंयांत चलोंवच्याक कविता ट्रस्टाक तिणे वोवळीग दिली आनी तांचो सहकार भासायलो.
 
"विश्व केंद्रांत चलल्ल्या कविता फेस्ता निमतीं तांच्या शेवोटाक सार्थकता आयल्या" म्हणून सांगल्ल्या बस्ती वामन शेणैन कोंकणिचें काम मुकारून वरुंक सर‍वांनी मुकार येजाय म्हणून उलो दिलो.
 
आख्ख्या दिसाचें काऱ्यें मनोज फेर्नांडिसान चलोवन वेलें जाल्यार मेल्विन रोड्रीगसान सर्तेंत जिकल्ल्यांचीं नांवां जाहीर केलीं. 
 
चारल्स आनी तेरेजा रोड्रीगस स्मारक भुरग्यांची बारावी अखिल भारत कोंकणी कविता बरोंवची सर्त:
(भाग घेतल्लीं भुरगीं : २०९, वोरयणार: मेल्विन रोड्रीगस)
 
पयलें: पलिया अग्नी, रवींद्र केळेकार ग्यान‍मंदीर, मडगांव, गोंय
दुसरें : शैनल जे. पिंटो, लेडीहील इंगलीष स्कूल, मंगळूर
तिसरें: शर्वानी नायक, रवींद्र केळेकार ग्यान‍मंदीर, मडगांव, गोंय
 
नेल्सन आनी लवीना रोड्रिक्स, चाफ्रा देकोस्ता स्मारक भुरग्यांची पांचवी कोंकणी कविता सादर सर्त:
 
पयलें: आरूश नमन फ्रांको, बेंगळूर
दुसरें: डॅनिका पहल, पेर्मुदे, केरळ
तिसरें: रिशा वीनल मार्टीस, कुंबळा, केरळ
 
प्रोत्साहक इनामां:
१. इशिता तावरो, बेंगळूर
२. मेलिशा प्रिन्सिटा क्रास्ता, बेळा, केरळ
३. मोहम्मद तुरेफ, भटकळ
४. विशिता वी. के., उक्किनडका, केरळ
५. नेयोमी ए. मार्टीस, मलाड, मुंबय
 
रोहन आनी लवीटा मोंतेरो, युवजाणांची आटवी अखिल भारत कोंकणी कविता सादर सर्त:
 
पयलें: दत्तराज नायक, गोंय विश्वविद्यालय
दुसरें: गौतम अनंत गावडे, पोंडा, गोंय
तिसरें: अनिकेत नायक, पोंडा, गोंय
 
प्रोत्साहक इनामां:
१. प्रिथुमा मोंतेरो, वामंजूर, मंगळूर
२. सारा डिसोजा, मूडुबेळ्ळे, उडुपी
 
खबर: एंटनी बारकूर आनी मेल्विन रोड्रीगस
चित्रां: नोर्बर्ट पायस आनी अनूष पंडित
 


Title : ಕೊಂಕಣಿ ಕಾವ್ಯಾಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಚಾಕೊಂಕ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೆಂ ತೆರಾವೆಂ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.