Kavita Khobro

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿ: ಉಡುಪಿ ಕಲ್ಯಾಣ್‌ಪುರಾಂತ್ ಉಟ್ಲಿಂ ಕವಿತೆಚಿಂ ಲ್ಹಾರಾಂ

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿ:  ಕಲ್ಯಾಣ್‌ಪುರಾಂತ್ ಉಟ್ಲಿಂ ಕವಿತೆಚಿಂ ಲ್ಹಾರಾಂ
 
ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಹ್ಯಾಚ್ 2019 ಫೆಬ್ರೆರ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಚ್ಯೆ 24 ತಾರಿಕೆರ್ ಕಲ್ಯಾಣ್‌ಪುರ್ ಸಂತೆಕಟ್ಟೆ ಸ್ಯಾಂಡ್ರಾ ಆನಿ ಜೆರಿ ಬ್ರಿಟ್ಟೊ ಹಾಂಚ್ಯಾ ’ಆವೆ ಮರಿಯಾ’ ಘರ್‍ಚ್ಯಾ ಸೊಭಿತ್ ಪಾಚ್ವ್ಯಾ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್  ಚಲೊವ್ನ್ ವೆಲ್ಲಿ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿ ಜಮಲ್ಲ್ಯಾ ಪನ್ನಾಸಾಂ ವರ್ನಿಂ ಚಡ್ ರಸಿಕಾಂಚ್ಯಾ ತನ್ ಮನಾಂತ್ ಕಾವ್ಯಾಳ್ ಲ್ಹಾರಾಂ ಉಟೊಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಲಿ.
 
 
 
 
 
 
ಕವಿಗೋಷ್ಟಿಚ್ಯೆ ಸುರ್ವೆರ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ ಟ್ರಸ್ಟಿ ವಿಲಿಯಮ್ ಪಾಯ್ಸಾನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ಲೊ ಆನಿ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ ದಿಷ್ಟಾವೊ ಕಳಿತ್ ಕೆಲೊ. ಸುಟಿಯೆಚೊ ದೀಸ್ ತರೀ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತೆಚೊ ಅನ್ಭೊಗ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ರಸಿಕಾಂಕ್ ತಾಣೆಂ ಹೊಗಳ್ಸಿಲೆಂ. ಕವಿ ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಎಲ್ ಡಿಕೂನ್ಹಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸುರ್ವಿಲ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ’ಕಾವ್ಯೆಂ ಏಕ್ ಭಾಸ್ ಅತೀ ಊಂಚ್ ಥರಾನ್ ಸಾದರ್ ಕರ್‍ಚೆಂ ಸಾಧನ್ ಆನಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಚೊ ಅನ್ಭೊಗಚ್ ಕವಿತೆಕ್ ಅರ್ಥ್ ದಿತಾ’ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.  ಕವಿಂಚಿ ತಾಣೆಂ ಮಟ್ವ್ಯಾನ್ ವಳಕ್ ಕರ್‍ನ್ ದೀವ್ನ್ ಕವಿತಾ ವಾಚನ್ ಕರುಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲೊ.
  
ಕವಿ ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಳ್ ಹಾಣೆಂ  ’ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆನಿ ಝುಜ್’, ’ಆಮಿ ಕೋಣ್?’ ಆನಿ ’ಜನೆಲ್’ ಕವಿತಾಂ ವಾಚ್ಲಿಂ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂಚ್ಯಾ ವಿಷಯಾಂಚೆರ್ ಥೊಡೆಂ ವಿವರಣ್ ದಿಲೆಂ.   ಕ್ಯಾಥರಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಿಣೆಂ ’ಅನ್ವಾರ್’ ಆನಿ ’ವಾತ್’ ಕವಿತಾ ಗಾವ್ನ್ ಜಮಲ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂಕ್ ಪಾವಯ್ಲ್ಯೊ ತರ್ ’ಕಾಲ್, ಆಜ್, ಫಾಲ್ಯಾಂ’ ಕವಿತಾ ವಾಚುನ್ ಸಾಂಗ್ಲಿ.  ಕವಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಹಾಣೆಂ ’A. I. (artificial intelligence)' ಆನಿ ’ಆಂಗುಟಾ ಛಾಪ್’ ಕವಿತಾ ವಾಚುನ್ ರಸಿಕಾಂಕ್ ವೆಗ್ಳ್ಯಾಚ್ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ವರ್ನ್ ಪಾವಯ್ಲೆಂ.  ಸ್ಟೀವನ್ ಲುವಿಸ್ ಹಾಣೆಂ ಏಕ್ ಚುಟುಕ್ ಆನಿ ’ಲಡಾಯ್’ ಕವಿತಾ ಪೇಶ್ ಕೆಲ್ಯೊ. ಅಂಡ್ರ್ಯೂ ಎಲ್ ಡಿಕೂನ್ಹಾನ್ ’ತೆಣೆಂ ತಿಳ್ತಾನಾ’ ಆನಿ ’ಉಶೆಂ’ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಲ್ಯೊ. ಲೊಯ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊನ್ ಸುಮಾರ್ ತೀಸ್ ಚುಟುಕಾಂ ವಾಚುನ್ ಜಮಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಸ್ಯಾಚ್ಯಾ ಲ್ಹಾರಾಂನಿ ಧಲಯ್ಲೆಂ. 
 
ಕವಿಂನಿ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಕವಿತಾಂ ವಯ್ರ್ ಜಮಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಅಸಲ್ಲೊ ಆನಿ ರಸಿಕಾಂಕ್ ಹೊ ಅನ್ಭೊಗ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ತರೀ ತಾಂಣಿ ಬರ್ಪೂರ್ ಉರ್ಬೆನ್ ತಾಂಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ದಿಲಿ. ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಶ್  ಕಿಶೂ ಬಾರ್ಕುರಾನ್ ಕವಿಂಕ್ ಯಾದಿಸ್ತಿಕಾ ದಿಲಿ ಆನಿ ಉಪ್ಕಾರ್ ಭಾವುಡ್ಲೊ.  ತಶೆಂಚ್  ಘರ್‍ಚಿ ಯೆಜ್ಮಾನ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ರಾನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ಹಿ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ತಾನಾ ತಿಕಾ ಜಾಲ್ಲೊ ಅನ್ಭೊಗ್ ಭೊಗ್ಣಾಂನಿ ಭರಲ್ಲ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ವಿವರಿಲೊ ಆನಿ ಸರ್ವಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಭಾವುಡ್ಲೊ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ಸಮಾಪ್ತೆವೆಳಿಂ ಕವಿ ಆನಿ ವಿಮರ್ಶಕ್ ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಳಾನ್ ಸಗ್ಳ್ಯೆ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿಕ್ ಉಲ್ಲೇಕುನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಉಲೊವ್ಪ್ ಜಮಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಕವಿತೆವಿಶಿಂ ಚಡಿತ್ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಲೆಂ. ’ಆದಿಂ ರಾಯಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಕವಿಂಕ್ ರಾಯ್ ಪೊಸ್ತಾಲೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕವಿಂಕ್ ರಾಜ್ವಟ್ಕೆಚಿ ಆಲೊಚೆನ್ ಕರುಂಕ್ ತ್ರಾಸ್ ಆಸ್ಲೆ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಹ್ಯಾ ಕಾರಣಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾವ್ಯಾಂತ್ ತೆ ಪ್ರತಿಮಾ, ಸಂಕೇತ್ ವಾಪಾರುನ್ ರಾಜ್ವಟ್ಕೆಚೊ ವಿಮರ್ಸೊ ಕರ್‍ತಾಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಆತಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್. ಪುಣ್ ತಾಂಣಿ ತವಳ್ ಕೆಲ್ಲೊ ರಾಜ್ವಟ್ಕೆಚೊ ವಿಮರ್ಸೊ ತ್ಯಾ ಕಾಳಾಚ್ಯಾ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಪಾವ್ಲಾ? ಪುಣ್ ಆಜ್ ಆಮಿ ಪರ್ಜೆ ರಾಜಾಂತ್ ಜಿಯೆತೇ ಆಸಾಂವ್. ಆಜ್ ಕಾವ್ಯಾಕ್ ಅಸ್ಪಶ್ಟ್ ಪ್ರತಿಮಾ, ಸಂಕೇತಾಂಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ. ಜೊ ಕವಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾವ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಪಾಡ್ತ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ ತಾಕಾ ಮಾತ್ ಹಾಂವ್ ಕವಿ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಂದ್ತಾಂ’.
 
ಕವಿ ಆಂದ್ರು ದಕುನ್ಹಾಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ಉಶ್ಯಾಚ್ಯೆ ಇಮಾಜೆನ್ ಕಾವ್ಯಾರಸಿಕಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂಕ್ ಪೊಶೆವ್ನ್, ತಾಂಕಾಂ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯೆ ಆವಯ್ಚ್ಯೆ ಯಾದಿಂತ್ ವರುನ್ ದೊಳೆ ವೊಲೆ ಕರಯಿಲ್ಲೊ ಅನ್ಭೊಗ್ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರುನ್ ಎಚ್ಚೆಮಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ - ’ಜೆನ್ನಾಂ ಕವಿಚೆ ಅನ್ಬೊಗ್ ವಾಚ್ಪಿ ವಾ ಆಯ್ಕೊವ್ಪ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಸಂವಾದ್ ಚಲೊವ್ನ್, ತಾಚ್ಯಾ ಅನ್ಭೊಗಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಜೊಡ್ತಾತ್ ಆನಿ ಸಂಬಂದ್ ರಚ್ತಾತ್ ತವಳ್ ಮಾತ್ ಏಕ್ ಕವಿತಾ ಕೃತಿ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಜಾತಾ. ಕವಿ ಆಂದ್ರುಚ್ಯೆ ಕವಿತೆಂತ್ಲೆಂ ಮಾಂಯ್ಚೆಂ ಉಶೆಂ ಸಂವಾದಾವೆಳಾರ್ ಧುವೆಚೆಂ ಉಶೆಂಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಅನನ್ಯ್ ರೀತ್‌ಚ್ ಕವಿತೆಚ್ಯೆ ಉತ್ರೊಣೆಕ್ ಆನಿ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಕ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆಂ. ಕವಿತಾ ಕವಿಥಾವ್ನ್ ಸುರು ಜಾತಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ, ಪುಣ್ ತಿ ಆಕೇರ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂ ಥಂಯ್, ಆಯ್ಕೊವ್ಪ್ಯಾಂ ಥಂಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಸಲ್ಯೊ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿ ಮ್ಹಜೆತಸಲ್ಯಾ ಕವಿಕ್ ಮ್ಹಜಿ ಕವಿತಾ ಪೂರ್ಣ್ ಜಾಲ್ಯಾ ವಾ ನಾ ತೆಂ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ಆನಿ ಎಕಾದಾವೆಳಾ ತಿ ಪೂರ್ಣ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಸಲ್ವಲ್ಯಾ ತರ್ ಖಂಯ್ಸರ್ ಸಲ್ವಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ತಪಾಸುನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್  ಏಕ್ ಸಂಧಿ’ ಮ್ಹಣ್  ಎಚ್ಚೆಮಾನ್  ಮ್ಹಳೆಂ.
 
’ಕವಿತಾ ಬರೊಂವ್ಕ್ ಉತ್ರಾಂಚ್ಯಾ ತುಪ್ಯಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ. ಫಕತ್ ಉತ್ರಾಂ ರಾಸ್ ಘಾಲ್ಯಾರ್ ಕವಿತಾ ಜಾಯ್ನಾ. ಕವಿತೆಂತ್ ಉತ್ರಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಅಭಿವೆಕ್ತಿ ಗರ್ಜೆಚಿ’ ಮ್ಹಣುನಯ್ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆಂ.
 
ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಜರ್ ಅಸಲ್ಲ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಸಬಾರಾಂನಿ ಹ್ಯೆ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿವರ್ವಿಂ ತಾಂಕಾಂ ಜಾಲ್ಲೊ ಅನ್ಭೊಗ್ ಸಾಂಗ್ಲೊ. ಮ್ಹಾಲ್ಘಡೊ ಬರವ್ಪಿ ಜೊಯ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್, ಬಿಬಿಯಾನಾ ಆಂದ್ರಾದೆ, ಪೀಟರ್ ಡೆಸಾ, ಸಂತೋಶ್ ಡಿಸಿಲ್ವಾ, ವಿಜಯ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ, ಅರ್ಚಿಬಾಲ್ಡ್ ಫುರ್ಟಾಡೊ ಆನಿ ಶಾಂತಿ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸ್ ಪಿಕಾರ್ಡೊ ತೊಟ್ಟಾಮ್ -ಹಾಂಣಿ ತಾಂಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಆನಿ ಅನ್ಭೊಗ್ ಸರ್ವಾಂ ಸಂಗಿಂ ವಾಂಟುನ್ ಘೆತ್ಲೊ.
 
-ತಸ್ವೀರ್ ಕುರ್ಪಾ: ಆಲ್ಫೊನ್ಸ್ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ 
 
 
कविता ट्रस्ट कविगोष्टी:  कल्याण‌पुरांत उटलीं कवितेचीं ल्हारां
 
कविता ट्रस्टान ह्याच 2019 फेब्रेर म्हयन्याच्ये 24 तारकेर कल्याण‌पूर संतेकट्टे सॅंड्रा आनी जेरी ब्रिट्टो हांच्या ’आवे मरिया’ घर‍च्या सोभीत पाचव्या आंगणांत चलोवन वेल्ली कविगोष्टी जमल्ल्या पन्नासां वर्नीं चड रसिकांच्या तन मनांत काव्याळ ल्हारां उटोवंक सकली.
 
कविगोष्टिच्ये सुर्वेर कविता ट्रस्टाचो ट्रस्टी विलियम पायसान हाजर आसल्ल्यांक येवकार मागलो आनी कविता ट्रस्टाचो दिष्टावो कळीत केलो. सुटयेचो दीस तरी कोंकणी कवितेचो अनभोग जोडुंक हाजर जाल्ल्या रसिकांक ताणें होगळसिलें. कवी आंडऱ्यू एल डिकून्हान आपल्या सुर्विल्या उत्रांनी ’काव्यें एक भास अती ऊंच थरान सादर कर‍चें साधन आनी वाचप्याचो अनभोगच कवितेक अर्थ दिता’ म्हण सांगलें.  कविंची ताणें मटव्यान वळक कर‍न दीवन कविता वाचन करुंक आवकास कर्न दिलो.
  
कवी एच्चेम पेर्नाळ हाणें  ’क्रिकेट आनी झूज’, ’आमी कोण?’ आनी ’जनेल’ कवितां वाचलीं आनी ताच्या कवितेंच्या विषयांचेर थोडें विवरण दिलें.   कॅथरीन रोड्रिगस हिणें ’अन्वार’ आनी ’वात’ कविता गावन जमल्ल्यांच्या काळजांक पावयल्यो तर ’काल, आज, फाल्यां’ कविता वाचून सांगली.  कवी वेंकटेश नायक हाणें ’A. I. (artificial intelligence)' आनी ’आंगुटा छाप’ कविता वाचून रसिकांक वेगळ्याच चिंतपाक वर्न पावयलें.  स्टीवन लुवीस हाणें एक चुटूक आनी ’लडाय’ कविता पेश केल्यो. अंडऱ्यू एल डिकून्हान ’तेणें तिळताना’ आनी ’उशें’ कविता वाचल्यो. लॉय कास्तेलिनोन सुमार तीस चुटुकां वाचून जमल्ल्यांक हास्याच्या ल्हारांनी धलयलें. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
कविंनी कविता वाचल्या उपरांत, कवितां वयर जमल्ल्यांक अभिप्राय दीवंक आवकास असल्लो आनी रसिकांक हो अनभोग पयले पावटीं तरी तांणी बर्पूर उरबेन तांची अभिप्राय दिली. कविता ट्रस्टाचो अध्यक्ष किशू बार्कुरान कविंक यादिस्तिका दिली आनी उपकार भावुडलो.  तशेंच घर‍ची येजमान सॅंड्रान तांच्या आंगणांत ही कविगोष्टी मांडून हाडताना तिका जाल्लो अनभोग भोगणांनी भरल्ल्या उत्रांनी विवरिलो आनी सर्वांचो उपकार भावुडलो.
 
समापतेवेळीं कवी आनी विमर्शक एच्चेम पेर्नाळान सगळ्ये कविगोष्टीक उल्लेकून केल्लें उलोवप जमल्ल्यांक कवितेविशीं चडीत जाण्वाय दीवंक सकलें. ’आदीं रायांच्या काळार कविंक राय पोसताले जाल्ल्यान कविंक राज्वटकेची आलोचेन करुंक त्रास आसले जावंक पुरो. ह्या कारणाक लागोन आपल्या काव्यांत ते प्रतिमा, संकेत वापारून राज्वटकेचो विमर्सो कर‍ताले म्हण आमी आतां म्हणतांव. पूण तांणी तवळ केल्लो राज्वटकेचो विमर्सो त्या काळाच्या कितल्या लोकाक पावला? पूण आज आमी पर्जे राजांत जियेते आसांव. आज काव्याक अस्पश्ट प्रतिमा, संकेतांची गर्ज ना. जो कवी आपल्या काव्यांत एक स्पश्ट पाडत घेवंक सकता ताका मात हांव कवी म्हण मांदतां’.
 
कवी आंद्रू दकुन्हाच्या कवितेंतल्या आवयच्या उश्याच्ये इमाजेन काव्यारसिकांच्या काळजांक पोशेवन, तांकां आपापल्ये आवयच्ये यादिंत वरून दोळे वोले करयिल्लो अनभोग उल्लेक करून एच्चेमान म्हळें - ’जेन्नां कविचे अनबोग वाचपी वा आयकोवप्यालागीं संवाद चलोवन, ताच्या अनभोगा सांगाता जोडतात आनी संबंद रचतात तवळ मात एक कविता कृती संपूर्ण जाता. कवी आंद्रुच्ये कवितेंतलें मांयचें उशें संवादावेळार धुवेचें उशेंय जाल्ली अनन्य रीत‌च कवितेच्ये उत्रोणेक आनी संपूर्णतेक साक्स म्हण ताणे म्हळें. कविता कविथावन सुरू जाता जावंक पुरो, पूण ती आकेर जांवची वाचप्यां थंय, आयकोवप्यां थंय जाल्ल्यान असल्यो कविगोष्टी म्हजे तसल्या कवीक म्हजी कविता पूर्ण जाल्या वा ना तें पार्कुंक आनी एकादावेळा ती पूर्ण जांवच्यांत सलवल्या तर खंयसर सलवल्या म्हण तपासून पळेवंक एक संधी’ म्हण एच्चेमान म्हळें.
 
 
’कविता बरोवंक उत्रांच्या तुप्याची गर्ज ना. फकत उत्रां रास घाल्यार कविता जायना. कवितेंत उत्रां प्रास चड अभिवेक्ती गर्जेची’ म्हणुनय ताणे म्हळें.
 
उपरांत हाजर असल्ल्यां पयकी सबारांनी ह्ये कविगोष्टी वर्वीं तांकां जाल्लो अनभोग सांगलो. म्हालघडो बरवपी जॉय क्वाड्रस, बिबियाना आंद्रादे, पीटर डेसा, संतोश डिसिल्वा, विजय सिकवेरा, अर्चिबालड फुर्टाडो आनी शांती गोन्साल्वीस पिकार्डो तोट्टाम -हांणी तांची अभिप्राय आनी अनभोग सर्वां संगीं वांटून घेतलो.
 
-तस्वीर कुर्पा: आल्फोन्स मेंडोन्सा 
 
 


Title : ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿ: ಉಡುಪಿ ಕಲ್ಯಾಣ್‌ಪುರಾಂತ್ ಉಟ್ಲಿಂ ಕವಿತೆಚಿಂ ಲ್ಹಾರಾಂ

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.