Kavita Khobro

ಕವಿತಾ ಬರೊವ್ನ್ ಫಾಶಿಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಬಚಾವಿ ಜೊಡಲ್ಲೊ ಅಪ್ರಾಧಿ : ಧ್ಯಾನೇಶ್ವರ್ ಸುರೇಶ್ ಬೋರ್ಕರ್

ಕವಿತಾ ಬರೊವ್ನ್ ಫಾಶಿಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಬಚಾವಿ ಜೊಡಲ್ಲೊ ಅಪ್ರಾಧಿ
 
ಕೊಡ್ತಿನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯೆ ಫಾಶಿಯೆ ಶಿಕ್ಷೆಕ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸಲ್ಲ್ಯಾ ಅಪ್ರಾಧ್ಯಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಬರೊಂವ್ಚ್ಯೆ ಸವಯೆಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಫಾಶಿಯೆಥಾವ್ನ್ ಬಚಾವಿ ಜೊಡಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಮುಂಬಯ್ ಥಾವ್ನ್ ವರ್ದಿ ಜಾಲಾಂ. 
 
 
ಜೈಲಾಂತ್ ಆಸಲ್ಲೊ ಧ್ಯಾನೇಶ್ವರ್ ಸುರೇಶ್ ಬೋರ್ಕರ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಆಟ್ರಾ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಗುನ್ಯಾಂವಾವಿಶಿಂ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಾಚಿ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ತಾಲೊ ಆನಿ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಸುಪ್ರೀಮ್ ಕೊಡ್ತಿಚ್ಯಾ ಗುಮಾನಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಅಪ್ರೂಪ್ ಆನಿ ವಿಶೇಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಸುಪ್ರೀಮ್ ಕೊಡ್ತಿಚೆ ಜಡ್ಜ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಎ.ಕೆ ಸಿಕ್ರಿ, ಎಸ್. ಅಬ್ದುಲ್ ನಝೀರ್ ಆನಿ ಎಮ್. ಆರ್. ಶಾ - ಹೆ ತೆಗ್ ಜಣ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಬೊಂಬಯ್ ಹೈಕೊಡ್ತಿಚ್ಯಾ ನೀತಿಪೀಠಾನ್ ಬೋರ್ಕರಾಕ್ ದಿಲ್ಲ್ಯೆ ಫಾಶಿಯೆ ಶಿಕ್ಷೆಚೆಂ ಪುನರ್‌ಪರೀಶೀಲನ್ ಕರ್‍ನ್ ತಾಚಿ ಶಿಕ್ಷಾ ಜೀವಾವ್ದೆಕ್ ದೆಂವಯ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಬೋರ್ಕರಾ ಥಂಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೆ ಬದ್ಲಾವಣೆ ಥಂಯ್ ಸಂತೊಸ್ ಉಚಾರ್‍ಲಾ. 
 
"ಬೋರ್ಕರಾಕ್ ಬಾವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯ್ ಆಸ್ತಾನಾ ತಾಣೆ ಎಕಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚಿ ಖುನ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ತಾಚ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಆಟ್ರಾ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ತೊ ಜೈಲಾಂತ್ ಆಸಲ್ಲೊ ಆನಿ ಹೈಕೊಡ್ತಿನ್ ತಾಕಾ ಫಾಶಿಯೆ ಶಿಕ್ಷಾ ವಾಚಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಜೈಲಾಂತ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಗುನ್ಯಾಂವಾವಿಶಿಂ ಕಠಿಣ್ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ್ ಉಚಾರಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಣೆಂ ತೊ ಕವಿತಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕರುಂಕ್ ಆರಂಭ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ತಾಚಾ ನಡ್ತ್ಯಾನ್ ತೊ ಕ್ರೂರ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಮ್ಜಲ್ಲ್ಯಾ ಜೈಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಂನಿ ತಾಚೆವಿಶಿಂ ಬರಿ ವರ್ದಿ ಪಾಟಯಿಲ್ಲಿ. ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಾಚಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ತಾಚ್ಯೆ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾಲಿ ಆನಿ ತಾಚೆಂ ನಡ್ತೆಂ ಹೆರಾಂಕ್ ಆದರ್ಶ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ತಸಲೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಲ್ಲೆಂ. 
 
ಆಪ್ಣೆಂ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಜಡ್ಜ್‌ಮೆಂಟ್ ವಾಚುನ್ ಜಸ್ಟೀಸ್ ಶಾ ಮ್ಹಣಾಲೊ:"ಜೈಲಾಂತ್ ಕವಿತಾ ಬರೊಂವ್ಚೆ ಶಿವಾಯ್ ಸುರೇಶ್ ಬೋರ್ಕರಾನ್ ಎಕ್ಲೊ ಗುಣೇಸ್ತ್ ನಾಗರಿಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕೊಡಿತ್ಚ್ಯಾ ಗುಮಾನಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ. ತಾಣೆಂ ಜೈಲಾ ಭಿತರಚ್ ಬಸೊನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಪದ್ವೆ ಶಿಕಪ್ ಸೊಂಪಯಿಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಗಾಂಧಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಫಾಂವ್ಡೇಶನಾಥಾವ್ನ್ ಗಾಂಧಿಯನ್ ತತ್ವಾಂ ವಯ್ರ್ ವಿಶೇಸ್ ತರ್ಭೆತಿ ಜೊಡಲ್ಲಿ. 
 
"ತೊ ಬದ್ಲೊಂಕ್ ಸಕ್ತಾ ಆನಿ ತಾಕಾ ಪೂರಕ್ ವಾತಾವರಣ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ" ಜಸ್ಟೀಸ್ ಶಾ-ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಡ್ಜ್‌ಮೆಂಟಾಂತ್ ಬರಯ್ಲಾಂ.
 
- ಸ್ಟೇನಿ ಬೆಳಾ
 
कविता बरोवन फाशये थावन बचावी जोडल्लो अप्राधी
 
कोडतीन दिल्ल्ये फाशये शिक्षेक राकोन आसल्ल्या अप्राध्यान ताच्या कविता बरोंवच्ये सवयेक लागोन फाशये थावन बचावी जोडल्लें घडीत मुंबय थावन वर्दी जालां. 
 
जैलांत आसल्लो ध्यानेश्वर सुरेश बोरकार फाटल्या आट्रा वर्सां थावन आपणें केल्ल्या गुन्यांवाविशीं पश्चात्तापाची कविता बरयतालो आनी ताचे थंय जाल्ली बदलावण सुप्रीम कोडतिच्या गुमानाक आयल्ली. पूण अपरूप आनी विशेस म्हळ्ळेपरीं सुप्रीम कोडतिचे जड्ज जस्टीस ए.के सिक्री, एस. अब्दूल नझीर आनी एम. आर. शा - हे तेग जाण आसच्या बोंबय हैकोडतिच्या नीतिपीठान बोर्कराक दिल्ले फाशये शिक्षेचें पुनर‌परीशीलन कर‍न ताची शिक्षा जीवावदेक देंवयल्या आनी बोरकरा थंय जाल्ल्ये बदलावणे थंय संतोस उचार‍ला. 
 
"बोरकाराक बावीस वर्सां प्राय आसताना ताणे एका भुरग्याची खून केल्ली. ताच्या उपरांत पाटल्या आट्रा वर्सां थावन तो जैलांत आसल्लो आनी हैकोडतीन ताका फाशये शिक्षा वाचल्ली. पूण जैलांत आपणें केल्ल्या गुन्यांवाविशीं कठीण पश्चात्ताप उचारल्ल्या ताणें तो कविता मारीफात व्यक्त करुंक आरंभ केल्लें. ताच्या नडत्यान तो क्रूर क्रिमिनल न्हय म्हळ्ळें समजल्ल्या जैल अधिकारिंनी ताचेविशीं बरी वर्दी पाटयल्ली. पश्चात्तापाची बदलावण ताच्ये जिण्येंत दिसून येताली आनी ताचें नडतें हेरांक आदर्श जांवचे तसलें जावनासल्लें. 
 
आपणें बरयल्लें जड्ज‌मेंट वाचून जस्टीस शा म्हणालो: "जैलांत कविता बरोंवचे शिवाय सुरेश बोरकारान एकलो गुणेस्त नागरीक जांवचें प्रेतन केल्लें म्हळ्ळें कोडितच्या गुमानाक आयल्लें. ताणें जैला भितरच बसोन आपलें पद्वे शिकप सोंपयल्लें आनी गांधी रिसर्च फांवडेशनाथावन गांधियन तत्वां वयर विशेस तर्भेती जोडल्ली. 
 
"तो बदलोंक सकता आनी ताका पूरक वातावरण गर्ज आसा" जस्टीस शा-न आपल्या जड्ज‌मेंटांत बरयलां.
 
- स्टेनी बेळा


Title : ಕವಿತಾ ಬರೊವ್ನ್ ಫಾಶಿಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಬಚಾವಿ ಜೊಡಲ್ಲೊ ಅಪ್ರಾಧಿ : ಧ್ಯಾನೇಶ್ವರ್ ಸುರೇಶ್ ಬೋರ್ಕರ್

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.