Kavita Khobro

ರೋಶು ಬಜ್ಪೆಕ್ ದಾಂಡೇಲಿಂತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಪುಸ್ತಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್
 
ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಾಂಣಿ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ರೋಶು, ಬಜ್ಪೆ ಹಾಚ್ಯಾ 'ತೀಂತ್ ಜಾಲೆಂ ರಗತ್' ಕವಿತಾ ಜಮ್ಯಾಕ್ 2018 ವರ್ಸಾಚೊ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ್ ಕವಿತಾ ಪುಸ್ತಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್, ಆಯ್ಲೆವಾರ್ 11 ಮಾರ್ಚ್ 2019 ತಾರಿಕೆರ್ ದಾಂಡೇಲಿಂತ್ ಚಲ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ 'ಕೊಂಕಣಿ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಫೆಸ್ತ್ 2019' ವೆರ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಆರ್.ಪಿ. ನಾಯ್ಕ್ ಹಾಂಣಿ ಭೆಟಯ್ಲೊ. 
 
ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ರು. 25,000 ನಗ್ದೆನ್, ಮಾನ್‌ಪತ್ರ್, ಶಾಲ್ ತಶೆಂಚ್ ಫಳಾಂದಾಲಿ ಆಟಾಪ್ತಾ. ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಕಾರ್ಯಾವೆಳಾರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸುನ್, ಪುರಸ್ಕಾರ್ ವಿಜೇತಾಂಕ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಪಾಟೊವ್ನ್, ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಆರ್.ಪಿ. ನಾಯ್ಕ್ ಹಾಂಣಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶೆತಾಂತ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಚಿ ಕಮಿ ಆಸಾ, ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಲೊಕಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾಚಿಜಾಯ್, ತೆದಳಾ ಮಾತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ವಿಜೇತ್ ಸಾಹಿತಿಂಕ್ ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಸಾರ್ಥಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗುನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಶೆತಾಂತ್ ವಾಚ್ಪಿ ಉಣೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಚಿ ಖಂತ್ ಉಚಾರ್‍ಲಿ. 
 
ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೆ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಆದ್ಲೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ರೋಯ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊ ಹಾಂಣಿ ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂಕ್ ಮೆಳ್ಳಾ ಆಸ್ತಾಂ ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನೀಂಯ್ ಆನಿಕ್‌ಯೀ ಚಡಿತ್ ಪುಸ್ತಕ್ ತುಮ್ಚೆ ಲಿಖ್ಣೆಥಾವ್ನ್ ವ್ಹಾಳೊಂದಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಶಾ ಉಚಾರ್‍ಲಿ.
 
'ತೀಂತ್ ಜಾಲೆಂ ರಗತ್' ರೋಶುಚೊ ಫುಡ್ಲದ್ ಕವಿತಾ ಜಮೊ ಆಸುನ್ ಹಾಂತುಂ 60 ಕವಿತಾ ತಶೆಂಚ್ ದೋನ್ ಚುಟುಕಾಂಚೆ ಘೊಸ್ ಆಟಾಪ್ಲ್ಯಾತ್. ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಕ್ ಕವಿ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್ ಹಾಣೆಂ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ್ ಉತರ್ ಬರಯ್ಲಾಂ. ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಕಾರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ವಿಜೇತಾಂ ಸಂಗಿಂ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಹಾಂಣಿ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂವಾದಾಂತ್ ಕವಿ ರೋಶು, ಬಜ್ಪೆನ್ ಯುವ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಆಪ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಮ್ಜುನ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ರಚುಂಕ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ.
 
ರೋಶು ಸಂಗಿಂ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ಜೆಯಲ್, ಮಂಜರ್‌ಪಲ್ಕೆ ಆನಿ ಕಾದಂಬರಿ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ಲವೀನಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಹಾಂಕಾಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಲಾಭ್ಲೊ. ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಜೆ.ಎಫ್.ಡಿಸೋಜಾ ಅತ್ತಾವರ್, ಕೂಡ್ಲು ಆನಂದ್ ಶಾನ್‌ಭಾಗ್ ಆನಿ ವಸಂತ ಬಾಂದೇಕರ್ ಹಾಂಕಾಂ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಗೌರವ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಲಾಭ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾವೆಳಿಂ ಸಿದ್ಧಿ, ಖಾರ್ವಿ, ಗಾರುಡಿ ತಶೆಂಚ್ ಕುಡುಂಬಿ ಜನಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಥಾವ್ನ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ನಾಚ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲೊ. ತಶೆಂಚ್ ನಾಟ್ಕುಳೊ ಆನಿ ವಿವಿಧ್ ಮನೋರಂಜನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸಾದರ್ ಜಾಲೆಂ.  
 
ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯ ಶೆತಾಂತ್ ರೋಶು, ಬಜ್ಪೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಜಾವ್ನ್ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾ.
 
रोशू बजपेक दांडेलींत कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकाडेमिचो पुस्तक पुरस्कार
 
कविता ट्रस्ट हांणी पर्गट केल्ल्या रोशू, बजपे हाच्या 'तींत जालें रगत' कविता जम्याक २०१८ वरसाचो कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकाडेमी अत्युत्तम कविता पुस्तक पुरस्कार, आयलेवार ११ मार्च २०१९ तारकेर दांडेलींत चल‌ल्ल्या 'कोंकणी वार्षीक फेस्त २०१९' वेर अकाडेमिचो अध्यक्ष मानेस्त आर.पी. नायक हांणी भेटयलो. 
 
हो पुरस्कार रू. २५,००० नगदेन, मान‌पत्र, शाल तशेंच फळांदाली आटापता. पुरस्कार प्रधान काऱ्यावेळार हाजर आसून, पुरस्कार विजेतांक उल्लास पाटोवन, अकाडेमिचो अध्यक्ष मानेस्त आर.पी. नायक हांणी कोंकणी शेतांत वाचप्यांची कमी आसा, चड आनी चड लोकांनी कोंकणी वाचीजाय, तेदळा मात्र पुस्तक पुरस्कार विजेत साहितींक हो पुरस्कार सार्थक म्हण भोगतलो म्हण सांगून प्रस्तूत साहित्य शेतांत वाचपी उणें जाल्ल्याची खंत उचार‍ली. 
 
मुखेल सोयरे जावन हाजर आस‌ल्ले आदले अध्यक्ष मानेस्त रॉय कास्तेलिनो हांणी हो पुरस्कार तुमच्या पुस्तकांक मेळ्ळा आसतां फुडल्या वर्सांनींय आनीक‌यी चडीत पुस्तक तुमचे लिखणे थावन व्हाळोंदीत म्हण आशा उचार‍ली.
 
'तींत जालें रगत' रोशुचो फुडलद कविता जमो आसून हांतूं ६० कविता तशेंच दोन चुटुकांचे घोस आटापल्यात. ह्या पुस्तकाक कवी विल्सन कटील हाणें प्रास्तावीक उतर बरयलां. पुरस्कार काऱ्याच्या पयलें विजेतां संगीं वल्ली क्वाड्रस हांणी आसा केल्ल्या संवादांत कवी रोशू, बजपेन युव बरोवप्यांनी आपली जवाब्दारी समजून साहित्य रचुंक उलो दिलो.
 
रोशू संगीं मटव्यो काण्यो विभागांत जेयल, मंजर‌पल्के आनी कादंबरी विभागांत लवीना फेर्नांडीस हांकां पुस्तक पुरस्कार लाभलो. मात्र न्हय जे.एफ.डिसोजा अत्तावर, कूडलू आनंद शान‌भाग आनी वसंत बांदेकर हांकां अकाडेमिचो गौरव पुरस्कार लाभलो. ह्या काऱ्यावेळीं सिद्धी, खारवी, गारुडी तशेंच कुडुंबी जनांगाच्या लोकाथावन सांस्कृतीक नाच सादर जालो. तशेंच नाटकुळो आनी विवीध मनोरंजन काऱ्यें सादर जालें.  
 
पाटल्या थोड्या वर्सांथावन कोंकणी काव्य शेतांत रोशू, बजपे परिणामकारी जावन दिसून येता.
 

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.