Kavita Khobro

ಜುಂವ್ಯಾಂತ್ ಫಿಛಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾಂಕ್ ಪಾಕಟೆ ದಿಲ್ಲಿ ’ಕವಿತಾ-ಗಜಾಲಿ’ ಕಾರ್ಯಾವಳ್

ಜುಂವ್ಯಾಂತ್ ಫಿಛಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾಂಕ್ ಪಾಕಟೆ ದಿಲ್ಲಿ ’ಕವಿತಾ-ಗಜಾಲಿ’ ಕಾರ್ಯಾವಳ್

ಹ್ಯಾಚ್ 2019 ಮಾಯ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಚ್ಯೆ 25 ತಾರಿಕೆರ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಶಕ್ತಿನಗರಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಂತ್ ’ಕವಿತಾ-ಗಜಾಲಿ’ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಕಾರ್ಯಾವಳ್ ಬೋವ್ ಯಶಸ್ವಿ ರಿತಿನ್ ಚಲೊವ್ನ್ ವೆಲಿ. ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಟಾನಾಚ್ಯಾ ಸಹಯೋಗಾನ್ ಚಲಲ್ಲ್ಯೆ ಹ್ಯೆ ಕಾರ್ಯಾವಳಿ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಮಾವ್ರಿಸ್ ಆನಿ ಬೆನೆಡಿಕ್ಟಾ ಡಿಸೋಜಾ ಮುಕಮಾರ್ ಸ್ಮಾರಕ್ ಬಹುಭಾಶಾ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿ ಚಲ್ಲಿ ಆನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಟೆಚೆ ಬರೊವ್ಪಿ ದಾಮೋದರ ಮಾವ್ಜೊ ಆನಿ ಜಯಂತ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಹಾಂಚೆಲಾಗಿಂ ಸಾಹಿತಿಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಆಯ್ಚೆ ರಾಜಕೀಯ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿವಿಶಿಂ ಸಂವಾದ್ ಚಲ್ಲೊ. ಆಖ್ಖ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾವಳಿಚಿ ಗೊಡ್ಸಾಣ್ ಚಾಕುಂಕ್ ಬೋವ್ ಅಪ್ರೂಪಾಚೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ್, ಕವಿತಾಮೋಗಿ, ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪ್ರೇಮಿ ಹಾಜರ್ ಆಸಲ್ಲೆ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಪುಣೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾಂತ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಜಾವ್ನಾಸಲ್ಲ್ಯಾ ಆರ್. ರಾಜ್ ರಾವ್ ಹಾಂಣಿ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿಚೆಂ ಸಂಚಲನ್ ಹಾತಿಂ ಧರಲ್ಲೆಂ. ತಾಂಣಿ ಆಪ್ಲ್ಯೊ ಕಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯೊ ಸಲಿಂಗಿ ಠರಾವಣೆಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಯೊ ತರ್ ಕಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅರ್ಜೆಂಟಿನಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾವೆಳಾರ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ’ಬ್ರಹ್ಮ ಬಿಯರ್’ ಆನಿ ’ಪ್ಲೇಟೊ ಬಫೆ’ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಲ್ಯೊ. ತಾಚ್ಯಾಚ್ ನಾಂವಾಚೊ ಜಾವ್ನಾಸಲ್ಲ್ಯಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಾಹಿತ್ಯಕಾರ್ ರಾಜಾ ರಾವಾಚೆರ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ಕವಿತಾಯ್ ತಾಣೆ ಪೇಶ್ ಕೆಲ್ಯೊ. ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿ ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಳಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯೊ ಫಾಮಾದ್ ಕವಿತಾ - ’ಜನೆಲ್’, ’ಕಾಂಕ್ಣಾ ಗಲ್ಲೆಂತ್’, ’ಕಾರಣ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಮರ್‍ಚೆಂ ಕಶೆಂ?’, ’ವಾರ್‍ಯಾಚೊ ವೆಪಾರ್’, ’ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆನಿ ಝುಜ್’ ವಾಚ್ಲ್ಯೊ. ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲಾನ್ ’ಕಾಮಾಕ್ ವೆಚ್ಯೆ ವಾಟೆರ್’, ’ಭಿತರ್‍ಲಿ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ’, ’ಎಕ್ಯೆ ಕವಿತೆಚಿ ಪ್ರವೇಶ್ ಪರಿಕ್ಷಾ’ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಲ್ಯೊ ತರ್ ಕನ್ನಡ ಕವಿ ಆರಿಫ್ ರಾಜಾಚ್ಯೆ ಗೈರ್ ಹಾಜ್ರೆಂತ್ ಜೇಸನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾನ್ ತಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಯೊ. ಪುರಾಯ್ ಕವಿತಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನುವಾದಾಂತ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರಾಚೆರ್ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾಲ್ಯೊ. ಬಹುಭಾಶಾ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೋಜಕಾಂ ತರ್ಫೆನ್ ಐವನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಹಾಜರ್ ಆಸುನ್ ತಾಣೆ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿಂಕ್ ಭೆಟ್‍ವಸ್ತ್ ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೆಂ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚಲಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂವಾದಾಚೆಂ ಸುಂಕಾಣ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರೊವ್ಪಿ ತಶೆಂಚ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ ಟ್ರಸ್ಟಿ ವಿಲಿಯಮ್ ಪಾಯ್ಸಾನ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಳೆಂ. ಉಲೊವ್ಪಿ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಬರೊವ್ಪಿ ದಾಮೋದರ್ ಮಾವ್ಜೊ ತಶೆಂಚ್ ಕನ್ನಡ ಬರೊವ್ಪಿ ಜಯಂತ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಹಾಜರ್ ಆಸಲ್ಲೆ.

ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗೆಪಣಾಚೆ ಉಡಾಸ್ ಕಾಡುನ್ ಉಲಯ್ತಾನಾ ದಾಮೋದರ್ ಮಾವ್ಜೊ ಮ್ಹಣಾಲೊಕಿ "ಸತ್ರಾ ವರ್ಸಾಂಚೊ ಹಾಂವ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಗೊಂಯಾಂಕ್ ಸುಟ್ಕಾ ಲಾಭ್ಲಿ. ಸುಟ್ಕೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಜ್ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಜೊ ಬದ್ಲಾವ್ ಘಡತ್ ಆಯ್ಲಾ, ತಾಕಾ ಪೂರ್ಣ್‍ಪ್ರಮಾಣಾನ್ ಹಾಂವ್ ಗೊವಾಯ್ ಆಸಾಂ. ಸುರ್‍ವೆರ್ ಭಾರತಾಚಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಗೊಂಯಾಂತ್ ಪಾಂಯ್ ತೆಂಕ್ತಾನಾ, ಗೊಂಯ್ಕಾರಾಂಚ್ಯಾ ನೆಣಾರ್‍ಪಣಾಚೊ ಫಾಯ್ದೊ ಜೊಡ್ತಾನಾ, ಗೊಂಯ್ಕಾರಾಂಚೆರ್ ಜುಲುಮ್ ಚಲಯ್ತಾನಾ, ಪಾಕ್ಳೆ ತಾಂಚಿಂ ಘರಾಂ-ಭಾಟಾಂ ಸೊಡುನ್ ಧಾಂವುನ್ ವಚುಂಕ್ ಆಮ್ಸರ್‍ತಾನಾ ಹಾಂವೆಂ ಸ್ವತಾ ಪಳೆಲಾಂ. ಗೊಂಯಾಂಕ್ ಸುಟ್ಕಾ ಲಾಭಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ ಕಿ ಫಕತ್ ಕೂಡ್ ಆಮ್ಚಿ ಮುಕ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾ, ಪುಣ್ ಆತ್ಮೊ ನ್ಹಯ್. ಹೊ ಆತ್ಮೊ ಆಮ್ಚಿ ಭಾಸ್, ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ್ ಆಸಲ್ಲಿ. ಗೊಂಯ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ರಾಜ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್, ಕೊಂಕಣಿ ರಾಜ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಾಚೊ ವಾಂಟೊ ಕರ್‍ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸೊಡ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ವಿಲೀನಿಕರಣಾ ವಿರೋಧ್ ಆಮಿ ತಾಳೊ ಉಬಾರ್‍ಲೊ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ರಾಜ್ಯಾಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಕೆಲೆಂ. ಜಿಕ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ್ ಸಂವಿಧಾನಾಚ್ಯೆ ಆಟ್ವೆ ವಳೆರಿಂತ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ಚಳುವಳ್ ಕರ್‍ಚಿ ಪಡ್ಲಿ, ಕ್ರಮೇಣ್ ಕೊಂಕಣಿ ಗೊಂಯ್ಚಿ ರಾಜ್ಯ್‌ಭಾಸ್ ಜಾಂವ್ಚೆಖಾತೀರ್ ಚಳುವಳ್ ಕರ್‍ಚಿ ಪಡ್ಲಿ.

"ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ್. ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ನಮುನ್ಯಾಚ್ಯೆ ದಾಧೊಸ್ಕಾಯೆಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಕಸಲೇಂಯ್ ಮೊಲ್ ನಾ" ಮ್ಹಣುನ್ ಪೊರ್ತುಗೆಜಾಂನಿ ಗೊಂಯ್ ಸಾಂಡುನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ತಾಕಾ ಖುಶಿ ಭೊಗ್ತಾ ಯಾ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಜಾಪ್ ದೀವ್ನ್ ಮಾವ್ಜೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ತೀನ್ ಅಧ್ಯಾಯ್ ಆಸಾತ್. ಪಯ್ಲೊ ಮ್ಹಜೊ ಜಲ್ಮಾ ಗಾಂವ್ ಗೋಕರ್ಣ, ದುಸ್ರೊ ಮ್ಹಜಿ ಕರ್ಮಭುಂಯ್ ಮುಂಬಯ್, ತಿಸ್ರೊ ಆತಾಂ ಹಾಂವೆಂ ಜಿಣಿ ಸಾರುನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಶೆರ್. ಹೆ ತಿನಯ್ ಗಾಂವ್ ಯಾ ಅಧ್ಯಾಯ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾಂತ್ ಸದಾಂ ಆಸಾತ್. ಪುಣ್ ಎಕಾ ಗಾಂವಾ ಥಾವ್ನ್ ಆನ್ಯೇಕಾ ಗಾಂವಾಕ್ ಪರ್‍ತತಾನಾ ಎಕಾ ನಮುನ್ಯಾಚೊ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಧಖೊ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಬಸ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಧಖ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಮುಕ್ತಿ ಜೊಡುಂಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಬರೊಂವ್ಕ್ ಧರ್‍ಲೆಂ, ಮ್ಹಜಿಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸುವಾತ್ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲೆಂ. ಮ್ಹಜೆಂಚ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್ ರುತಾ ಕರುಂಕ್ ಹಿ ವಾಟ್ ಹಾಂವೆಂ ಸೊದ್ಲಿ. ಮುಂಬಯ್ ತಸಲ್ಯಾ ಶಹರಾಕ್ ಅಸಲಿ ಏಕ್ ಮುಕ್ತಿ ಸುವಾತ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಸಕತ್ ಆಸಾ. ಮುಂಬಯ್ ಶಹರ್ ಬಹುತ್ವಾಚೆಂ ಶಹರ್ ಜೆಂ ಏಕವಚನಾಂತ್ ಸದಾಂ ಉಲೊವ್ನ್ ಆಸ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಥರಾಚ್ಯೆ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಸಿಟಿ ವರ್‍ವಿಂ ಕೊಣ್ ವ್ಹಡ್ ಜಾಂವ್, ಕೊಣ್ ಲ್ಹಾನ್ ಜಾಂವ್ ತಾಂಕಾಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಸಮಾಧಾನ್, ಶಾಂತಿ ಲಾಭ್ತಾ" ಮ್ಹಣುನ್ ಜಯಂತ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

"ಪುಣ್ ಆತಾಂ ಆಪ್ಣೆಂ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಶಹರ್, ಏಕ್ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಮೆಟ್ರೊಪೊಲಿಸ್ ಶಹರ್ ಜಾವ್ನ್, ಎಕಾ ಮನಾಚೆಂ ಶೆರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆನಿಕಯ್ ವಿಕಾಸ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ, ಪುಣ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ವಾಟೆರ್ ಆಸಾ. ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಶಹರ್ ಚಡುಣೆ ಫುಟಲ್ಲ್ಯಾ ದುಧಾಬರಿ, ಥಂಯ್ ಹಾಂಗಾ ಶಿಂಪ್ಡುನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ ದಿಸ್ತಾ" ಮ್ಹಣುನ್ ಕಾಯ್ಕಿಣಿನ್ ಮುಖಾರ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

"ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಎಕಾ ಬರೊವ್ಪ್ಯಾಚೆಂ ಭಾಯ್ಲೆಂ ಸುರೂಪ್. ಹಾಂವ್ ಕಾಣಿಯೊಂ ಭೊಗ್ತಾಂ, ತ್ಯೊ ಬರಯ್ನಾ, ತ್ಯೊ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜೆಥಾವ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ಬರೊವ್ನ್ ಘೆತಾತ್. ಹಾಂವ್ ಎಕ್ಲೊ ಬರೋ ವಾಚ್ಪಿ ಆಸಲ್ಲೊಂ. ಹಾಂವ್ ಮರಾಠಿ, ಹಿಂದಿ ಆನಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಾಚ್ತಾಲೊಂ, ಹಾಂವೆಂ ವಾಚುಂಕ್ ಧರಲ್ಲೆಂ ತೆನ್ನಾಂ ಕೊಂಕಣಿ ಆಜೂನ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಭಾಸ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಡುಂಕ್ ನಾತಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಭಾಸಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಗೊಂಯ್ ನಾತಲ್ಲೆಂ, ಆಮ್ಚೊ ಲೋಕ್, ಆಮ್ಚ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊಂ ನಾತಲ್ಲ್ಯೊ. ಆಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ಸಾಂಗ್ಚ್ಯೊ ಹಜಾರಾಂನಿ ಕಾಣಿಯೊಂ ಆಸಲ್ಲ್ಯೊ. ತ್ಯೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಕೊಂಕಣಿಂತಚ್ ಸಾಂಗಜಾಯ್ ಆಸಲ್ಲ್ಯೊ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಹಾಂವೆಂ ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ಬರೊಂವ್ಕ್ ಧರ್‍ಲೆಂ" ಮ್ಹಣುನ್ ಬರೊವ್ಪಿ ಕಸೊ ಜಾಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಿಲಿಯಮಾಚ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಜಾಪ್ ದೀವ್ನ್ ಮಾವ್ಜೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

"ಜಿವಿತ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ನ್ಹಯ್, ತೆಂ ಆಪ್ಲೆಸ್ತಕಿಂ ವ್ಹಾಳುನ್ ಆಸ್ತಾ, ತಾಂತುಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಿತೆಂಕಿ ವಿಶೇಶತಾ ದಿಸ್ತಾನಾ ತ್ಯಾ ವಿಚಿತ್ರಾಂಚಿಂ ಚಿತ್ರಾಂ ಕಾಡ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣುನ್ ಎಕಾ ಬರೊವ್ಪ್ಯಾಕ್ ಭೊಗ್ತಾ. ತೊ ತಾಕಾ ಆಪ್ಲಿಚ್ ಬಾಂದಾವಳ್ ಘಡಯ್ತಾ, ಕಾಂಯ್ ಥೊಡಿಂ ಜನೆಲಾಂ ಬಸಯ್ತಾ. ಬರೊವ್ಪಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜಾಲೊಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಜಾಪ್ ನಾ. ತಿ ಸಾಧ್ಯತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ವೈರಸ್ ಆಕ್ರಮಣಾವರಿ. ತಿ ಏಕ್ ಮನ್ಶಾಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾ. ಹರ್‍ಯೆಕಾ ಝಾಡಾನ್ ಫುಲ್ ದಿಂವ್ಚೆಬರಿ, ಹರ್‍ಯೆಕಾ ಮನ್ಶಾನ್ ಬರೊವ್ಪಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ" ಮ್ಹಣುನ್ ತ್ಯಾಚ್ ಸವಾಲಾಚಿ ಜಾಪ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ಎಕಾ ಬರೊವ್ಪ್ಯಾಕ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಯಾ ನಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಜಾಪ್ ದೀವ್ನ್ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಮ್ಹಣಾಲೊಕಿ "ಎಕಾ ಬರೊವ್ಪ್ಯಾಕ್ ಆಪುಣ್ ಕಿತೆಂ ಬರಯ್ತಾಂ ತೆಂಚ್ ವಾಸ್ತವ್ ಯಾ ನೀಜ್".

ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಯುವಜನಾಂಗಾಕ್ ಖರೆ ಆದರ್ಶ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೆಳುಂಕ್ ಬೋವ್ ಕಷ್ಟಾಂಚೆಂ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಣುನ್ ಮಾವ್ಜೊನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ’ದಿ ಇಂಕ್ ಒಫ್ ಡಿಸೆಂಟ್’ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ ಸಾಂಗಲ್ಲ್ಯಾಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಲಿಯಮಾನ್ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ತ್ಯಾವಿಶಿಂ ಚಡ್ತಿಕ್ ವಿವರ್ ಮಾಗಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾವ್ಜೊನ್ ಸ್ಮೃತಿ ಇರಾನಿಚೊ ದಾಕ್ಲೊ ದಿಲೊ. ತಿಣೆಂ 2014 ವರ್ಸಾ ವೊಟಾಕ್ ರಾವಲ್ಲ್ಯಾವೆಳಾರ್ ಫಟಿ ಮಾರುನ್ ಏಕ್ ಶಿಕ್ಪಾ ಸನದ್ ಸಾಂಗಲ್ಲಿ. 2017 ವರ್ಸಾ ತಿಚಿ ಹಿ ಸನದ್ ದೆಂವ್ಲಿ. ಅಸಲ್ಯಾ ನಮುನ್ಯಾಚ್ಯೊ ಫಟಿ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾನ್‌ಯ್ ಜಿವ್ಯೊ ದಿಸ್ತಾತ್. ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆದರ್ಶ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ತೆ ಕೊಣಚ್ ಉರೊಂಕ್ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

"ಸಮಾಜಾಂತ್ ಆಜ್ ಕಿತೆಂ ಜಾತಾ ತಾಚೆ ಆಮಿ ವಾಂಟೆಲಿ ಜಾಯ್ನಾಂವ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಶೆಂ ಘಡುನ್ ಆಸಾ" ಮ್ಹಣುನ್ ಜಯಂತ ಕಾಯ್ಕಿಣಿನ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಸವಾಲಾಚಿ ಆನ್ಯೇಕ್ ಜಾಪ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚಲಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಂಲಾಗ್ಚ್ಯಾ ಸಂವಾದಾಂತ್ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ತಶೆಂ ಮಾವ್ಜೊನ್ ಜಾಪಿ ದಿಲ್ಯೊ. ಕಿಶೋರ್ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸಾನ್ ಮಾವ್ಜೊ ತಶೆಂ ಕಾಯ್ಕಿಣಿಕ್ ಭೆಟ್‍ವಸ್ತು ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.

ಹ್ಯಾಚ್ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಲೇಖಕ್ ಮಹಾಬಳೇಶ್ವರ್ ಸೈಲ್ ಹಾಂಚ್ಯೆ ಕೊಂಕಣಿ ಕಾದಂಬರಿಚೊ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ್ "ಕಾಳಿ ಗಂಗಾ" ಮೊಕ್ಳೀಕ್ ಜಾಲೊ. ನವಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಕಾಶನಾಚ್ಯಾ ರಮೇಶ ಉಡುಪಾನ್ ಹೊ ಪುಸ್ತಕ್ ಲೋಕಾರ್ಪಣ್ ಕರ್‍ತಾನಾ ಅನುವಾದಕಾರ್ ಡೊ. ಗೀತಾ ಶೆಣೈ, ಕೊಂಕಣಿ ಪುಸ್ತಕಾಕ್ ’ಪಯ್ಲೆಂ ಉತರ್’ ಬರಯಿಲ್ಲೊ ದಾಮೋದರ ಮಾವ್ಜೊ ತಶೆಂಚ್ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಚೊ ದಿರೆಕ್ತೊರ್ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ್ ಶೆಣೈ ಹಾಜರ್ ಆಸಲ್ಲೆ.

ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾನ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಆಟಯ್ಲೆ ತರ್, ಮನೋಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲೊವ್ನ್ ವೆಲೆಂ.

जुंव्यांत फिछार जाल्ल्या चिंतनांक पाकटे दिल्ली ’कविता-गजाली’ काऱ्यावळ

ह्याच २०१९ माय म्हयन्याच्ये २५ तारकेर कविता ट्रस्टान मंगळूर शक्तिनगरांत आसच्या विश्व कोंकणी केंद्रांत ’कविता-गजाली’ म्हळ्ळी काऱ्यावळ बोव यशस्वी रितीन चलोवन वेली. कोंकणी भास आनी संस्कृती प्रतिष्टानाच्या सहयोगान चलल्ल्ये ह्ये काऱ्यावळी संदर्भार मावरीस आनी बेनेडिक्टा डिसोजा मुकमार स्मारक बहुभाशा कविगोष्टी चल्ली आनी प्रतिष्टेचे बरोवपी दामोदर मावजो आनी जयंत कायकिणी हांचेलागीं साहितीक तशेंच आयचे राजकीय परिस्थितिविशीं संवाद चल्लो. आख्ख्या काऱ्यावळिची गोडसाण चाकुंक बोव अप्रूपाचे प्रेक्षक, कवितामोगी, साहित्य प्रेमी हाजर आसल्ले.

पुणे विश्वविद्यालयांत इंगलीष प्रोफेसर जावनासल्ल्या आर. राज राव हांणी कविगोष्टिचें संचलन हातीं धरल्लें. तांणी आपल्यो कांय थोड्यो सलिंगी ठरावणेच्यो कविता सादर केल्यो तर कांय थोड्यो आपल्या अर्जेंटिनाच्या पयणावेळार बरयल्ल्यो ’ब्रह्म बियर’ आनी ’प्लेटो बफे’ कविता वाचल्यो. ताच्याच नांवाचो जावनासल्ल्या इंगलीष साहित्यकार राजा रावाचेर बरयल्ल्यो कविताय ताणे पेश केल्यो. कोंकणी कवी एच्चेम पेर्नाळान आपल्यो फामाद कविता - ’जनेल’, ’कांकणा गल्लेंत’, ’कारण नासतां मर‍चें कशें?’, ’वार‍याचो वेपार’, ’क्रिकेट आनी झूज’ वाचल्यो. विल्सन कटीलान ’कामाक वेच्ये वाटेर’, ’भितर‍ली मुस्तायकी’, ’एक्ये कवितेची प्रवेश परिक्षा’ कविता वाचल्यो तर कन्नड कवी आरीफ राजाच्ये गैर हाज्रेंत जेसन सिकवेरान ताच्यो कविता सादर केल्यो. पुराय कविता इंगलीष अनुवादांत प्रोजेक्टराचेर वाचुंक मेळताल्यो. बहुभाशा कविगोष्टिच्या प्रायोजकां तर्फेन ऐवन डिसोजा हाजर आसून ताणे कविगोष्टिंत भाग घेतल्ल्या कविंक भेट‍वस्त दीवन मान केलें.

उपरांत चलल्ल्या संवादाचें सुंकाण इंगलीष बरोवपी तशेंच कविता ट्रस्टाचो ट्रस्टी विलियम पायसान सांबाळ्ळें. उलोवपी जावन कोंकणी बरोवपी दामोदर मावजो तशेंच कन्नड बरोवपी जयंत कायकिणी हाजर आसल्ले.

आपणाच्या भुर्गेपणाचे उडास काडून उलयताना दामोदर मावजो म्हणालोकी "सत्रा वर्सांचो हांव आसताना गोंयांक सुटका लाभली. सुटके उपरांत आज पर‍यांत जो बदलाव घडत आयला, ताका पूर्ण‍प्रमाणान हांव गोवाय आसां. सुर‍वेर भारताची मिलिटरी गोंयांत पांय तेंकताना, गोंयकारांच्या नेणार‍पणाचो फायदो जोडताना, गोंयकारांचेर जुलूम चलयताना, पाकळे तांचीं घरां-भाटां सोडून धांवून वचुंक आंवसर‍ताना हांवें स्वता पळेलां. गोंयांक सुटका लाभल्ल्या वेळार आमकां भोगलें की फकत कूड आमची मुक्त जाल्या, पूण आत्मो न्हय. हो आत्मो आमची भास, कोंकणी भास आसल्ली. गोंय प्रत्येक राज्य जावन, कोंकणी राज्य जावन आमकां दिंवच्या बदला महाराष्ट्राचो वांटो कर‍न आमकां सोडलें. त्या उपरांत ह्या विलीनिकरणा विरोध आमी ताळो उबार‍लो, प्रत्येक राज्याचें मागणें केलें. जिकल्यांव. उपरांत कोंकणी भास संविधानाच्ये आटवे वळेरिंत येंवची चळुवळ कर‍ची पडली, क्रमेण कोंकणी गोंयची राज्य‌भास जांवचेखातीर चळुवळ कर‍ची पडली.

"स्वातंत्र्य म्हळ्यार स्वातंत्र्य. खंयच्याय नमुन्याच्ये दाधोस्कायेक स्वातंत्र्य नासतां कसलेंय मोल ना" म्हणून पोर्तुगेजांनी गोंय सांडून गेल्ल्यांत आयच्या दिसा ताका खुशी भोगता या ना म्हळ्ळ्या सवालाक जाप दीवन मावजो म्हणालो.

"म्हज्या जिवितांत तीन अध्याय आसात. पयलो म्हजो जल्मा गांव गोकर्ण, दुसरो म्हजी कर्मभुंय मुंबय, तिसरो आतां हांवें जिणी सारून आसचें बेंगळूर शेर. हे तिनय गांव या अध्याय म्हज्यांत सदां आसात. पूण एका गांवा थावन आन्येका गांवाक पर‍तताना एका नमुन्याचो सांस्कृतीक धखो सगळ्यांक बसता. ह्या धख्या थावन मुक्ती जोडुंक हांवें बरोवंक धर‍लें, म्हजीच म्हळ्ळी सुवात सोधून काडुंक म्हज्यान साध्य जालें. म्हजेंच व्यक्तित्व रुता करुंक ही वाट हांवें सोदली. मुंबय तसल्या शहराक असली एक मुक्ती सुवात दिंवची सकत आसा. मुंबय शहर बहुत्वाचें शहर जें एकवचनांत सदां उलोवन आसता. ह्या थराच्ये सामाजीक डोमेस्टिसिटी वर‍वीं कोण व्हड जांव, कोण ल्हान जांव तांकां हांगासर समाधान, शांती लाभता" म्हणून जयंत कायकिणी म्हणालो.

"पूण आतां आपणें वस्ती करून आसचें बेंगळूर शहर, एक कलेक्टीव मेट्रोपोलीस शहर जावन, एका मनाचें शेर जावन आनिकय विकास जावंक ना, पूण जांवचे वाटेर आसा. बेंगळूर शहर चडुणे फुटल्ल्या दुधाबरी, थंय हांगा शिंपडून गेल्ल्याबरी दिसता" म्हणून कायकिणीन मुखार सांगलें.

"साहित्य म्हळ्यार एका बरोवप्याचें भायलें सुरूप. हांव काणियों भोगतां, त्यो बरयना, त्यो जावन म्हजेथावन तांकां बरोवन घेतात. हांव एकलो बरो वाचपी आसल्लों. हांव मराठी, हिंदी आनी इंगलीष वाचतालों, हांवें वाचुंक धरल्लें तेन्नां कोंकणी आजून साहितीक भास जावन वाडुंक नातल्ली. पूण ह्या भासांच्या साहित्यांत म्हजें गोंय नातल्लें, आमचो लोक, आमच्यो काणयों नातल्ल्यो. आमचेलागीं सांगच्यो हजारांनी काणयों आसल्ल्यो. त्यो म्हाका कोंकणिंतच सांगजाय आसल्ल्यो. त्या देकून हांवें कोंकणींत बरोवंक धर‍लें" म्हणून बरोवपी कसो जालो म्हळ्ळ्या विलियमाच्या सवालाक जाप दीवन मावजो म्हणालो.

"जिवीत साहितीक न्हय, तें आपलेस्तकीं व्हाळून आसता, तांतूं आमकां कितेंकी विशेशता दिसताना त्या विचित्रांचीं चित्रां काड्यां म्हणून एका बरोवप्याक भोगता. तो ताका आपलीच बांदावळ घडयता, कांय थोडीं जनेलां बसयता. बरोवपी कित्याक जालों म्हळ्ळ्या सवालाक जाप ना. ती साध्यता म्हळ्यार वैरस आक्रमणावरी. ती एक मनशाची साध्यता. हर‍येका झाडान फूल दिंवचेबरी, हर‍येका मनशान बरोवपी जावंक साध्य आसा" म्हणून त्याच सवालाची जाप जावन कायकिणी म्हणालो.

एका बरोवप्याक रियालिटी या निजाय म्हळ्यार कितें म्हळ्ळ्या सवालाक जाप दीवन कायकिणी म्हणालोकी "एका बरोवप्याक आपूण कितें बरयतां तेंच वास्तव या नीज".

आयच्या युवजनांगाक खरे आदर्श व्यक्ती मेळुंक बोव कष्टांचें जालां म्हणून मावजोन आपल्या ’दी इंक ऑफ डिसेंट’ पुस्तकांत सांगल्ल्याचो उल्लेक केल्ल्या विलियमान ताचेलागीं त्याविशीं चडतीक विवर मागल्ल्याक मावजोन स्मृती इरानिचो दाकलो दिलो. तिणें २०१४ वर्सा वोटाक रावल्ल्यावेळार फटी मारून एक शिकपा सनद सांगल्ली. २०१७ वर्सा तिची ही सनद देंवली. असल्या नमुन्याच्यो फटी आयच्या संदर्भार सगळ्यान‌य जिव्यो दिसतात. तशें जाल्ल्यान आदर्श म्हळ्ळे ते कोणच उरोंक नांत म्हण ताणे सांगलें.

"समाजांत आज कितें जाता ताचे आमी वांटेली जायनांव जाल्ल्यान अशें घडून आसा" म्हणून जयंत कायकिणीन ह्याच सवालाची आन्येक जाप जावन सांगलें.

उपरांत चलल्ल्या लोकांलागच्या संवादांत कायकिणी तशें मावजोन जापी दिल्यो. किशोर गोन्साल्विसान मावजो तशें कायकिणीक भेट‍स्तू दीवन मान केलो.

ह्याच संदर्भार कोंकणी लेखक महाबळेश्वर सैल हांच्ये कोंकणी कादंबरिचो कन्नड अनुवाद "काळी गंगा" मोकळीक जालो. नवकर्नाटक प्रकाशनाच्या रमेश उडुपान हो पुस्तक लोकार्पण कर‍ताना अनुवादकार डॉ. गीता शेणै, कोंकणी पु्स्तकाक ’पयलें उतर’ बरयल्लो दामोदर मावजो तशेंच विश्व कोंकणी केंद्राचो दिरेक्तोर बसती वामन शेणै हाजर आसल्ले.

मेल्विन रोड्रिगसान उपकार आटयले तर, मनोज फेर्नांडिसान काऱ्यें चलोवन वेलें.Title : ಜುಂವ್ಯಾಂತ್ ಫಿಛಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾಂಕ್ ಪಾಕಟೆ ದಿಲ್ಲಿ ’ಕವಿತಾ-ಗಜಾಲಿ’ ಕಾರ್ಯಾವಳ್

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.