Kavita Khobro

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್: ಮಂಗ್ಳುರ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಂಚ್ ಜಣಾಂ ಫೈನಲಾಕ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್: ಮಂಗ್ಳುರ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಂಚ್ ಜಣಾಂ ಫೈನಲಾಕ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತೆಚೊ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಪಾಂವ್ಡೊ ಹ್ಯಾಚ್ 2019 ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 1 ತಾರಿಕೆರ್ ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭೆಚ್ಯಾ ಸಹಕಾರಾನ್ ಮಂಗ್ಳುರ್‍ಚ್ಯಾ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲಾಂತ್ ಚಲ್ಲೊ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ತೆಗಾಂಕ್ ಆನಿ ಯುವಜಣಾಂಚ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ದೊಗಾಂಕ್ 2020 ವರ್ಸಾ ಜನೆರಾಚ್ಯೆ 11 ಆನಿ 12 ತಾರಿಕೆಂನಿ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಮಡ್ಗಾಂವಾಂತ್ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತೆಚ್ಯಾ ಫೈನಲಾಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ.

ಕಾರ್ಯಾಚ್ಯೆ ಸುರ್‍ವೆರ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ ಸ್ಥಾಪಕ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಖಜಾನಿ ಎಂಡ್ರ್ಯೂ ಎಲ್ ಡಿಕುನ್ಹಾ, ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭೆಚಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜುಡಿತ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಸಹಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಫ್ಲೊಯ್ಡ್ ಡಿಮೆಲ್ಲೊ, ಖಜಾನಿ ಜೆರಿ ಕೊನ್ಸೆಸೊ, ಸರ್ತೆಚೊ ಸಂಚಾಲಕ್ ರೇಮಂಡ್ ಡಿಕುನ್ಹಾ ವೇದಿರ್ ಆಸುನ್ ಸೊಮಯ್ ಪೆಟೊವ್ನ್ ಸರ್ತೆಚಿ ಸುರ್‍ವಾತ್ ಕೆಲಿ. ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಂಡ್ರ್ಯೂ ಡಿಕುನ್ಹಾನ್ ಸುರ್‍ವೆರ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವ್ ವಾವ್ರಾವಿಶಿಂ ಮ್ಹಾಯೆತ್ ದಿಲಿ. 'ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೊನಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೊ ಉಂಚ್ಲೊ ಪ್ರಕಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂಚೊ ಅಭ್ಯಾಸ್ ಕರುನ್, ಸಾದರ್ ಸರ್ತೆಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಪಳೆತಾನಾ ಸಂತೊಸ್ ಜಾತಾ. ಅಸಲ್ಯೆ ಸರ್ತೆಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಘೆತಲ್ಲೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಮಹತ್ವಾಚೊ ನಿರ್ಧಾರ್. ಹೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಂತ್ಲೆಂ ವೆಗ್ಳೆಪಣ್ ಆನಿ ತುಮ್ಚಿ ವೈಚಾರಿಕತಾ ಪರ್ಗಟ್ ಕರ್‍ತಾ. ಹ್ಯಾ ಎಕ್ಯೆ ಸರ್ತೆಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆವ್ನ್ ತುಮಿ ಜೊಡ್ಚೊ ಅನ್ಭೋಗ್ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ್ ನ್ಹಯ್, ತೊ ಶಾಸ್ವಿತ್" ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗುನ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಸ್ವತಾ ಜೊಡಲ್ಲ್ಯಾ ಅನ್ಭೋಗಾಚೆ ಥೊಡೆ ದಾಕ್ಲೆ ದಿಲೆ.

ವಿಲಿಯಮ್ ಪಾಯ್ಸ್, ಎವ್ರೆಲ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ತಶೆಂ ವೆಂಕಟೇಶ ನಾಯಕ್ ಹಾಂಣಿ ವೊರಯ್ಣಾರ್ ಜಾವ್ನ್, ತಶೆಂಚ್ ಎಂಡ್ರ್ಯೂ ಡಿಕುನ್ಹಾನ್ ವೇಳ್ ಸಾಂಬಾಳ್ನಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲೊ ತರ್, ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲಾಚೊ ಮ್ಯಾನೆಜರ್ ಬೊನಿಫಸ್ ಪಿಂಟೊ, ಡ್ಯಾನಿ, ವಿನ್ಸಿ ಪಿಂಟೊ ಆಂಜೆಲೊರ್ ತಶೆಂ ಜೆರಿ ಕೊನ್ಸೆಸೊನ್ ವೆದಿ ಪಾಟ್ಲೆ ಗಜಾಲಿಂನಿ ಮಜತ್ ದೀವ್ನ್ ಹಿ ಸರ್ತ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಯ್ಶೆಂ ಕೆಲೆಂ.

ಸ-ವ್ಯಾ ನೆಲ್ಸನ್ ಆನಿ ಲವೀನಾ ರೊಡ್ರಿಕ್ಸ್ ಚಾಫ್ರಾ ದೆಕೊಸ್ತಾ ಸ್ಮಾರಕ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯೆ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತೆಂತ್ ತೆವೀಸ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆತಲ್ಲೊ ಆಸುನ್ ತೆಗಾಂನಿ ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭೆಚಿಂ ಇನಾಮಾಂ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲಿಂ ತಶೆಂಚ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚ್ಯಾ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತೆಚ್ಯಾ ಫೈನಲಾಕ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಜೊಡ್ಲೊ. ಹ್ಯೆ ಸರ್ತೆಂತ್ ಹೆರ್ ಚೊವ್ಗಾಂಕ್ ರಿಸರ್ವ್ ಮ್ಹಣುನ್ ವಿಂಚ್ಲಾಂ.

ಪಯ್ಲೆಂ: ಆಲ್ವೀನಾ ಮೊಂತೇರೊ, ಪಾಲ್ದನೆ
ದುಸ್ರೆಂ: ಜಿಯಾನ್ನಾ ಡಿಮೆಲ್ಲೊ, ಕಾಸ್ಸಿಯಾ
ತಿಸ್ರೆಂ: ಕ್ರಿಸೆಲ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್

ರಿಸರ್ವ್: ಕ್ರಿಸೆಲ್ ಲೋಬೊ, ಉರ್ವಾ; ಡೆಲ್ರೀಡಾ ಡಿಸೋಜಾ, ಕಾಸ್ಸಿಯಾ; ಸಂಜನಾ ಮಥಾಯಸ್, ಕುಲ್ಶೇಕರ್ ಆನಿ ಆರ್ವಿನ್ ಡಿಕುನ್ಹಾ, ಕುಲ್ಶೇಕರ್.

ನೊವ್ಯಾ ರೋಹನ್ ಆನಿ ಲವೀಟಾ ಮೊಂತೇರೊ ಯುವಜಣಾಂಚ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತೆಂತ್ ಆಟ್ ಜಣಾಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆತಲ್ಲೊ ಆಸುನ್ ತೆಗಾಂನಿ ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭೆಚಿಂ ಇನಾಮಾಂ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲಿಂ.

ಪಯ್ಲೆಂ: ಓಸ್ಟಿನ್ ಜೊಹಾನಾ ಡಿಕುನ್ಹಾ, ಇಜಯ್
ದುಸ್ರೆಂ: ಅನಿಶಾ ಮಿಶೆಲ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ, ಬೆಂದುರ್
ತಿಸ್ರೆಂ: ಪ್ರಿಯಾ ಜ್ಯೋತಿ ಪಿಂಟೊ, ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚ್ಯಾ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತೆಚ್ಯಾ ಫೈನಲಾಕ್ ಓಸ್ಟಿನ್ ಡಿಕುನ್ಹಾ ತಶೆಂಚ್ ಶ್ವೇತಾ ಪೈ ಎಮ್. ಹಾಂಣಿ ಶೀದಾ ಪ್ರವೇಶ್ ಜೊಡ್ಲೊ ತರ್, ಅನಿಶಾ ತಶೆಂಚ್ ಪ್ರಿಯಾಕ್ ಪ್ರಾಯೋಜಕಾಂನಿ ರಿಸರ್ವ್ ಮ್ಹಣುನ್ ವಿಂಚ್ಲಾಂ.

ಹ್ಯಾಚ್ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾಂಕ್ ಸರ್ತ್ ಚಲಲ್ಲಿ ಆಸುನ್ ನೋವ್ ಜಣಾಂನಿ ಹಾಂತುಂ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲೊ. ವಿಜೇತಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ಹ್ಯೆಪರಿಂ ಆಸಾತ್.

ಪಯ್ಲೆಂ: ಪ್ಯಾಟ್ಸಿ ಮೊಂತೇರೊ, ಪಾಲ್ದನೆ
ದುಸ್ರೆಂ: ಐರಿನ್ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ, ಕಾಸ್ಸಿಯಾ
ತಿಸ್ರೆಂ: ಮಿನೋರಾ ರೋಜಿ ನೊರೊನ್ಹಾ, ಕಾಸ್ಸಿಯಾ

ಹಾಂಕಾಂ ತೆಗಾಂಯ್ಕಿ ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭೆಚಿಂ ಇನಾಮಾಂ ಫಾವೊ ಜಾಲಿಂ.

ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭೆನ್ ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 28 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಾಂಜೆರ್ 6 ವೊರಾರ್ ಹೆಂ ಇನಾಮಾಂ ವಾಂಟ್ಚೆಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲಾಂತ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲಾಂ.

ತಸ್ವೀರ್ ಕುರ್ಪಾ: ವಿನ್ಸಿ ಪಿಂಟೊ / ಜೆರಿ ಕೊನ್ಸೆಸೊ

कविता ट्रस्टाची कविता सादर सर्त: मंगळूर थावन पांच जाणां फैनलाक

कविता ट्रस्टान मांडून हाडच्या कोंकणी कविता सादर सर्तेचो ह्या वर्साचो मंगळूर पांवडो ह्याच २०१९ सप्टेंबर १ तारकेर कोंकणी नाटक सभेच्या सहकारान मंगळूर‍च्या डॉन बोस्को हॉलांत चल्लो. भुरग्यांच्या विभागांत तेगांक आनी युवजाणांच्या विभागांत दोगांक २०२० वर्सा जानेराच्ये ११ आनी १२ तारकेंनी गोंयच्या मडगांवांत कविता फेस्त संदर्भार चलच्या अखिल भारत कोंकणी कविता सादर सर्तेच्या फैनलाक विंचून काडलें.

काऱ्याच्ये सुर‍वेर कविता ट्रस्टाचो स्थापक मेल्विन रोड्रीगस, खजानी एंडऱ्यू एल डिकुन्हा, कोंकणी नाटक सभेची काऱ्यदर्शी जुडीत डिसोजा, सहकाऱ्यदर्शी फ्लोयड डिमेल्लो, खजानी जेरी कोन्सेसो, सर्तेचो संचालक रेमंड डिकुन्हा वेदीर आसून सोमय पेटोवन सर्तेची सुर‍वात केली. ह्या संदर्भार उलयल्ल्या एंडऱ्यू डिकुन्हान सुर‍वेर कविता ट्रस्टाच्या मिसांव वावराविशीं म्हायेत दिली. 'स्मार्ट फोनांच्या काळार साहित्याचो उंचलो प्रकार जावनासच्या कवितेंचो अभ्यास करून, सादर सर्तेंत भाग घेंवच्या भुरग्यांक आनी युवजाणांक पळेताना संतोस जाता. असल्ये सर्तेंत भाग घेंवच्याक घेतल्लो निर्धार महत्वाचो निर्धार. हो निर्धार तुमच्या चिंतपांतलें वेगळेपण आनी तुमची वैचारिकता पर्गट कर‍ता. ह्या एक्ये सर्तेंत भाग घेवन तुमी जोडचो अनभोग तात्कालीक न्हय, तो शास्वीत" म्हण सांगून आपणें स्वता जोडल्ल्या अनभोगाचे थोडे दाकले दिले.

विलियम पायस, एवरेल रोड्रीगस तशें वेंकटेश नायक हांणी वोरयणार जावन, तशेंच एंडऱ्यू डिकुन्हान वेळ सांबाळनार जावन सहकार दिलो तर, डॉन बोस्को हॉलाचो मॅनेजर बोनीफस पिंटो, डॅनी, विन्सी पिंटो आंजेलोर तशें जेरी कोन्सेसोन वेदी फाटले गजालींनी मजत दीवन ही सर्त यशस्वी जायशें केलें.

स-व्या नेल्सन आनी लवीना रोड्रिक्स चाफ्रा देकोस्ता स्मारक भुरग्यांच्ये कविता सादर सर्तेंत तेवीस भुरग्यांनी भाग घेतल्लो आसून तेगांनी कोंकणी नाटक सभेचीं इनामां आपणायलीं तशेंच कविता ट्रस्टाच्या अखिल भारत कविता सादर सर्तेच्या फैनलाक प्रवेश जोडलो. ह्ये सर्तेंत हेर चोवगांक रिसर्व म्हणून विंचलां.

पयलें: आलवीना मोंतेरो, पालदाने
दुसरें: जियान्ना डिमेल्लो, कास्सिया
तिसरें: क्रिसेल डिसोजा, मिलाग्रीस

रिसर्व: क्रिसेल लोबो, उर्वा; डेलरीडा डिसोजा, कास्सिया; संजना मथायस, कुलशेकर आनी आर्वीन डिकुन्हा, कुलशेकर.

नोव्या रोहन आनी लवीटा मोंतेरो युवजाणांच्या कविता सादर सर्तेंत आट जाणांनी भाग घेतल्लो आसून तेगांनी कोंकणी नाटक सभेचीं इनामां आपणायलीं.

पयलें: ऑस्टीन जोहाना डिकुन्हा, इजय
दुसरें: अनिशा मिशेल सिकवेरा, बेंदूर
तिसरें: प्रिया ज्योती पिंटो, मिलाग्रीस

कविता ट्रस्टाच्या अखिल भारत कविता सादर सर्तेच्या फैनलाक ऑस्टीन डिकुन्हा तशेंच श्वेता पै एम. हांणी शीदा प्रवेश जोडलो तर, अनिशा तशेंच प्रियाक प्रायोजकांनी रिसर्व म्हणून विंचलां.

ह्याच संदर्भार तीस वर्सां वयल्या प्रायेच्यांक सर्त चलल्ली आसून नोव जाणांनी हांतूं भाग घेतलो. विजेतांचीं नांवां ह्येपरीं आसात.

पयलें: पॅटसी मोंतेरो, पालदाने
दुसरें: आयरीन मेंडोन्सा, कास्सिया
तिसरें: मिनोरा रोजी नोरोन्हा, कास्सिया

हांकां तेगांयकी कोंकणी नाटक सभेचीं इनामां फावो जालीं.

कोंकणी नाटक सभेन सप्टेंबर २८ तारकेर सांजेर ६ वोरार हें इनामां वांटचें काऱ्यक्रम डॉन बोस्को हॉलांत मांडून हाडलां.

तस्वीर कुर्पा: विन्सी पिंटो / जेरी कोन्सेसोTitle : ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್: ಮಂಗ್ಳುರ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಂಚ್ ಜಣಾಂ ಫೈನಲಾಕ್

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.