Kavita Khobro

ಕವಿ ಜಾತಲ್ಯಾಂನಿ ಮಾತ್ಯಾವಯ್ಲೆಂ ಕೊಪೆಲ್ ಕಾಡುನ್ ಉಡಯ್ಜಾಯ್: ಪ್ರೊ. ಸಚ್ಚಿದಾನಂದನ್

ಕವಿ ಜಾತಲ್ಯಾಂನಿ ಮಾತ್ಯಾವಯ್ಲೆಂ ಕೊಪೆಲ್ ಕಾಡುನ್ ಉಡಯ್ಜಾಯ್: ಪ್ರೊ. ಸಚ್ಚಿದಾನಂದನ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡಲ್ಲ್ಯಾ ಜೇಮ್ಸ್ ಆನಿ ಶೋಭಾ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ ಕವಿತಾ ಉಪನ್ಯಾಸಾಚಿ ಕಾರ್ಯಾವಳ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 14, 2019 ತಾರಿಕೆರ್ ಸನ್ವಾರಾ ಸೈಂಟ್ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಸಭಾಸಾಲಾಂತ್ ಚಲ್ಲಿ. ಫಾಮಾದ್ ಮಲಯಾಳಮ್ ಕವಿ, ಅನುವಾದಕ್ ತಶೆಂ ವಿಮರ್ಶಕ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕೆ. ಸಚ್ಚಿದಾನಂದನ್ ಹಾಣೆ 'ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ್ ಕವಿತಾ : ಅಧುನಿಕ್ ತಶೆಂ ಪ್ರಜಾತಾಂತ್ರಿಕ್' ವಿಷಯಾಚೆರ್ ಹೊ ಉಪನ್ಯಾಸ್ ದಿಲೊ.

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಎಕಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾನ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣುನ್ ಹೊಗ್ಳಿಕ್ ಉಚಾರಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉಲೊವ್ಪಾಚ್ಯೆ ಸುರ್‍ವಾತೆರ್ ತೀನ್ ಕಾಣಿಯೊಂ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯೊ. ಸೊಳಾವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಂತ್ ಮದುರೈಚ್ಯಾ ಧೂರ್ಜಾತಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ರಾಯಾನ್ ವಿದ್ವಾನಾಂಕ್ ತಶೆಂ ವಿಮರ್ಶಾಕಾಂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ರಾವ್ಳೆರಾಕ್ ಆಪೊವ್ನ್ ಉತ್ತೀಮ್ ಕವಿತಾ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ 8000 ಭಾಂಗರಾಚಿಂ ನಾಣಿಂ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣುನ್ ಭಾಸಾಯ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಕಠಿಣ್ ದುಕೊಳ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಪಡಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ದುಕೊಳಾಂತ್ಲಿ ಬಚಾವಿ ಜೊಡುಂಕ್ ಎಕಾ ಶೆತ್ಕಾರಾನ್ ದೆವಾಚ್ಯೆ ಮಜತೆನ್ ಏಕ್ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ಲಿ ಆನಿ ವಾಚ್ಲಿ. ತ್ಯೆ ಕವಿತೆಕ್ ಸರ್‍ವಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ಲಾಬ್ಲಿ ಜಾಲ್ಯಾರಿ ನಟ್ಕೀರನ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಿಮರ್ಶಕಾನ್ ಕವಿತೆಂತ್ 'ಬಾಯ್ಲಾಂಚ್ಯಾ ಕೆಸಾಂಚೊ ಪರ್ಮಳ್' ಉಚಾರಲ್ಲ್ಯಾವಿಶಿಂ ಆಕ್ಷೇಪ್ ಉಚಾರ್‍ಲೊ. ಅಲಂಕಾರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಾ ವಿರೋಧ್ ಹೆಂ ವರ್ಣನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣುನ್ ತಾಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ಣೆಂ ಆಸಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಕವಿತೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಅಲಂಕಾರಾಚೊ ಪ್ರಯೋಗ್ ಸಾರ್ಕೊ ಮ್ಹಣು ಸಾಂಗುಂಕ್ ಸ್ವತಾ ಶಿವಾಚ್ ದೆಂವುನ್ ಆಯ್ಲೊ ಆನಿ ಕವಿತೆಂತ್ಲಿ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕೆಸಾಂಚೊ ಪರ್ಮಳ್ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಪುಣ್ ನಟ್ಕೀರನಾನ್ ಹೆಂ ಮಾಂದುನ್ ಘೆತ್ಲೆಂನಾ. ತ್ಯಾ ರಾಗಾನ್ ಶಿವಾ ಆಪ್ಲೊ ತಿಸ್ರೊ ದೊಳೊ ಉಗ್ತೊ ಕರುನ್ ನಟ್ಕೀರನಾಕ್ ಕೊಡ್ಕಾರ್ ಕರ್‍ತಾ.

ಉತ್ರೊಣೆಚ್ಯಾ ಹುಂಬ್ರಾರ್ ಆಸ್ಚೆ ಕವಿತೆಕ್ ಅನ್ಭೋಗಾನ್ ಆನಿ ಚಿಂತ್ಪಾಸಕ್ತೆನ್ ಸವಾಲಾಂ ಘಾಲ್ಚಿ ತಾಂಕ್ ಹಿ ಕಾಣಿ ಸಾಂಗ್ತಾ. ಕಾವ್ಯಪರಂಪರೆಕ್ ಸವಾಲಾಂ ಘಾಲ್ನ್, ತಿ ನವ್ಯಾನ್ ಬರೊಂವ್ಕ್ ಲಾವ್ನ್, ಕವಿತಾ ಬರೊಂವ್ಚ್ಯೊ ನವ್ಯೊ ರಿತಿ-ನಿತಿ ಉಜಾರ್ ಕರ್‍ಚ್ಯಾಂತ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ಪ್ರಗತಿ ಜಾತಾ.

ದುಸ್ರಿ ಕಾಣಿ ಅಶಿ ಆಸಾ: ಎ. ಕೆ. ರಾಮಾನುಜನಾನ್ ಸಾಂಗಲ್ಲಿ ಜಾನಪದ್ ಕಾಣಿ ಹಿ. ಎಕ್ಲೊ ಸುತಾರಿ ಆಸಲ್ಲೊ. ತಾಣೆ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಉಪೇಗ್ ಕರ್‍ಚಿ ಕುರಾಡ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಪಿಳ್ಗೆಂಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣುನ್ ತೊ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೊ. ಕುರಾಡೆಚೊ ಹಾತಾಳೊ ಬದ್ಲುಂಕಚ್ ನಾ ಕಾಂಯ್ ಮ್ಹಣುನ್ ವಿಚಾರ್‍ಲ್ಯಾರ್ ತೊಚ್ ಹಾತಾಳೊ ಇತ್ಲಿಂ ವರ್ಸಾಂ ಕಸೊ ಉರ್‍ಚೊ? ಕಾಳಾಕಾಳಾಕ್ ನವೊ ಹಾತಾಳೊ ಘಾಲಾ ಮ್ಹಳೆಂ ತಾಣೆಂ. ಮಾಗೀರ್ ಕುರಾಡೆಚಿ ಕೊಯ್ತಿ ಬದ್ಲುಂಕಚ್ ನಾ ಕಾಂಯ್ ಮ್ಹಣುನ್ ವಿಚಾರ್‍ಲ್ಯಾರ್, ಇತ್ಲಿಂ ವರ್ಸಾಂ ತಿ ಕಶಿ ಉರ್‍ತಲಿ? ಕೆನ್ನಾಂ ಕೆನ್ನಾಂ ಝರ್‍ಲ್ಯಾ ತೆನ್ನಾಂ ತೆನ್ನಾಂ ನವಿ ಕೊಯ್ತಿ ಹಾತಾಳ್ಯಾಕ್ ಬಸಯ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳೆಂ ತಾಣೆಂ.

ಹಿ ಕಾಣಿ ಆಮ್ಚೆ ಪರಂಪರೆವಿಶಿಂ ನವಿ ದೀಷ್ಟ್ ಫಾಂಕಯ್ತಾ. ಆಮಿ ಜಿ ಪರಂಪರಾ ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್ ತಿ ನವೆಪಣಾಂನಿ ಸರಾಗ್ ಬದ್ಲುನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಏಕ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ. ಆಮ್ಚಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಮಾತ್ರ್ ಹಿ ಪರಂಪರಾ ತಶೀಚ್ ಉರ್‍ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ನಿಜಾಯೆಂತ್ ತಶೆಂ ಕಾಂಯ್ ನಾ.

ತಿಸ್ರಿ ಕಾಣಿ ಕವಿ ಬೋದಿಲೆರಾಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಕವಿತಾ 'ಲೊಸ್ ಒಫ್ ಎ ಹೇಲೊ'. ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಎಕ್ಲೊ ಕಾವ್ಯರಸಿಕ್ ತಾಣೆಂ ಆರಾಧನ್ ಕರುನ್ ಆಸಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿಕ್ ಶೆರಾಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಘಾಣ್ಕುಟ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ - ಜಂಯ್ ಭಿಕಾರಿ, ಅಪ್ರಾಧಿ ಆನಿ ವೇಶ್ಯಾ - ಜಿಯೆತಾತ್, ಥಂಯ್ಸರ್ ಪಳೆತಾ. ತಾಕಾ ಥಂಯ್ಸರ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಹೊ ಆಜ್ಯಾಪ್ತಾ ಆನಿ ತೊ ಥಂಯ್ ಕಸೊ ಪಾವ್ಲೊ ಕಾಂಯ್ ಮ್ಹಣುನ್ ವಿಚಾರ್‍ತಾ. ಕವಿ ತವಳ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ: ಶೆರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಗಡ್ದೆಂತ್ ಚಲುನ್ ವೆತಾನಾ ತಾಚೆಂ ಉಜ್ವಾಡಾಚೆಂ ಕೊಪೆಲ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ತೆಂ ತಾಚ್ಯಾನ್ ವಿಂಚುಂಕ್ ಜಾಲೆಂನಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ದೊನೀ ಕುಶಿಂನಿ ವಾಹನಾಂ ಧಾಂವ್ತಾಲಿಂ ಆನಿ ತಾಚೆ ಖಾತೀರ್ ಉಜ್ವಾಡಾಚ್ಯಾ ಕೊಪೆಲಾಚ್ಯಾಕೀ ಜೀವ್ ಚಡಿತ್ ಗರ್ಜೆಚೊ ಆಸಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಆತಾಂ ತೆಂ ಕೊಪೆಲ್ ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರಚ್ ಕೊಣೀ ಆಪ್ಣಾಚಿ ವೊಳಕ್ ಪಾರ್ಕಿನಾ, ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಸಲೀಸಾಯೆನ್ ಘಾಣ್ಕುಟ್ಯಾ ಗಲ್ಲೆಂನಿ ಭೊಂವುಂಕ್ ಜಾತಾ ಆನಿ ಸಾದೊ ಲೋಕ್ ಕಸೊ ಜಿಯೆತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆವಿಶಿಂ ಅನ್ಭೋಗ್ ಮೆಳ್ತಾ.

ಹಿ ಕಾಣಿ ಸಾಂಗ್ತಾ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಧುನಿಕ್ ಕವಿತೆನ್ ಆಪ್ಲೊ ಪರ್ಮಳ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ಲಾ ಆನಿ ತಿ ಚಡಿತ್ ನೀಜ್, ಲೊಕಾಲಾಗ್ಶಿಲಿ ಜಾಲ್ಯಾ.

ಹ್ಯೊ ತೀನ್‌ಯ್ ಕಾಣಿಯೊಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಕವಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ತಿ ಕಶಿ ಬದ್ಲುನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ಬಳ್ವಂತ್ ರುಜ್ವಾತಿ ಮ್ಹಣುನ್ ಸಾಂಗಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರೊ. ಸಚ್ಚಿದಾನಂದನಾನ್ ಮುಕಾರಿಂ ಉಲೊವ್ನ್ ಮ್ಹಳೆಂಕೀ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲಿ ಭಾರತಾಚಿ ಕವಿತಾ ಆಧುನಿಕತೆಂತ್ ತಶೆಂ ಪ್ರಜಾತಾಂತ್ರಿಕತೆಂತ್ ಮಿಸ್ಳಲ್ಲಿ ದಿಸ್ತಾ.

ಭಾರತೀಯ್ ಕವಿತೆಂತ್ ಅಧುನಿಕತಾ ಆನಿ ಪ್ರಜಾತಾಂತ್ರಿಕತೆವಿಶಿಂ ಉಲೊಂವ್ಕ್ ವಚುನ್ ಪ್ರೊ. ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಾನ್ ಗರ್ಜೆಚೆ, ತಶೆಂ ಮಹತ್ವಾಚೆ ದಾಕ್ಲೆ ದಿಲೆ. ಸುಮಾರ್ ದೇಡ್ ವೊರ್‌ ಉಪನ್ಯಾಸ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಣೆಂ ನಿಮಾಣೆಂ ಆಯ್ಕೊವ್ಪ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಜಾಪಿ ದಿಲ್ಯೊ.

ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಖಂಯ್ಚೀಯ್ ಭಾಸ್ ನಿತಳ್ ನ್ಹಯ್, ತಶೆಂಚ್ ಕೊಣಾಯ್ಚೆಂ ರಗತ್‍ಯ್ ನಿತಳ್ ನ್ಹಯ್. ಭಾಸ್ ಆನಿ ರಗ್ತಾಂತ್ ನಿತಳಾಯ್ ಸೊದ್ಚೆಂಚ್ ಚೂಕ್. ರಗ್ತಾಚೆಂ ಮೂಳ್ ಸೊದ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಕಿ ಎಕಾ ಕೊನ್ಶಾಕ್ ಆಮಿ ವಚುನ್ ಪಾವುಂಕ್ ಪುರೊ. ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಹರ್‍ಯೆಕ್ ಭಾಸಾಂನಿ ಹೆರ್ ಭಾಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸಬ್ದ್ ಉಸ್ಣೆ ಘೆತ್ಲ್ಯಾತ್. ಭಾರತೀಯ್ ಭಾಸಾಂಚೆರ್ ಪೊರ್ತುಗೆಜ್, ಡಚ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಆರೇಬಿಕ್ ಮೆಳುನ್ ವಿದೇಶಿ ಭಾಸಾಂಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಪಡ್ಲಾ. ದೇಶಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಹರ್‍ಯೆಕ್ ಭಾಸಾಂಕ್ ತಾಂಚಿಚ್ ಅಸ್ಮಿತಾಯ್ ಆಸಾ. ಭಾಸಾಂನಿ ಉಂಚ್ಲಿ, ಸಕಯ್ಲಿ ಮ್ಹಣುನ್ ಸೊದುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಏಕ್ ಭಾಸ್ ಕಿತ್ಲೆ ಜಣ್ ಉಲಯ್ತಾತ್ ಹಾಚೆರ್ ಹೊಂದುನ್ ಭಾಶೆಚೊ ಫುಡಾರ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಏಕ್ ಭಾಸ್ ಆಳ್ವಲ್ಯಾರ್ ತಿಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಏಕ್ ಸಂಸಾರ್ ವೊಳ್ಕುನ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ವಿಧಾನ್ ಸಯ್ತ್ ನಾಸ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣುನ್ ತಾಂಣಿ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

ಬಹುತ್ವ್ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಜಾತಂತ್ರಾಚೊ ಜೀವ್. ತೊ ವಾಂಚಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂಗಾಚ್ಯೊ ಹರ್‍ಯೆಕ್ ಭಾಸೊ, ಧರ್ಮ್, ಹರ್‍ಯೆಕ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉರುಂಕ್ ಜಾಯ್. ತಾಂಚೆ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯ್ ವಿಸ್ತಾರುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್‌ವಾದಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಥೊಡೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಭಾರತೀಯ್, ಉರಲ್ಲೆಂ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಸಾಂಗಪ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ನ್ಹಯ್. ಮ್ಹಾಕಾವ್ಯೆಂ ಖಂಯ್ಚೆಂ ಭಾಶೆಂತ್ ಆಯ್ಲಾಂ, ತಿ ಭಾಸ್ ಮ್ಹಾತ್ರ್ ಉಂಚ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ನ್ಹಯ್. ಹಿಂದಿ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾವ್ಯೆಂ ಆಯ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣುನ್ ತ್ಯಾ ಭಾಸಾಂಕ್ ಉಂಚಾಯೆಚ್ಯಾ ಪಾಟಾರ್ ಬಸೊಂವ್ಚೆಂ ಚೂಕ್. ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಭಾಸಾಂನಿ ತೀನ್ ಹಜಾರಾಂಕ್ ಮಿಕ್ವುನ್ ರಾಮಾಯಣ ತಸಲಿಂ ಮ್ಹಾಕಾವ್ಯಾಂ ಆಸಾತ್. ಮ್ಹಾಭಾರತಚ್ಯೊ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯೊ ಆವೃತ್ಯೊ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣುನ್ ತಾಂಣಿ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

ಚಿಂತಪ್ ಆನಿ ಅನ್ಭೋಗ್ ಕಾವ್ಯೆಂ ಸೊಭಯ್ತಾತ್. ಹ್ಯೊ ದೊನೀ ಗಜಾಲಿ ಕವಿತೆಚೊ ಜೀವ್. ಎಕಾ ವಿಷಯಾಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾವ್ನ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಂ ಮಧೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಆನಿ ಅನ್ಭೋಗ್ ವೆಗ್ಳೊಚ್ ಆಸ್ತಾ. ತಶೆಂ ನಮುನ್ಯಾವಾರ್ ಕವಿತಾ ರಚುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾತಾ ಅಶೆಂ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ಘರ್ ಮಂತ್ರಿ ಅಮಿತ್ ಶಾನ್ ಭಾರತಾಕ್ ಏಕ್ ಭಾಸ್ ಹಿಂದಿ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾಶಣಾಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರುನ್ ತಾಣೆ ಸಾಂಗ್ಲೆಂಕೀ ಎಕ್ಯೆ ಭಾಶೆಚೆಂ ಚಿಂತಪ್‍ಚ್ ಫ್ಯಾಸಿಸಮಾಕ್ ಬುನ್ಯಾದ್ ಘಾಲ್ತಾ. ದೇಶಾಕ್ ಏಕಚ್ ಭಾಸ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ಖರ್‍ಯಾನ್ ಭಾರತಾಚೆ ದುಸ್ಮಾನ್ ಮ್ಹಣುನ್ ತಾಣೆಂ ಖಡಾಖಡ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

ಕಾರ್ಯಾಚ್ಯೆ ಸುರ್‍ವೆರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಕಿಶೋರ್ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸ್ ತಶೆಂಚ್ ಸ್ಥಾಪಕ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಂಣಿ ಸೈರ್‍ಯಾಕ್ ವೇದಿಕ್ ಆಪೊವ್ನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ. ಟ್ರಸ್ಟಿ ವಿಲಿಯಮ್ ಪಾಯ್ಸಾನ್ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದನಾಚಿ ವೊಳಕ್ ಕರುನ್ ದಿಲಿ. ಮಾಲಿನಿ ಹೆಬ್ಬಾರಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲೊವ್ನ್ ವೆಲೆಂ.

ಸೈಂಟ್ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕೊಲೆಜಿಚಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಸಿ. ಜೆಸ್ವಿನಾ ಆನಿ ಜೇಮ್ಸ್ ತಶೆಂ ಶೋಭಾ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ ತರ್ಫೆನ್ ಓಸ್ವಲ್ಡ್ ಡಿಸೊಜಾನ್ ಕವಿನ್ ದಸ್ಕತ್ ಘಾಲ್ಲಿಂ ಪುಸ್ತಕಾಂ ತಾಚ್ಯಾಚ್ ಹಾತಾಥಾವ್ನ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲಿಂ.

ನಿಮಾಣೆಂ ಸಗ್ಳೆ ಟ್ರಸ್ಟಿ ವೇದಿರ್ ಆಸುನ್ ಸೈರ್‍ಯಾಕ್ ವಿಲಿಯಮ್ ಪಾಯ್ಸಾನ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ 'ದಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಲ್ಡ್ ಸೌತ್ ಕೆನರಾ' ಪುಸ್ತಕಾಚಿ ಪ್ರತಿ ಭೆಟ್‍ವಸ್ತ್ ಮ್ಹಣುನ್ ದಿಲಿ.

ತಸ್ವೀರ್‍ಯೊ: ದಯಾನಂದ ಕುಕ್ಕಾಜೆ

कवि जातल्यांनी माथ्या वयलें उजवाडाचें कोपेल काडून उडयजाय: प्रो. सच्चिदानंदन

कविता ट्रस्टान मांडून हाडल्ल्या जेम्स आनी शोभा मेंडोन्सा कविता उपन्यासाची काऱ्यावळ ह्याच सप्टेंबर १४, २०१९ तारकेर सनवारा सैंट आग्नेस कॉलेजिच्या सभासालांत चल्ली. फामाद मलयाळम कवी, अनुवादक तशें विमर्शक प्रोफेसर के. सच्चिदानंदन हाणे 'स्वातंत्र्या उपरांतली भारतीय कविता : अधुनीक तशें प्रजातांत्रीक' विषयाचेर हो उपन्यास दिलो.

कविता ट्रस्ट एका विश्वविद्यालयान करिजाय जाल्लें काम करून आसा म्हणून होगळीक उचारल्ल्या ताणें आपल्या उलोवपाच्ये सुर‍वातेर तीन काणयों सांगल्यो. सोळाव्या शेकड्यांत मदुरैच्या धूर्जाती म्हळ्ळ्या रायान विद्वानांक तशें विमर्शाकांक आपल्या रावळेराक आपोवन उत्तीम कविता बरयिल्ल्याक ८००० भांगराचीं नाणीं दितां म्हणून भासायलें. त्या काळार कठीण दुकोळ गांवांत पडल्लो. ह्या दुकोळांतली बचावी जोडुंक एका शेतकारान देवाच्ये मजतेन एक कविता बरयली आनी वाचली. त्ये कवितेक सर‍वां थावन शाभास्की लाबली जाल्यारी नटकीरन म्हळ्ळ्या विमर्शकान कवितेंत 'बायलांच्या केसांचो पर्मळ' उचारल्ल्याविशीं आक्षेप उचार‍लो. अलंकार शास्त्रा विरोध हें वर्णन आसा म्हणून ताचें म्हण्णें आसल्लें. पूण कवितेंतल्या ह्या अलंकाराचो प्रयोग सारको म्हणून सांगुंक स्वता शिवाच देंवून आयलो आनी कवितेंतली पार्वती देवता जाल्ल्यान ताच्या केसांचो पर्मळ स्वाभावीक म्हणालो. पूण नटकीरनान हें मांदून घेतलेंना. त्या रागान शिवा आपलो तिसरो दोळो उगतो करून नटकीरनाक कोडकार कर‍ता.

उत्रोणेच्या हुंबरार आसचे कवितेक अनभोगान आनी चिंतपासकतेन सवालां घालची तांक ही काणी सांगता. काव्यपरंपरेक सवालां घालन, ती नव्यान बरोवंक लावन, कविता बरोंवच्यो नव्यो रिती-निती उजार कर‍च्यांत खंयच्याय साहित्याची प्रगती जाता.

दुसरी काणी अशी आसा: ए. के. रामानुजनान सांगल्ली जानपद काणी ही. एकलो सुतारी आसल्लो. ताणे काम करुंक उपेग कर‍ची कुराड आपणाक पिळगेंथावन आयिल्ली म्हणून तो म्हणतालो. कुराडेचो हाताळो बदलुंकच ना कांय म्हणून विचार‍ल्यार तोच हाताळो इतलीं वर्सां कसो उर‍चो? काळाकाळाक नवो हाताळो घाला म्हळें ताणें. मागीर कुराडेची कोयती बदलुंकच ना कांय म्हणून विचार‍ल्यार, इतलीं वर्सां ती कशी ऊर‍तली? केन्नां केन्नां झर‍ल्या तेन्नां तेन्नां नवी कोयती हाताळ्याक बसयल्या म्हळें ताणें.

ही काणी आमचे परंपरेविशीं नवी दीष्ट फांकयता. आमी जी परंपरा म्हणतांव ती नवेपणांनी सराग बदलून आयिल्ली एक प्रक्रिया. आमची पात्येणी मात्र ही परंपरा तशीच उर‍ल्या म्हण सांगुंक सकता सोडल्यार निजायेंत तशें कांय ना.

तिसरी काणी कवी बोदिलेराच्या मर्णा उपरांत पर्गट जाल्ली कविता 'लॉस ऑफ ए हॅलो'. एक पावटीं एकलो काव्यरसीक ताणें आराधन करून आसल्ल्या कवीक शेराभायल्या घाणकुट्या गांवांत - जंय भिकारी, अपराधी आनी वेश्या - जियेतात, थंयसर पळेता. ताका थंयसर पळेवन हो आज्यापता आनी तो थंय कसो पावलो कांय म्हणून विचार‍ता. कवी तवळ म्हणता: शेरांतल्या गडदेंत चलून वेताना ताचें उजवाडाचें कोपेल सकयल पडलें. तें ताच्यान विंचुंक जालेंना कित्याक म्हळ्यार दोनी कुशिंनी वाहनां धांवतालीं आनी ताचे खातीर उजवाडाच्या कोपेलाच्याकी जीव चडीत गर्जेचो आसल्लो. पूण आतां तें कोपेल ना जाल्यारच कोणी आपणाची वोळक पारकीना, तशें जाल्ल्यान आपणाक सलीसायेन घाणकुट्या गल्लेंनी भोंवुंक जाता आनी सादो लोक कसो जियेता म्हळ्ळेविशीं अनभोग मेळता.

ही काणी सांगता कितें म्हळ्यार आधुनीक कवितेन आपलो पर्मळ होगडायला आनी ती चडीत नीज, लोकालागशिली जाल्या.

ह्यो तीन‌य काणियों फाटल्या एका शेकड्या थावन कविता म्हळ्ळी ती कशी बदलून आयल्या म्हळ्ळ्याक बळवंत रुजवाती म्हणून सांगल्ल्या प्रो. सच्चिदानंदनान मुकारीं उलोवन म्हळेंकी, स्वातंत्र्य उपरांतली भारताची कविता आधुनिकतेंत तशें प्रजातांत्रिकतेंत मिसळल्ली दिसता.

भारतीय कवितेंत अधुनिकता आनी प्रजातांत्रिकतेविशीं उलोवंक वचून प्रो. सच्चिदानंदान गर्जेचे, तशें महत्वाचे दाकले दिले. सुमार देड वोर‌ उपन्यास दिल्ल्या ताणें निमाणें आयकोवप्यांच्या सवालांक जापी दिल्यो.

संसारांत खंयचीय भास नितळ न्हय, तशेंच कोणायचें रगत‍य नितळ न्हय. भास आनी रगतांत नितळाय सोदचेंच चूक. रगताचें मूळ सोदल्यार संसाराच्या खंयच्याकी एका कोनशाक आमी वचून पावुंक पुरो. भारताच्या हर‍येक भासांनी हेर भासां थावन सब्द उसणे घेतल्यात. भारतीय भासांचेर पोर्तुगेज, डच, इंगलीष, आरेबीक मेळून विदेशी भासांचो प्रभाव पडला. देशांतल्या हर‍येक भासांक तांचीच अस्मिताय आसा. भासांनी उंचली, सकयली म्हणून सोदुंक जायना. एक भास कितले जाण उलयतात हाचेर होंदून भाशेचो फुडार निर्धार करुंक जायना. एक भास आळवल्यार तिचे सांगाता एक संसार वोळकून घेंवचें विधान सयत नास जाता म्हणून तांणी सांगलें.

बहुत्व भारताच्या प्रजातंत्राचो जीव. तो वांचजाय जाल्यार हांगाच्यो हर‍येक भासो, धर्म, हर‍येक संस्कृती उरुंक जाय. तांचे मुकांत्र सोसणिकाय विस्तारुंक जाय. सांस्कृतीक राष्ट्रीय‌वादाच्या नांवान थोडें मात्र भारतीय, उरल्लें न्हय म्हणचें सांगप सारकें न्हय. म्हाकाव्यें खंयचें भाशेंत आयलां, ती भास मात्र उंचली म्हणचें सारकें न्हय. हिंदी आनी संस्कृतांत म्हाकाव्यें आयलां म्हणून त्या भासांक उंचायेच्या पाटार बसोंवचें चूक. भारताच्या वेवेगळ्या भासांनी तीन हजारांक मिकवून रामायण तसलीं म्हाकाव्यां आसात. म्हाभारतच्यो वेवेगळ्यो आवृत्यो आयल्यात म्हणून तांणी सांगलें.

चिंतप आनी अनभोग काव्यें सोभयतात. ह्यो दोनी गजाली कवितेचो जीव. एका विषयाक संबंध जावन वेवेगळ्या व्यक्तीं मधें चिंतप आनी अनभोग वेगळोच आसता. तशें नमुन्यावार कविता रचुंक साध्य जाता अशें तो म्हणालो.

घर मंत्री अमीत शान भारताक एक भास हिंदी जाय म्हणून केल्ल्या भाशणाचो उल्लेक करून ताणे सांगलेंकी एक्ये भाशेचें चिंतप‍च फ्यासिसमाक बुन्याद घालता. देशाक एकच भास जाय म्हणचे खर‍यान भारताचे दुस्मान म्हणून ताणें खडाखड सांगलें.

काऱ्याच्ये सूर‍वेर अध्यक्ष किशोर गोन्सालवीस तशेंच स्थापक मेल्विन रोड्रीगस हांणी सैर‍याक वेदीक आपोवन हाडलें. ट्रस्टी विलियम पायसान सच्चिदानंदनाची वोळक करून दिली. मालिनी हेब्बारान काऱ्यें चलोवन वेलें.

सैंट आग्नेस कॉलेजिची प्रिन्सिपाल सी. जेस्विना आनी जेम्स तशें शोभा मेंडोन्सा तर्फेन ओस्वलड डिसोजान कवीन दस्कत घाल्लीं पुस्तकां ताच्याच हाताथावन स्वीकार केलीं.

निमाणें सगळे ट्रस्टी वेदीर आसून सैर‍याक विलियम पायसान बरयिल्ल्या 'दी लॅंड कॉल्ड सौत केनरा' पुस्तकाची प्रती भेट‍वस्त म्हणून दिली.

तस्वीर कुरपा: दयानंद कुक्काजेTitle : ಕವಿ ಜಾತಲ್ಯಾಂನಿ ಮಾತ್ಯಾವಯ್ಲೆಂ ಕೊಪೆಲ್ ಕಾಡುನ್ ಉಡಯ್ಜಾಯ್: ಪ್ರೊ. ಸಚ್ಚಿದಾನಂದನ್

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.