Kavita Khobro

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್: ಕಾಂದಿವಲಿ ಥಾವ್ನ್ ದೊಗಾಂ ಫೈನಲಾಕ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್: ಕಾಂದಿವಲಿ ಥಾವ್ನ್ ದೊಗಾಂ ಫೈನಲಾಕ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಚಲೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತೆಚೊ ಮುಂಬಯ್-ಕಾಂದಿವಲಿ ಪಾಂವ್ಡೊ ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನಾಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಪಣಾಖಾಲ್, ಆಸುಪ್ಸಾಂವ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಘಟನಾಚ್ಯಾ ಸಹಯೋಗಾಂತ್ ಕಾಂದಿವಲಿ ಇಗರ್ಜೆ ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಸಭಾಸಾಲಾಂತ್ ಸಪ್ತೆಂಬರ್ 22 ತಾರಿಕೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ದೊನ್ಪಾರಾಂ 3 ಥಾವ್ನ್ 5 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಚಲ್ಲೊ.

ಸುರ್ವಾತೆರ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಅಂತರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ವಾವ್ರಾಡಿ/ಕಲಾಕಾರ್ ಸಿಪ್ರಿ ಸಂಪಿಗೆ ಆನಿ ಹ್ಯಾರಿಬೋಯ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಆತ್ಮ್ಯಾಕ್ ಶಾಂತಿ ಮಾಗುನ್ ಏಕ್ ಮಿನುಟಾಚೆಂ ಪ್ರಾರ್ಥನ್ ಕೆಲೆಂ. ಬ್ರದರ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸುನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ; "ಮುಂಬಯ್ ಶೆರಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಜಲ್ಮುನ್ ವ್ಹಡ್ ಜಾಲ್ಲೊಂ ತರ್‌ಯೀ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆವಯ್-ಬಾಪಾಯ್ಚ್ಯಾ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಾಚ್ಯೆ ಮ್ಹಿನತೆನ್ ಹಾಂವ್ ಕೊಂಕಣಿ ಉಲೊಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾಂ, ಆನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶೆಕ್ ಲಗ್ತಿ ಜಾಲ್ಲೆ ಅಸಲೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಕೊಂಕಣಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆಪ್ಲಿಂ ತಾಲೆಂತಾಂ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಹಾಡೊಂವ್ಚ್ಯೆ ದಿಶೆನ್ ಖಂಡಿತ್ ಮಜತ್ ದಿತಲೆ".

ಕಾರ್ಯೆಂ ನಿರ್ವಹಣ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಆಸುಪ್ಸಾಂವ್ ಸಂಘಟನಾಚೊ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಲ್ಲಿ ಪಾಯ್ಸಾನ್ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತೆಚ್ಯಾ ತೆಗಾಂ ವೊರಯ್ಣಾರಾಂಚಿ - ಹಿಲರಿ ಡಿಸಿಲ್ವಾ, ಮೆಲ್ವಿಯಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಆನಿ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ವಳಕ್ ಕರುನ್ ದಿಲಿ. ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾನ್ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚ್ಯಾ ರೆಗ್ರೆವಿಶಿಂ ಸಾಂಗ್ತಚ್ ಶಾರಲ್ ಡಿಸೋಜಾನ್ ಕವಿತಾಸಾದರ್ ಸರ್ತಿ ಚಲೊವ್ನ್ ವೆಲಿ.


ರಿಯಾ ಆನಿ ರೀನಿ ಡಿಸೋಜಾ ಹಾಣಿಂ ಕೊಂಕಣಿ ಕಾಂತಾರಾಂ ಗಾಯ್ತಚ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಇನಾಮಾಂ ಜೊಡ್ಲೆಲ್ಯಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲಿಂ. ಸರ್ತೆಂತ್ ಧಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ವಾಂಟೊ ಘೆತಲ್ಲೊ.

ಪಯ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್: ರಿಯಾನಾ ಒಲಿವೆರಾ, ಓರ್ಲೆಮ್
ದುಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್: ಕ್ರಿಸ್ತಿನ್ ಮಿನೇಜಸ್
ತಿಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್: ಅನ್ಮೋಲ್ ಪಿರೇರಾ

ಪಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ದುಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್ ಜೊಡ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ 2020 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಗೊಂಯಾಂತ್ ಚಲುಂಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತೆಚ್ಯಾ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತೀಯ್ ಹಂತಾಚ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ವಾಂಟೊ ಘೆಂವ್ಕ್ ಸಂಧಿ ಮೆಳ್ತಲಿ.

ವೊರಯ್ಣಾರಾಂ ಪಯ್ಕಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಮೆಲ್ವಿಯಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ಆಪ್ಲಿ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಕೆಲಿ. ಸಂಘಟನಾಚ್ಯಾ ತರ್ಫೆನ್ ವೊರಯ್ಣಾರಾಂಕ್ ಕಾಣಿಕೊ ದಿವುನ್ ಮಾನ್ ಕರ್‍ತಚ್ ಸಂಘಟನಾಚೊ ಸ್ಥಾಪಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಶ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಅವ್ರೇಲಿಯಸ್ ಪಿರೇರಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉಲೊವ್ಪಾಂತ್ ಕೊಂಕಣಿ ತಾಲೆಂತಾಂಕ್ ಮುಕಾರ್ ಹಾಡ್ಚೆ ದಿಶೆನ್ ಆಮಿ ಆನಿ ಥೊಡಿಂ ಕಾಮಾ ಕರ್‍ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ ದೆಕುನ್ ಸಂಘಟನ್ ತ್ಯೆ ದಿಶೆನ್ ಚಿಂತುನ್ ಆಸಾ ಆನಿ ಸಮೇಸ್ತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಪ್ರತಿಭೆಂಕ್ ಹೊ ಏಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಫಾವೊ ಜಾಯ್ಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ಆಮ್ಚಿ ಮ್ಹಿನತ್ ಆಸ್ತಲಿ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಸಂಘಟನಾಚಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣ್ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಹಿಲ್ಡಾ ಪಿರೇರಾ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್‍ತೆಂತ್ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮೇಸ್ತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ತಶೆಂಚ್ ತಾಂಕಾಂ ಜೊಕ್ತಿ ತರ್ಭೆತಿ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮೇಸ್ತಾಂಕ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಪಾಟೊವ್ನ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಆಟೊವ್ಣೆಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಉಲಯ್ಲಿ.

- ಭಾತ್ಮಿ: ವಲ್ಲಿ ಪಾಯ್ಸ್


कविता ट्रस्टाची कोंकणी कविता सादर सर्त: कांदिवली थावन दोगां फैनलाक

कविता ट्रस्टान चलोंवच्या कोंकणी कविता सादर सर्तेचो मुंबय-कांदिवली पांवडो आशावादी प्रकाशनाच्या मुकेलपणाखाल, आसुप्सांव कोंकणी संघटनाच्या सहयोगांत कांदिवली इगर्जे इस्कोलाच्या सभासालांत सप्तेंबर २२ तारिकेर आयतारा दोनपारां ३ थावन ५ पऱ्यांत चल्लो.

सुर्वातेर आयलेवार अंतर‌ल्ल्या कोंकणी वावराडी/कलाकार सिप्री संपिगे आनी हॅरिबॉय हांच्या आत्म्याक शांती मागून एक मिनुटाचें प्रार्थन केलें. ब्रदर हेराल्ड क्वाड्रस मुखेल सोयरो जावन हाजर आसून म्हणालो; "मुंबय शेरांत हांव जल्मून व्हड जाल्लों तर‌यी, म्हज्या आवय-बापायच्या स्वाभिमानाच्ये म्हिनतेन हांव कोंकणी उलोवंक सकतां, आनी कोंकणी भाशेक लगती जाल्ले असले स्पर्धे, कोंकणी भुरग्यांक आपलीं तालेंतां उजावाडाक हाडोंवच्ये दिशेन खंडीत मजत दितले".

काऱ्यें निर्वहण केल्ल्या आसुप्सांव संघटनाचो काऱ्यदर्शी मानेस्त वल्ली पायसान कविता सादर सर्तेच्या तेगां वोरयणारांची - हिलरी डिसिल्वा, मेल्विया फेर्नांडीस आनी वल्ली क्वाड्रस वळक करून दिली. वल्ली क्वाड्रसान कविता सादर स्पर्ध्याच्या रेग्रेविशीं सांगतच शारल डिसोजान कविता सादर सर्ती चलोवन वेली.

रिया आनी रीनी डीसोजा हाणीं कोंकणी कांतारां गायतच स्पर्ध्यांत इनामां जोडलेल्यांचीं नांवां पर्गट केलीं. सर्तेंत धा भुरग्यांनी वांटो घेतल्लो.

पयलें इनाम: रियाना ओलिवेरा, ओरलेम
दुसरें इनाम: क्रिस्तीन मिनेजस
तिसरें इनाम: अनमोल पिरेरा

पयलें आनी दुसरें इनाम जोडलेल्यांक २०२० इसवेंत गोंयांत चलुंक आसच्या कविता सादर सर्तेच्या अखील भारतीय हंताच्या स्पर्ध्यांत वांटो घेवंक संधी मेळतली.

वोरयणारां पयकिंतल्या मेलविया फेर्नांडिसान आपली कोंकणी कविता सादर केली. संघटनाच्या तर्फेन वोरयणारांक भेटवस्तू दिवून मान कर‍तच संघटनाचो स्थापक अध्यक्ष मानेस्त अवरेलियस पिरेरा आपल्या उलोवपांत कोंकणी तालेंतांक मुकार हाडचे दिशेन आमी आनी थोडीं कामा कर‍ची गर्ज आसा देकून संघटन त्ये दिशेन चिंतून आसा आनी समेस्त कोंकणी प्रतिभेंक हो एक आवकास फावो जायशें करुंक आमची म्हिनत आसतली म्हणालो. संघटनाची अध्यक्षीण मानेस्तीण हिल्डा पिरेरा कविता सादर सर‍तेंत वांटो घेत‌ल्ल्या समेस्त भुरग्यांक तशेंच तांकां जोकती तरभेती दिल्ल्या समेस्तांक उल्लास पाटोवन उपकार आटोवणेचीं उतरां उलयली.

- भात्मी: वल्ली पायसTitle : ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್: ಕಾಂದಿವಲಿ ಥಾವ್ನ್ ದೊಗಾಂ ಫೈನಲಾಕ್

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.