Kavita Khobro

ಕವಿತಾ ಸಾದರೀಕರಣ್ ಸರ್ತೆಂತ್ ಜಿಯಾನ್ನಾ ಆನಿ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಪಯ್ಲಿಂ

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರೀಕರಣ್ ಸರ್ತೆಚೆಂ ಫಳಿತಾಂಶ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲಾಂ. ಹ್ಯಾಚ್ ಮಾಯ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ಲೊಕ್‍ಡೌನ್ ಸಂದರ್ಭಾರ್, ಪಂದ್ರಾ ವರ್ಸಾಂ ಭಿತರ‍್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ತಶೆಂ ಪಂದ್ರಾ ತೆಂ ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಭಿತರ‍್ಲ್ಯಾ ಯುವಜಣಾಂಕ್ - ಅಶೆಂ ದೋನ್ ವಿಭಾಗಾಂನಿ ಹಿ ಸರ್ತ್ ಜಾಹೀರ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ಭಾಗ್ ಘೆತಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಕವಿಚಿ ಏಕ್ ಕವಿತಾ ದೇಡ್ ತೆಂ ತೀನ್ ಮಿನುಟಾಂಕ್ ವೀಡಿಯೊ ಮುದ್ರಿತ್ ಕರುನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಧಾಡುಂಕ್ ವಿಚಾರಲ್ಲೆಂ. ಹೆ ವೀಡಿಯೊ ಸರ್ತೆಚ್ಯಾ ನೆಮಾಂ ಭಿತರ್ ಆಸ್ಲೆ ತರ್, ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚ್ಯಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚ್ಯಾನೆಲಾಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾತಾಲೆ. ಕವಿತಾ ಧಾಡುಂಕ್ ನಿಮಾಣಿ ತಾರೀಕ್ ಆಗೋಸ್ತಾಚಿ 31 ಆಸಲ್ಲಿ.

ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 30 ತಾರೀಕ್ ಮಧ್ಯಾನೆ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಅಧಿಕ್ ಮಾಪಾನ್ ಕೊಣಾಚೊ ವೀಡಿಯೊ ವೀಕ್ಷಣ್ ಜಾತಾ ತಾಂಕಾಂ ಬಹುಮಾನಾಂ ಮೆಳ್ತಲಿಂ ಮ್ಹಣುನ್ ಸಾಂಗಲ್ಲೆಂ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಂತ್ 36 ವೀಡಿಯೊ ಆಮಿ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಯುವಜಣಾಂಚ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಂತ್ 18 ವೀಡಿಯೊ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಲೆ. ಹ್ಯೆ ಸರ್ತೆಕ್ ಮುಂಬಯ್, ಗೊಂಯ್, ಮಂಗ್ಳುರ್, ಉಡುಪಿ, ಬೆಂಗ್ಳುರ್, ಕಾಸರ್‌ಗೋಡ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಯುಗಾಂಡಾ ತಶೆಂ ಮಸ್ಕತ್ ಥಾವ್ನ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಕಾಂನಿ ವಾಂಟೊ ಘೆತಲ್ಲೊ.

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಚಿಂ ಬಹುಮಾನಾಂ ಹಾಂಕಾಂ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್:

ಪಯ್ಲೆಂ: ಜಿಯಾನ್ನಾ ಡಿಮೆಲ್ಲೊ, ಕಾಸ್ಸಿಯಾ, ಮಂಗ್ಳುರ್ (7570)
ದುಸ್ರೆಂ: ಡ್ಯಾನಿಕಾ ಪಹಾಲ್, ಪೆರ್ಮುದೆ, ಕಾಸರ್‌ಗೋಡ್ (5803)
ತಿಸ್ರೆಂ: ಜೆಸ್ವಿಟಾ ಕ್ರಾಸ್ತಾ, ಬೆಳಾ, ಕಾಸರ್‌ಗೋಡ್ (5611)
ಸಮಾಧಾನಾಚಿಂ ಇನಾಮಾಂ: ಪ್ರಿಯಾಲ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ, ಬೆಳಾ, ಕಾಸರ್‌ಗೋಡ್ (4534) ಆನಿ ಕ್ರಿಸೆಲ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಮಂಗ್ಳುರ್ (3152).

ಯುವಜಣಾಂಚ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಚಿಂ ಬಹುಮಾನಾಂ ಹಾಂಕಾಂ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್:

ಪಯ್ಲೆಂ: ಪ್ರಜ್ಞಾ ಅವಧೂತ್ ಕಾಮತ್, ಕುರ್ತಿ, ಗೊಂಯ್ (1623)
ದುಸ್ರೆಂ: ಅನಿಕೇತ್ ನರೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್, ಪೊಂಡಾ, ಗೊಂಯ್ (1562)
ತಿಸ್ರೆಂ: ಯುಗಾ ಆಡಾರ್ಕಾರ್, ತೀಸ್ವಾಡಿ, ಗೊಂಯ್ (1532)
ಸಮಾಧಾನಾಚಿಂ ಇನಾಮಾಂ: ಸನಿಕಾ ಪವಾರ್, ಪೊಂಡಾ, ಗೊಂಯ್ (1505) ಆನಿ ಸ್ಯಾಂಡ್ರಾ ಪ್ರೀಮಲ್, ಕಯ್ಯಾರ್, ಕಾಸರ್‌ಗೋಡ್ (1146)

ಪಯ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ರು. 2000, ದುಸ್ರೆಂ ರು. 1500 ಆನಿ ತಿಸ್ರೆಂ ರು. 1000 ತಶೆಂಚ್ ಸಮಾಧಾನಾಚಿಂ ಇನಾಮಾಂ ಜಾವ್ನ್ ರು. 500 ಜಿಕ್ಲಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತ್ಯಾಕ್ ಆಮಿ ಜಮೊ ಕರ‍್ತಲ್ಯಾಂವ್. ಜಿಕ್ಲಲ್ಯಾಂನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತ್ಯಾಚೊ ವಿವರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಧಾಡುನ್ ದಿಂವ್ಚೊ.

ಹ್ಯೆ ಸರ್ತೆಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಆಮಿ ಉಲ್ಲಾಸಿತಾಂವ್ ತಶೆಂಚ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್.

ಒಕ್ಟೋಬರ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ಸಮೇಸ್ತಾಂ ಖಾತೀರ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಸರ್ತಿ ಜಾಹೀರ್ ಕರ‍್ತಲ್ಯಾಂವ್.

 

कविता ट्रस्टाच्ये कविता सादरीकरण सरतेंत जियान्ना आनी प्रज्ञा पयलीं

कविता ट्रस्टान मांडून हाडल्ल्या कोंकणी कविता सादरीकरण सरतेचें फळीतांश पर्गट जालां. ह्याच माय म्हयन्यांत लॉक‍डौन संदर्भार, पंद्रा वरसां भितरल्या भुरग्यांक तशें पंद्रा तें तीस वरसां भितरल्या युवजाणांक - अशें दोन विभागांनी ही सर्त जाहीर केल्ली. भाग घेतल्ल्यांनी खंयच्याय कविची एक कविता देड तें तीन मिनुटांक वीडियो मुद्रीत करून आमकां धाडूंक विचारल्लें. हे वीडियो सरतेच्या नेमां भितर आसले तर, कविता ट्रस्टाच्या यूट्यूब चॅनेलाचेर पर्गट जाताले. कविता धाडूंक निमाणी तारीक आगोस्ताची ३१ आसल्ली.

सप्टेंबर ३० तारीक मध्याने परयांत अधीक मापान कोणाचो वीडियो वीक्षण जाता तांकां बहुमानां मेळतलीं म्हणून सांगल्लें. भुरग्यांच्या विभागांत ३६ वीडियो आमी पर्गट केल्ले जाल्यार युवजाणांच्या विभागांत १८ वीडियो पर्गट केल्ले. ह्ये सरतेक मुंबय, गोंय, मंगळूर, उडुपी, बेंगळूर, कासर‌गोड मात्र न्हय युगांडा तशें मस्कत थावन स्पर्धिकांनी वांटो घेतल्लो.

भुरग्यांच्या विभागाचीं बहुमानां हांकां फावो जाल्यांत:

पयलें: जियान्ना डिमेल्लो, कास्सिया, मंगळूर (७५७०)
दुसरें: डॅनिका पहाल, पेरमुदे, कासर‌गोड (५८०३)
तिसरें: जेस्विटा क्रास्ता, बेळा, कासर‌गोड (५६११)
समाधानाचीं इनामां: प्रियाल क्रास्ता, बेळा, कासर‌गोड (४५३४) आनी क्रिसेल डिसोजा, मंगळूर (३१५२).

युवजाणांच्या विभागाचीं बहुमानां हांकां फावो जाल्यांत:

पयलें: प्रज्ञा अवधूत कामत, कुर्ती, गोंय (१६२३)
दुसरें: अनिकेत नरेश नायक, पोंडा, गोंय (१५६२)
तिसरें: युगा आडारकार, तीसवाडी, गोंय (१५३२)
समाधानाचीं इनामां: सनिका पवार, पोंडा, गोंय (१५०५) आनी सॅंड्रा प्रीमल, कय्यार, कासर‌गोड (११४६)

पयलें इनाम जावन रू. २०००, दुसरें रू. १५०० आनी तिसरें रू. १००० तशेंच समाधानाचीं इनामां जावन रू. ५०० जिकलल्यांच्या बॅंक खात्याक आमी जमो करतल्यांव. जिकलल्यांनी तांच्या बॅंक खात्याचो विवर आमकां धाडून दिंवचो.

ह्ये सरतेंत भाग घेतल्ल्या सर्वांक आमी उल्लासीतांव तशेंच देव बरें करूं म्हणतांव.

ऑक्टोबर म्हयन्यांत समेस्तां खातीर वेवेगळ्यो कविता सर्ती जाहीर करतल्यांव.


Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.