Kavita Khobro

ಗೊಂಯಾಂತ್ ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಲಾಚ್ಯಾ ’ರುಪಾಂ ಅನಿ ರೂಪಕಾಂ’ ಪುಸ್ತಕಾಚೆರ್ ಉಗ್ತೊ ಸಂವಾದ್

ಗೊಂಯಾಂತ್ ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಲಾಚ್ಯಾ ’ರುಪಾಂ ಅನಿ ರೂಪಕಾಂ’ ಪುಸ್ತಕಾಚೆರ್ ಉಗ್ತೊ ಸಂವಾದ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾ ಮಂಡಳ್, ಗೊಂಯ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಜೋಡ್ ಆಯೋಜಕ್ಪಣಾಖಾಲ್ ಮಡ್ಗಾಂವ್ ಭಾಷಾ ಮಂಡಳ್ ಇಸ್ಕೊಲಾ ಸಾಲಾಂತ್ 2022 ಮಾಯ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಚ್ಯೆ 12 ತಾರಿಕೆರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿ, ವಿಮರ್ಶಕ್ ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಲಾಚ್ಯಾ ’ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯೆಂ: ರುಪಾಂ ಆನಿ ರೂಪಕಾಂ’ ಪುಸ್ತಕಾಚೆರ್ ಉಗ್ತೊ ಸಂವಾದ್ ಚಲ್ಲೊ.

ಪತ್ರ್‌ಕಾರ್ ಆನಿ ನಾಮ್ನೆಚೊ ಸಾಹಿತಿ ಉದಯ್ ಭೆಂಬ್ರೆ ಹಾಂಣಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್‌ಪಣ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಚ್ಯೆ ವೆದಿರ್ ಜ್ಞಾನ್‌ಪೀಠ್ ಜೊಡ್ಪಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿ ದಾಮೋದರ್ ಮಾವ್ಜೊ, ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾ ಮಂಡಳ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾ ಅನ್ವೇಷಾ ಸಿಂಗ್‌ಬಾಳ್ ಆನಿ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಕಿಶೂ ಬಾರ್ಕೂರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ.

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ್ ಉಲೊವ್ಪಾಂತ್ ಉದಯ್ ಭೆಂಬ್ರೆ ಮ್ಹಣಾಲೆಕೀ "ಎಕ್ಯೆ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಕೃತಿಯೆಚೊ ವಿಮರ್ಸೊ ಕರ‍್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಕೃತಿ ರಚ್ಚೆ ತಿತ್ಲೆ ವಾಂವ್ಟಿಕ್ ಸಮಾನ್. ಕೃತಿಯೆಚಿ ಸ್ತುತಿ ಕೊಣಾಯ್ಚ್ಯಾಂನಿ ಕರ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ವಿಮರ್ಸೊ ತಿತ್ಲೊ ಸಲೀಸ್ ನ್ಹಯ್. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಸಂಬಂಧ್, ಇಶ್ಟಾಗತ್, ದಾಯ್ಜಿಪಣ್ ಲೆಕಾಕ್ ಯೇನಾ. ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ ತಶೆಂ ಸಾಂಗಜಾಯ್ ಪಡ್ತಾ. ಆನಿ ಜೊ ಕೋಣ್ ಬರೊವ್ಪ್ಯಾಕ್ ಖುಶ್ ಕರುಂಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ‍್ತಾ ತೊ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಲೆಕಾನ್ ವಿಮರ್ಶಕ್ ಜಾಯ್ನಾ.

ವಿಮರ್ಸೊ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೊ ಏಕ್ ವಾಂಟೊ ವಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಚಿ ಖೂಬ್ ಕೃಶಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ಹೆರ್ ಭಾಸಾಂಕ್ ತೊ ಪಾವುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಭರ್ಮಾಚಿ ರೂಚ್ ಹೆರ್ ಭಾಸಾಂಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಂನಿ ಚಾಕುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಹಾಂತುನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರೊವ್ಪ್ಯಾಚೆಂ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ಮ್ಹಣುನ್ ದೊಗಾಂಯ್ಚೆಂಯ್ ಬರೆಪಣ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ."

ಉಲೊವ್ಪ್ ಅಖೇರ್ ಕರ್‌ಚ್ಯಾ ಫುಡೆಂ ತಾಂಣಿ "ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಧಾರಿತ್ ವಿಮರ್ಸೊ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಕಾರಣಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ವೈಯುಕ್ತಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಬದ್ಲುಂಕ್ ನಜೊ ಆನಿ ವೈಯುಕ್ತಿಕ್ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ವಿಮರ್ಸ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರಾಂತ್ ಘುಸುಂಕ್ ನಜೊ" ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಜಾಗ್ವಣ್ ದಿಲಿ.

’ಕೊಂಕಣಿ ಕಾವ್ಯೆಂ-ರುಪಾಂ ಆನಿ ರೂಪಕಾಂ’ ಹಾಚೆರ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಉಲೊವ್ಪ್ ಮಾಂಡಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಮೋದರ್ ಮಾವ್ಜೊ ಹಾಂಣಿ "ಎಕಾ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಕೃತಿಯೆಚೆರ್ ವಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾವಯ್ರ್ ಚಲ್ಚೆಂ ಉಲೊವ್ಪ್, ಸಂವಾದ್ ಒಟ್ಟುಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಕರ್‌ತಾ. ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಲ್ ಹಾಂಣಿ ಕೊಂಕ್ಣಿಂತ್ಲ್ಯಾ ವಿವಿಧ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪ್ರಕಾರಾಂನಿ ಹಾತ್ ಭೊಂವ್ಡಾಯ್ಲಾ. ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿ ಅಣ್ಕಾರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಏಕ್. ನಿರ್ಭೀತ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿಮರ್ಸೊ ಕರ‍್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಎಕಾ ಖಡ್ಪಾಕ್ ವಚುನ್ ಮಾತೆಂ ಮಾರ್‌‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿ. ವಿಶೇಸ್ ಧೈರ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾಕೀ ವರ್ತ್ಯಾನ್ ವರ್ತೆಂ ಗಿನ್ಯಾನ್ ಹಾಕಾ ಗರ್ಜ್. ’ರುಪಾಂ ಆನಿ ರೂಪಕಾಂ’ ಬುಕಾಂತ್ ತೆಂ ಝಳ್ಕತಾ. ಹ್ಯಾ ಬುಕಾಂತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಜಾಯ್ತೆ ನವೆ ಸಬ್ಧ್ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ವಿಮರ್ಸ್ಯಾಕ್ ಜೊಕ್ತಿಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಾಂ ಹ್ಯಾ ಬುಕಾಂತ್ ಉಟುನ್ ದಿಸ್ತಾತ್. ಹಾಂತ್ಲಿಂ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾಂ ವಿಮರ್ಸ್ಯಾಕ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರಿಶೆಂ ಕರ್‌ತಾತ್" ಮ್ಹಣ್ ಪುಸ್ತಕಾಚೆರ್ ಆಪ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಉಚಾರ‍್ಲಿ.

ವೆದಿ ಕಾರ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ್ ಆನಿ ನಾಮ್ನೆಚೊ ಗೀತ್‌ಕಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಪೂರ್ಣನಂದ್ ಚಾರಿ ಹಾಂಣಿ ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಲಾಸಂಗಿಂ ’ರುಪಾಂ ಆನಿ ರೂಪಕಾಂ’ ಪುಸ್ತಕಾವಯ್ರ್ ಉಗ್ತೊ ಸಂವಾದ್ ಚಲೊವ್ನ್ ವೆಲೊ.

"ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೆರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಶೋಷಣಾ ವಿರೋಧ್ ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂ ವರ್ನಿ ವರ್ತ್ಯಾನ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಂನಿ ಆವಾಜ್ ಉಟಯಿಲ್ಲೊ ಆಸಾ, ಖೆಂಡಪ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ. ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಕಾಳ್ಜಿ ಆಸುನ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಪಾವಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಹೆಂ ಸಾಧ್ ಜಾತಾ. ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಕೃತಿ ರಚ್ಚ್ಯಾ ಎಕೆ ವೆಕ್ತಿಕ್ ಸಾಹಿತಿಂಚೊ ಭೊಂವಾರ್ ಅನಿವಾರ್ಯ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ಚೂಕ್ ಜಾತಾ. ಎಕಾ ಬರೊವ್ಪ್ಯಾನ್ ಸಮಾಜಾಚ್ಯಾ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಕೊನ್ಶಾಂತ್ ಆಸ್ಯೆತ್ ಆನಿ ಪ್ರೇರಣ್ ಘೆವ್ನ್ ಸಾಹಿತ್ ರಚ್ಯೆತ್. ಬರೊವ್ಪ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಪರ್ಕಾರ್ ಆಸಾಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಿಯಮ್ ಕಾಂಯ್ ನಾ. ಪುಣ್ ತಾಣೆಂ ಸಮಾಜಾಚ್ಯಾ ಸಂಪರ್ಕಾರ್ ಆಸಾಜಾಯ್ ಪಡ್ತಾ. ಪುಣ್ ಘುಂವ್ಡಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಭಾಶೆನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ವಿಮರ್ಸ್ಯಾಕಾಚೊ ಪ್ರವೇಶ್ ಜಾತಾ. ಸಾಹಿತಿನ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಸಮಾಜಾಚೆರ್ ಕಸಲೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಘಾಲ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತುಕುನ್ ಪಳೆಂವ್ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಿಮರ್ಸೊ ಕರ‍್ಚೆ ವೆಕ್ತಿಕ್ ಆಸ್ತಾ. ಚೂಕ್ ಆಸಾ ತರ್ ’ತೆಂ ಚೂಕ್’ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಾಚೆರ್ ಆಸ್ತಾ. ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಾಹಿತಿನ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಚೂಕ್ ಅನುಮೋದನ್ ಕರ‍್ಚೊ ಆನ್ಯೇಕ್ಲೊ ಚುಕಿದಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ತೊ ಬದಲ್ತಾ" ಮ್ಹಣ್ ಸಂವಾದಾಚೆರ್ ಉಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಚೆರ್ ಎಚ್ಚೆಮಾನ್ ಆಪ್ಲೊ ವಾದ್ ಮಾಂಡ್ಲೊ.

ಕಿಶೂ ಬಾರ್ಕೂರಾನ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾವಿಶಿಂ ಮಟ್ವಿ ಝಳಕ್ ದಿಲಿ. ಅನ್ವೇಷಾ ಸಿಂಗ್‌ಬಾಳ್ ಹಿಣೆಂ ಸ್ವಾಗತ್ ಮಾಗ್ಲೊ. ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸ್ಥಾಪಕ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಂಣಿ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಉಗ್ಡಾಸಾಚಿ ಕಾಣಿಕ್ ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಅನಂತ್ ಅಗ್ನಿನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲೊವ್ನ್ ವೆಲೆಂ.

-ಭಾತ್ಮಿ: ಸ್ಟೇನಿ ಬೆಳಾ
-ತಸ್ವೀರ‍್ಯೊ: ದಯಾನಂದ್ ಕುಕ್ಕಾಜೆ

गोंयांत एच्चेम पेर्नालाच्या ’रुपां अनी रूपकां’ पुस्तकाचेर उगतो संवाद


कविता ट्रस्ट आनी कोंकणी भाषा मंडळ, गोंय हांच्या जोड आयोजकपणाखाल मडगांव भाषा मंडळ शाळेच्या सभासालांत २०२२ माय म्हयन्याच्ये १२ तारकेर कोंकणी साहिती, विमर्शक एच्चेम पेर्नालाच्या ’कोंकणी काव्यें: रुपां आनी रूपकां’ पुस्तकाचेर उगतो संवाद चल्लो.

पत्र‌कार आनी नाम्नेचो साहिती उदय भेंब्रे हांणी अध्यक्ष‌पण घेत‌ल्ल्या ह्या काऱ्याच्ये वेदीर ज्ञान‌पीठ जोडपी कोंकणी साहिती दामोदर मावजो, कोंकणी भाषा मंडळ अध्यक्षा अन्वेषा सिंग‌बाळ आनी कविता ट्रस्ट अध्यक्ष किशू बारकूर हाजर आस‌ल्ले.

आपल्या अध्यक्षीय उलोवपांत उदय भेंब्रे म्हणालेकी "एके साहितीक कृत्येचो विमर्सो करचें म्हळ्यार एक साहितीक कृती रच्चे तितले वांवटीक समान. कृत्येची स्तुती कोणायच्यांनी कऱ्येत. पूण विमर्सो तितलो सलीस न्हय. हांगासर संबंध, इश्टागत, दायजीपण लेकाक येना. आस‌ल्लें आसा तशें सांगजाय पडता. आनी जो कोण बरोवप्याक खूश करुंक प्रेतन करता तो खंयच्याय लेकान विमर्शक जायना.

विमर्सो साहित्याचो एक वांटो वा प्रकार जाल्ल्यान ताची खूब कृशी जावंक जाय. हेर भासांक तो पावूंक जाय आनी कोंकणी साहित्याच्या भर्माची रूच हेर भासांच्या लोकांनी चाकूंक जाय. हांतून कोंकणी बरोवप्याचें आनी साहित्याचें म्हणून दोगांयचेंय बरेपण जावंक साध्य आसा."

उलोवप अखेर कर‌च्या फुडें तांणी "साहित्य आधारीत विमर्सो खंयच्याय कारणाक लागून वैयुक्तीक जावन बदलुंक नजो आनी वैयुक्तीक फारीकपण विमर्स्या प्रकारांत घुसुंक नजो" म्हळ्ळी जागवण दिली.

’कोंकणी काव्यें-रुपां आनी रूपकां’ हाचेर आपलें उलोवप मांडल्ल्या दामोदर मावजो हांणी "एका प्रत्येक साहितीक कृत्येचेर वा साहित्यावयर चलचें उलोवप, संवाद ओट्टूक साहित्याक ग्रेस्त कर‌ता. एच्चेम पेर्नाल हांणी कोंकणिंतल्या विवीध साहित्य प्रकारांनी हात भोंवडायला. ह्या पयकी अणकार साहित्य एक. निर्भीत जावन विमर्सो करचें म्हळ्यार तें एका खडपाक वचून मातें मारल्ल्या बरी. विशेस धैर आनी ताच्याकी वरत्यान वरतें गिन्यान हाका गर्ज. ’रुपां आनी रूपकां’ बुकांत तें झळकता. ह्या बुकांत आमकां जायते नवे सब्ध वाचूंक मेळतात. विमरस्याक जोकतीं व्याख्यानां ह्या बुकांत उटून दिसतात. हांतलीं विशलेषणां विमरस्याक स्वीकार करिशें कर‌तात" म्हण पुस्तकाचेर आपली अभिप्राय उचारली.

वेदी काऱ्या उपरांत प्राध्यापक आनी नाम्नेचो गीत‌कार जावनासच्या पूर्णानंद चारी हांणी एच्चेम पेर्नालासंगीं ’रुपां आनी रूपकां’ पुस्तकावयर उगतो संवाद चलोवन वेलो.

"स्त्रीयांचेर जांवच्या शोषणा विरोध जायते फावटीं स्त्रीयां वर्नी वरत्यान दादल्या साहितिंनी आवाज उटयिल्लो आसा, खेंडप केल्लें आसा. सामाजीक काळजी आसून साहितीक संसाराक पावल्ल्यांक मात्र हें साध्य जाता. साहित्य कृती रच्च्या एके वेक्तीक साहितिंचो भोंवार अनिवाऱ्य म्हणचे चूक जाता. एका बरोवप्यान समाजाच्या खंयच्याय कोनशांत आस्येत आनी प्रेरण घेवन साहीत रच्येत. बरोवप्यांच्या संपर्कार आसाजाय म्हळ्ळें नियम कांय ना. पूण ताणें समाजाच्या संपर्कार आसाजाय पडता. पूण घुंवडी म्हळ्ळेभाशेन हांगासर विमरस्याकाचो प्रवेश जाता. साहितीन बरयिल्लें तें समाजाचेर कसलो प्रभाव घालता म्हळ्ळें तुकून पळेंवची जवाब्दारी विमरसो करचे वेक्तीक आसता. चूक आसा तर ’तें चूक’ उगत्यान सांगची जवाब्दारी ताचेर आसता. नातल्यार साहितीन केल्ली चूक अनुमोदन करचो आन्येकलो चुकीदार जावन तो बदलता" म्हण संवादाचेर उट‌ल्ल्या सवालांचेर एच्चेमान आपलो वाद मांडलो.

किशू बार्कूरान कविता ट्रस्टाविशीं मटवी झळक दिली. अन्वेषा सिंग‌बाळ हिणें स्वागत मागलो. कविता ट्रस्ट स्थापक मेल्विन रोड्रीगस हांणी सोयऱ्यांक उगडासाची काणीक दीवन मान केलो. अनंत अग्नीन काऱ्यें चलोवन वेलें.

-भात्मी: स्टेनी बेळा
-तस्वीऱ्यो: दयानंद कुक्काजे 

 Title : ಗೊಂಯಾಂತ್ ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಲಾಚ್ಯಾ ’ರುಪಾಂ ಅನಿ ರೂಪಕಾಂ’ ಪುಸ್ತಕಾಚೆರ್ ಉಗ್ತೊ ಸಂವಾದ್

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.