Kavita Khobro

ಸಿಜ್ಯೆಸ್ ತಾಕೊಡೆ ದಿಗಂತಾ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ದಿಗಂತಾ ಕುಶೀನ್

ಸಿಜ್ಯೆಸ್ ತಾಕೊಡೆ ದಿಗಂತಾ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ದಿಗಂತಾ ಕುಶೀನ್

ಕಾಲ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ 2022 ಮಾಯ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಚೆ 28 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಿರಿಲ್ ಗ್ರೆಗೊರಿ ಸಿಕೇರ್ ಹ್ಯಾ ಸಂವ್ಸಾರಾಕ್ ಸೊಂಪ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕುಳಾಕ್ ದುಖಾಚಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲಿ. ಸಿರಿಲ್ ಸಿಕೇರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸಿಜ್ಯೆಸ್ ತಾಕೊಡೆ, ಆನಿ ಸಿಜ್ಯೆಸ್ ತಾಕೊಡೆ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವಿನೋದಿಕ್ ಪ್ರಕಾರಾಕ್ ಏಕ್ ನವಿ ದಿಶಾ ದೀವ್ನ್, ತ್ಯಾ ಎಕಾ ಪ್ರಕಾರಾಚ್ಯಾ ಚೆರೆಲಾಚೊ ರಾಯ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಅನಧಿಕೃತ್ ಥರಾನ್ ಕುರ್ವಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಸಾಹಿತಿ.

ಅಂತರ‍್ತಾನಾ ಸಿಜ್ಯೆಸಾಕ್ 71 ವರ್ಸಾಂಚಿ ಪ್ರಾಯ್. ಆಪ್ಣಾಚಿ ದೂಖ್, ಆಪ್ಣಾಚ್ಯೊ ವೇದನಾ ಸಂವ್ಸಾರಾಕ್ ಕಳಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಮೊನೆಪಣಿಂ ಮರ್ಣಾಕ್ ವೆಂಗ್ಚೆಂ ಧೈರ್ ತಾಕಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣುನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜಾಹೀರ್ ಜಾಲೆಂ. ನ್ಹಯ್ ತರ್ ತಾಕಾ ಕೆನ್ಸರ್ ಪಿಡಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣುನ್ ಬೋವ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾಂಕ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಹೆರಾಂಕ್ ಖಬರ್‌ಚ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ.

ತೊ ತಾಕೊಡೆಂತ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲೊ. ಬಾರಾ ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆರ್‌ಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಂತ್ ಬರೊಂವ್ಕ್ ಧರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಚಡುಣೆ ಸ ದಸಕಾಂಚಿ ಪ್ರಾಯ್. ’ರಾಕ್ಣೊ’ ಪತ್ರಾಚೊ ಸಹ-ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್, ’ಕಾಣಿಕ್’ ’ಉಮಾಳೊ’ ಪತ್ರಾಂಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಗಾರಿಕೆಂತ್ ವಿಶೇಸ್ ವಾವ್ರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಿಜ್ಯೆಸಾನ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಚಡುಣೆ ಸರ್ವಯ್ ಪ್ರಕಾರಾಂನಿ, ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ - ಕಥಾ, ಕಾದಂಬರಿ, ಕವಿತಾ, ನಾಟಕ್, ಅನುವಾದ್, ಸಂಪಾದಿತ್ ಕೃತಿಯೊ - ಯೋಗದಾನ್ ದಿಲಾಂ. ಪುಣ್ ತೊ ಫಾಮಾದ್ ಆಸಲ್ಲೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾಸ್ಯ್ ಬರ್ಪಾಂ ಖಾತಿರ್‌ಚ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಸರ್ವಯ್ ಸಾಂಗ್ತಾತ್.

ಎಕಾ ಪಾದ್ರಿನ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಾಂಗಲ್ಲೊ ಉಡಾಸ್. ಶಹರಾ ಭಾಯ್ಲೆ ಎಕೆ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಬಾಳ್ಶಾಕ್ ವೋಲ್ ಲಾಂವ್ಕ್ (ನಾಮಕರಣ್ ಕರುಂಕ್) ಹಾಡ್ನ್ ಆಯ್ಲೆ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಕಿತೆಂ ನಾಂವ್ ದವರುಂಕ್ ತುಮಿ ಚಿಂತ್ಲಾಂ - ಅಶೆಂ ಪಾದ್ರಿನ್ ಬಾಳ್ಶಾಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ. ಬಾಪಯ್ ಮುಖಾರ್ ಆಯ್ಲೊ ಆನಿ ಮ್ಹಣಾಲೊ "ಸಿಜ್ಯೆಸ್, ಫಾದರ್". ಪಾದ್ರಿ ಶೆರ್ಮೆಲೊ, ಆಮುರ್ಪಿಕೊ ಹಾಸ್ಲೊ, ತಾಕಾ ಸಿಜ್ಯೆಸಾಚಿ ವಳಕ್‌ಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ, "ಸಿಜ್ಯೆಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸಿರಿಲ್ ಗ್ರೆಗೊರಿ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಬರೊವ್ಪ್ಯಾಚೆಂ ಲಿಖ್ಣೆನಾಂವ್, ತೆಂ ಖರೆಂ ನಾಂವ್ ನ್ಹಯ್, ಚಿಂತುನ್ ಪಳೆಯಾ" - ಅಶೆಂ ಸಮ್ಜಯ್ಲಾಗ್ಲೊ. ಸಾದ್ಯಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂ ಥಂಯ್ ಸಿಜ್ಯೆಸ್ ತಾಕೊಡೆನ್ ಕಸಲೊ ಏಕ್ ಪ್ರಭಾವ್ ಘಾಲ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ವಾಚ್ಪಿ-ಪ್ರೇಮಿಂಚೊ ಸಂಖೊ ಕಿತ್ಲೊ ಆಸಲ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ಹಿ ಏಕ್ ಅವ್ವಲ್ ಗೊವಾಯ್ ಅಶೆಂ ಹಾಂವ್ ಲೆಕ್ತಾಂ.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಹಾಸ್ಯ್ ಪ್ರಕಾರಾಂತ್ ಫಾ. ಪಿ. ಎಲ್. ಬುತೆಲ್ಲೊ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಲಾಂಬ್ ಕಾಳಾಕ್ ಏಕ್ ಪೊಕೊಳಾಯ್ ಆಸಲ್ಲಿ. ತಿ ಭರ್ತಿ ಕೆಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತ್ ಪಿಡ್ವಾಜ್ ಕುಂದಾಪುರ್ ಹಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಸಿಜ್ಯೆಸ್ ತಾಕೊಡೆಕ್ ವೆತಾ. ಸಿಜ್ಯೆಸಾನ್ ಮಾತ್ರ್ ಸುರ್ವೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ಆತಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸಾತತ್ಯಾನ್ ಹಿ ಏಕ್ ಸುವಾತ್ ರಿತಿ ಉರನಾತಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ ಪಳೆಲಾಂ.

ಸಿಜ್ಯೆಸ್ ತಾಕೊಡೆಚಿಂ ಹಾಸ್ಯ್ ಬರ್ಪಾಂ ಚಡಿತ್ ಕರುನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಾಜಾ ಭೊಂವ್ತಿಲ್ಯಾ ವಿಶಯಾಂಚೆರ್ ಬರಯಿಲ್ಲಿಂ. ಹಾಂತುಂ ಗಲ್ಫಾಗಾರ್, ಘಾಟಾಗಾರ್, ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಮನೀಸ್, ಪಾದ್ರಿ ವರ್ಗ್, ತಶೆಂಚ್ ಸಾಂತ್‌ಭಕ್ತ್ ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಯೆತಾತ್ ಆನಿ ಲೇಖಕಾಚ್ಯಾ ನ್ಯಾಯ್‌ಭರಿತ್ ಚಿಮ್ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬಲಿ ಜಾತಾತ್. ತಾಚ್ಯಾ ಲೇಖನಾಂನಿ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಗ್ ಹಾಡೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಂತ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಯೋಗದಾನ್ ವಿಸರ್ಚೆಬರಿ ನಾ.

ಹಾಂವ್ ಪದ್ವಾ ಹೈಸ್ಕುಲಾಂತ್ ಶಿಕ್ತಾನಾ ಕಾಂಯ್ ಥೊಡೆಪಾವ್ಟಿಂ ಬೆಂದುರ್ ಮಲ್ಲಿಕಾಟ್ಯಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಮಾವ್ಶೆಭಯ್ಣಿಗೆರ್ ದೊನ್ಪಾರಾಂಚೆಂ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ವೆತಾಲೊಂ. ಸಿಜ್ಯೆಸ್ ತಾಕೊಡೆ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಫಾಮಾದ್ ಬರೊವ್ಪಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾಲಾಗಿಂಚ್ ರಾವ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ, ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾವ್ಶೆಭಯ್ಣಿನ್ ಸಾಂಗಲ್ಲೆಂ. ತವಳ್‌ಚ್ ಸಿಜ್ಯೆಸಾಕ್ ಹಾಂವೆಂ ವಾಚಲ್ಲೆಂ. ಬೋವ್ಶಾ ಸಿಲ್ವಿಯಾಲಾಗಿಂ ಸಿಜ್ಯೆಸಾಚೆಂ ಲಗ್ನ್ ತವಳ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್. ಮಾಗೀರ್ ಹಾಂವ್ ಕೊಲೆಜಿಕ್ ವೆತಾನಾ, ಸಿಜ್ಯೆಸಾಕ್ ಆನಿ ಸಿಲ್ವಿಯಾಕ್ ಮೆಳ್ಚೊ ಸುಯೋಗ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಲಾಭ್ಲೊ. ಹಿ ವಳಖ್ ಮಾಗೀರ್ ಹಾಂವ್ ಬರೊವ್ಪಿ ಜಾವ್ನ್ ಬದ್ಲತಾನಾ ಬಳ್ ಜಾಲಿ.

ತಾಚಿ ’ಡೊನ್ ಕ್ವಿಕ್ಸೊಟ್’ ಅನುವಾದಿತ್ ಕಾದಂಬರಿ ಲಾನ್ ಭುರ್ಗೊ ಆಸ್ತಾನಾ ಹಾಂವೆಂ ವಾಚಲ್ಲಿ. ತಾಣೆ ಹೆರೊಲ್ಪಿಯುಸ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಬರಯಿಲ್ಲೆ ’ಸಿಸ್ಟರ್ ಶೋಭಾ’ ಕಾದಂಬರಿನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಕರ್ಶಿತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ತಾಚಿ ’ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ’ ಕವಿತಾ ಬೋವ್ ಪ್ರಭಾವ್ ಘಾಲ್ಲಿ ಕವಿತಾ. ಚಾ.ಫ್ರಾ. ದೆಕೊಸ್ತಾನ್ ಸಯ್ತ್ ಹೆ ಕವಿತೆವಿಶಿಂ ಗುಣ್‌ಗಾನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಉಡಾಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸಾ. ಗೊಂಯ್ಚೊ ಫಾಮಾದ್ ಕವಿ ರ. ವಿ. ಪಂಡಿತ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ’ಸತ್ಯನಾರಾಯಣಾಚಿ ಪುಜಾ’ ಕವಿತೆಬರಿ ಹಿ ಕವಿತಾ ಆಸಾ, ರ.ವಿ. ಪಂಡಿತಾಂಚಿ ಕವಿತಾ ಹಿಂದು ದೆವ್ಳಾ ಭೊಂವ್ತಿಚೊ ವಿಶಯ್ ಘೆತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್, 'ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಫೆಸ್ತ್' ಇಗರ್ಜೆಚೊ ವಿಶಯ್ ಘೆವ್ನ್ ವಾಚ್ತಲ್ಯಾಕ್ ಪಿಶ್ಯಾರ್ ಘಾಲ್ತಾ. ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ - ಹಾಂಣಿ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮಾಸಾಳಾಂನಿ ಸಿಜ್ಯೆಸ್ ತಾಕೊಡೆಚ್ಯಾ ಕವಿತಾಂನಿ ಯೆಂವ್ಚಿಂ ರೂಪಕಾಂ, ಉಪಮಾ - ಹಾಚೆರ್ ಆಮಿ ಭಾಸಾಭಾಸ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಿಜ್ಯೆಸ್ ತಾಕೊಡೆನ್ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ, ಎಕಾ ಬರೊವ್ಪ್ಯಾಕ್ ಹಾಚ್ಯಾಕೀ ವ್ಹರ್ತಿ ದಾಧೊಸ್ಕಾಯ್ ದುಸ್ರಿ ನಾ ಮ್ಹಣುನ್ ವಿಶೇಸ್ ಖುಶಿ ಪರ್ಗಟಾಯಿಲ್ಲಿ ಆಸಾ.

ತಾಣೆ ನಾಟಕಾಂಯ್ ಬರಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ತ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿ ’ಮರಿ ಮಾಗ್ದಲೆನ್’ ನಾಟಕ್ ಉಂಚ್ಲೊ ಮ್ಹಣುನ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂನಿ ಶಿಫಾರಾಸ್ ದಿಲ್ಲಿ ಆಸಾ. ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂತ್ ಸಾಂಗಾತಾ ವಾವ್ರ್ ಕರುಂಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸುಯೋಗ್ ಲಾಭಲ್ಲೊ. ತಾಕಾ ಪಯ್ಲೊ ದಾಯ್ಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಲಾಭ್ಲೊ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕರ್ನಾಟಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಗೌರವ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್, ಎಮ್.ಸಿ.ಎ. ಖತಾರ್ ಕಲಾಪುರಸ್ಕಾರ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕುಟಮ್ ಬಾಹ್ರೇನ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್, ಸಂದೇಶ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ - ಅಶೆಂ ಜಾಯ್ತೆ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಲಾಭ್ಲೆ.

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ದಿಸನಾಸ್ಚ್ಯಾ ದಿಗಂತಾ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ದಿಗಂತಾಕ್ ಸಿಜ್ಯೆಸ್ ಗೆಲಾ. ಮರಣ್ ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚೊ ಅರ್ಥ್ ಸೊದುನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಹ್ವಾನ್ ದಿತಾ. ಸಂವ್ಸಾರಾಕ್ ಬುದ್ಧ, ಸೊಕ್ರೇಟಿಸ್, ಜೀಜಸ್, ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಗಾಂಧಿ, ಟೊಲ್‌ಸ್ಟೊಯ್, ಐನ್‌ಸ್ಟೈನ್ ತಸಲೆ ಮ್ಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯೇವ್ನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್. ಕೊಣಾಚ್ಯಾನ್‍ಯ್ ಮರಣ್ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಪುಣ್ ತಾಂಣಿ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಬರೆಂ ಕಾಮ್ ಮರ್ಣಾವರ್ವಿಂ ಸೊಂಪೊಂವ್ಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ತೆಂ ಆಜೂನ್ ಉರ‍್ಲಾಂ. ತ್ಯಾಚ್ ಭರ್ವಶ್ಯಾನ್ ಸಿಜ್ಯೆಸಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಬರೆಂ ಕಾಮ್, ತಾಣೆ ರಚಲ್ಲೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಮಿ ಉಡಾಸಾಂತ್ ದವರ‍್ಯಾಂ, ಸಾಂಬಾಳುನ್ ದವರ‍್ಯಾಂ.

ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೊ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಜಾತಾನಾ ಸಿಜ್ಯೆಸ್ ತಾಕೊಡೆಚೆಂ ನಾಂವ್ ಉಂಚ್ಲೆ ಪಂಗ್ತಿರ್ ಸದಾಂಚ್ ಸೊಭ್ತಲೆಂ.

-ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ 

ಸಿಜ್ಯೆಸ್ ತಾಕೊಡೆಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ವಾಚುಂಕ್ ಹಾಂಗಾ ಚಿಚಾಯಾ

 

सिज्येस ताकोडे दिगंता भायल्या दिगंता कुशीन

कालच्या दिसा म्हळ्यार 2022 माय म्हयन्याचे 28 तारकेर सिरील ग्रेगोरी सिकेर ह्या संवसाराक सोंपलो म्हळ्ळी खबर कोंकणी साहित्य कुळाक दुखाची जावंक पावली. सिरील सिकेर म्हळ्यार सिज्येस ताकोडे, आनी सिज्येस ताकोडे म्हळ्यार कोंकणी साहित्यांतल्या विनोदीक प्रकाराक एक नवी दिशा दीवन, त्या एका प्रकाराच्या चेरेलाचो राय म्हणून अनधिकृत थरान कुर्वार जाल्लो साहिती.

अंतरताना सिज्येसाक 71 वरसांची प्राय. आपणाची दूख, आपणाच्यो वेदना संवसाराक कळयनासतां मोनेपणीं मरणाक वेंगचें धैर ताका आस‌ल्लें म्हणून ताच्या मरणा उपरांत जाहीर जालें. न्हय तर ताका कॅन्सर पिडा आस‌ल्ली म्हणून बोव लागशिल्यांक सोडल्यार हेरांक खबर‌च नात‌ल्ली.

तो ताकोडेंत जल्मल्लो. बारा वरसां प्रायेर‌च कोंकणी भाशेंत बरोवंक धर‌ल्ल्या ताच्या साहित्याक चडुणे स दसकांची प्राय. ’राकणो’ पत्राचो सह-संपादक जावन, ’काणीक’ ’उमाळो’ पत्रांचो संपादक जावन, कोंकणी पत्रगारीकेंत विशेस वावर दिल्ल्या सिज्येसान साहित्याच्या चडुणे सर्वय प्रकारांनी, म्हळ्यार - कथा, कादंबरी, कविता, नाटक, अनुवाद, संपादीत कृतयो - योगदान दिलां. पूण तो फामाद आसल्लो आपल्या हास्य बरपां खातीर‌च म्हणून सर्वय सांगतात.

एका पाद्रीन एक फावटीं सांगल्लो उडास. शहरा भायले एके इगर्जेंत बाळशाक वॉल लावंक (नामकरण करुंक) हाडन आयले. भुरग्याक कितें नांव दवरुंक तुमी चिंतलां - अशें पाद्रीन बाळशाच्या बापायक विचारलें. बापय मुखार आयलो आनी म्हणालो "सिज्येस, फादर". पाद्री शेर्मेलो, आमुर्पिको हासलो, ताका सिज्येसाची वळक‌य आस‌ल्ली, "सिज्येस म्हळ्यार सिरील ग्रेगोरी सिकवेरा म्हळ्ळ्या बरोवप्याचें लिखणेनांव, तें खरें नांव न्हय, चिंतून पळेया" - अशें समजयलागलो. साद्या वाचप्यां थंय सिज्येस ताकोडेन कसलो एक प्रभाव घाल्लो आनी ताच्या वाचपी-प्रेमिंचो संखो कितलो आसल्लो म्हळ्ळ्याक ही एक अव्वल गोवाय अशें हांव लेकातां.

कोंकणी साहित्यांतल्या हास्य प्रकारांत फा. पी. एल. बुतेल्लो उपरांत लांब काळाक एक पोकोळाय आसल्ली. ती भरती केल्ली कीर्त पिडवाज कुंदापूर हाचे सांगाता सिज्येस ताकोडेक वेता. सिज्येसान मात्र सुरवेर थावन आतां परयांत सातत्यान ही एक सुवात रिती उरनातल्ल्याबरी पळेलां.

सिज्येस ताकोडेचीं हास्य बरपां चडीत करून कोंकणी क्रिस्तांव समाजा भोंवतिल्या विशयांचेर बरयिल्लीं. हांतूं गल्फागार, घाटागार, ग्रेस्त मनीस, पाद्री वर्ग, तशेंच सांत‌भक्त जायते फावटीं येतात आनी लेखकाच्या न्याय‌भरीत चिमट्यांक बली जातात. ताच्या लेखनांनी सामाजीक जाग हाडोंवच्या कामांत दिल्लें योगदान विसरचेबरी ना.

हांव पद्वा हैस्कुलांत शिकताना कांय थोडेफावटीं बेंदूर मल्लिकाट्यार आसच्या मावशेभयणीगेर दोनपारांचें जेवणाक वेतालों. सिज्येस ताकोडे म्हळ्ळो फामाद बरोवपी तांच्या घरालागींच रावता म्हळ्ळें, म्हाका मावशेभयणीन सांगल्लें. तवळ‌च सिज्येसाक हांवें वाचल्लें. बोवशा सिल्वियालागीं सिज्येसाचें लग्न तवळ जाल्लें मात्र. मागीर हांव कॉलेजीक वेताना, सिज्येसाक आनी सिल्वियाक मेळचो सुयोग म्हाका लाभलो. ही वळख मागीर हांव बरोवपी जावन बदलताना बळ जाली.

ताची ’डॉन क्विक्सोट’ अनुवादीत कादंबरी लान भुरगो आसताना हांवें वाचल्ली. ताणे हेरोल्पियूस सांगाता बरयिल्ले ’सिस्टर शोभा’ कादंबरीन म्हाका आकर्शीत केल्लें. ताची ’व्हडलें फेस्त’ कविता बोव प्रभाव घाल्ली कविता. चा.फ्रा. देकोस्तान सयत हे कवितेविशीं गूण‌गान केल्लो उडास म्हाका आसा. गोंयचो फामाद कवी र. वी. पंडीत हांच्या ’सत्यनारायणाची पुजा’ कवितेबरी ही कविता आसा, र.वी. पंडितांची कविता हिंदू देवळा भोंवतीचो विशय घेता जाल्यार, 'व्हडलें फेस्त' इगर्जेचो विशय घेवन वाचतल्याक पिश्यार घालता. कविता ट्रस्ट - हांणी मांडून हाडल्ल्या कामासाळांनी सिज्येस ताकोडेच्या कवितांनी येंवचीं रूपकां, उपमा - हाचेर आमी भासाभास केल्या उपरांत सिज्येस ताकोडेन म्हजेलागीं, एका बरोवप्याक हाच्याकी व्हरती दाधोस्काय दुसरी ना म्हणून विशेस खुशी पर्गटायिल्ली आसा.

ताणे नाटकांय बरयल्यांत. त्या पयकी ’मरी माग्दलेन’ नाटक उंचलो म्हणून जायत्यांनी शिफारास दिल्ली आसा. दायजी दुबाय संस्थ्यांत सांगाता वावर करुंक आमकां सुयोग लाभल्लो. ताका पयलो दायजी साहित्य पुरस्कार लाभलो मात्र न्हय, त्या उपरांत कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकाडेमिचो गौरव पुरस्कार, एम.सी.ए. खतार कलापुरस्कार, कोंकणी कुटम बाह्रेन पुरस्कार, संदेश साहित्य पुरस्कार - अशें जायते पुरस्कार लाभले.

आमच्या दोळ्यांक दिसनासच्या दिगंता भायल्या दिगंताक सिज्येस गेला. मरण जायते फावटीं आमच्या जिविताचो अर्थ सोदून काडुंक आमकां आह्वान दिता. संवसाराक बुद्ध, सोक्रेटीस, जीजस, मार्क्स, गांधी, टॉल‌स्टॉय, ऐन‌स्टैन तसले म्हान व्यक्ती येवन गेल्यात. कोणाच्यान‍य मरण आडावंक साध्य जावंक ना. पूण तांणी केल्लें बरें काम मर्णावरवीं सोंपोवंक जावंक ना. तें आजून उरलां. त्याच भर्वश्यान सिज्येसान केल्लें बरें काम, ताणे रचल्लें साहित्य आमी उडासांत दवरयां, सांबाळून दवरयां.

कोंकणी साहित्याचो उल्लेख जाताना सिज्येस ताकोडेचें नांव उंचले पंगतीर सदांच सोभतलें.

-मेल्विन रोड्रीगस

 

सिज्येस ताकोडेच्यो कविता वाचूंक हांगा चिचाया

 

 


Comment on this article

 • Carol Veigas, Mumbai

  Thu, Jun 2 2022

  Respectful homage to Cyril Uncle. May his soul rest in peace

  DisAgree Agree Reply

 • ಪ್ರೀತಮ್, ಕಿರೆಂ, Kirem - Mangalore

  Tue, May 31 2022

  Lost a good friend in Cgs. Quite well appreciable writing.

  DisAgree Agree Reply

 • Andrew L D'Cunha, Bejai Mangalore

  Mon, May 30 2022

  ಮೊಗಾಳ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಸಿಜ್ಯೆಸಾಚೆಂ ಮರಣ್ ಏಕ್ ಆಘಾತ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ತುವೆಂ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಮ್ ದಿಗಾಂತಾಚ್ಯಾ ದಿಗಾಂತಾಕ್ ತೊ ಪಾವ್ಲಾ. ಅಮ್ಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ದಿಸಾನಾ ಏಕ್ ತಾರುಂ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಪಯ್ಸ್ ಘೆಲ್ಯಾಪರಿಂ...ಪಯ್ಸ್ ಗೆಲಾಂ, ದಿಸಾನಾ ಪುಣ್ ಅಸಾ!

  DisAgree Agree Reply

 • Madhav Borcar, Goa

  Sun, May 29 2022

  My humble tribute to his memory. We were good friends during my stay in Mangalore. His contribution to Konkani poetry is commendable.

  DisAgree Agree Reply


Title : ಸಿಜ್ಯೆಸ್ ತಾಕೊಡೆ ದಿಗಂತಾ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ದಿಗಂತಾ ಕುಶೀನ್

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.