Kavita Khobro

ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ತಶೆಂ ಕವಿತ್ ಸಂಭ್ರಮ್ ಕೆಲ್ಲಿ ’ಕವಿತಾರಂಗ್’ ಕಾರ್ಯಾವಳ್

ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ತಶೆಂ ಕವಿತ್ ಸಂಭ್ರಮ್ ಕೆಲ್ಲಿ ’ಕವಿತಾರಂಗ್’ ಕಾರ್ಯಾವಳ್

ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿ ತಶೆಂ ನವಿ ಡೆಲ್ಲಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾದೆಮಿಚೊ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಚೊ ಸಾಂದೊ ಆನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶೆಚ್ಯಾ ಸಲ್ಹಾಗಾರ್ ಸಮಿತಿಚೊ ನಿಮಂತ್ರಕ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಂಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ತಶೆಂ ಕವಿತ್ ಸಂಭ್ರಮ್ಚಿ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ಕಾರ್ಯಾವಳ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಮಾಯ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಚೆ 17, 2023 ತಾರಿಕೆರ್ ಉಡುಪಿ, ಪಾಂಬೂರ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ರಂಗಪರಿಚಯಾಂತ್ ಚಲ್ಲಿ. ಬಹುಮುಖಿ - ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಫೆಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಚಿ ಕಾರ್ಯಾವಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಪರಿಚಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಾನ್ ಹೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡಲ್ಲೆಂ.

 

ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾನ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಸಾತ್ ಗೀತಾಂಕ್, ಭಾರತಾಂತ್ ತಶೆಂ ವಿದೇಶಾಂತ್ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಉಸ್ತಾದ್ ರಫೀಕ್ ಖಾನ್ ಹಾಂಣಿ ಸಂಗೀತ್ ಸಜಯಿಲ್ಲೆಂ. ಮೆಲ್ವಿನಾಚಿ ’ಜುಜೆಚ್ಯಾ ಪೆರಾಂಚಿ ಕಾಣಿ’ ಫಾಮಾದ್ ಕಾಣಿ ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ನೀನಾಸಮ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಪಣಾಖಾಲ್ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ನಾಟಕಾ ರುಪಾರ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲಿ. ಕವಿ ಟೈಟಸ್ ನೊರೊನ್ಹಾನ್ ಮೆಲ್ವಿನಾಚಿ ’ಝುಜ್’ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಕೆಲಿ ತರ್, ’ಬಿರಿ ಬಿರಿ ಪಾವ್ಸ್’ ಕವಿತಾ ಸಾದರೀಕರಣ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಂತ್ ಫೈನಲ್ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾಕ್ ಪಾವಲ್ಲ್ಯಾ ರಿಕಿತಾ ನಿಯೋಲಾ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ ಆನಿ ಎಲ್ಡೊನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಹಾಂಣಿ ’ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಚ್ಯೊ ವೊವಿಯೊ’ ಆನಿ ’ದೊರಿ ವೊಡ್ಚೊ ಖೆಳ್’ ಕವಿತಾ ಗಾವುನ್ ದಾಕಯ್ಲ್ಯೊ.

ದಾಯ್ಜಿವರ್ಲ್ಡ್ ಮೀಡಿಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೊ ಆಡಳ್ತ್ಯಾ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ವೊಲ್ಟರ್ ನಂದಳಿಕೆ, ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ವಿಗಾರ್ ಜೆರಾಲ್ ಫಾ. ಫರ್ಡಿನಾಂಡ್ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸ್, ಪಾಂಬೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ವಿಗಾರ್ ಫಾ. ಹೆನ್ರಿ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್, ತಶೆಂಚ್ ತೊಟ್ಟಾಮ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ವಿಗಾರ್ ಫಾ. ಡೆನಿಸ್ ಡೆಸಾ ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಮಾನಾಚೆ ಸೈರೆ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ.

ಪರಿಚಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಾನ್ ಹ್ಯಾ ವಗ್ತಾ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಶೆತಾಕ್ ಮೆಲ್ವಿನಾನ್ ದಿಲ್ಲಿ ದೇಣ್ಗಿ ಮಾಂದುನ್ ಘೆವ್ನ್ ಫುಲಾಂ, ಫಳಾಂ ದಿಲಿಂ, ಶೊಲ್ ಪಾಂಗುರ‍್ಲೆಂ ಆನಿ ಯಾದಸ್ತಿಕಾ ತಶೆಂ ಮಾನ್‍ಪತ್ರ್ ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಮೆಲ್ವಿನಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಎವ್ರೆಲ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸಲ್ಲಿ.

ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಾಚೊ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ನೊರೊನ್ಹಾಲಾಗಿಂ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾಸಾಭಾಶೆವೆಳಾರ್ ’ಕವಿತಾ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಚೆಂ ರೂಪ್. ಕೊಂಕಣಿಚೊ ಉತ್ತೀಮ್ ಕವಿ ಜಾಂವ್ಚೆದಿಶಿಂ ತಶೆಂಚ್ ಕವಿತಾ ಬರೊಂವ್ಕ್, ಶಿಕುಂಕ್ ಗರ್ಜೆಚೊ ಭೊಂವಾರ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕರ‍್ಚೆದಿಶಿಂ ಹಾಂವ್ ವಾವುರ್ನ್ ಆಸಾಂ. ತೀನ್ ದಸಕಾಂ ಆದಿಂ ಕೊಂಕಣಿ ವಾಕ್ಸರ್ ಯೆವ್ಜಣೆಂತ್ ವಾವುರ‍್ತಾನಾ ಕರ್ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಫಕತ್ ಸಾತಾಟ್ ಕವಿತೆಚಿಂ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳಲ್ಲಿಂ. ತ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಕವಿತಾ ಶೆತಾಂತ್ ವಾವ್ರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕೆಲೊ. ಆಪ್ಣಾಚೆರ್ ಚಾಫ್ರಾದೆಕೊಸ್ತಾ, ಫಾ ವಿಲ್ಲಿ ದಸಿಲ್ವ ತಶೆಂ ಎರಿಕ್ ಒಜೇರಿಯೊ ಹಾಂಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಪಡ್ಲಾ’ ಅಶೆಂ ಮೆಲ್ವಿನಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ಲಿಂ ಕಾಂಯ್ ಅಪ್ರೂಪ್ ಘಡಿತಾಂ ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಮೆಲ್ವಿನಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲಿಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಮಾನ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರುನ್, ಪರಿಚಯ ಪ್ರತಿಶ್ಠಾನಾಚ್ಯಾ ಸರ್ವಯ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂಚೆ ತಶೆಂ ಕಲಾಕರಾಂಚೆ ತಾಣೆಂ ಉಪ್ಕಾರ್ ಆಟಯ್ಲೆ.

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉಲೊವ್ಪಾಂತ್ ವೊಲ್ಟರ್ ನಂದಳಿಕೆ ಮ್ಹಣಾಲೊಕಿ "ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್, ಆಮ್ಕಾಂ ಕಲಾಕರಾಂಕ್, ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಕಲಾಂಗಣ್ ಆಸ್ಚೆಬರಿ ನವೊ ಜಾಗೊ ಲಾಭ್ಲಾ ತರ್ ತೊ ರಂಗಪರಿಚಯ. ಇತ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ್ ವ್ಯಕ್ತಿಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸ್ಚೆಂಚ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಭಾಗ್ಯ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಲೆಕ್ತಾಂ. ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ತಶೆಂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡುಲ್ಕರಾಮದೆಂ ಏಕ್ ಸಾಮ್ಯ್ ಆಸಾ. ಆಪ್ಣಾಚಿ ಖೊಡ್ ಕಾಡಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಆನಿ ದುರ‍್ಸಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಸಚಿನಾನ್ ನವೆ ದಾಕ್ಲೆ ರಚುನ್ ಸರ್ವಾಂಚಿಂ ತೊಂಡಾಂ ಧಾಂಪಯಿಲ್ಲಿಂ. ಮೆಲ್ವಿನಾನ್ ಸಯ್ತ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ದುರ‍್ಸಣೆಂ ಆಯ್ಕುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾನಾ, ಕಸಲಿಚ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ದಾಕಯ್ಲಿನಾ. ಬದ್ಲಾ ತಾಕಾ ಮೆಳಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ಪುರಸ್ಕಾರಾನ್ ಆನಿ ಆತಾಂ ಕೇಂದ್ರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಂತ್ ಲಾಭಲ್ಲ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾವರ್ವಿಂ ತಾಣೆಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಜೊಕ್ತಿ ಜಾಪ್ ದಿಲ್ಯಾ".

ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ವಿಗಾರ್ ಜೆರಾಲ್ ಫಾ. ಫರ್ಡಿನಾಂಡ್ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸ್ ಉಲೊವ್ನ್ "ಫಾಟ್ಲ್ಯಾ ಬಾರಾ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಪರಿಚಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ್ ಕಲಾಶೆತಾಂತ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೊ ವಾವ್ರ್ ಕರೀತ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಆಯ್ಚೆ ನವ್ಯೆ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಥಂಯ್ ವೋಡ್ ಆಸಾ ಕರ‍್ಚೊಚ್ ತಾಂಚೊ ಶೆವೊಟ್ ಆಸಾ. ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಮುದಾಯಾಚೆಂ ನೆಕೆತ್ರ್. ತೊ ಥಂಡ್ ಸ್ವಭಾವಾಚೊ, ಪುಣ್ ಕವಿತೆಂತ್ ತಾಚಿಂ ಸಾಳಾಂ-ಪಾಳಾಂ ರೊಂಬ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಆಯ್ಚೆ ಪಿಳ್ಗೆಚೊ ಉತ್ತೀಮ್ ಕವಿ ತೊ. ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಶೆತಾಚೆ ವಾಡಾವಳಿ ಖಾತೀರ್ ತಾಚೆಂ ಯೋಗದಾನ್ ವಿಸರ‍್ಚೆಬರಿ ನಾ" ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ಕಾರ್ಯಾವಳಿಂತ್ ಮೆಲ್ವಿನಾಚಿಂ ಸಾತ್ ಗಿತಾಂ ಸಾದರ್ ಜಾಲಿಂ. ಉಸ್ತಾದ್ ರಫೀಕ್ ಖಾನ್ ಸಿತಾರಾಚೆರ್ ಆಸಲ್ಲೊ ತರ್, ರಾಜೇಶ್ ಭಾಗವತ್ ತಬ್ಲಾಚೆರ್, ರೂಬನ್ ಮಚಾದೊ ಪಿರ‍್ಲುಕೆಚೆರ್ ಆನಿ ರಝಾಕ್ ಕೀಬೋರ್ಡಾಚೆರ್ ಆಸಲ್ಲೊ. ಶಿಲ್ಪಾ ಕುಟಿನ್ಹೊ, ಡಿಯೊಲ್ ಡಿಸೋಜಾ ಆನಿ ಕ್ಲಿಯೋನ್ ಡಿಸಿಲ್ವಾ ಹಾಂಣಿ ಗಿತಾಂ ಗಾಯ್ಲಿಂ.

ಪರಿಚಯ ಆಡಳ್ತೆದಾರ್ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಆಳ್ವ ಹಾಂಣಿ ಯೆವ್ಕಾರ್ ದಿಲೊ. ಅನಿಲ್ ಡೆಸಾ ಹಾಂಣಿ ಧನ್ಯವಾದ್ ಭೆಟಯ್ಲೆ.

ಖಬರ್ ಆನಿ ತಸ್ವೀರ್ ಕುರ್ಪಾ: ಜುಸ್ಟಿನ್ ಡಿಸಿಲ್ವ, ಉಡುಪಿ

मेल्विन रोड्रीगसाचें जिवीत तशें कवीत संभ्रम केल्ली ’कवितारंग’ कार्यावळ

कोंकणी कवी तशें नवी डेल्लिंतल्या साहित्य अकादेमीचो कार्यकारी समितिचो सांदो आनी कोंकणी भाशेच्या सल्हागार समितिचो निमंत्रक मेल्विन रोड्रीगस हांचें जिवीत तशें कवीत संभ्रमची विशिष्ट कार्यावळ ह्याच माय म्हयन्याचे १७, २०२३ तारकेर उडुपी, पांबूर हांगासर आसच्या रंगपरिचयांत चल्ली. बहुमुखी - सांस्कृतीक फेस्ताच्या पयल्या दिसाची कार्यावळ जावन परिचय प्रतिष्ठानान हें कार्यें मांडून हाडल्लें.

मेल्विन रोड्रीगसान बरयिल्ल्या वेवेगळ्या सात गीतांक, भारतांत तशें विदेशांत नांवाडदीक उस्ताद रफीक खान हांणी संगीत सजयिल्लें. मेल्विनाची ’जुजेच्या पेरांची काणी’ फामाद काणी क्रिस्टोफर नीनासम हाच्या मुकेल्पणाखाल अस्तित्व पंगडान नाटका रुपार सादर केली. कवी टैटस नोरोन्हान मेल्विनाची ’झूज’ कविता सादर केली तर, ’बिरी बिरी पावस’ कविता सादरीकरण रियालिटी शोंत फैनल पांवड्याक पावल्ल्या रिकिता नियोला सल्डान्हा आनी एल्डोन डिसोजा हांणी ’कामेल्यांच्यो वोवयो’ आनी ’दोरी वोडचो खेळ’ कविता गावून दाकयल्यो.

दायजीवर्ल्ड मीडिया संस्थ्याचो आडळत्या निर्देशक वॉल्टर नंदळिके, उडुपी दियेसेजिचो विगार जेराल फा. फर्डिनांड गोन्साल्वीस, पांबूर फिर्गजेचो विगार फा. हेन्री मस्करेन्हस, तशेंच तोट्टाम फिर्गजेचो विगार फा. डेनीस डेसा ह्या संदर्भार मानाचे सोयरे जावन आयिल्ले.

परिचय प्रतिष्ठानान ह्या वगता कोंकणी साहित्य शेताक मेल्विनान दिल्ली देणगी मांदून घेवन फुलां, फळां दिलीं, शॉल पांगुरलें आनी यादस्तीका तशें मान‍पत्र दीवन मान केलो. मेल्विनाची पतीण एवरेल रोड्रीगस ह्या संदर्भार हाजर आसल्ली.

प्रतिष्ठानाचो कार्यदर्शी प्रकाश नोरोन्हालागीं चलयिल्ल्या भासाभाशेवेळार ’कविता म्हज्ये अभिव्यक्तिचें रूप. कोंकणिचो उत्तीम कवी जांवचेदिशीं तशेंच कविता बरोवंक, शिकुंक गर्जेचो भोंवार निर्माण करचेदिशीं हांव वावूरन आसां. तीन दसकां आदीं कोंकणी वाक्सर येवजणेंत वावुरताना कर्नाटकाच्या कोंकणी साहित्यांत फकत साताट कवितेचीं पुस्तकां म्हाका मेळल्लीं. त्या संदर्भार कविता शेतांत वावरुंक जाय म्हळ्ळो निर्धार केलो. आपणाचेर चाफ्रा देकोसता, फा विल्ली द सिल्वा तशें एरीक ओजेरियो हांचो प्रभाव पडला’ अशें मेल्विनान सांगलें. आपल्या जिवितांतलीं कांय अपरूप घडितां ह्या संदर्भार मेल्विनान सांगलीं मात्र न्हय मान स्वीकार करून, परिचय प्रतिष्ठानाच्या सर्वय सांद्यांचे तशें कलाकरांचे ताणें उपकार आटयले.

आपल्या उलोवपांत वॉल्टर नंदळिके म्हणालोकी "उडुपी जिल्ल्यांत, आमकां कलाकरांक, मंगळुरांत कलांगण आसचेबरी नवो जागो लाभला तर तो रंगपरिचय. इतल्या प्रतिभावंत व्यक्तीं सांगाता आसचेंच म्हजें भाग्य म्हणून लेकतां. मेल्विन रोड्रीगस तशें क्रिकेट जगांतल्या सचीन तेंडुल्करा मदें एक साम्य आसा. आपणाची खोड काडल्ल्या वेळार आनी दुरसल्ल्या वेळार सचिनान नवे दाकले रचून सर्वांचीं तोंडां धांपयिल्लीं. मेल्विनान सयत आपणाक दुरसणें आयकुंक मेळताना, कसलीच प्रतिक्रिया दाकयलीना. बदला ताका मेळल्ल्या साहित्य अकाडेमिच्या पुरस्कारान आनी आतां केंद्र साहित्य अकाडेमींत लाभल्ल्या नव्या स्थानावर्वीं ताणें सर्वांक जोकती जाप दिल्या".

उडुपी दियेसेजीचो विगार जेराल फा. फर्डिनांड गोन्साल्वीस उलोवन "फाटल्या बारा वरसां थावन परिचय प्रतिष्ठान कलाशेतांत आपुरबायेचो वावर करीत आयलां. आयचे नव्ये पिळगेक भास आनी संस्कृती थंय वोड आसा करचोच तांचो शेवोट आसा. मेल्विन रोड्रीगस कोंकणी समुदायाचें नेकेत्र. तो थंड स्वभावाचो, पूण कवितेंत ताचीं साळां-पाळां रोंबल्यांत. आयचे पिळगेचो उत्तीम कवी तो. साहित्य शेताचे वाडावळी खातीर ताचें योगदान विसरचेबरी ना" अशें म्हणालो.

कार्यावळींत मेल्विनाचीं सात गितां सादर जालीं. उस्ताद रफीक खान सिताराचेर आसल्लो तर, राजेश भागवत तबलाचेर, रूबन मचादो पिरलुकेचेर आनी रझाक कीबोर्डाचेर आसल्लो. शिल्पा कुटिन्हो, डियोल डिसोजा आनी क्लियोन डिसिल्वा हांणी गितां गायलीं.

परिचय आडळ्तेदार विन्सेंट आळवा हांणी येवकार दिलो. अनील डेसा हांणी धन्यवाद भेटयले.

खबर आनी तस्वीर कुर्पा: जुस्टिन डिसिल्वा, उडुपी

 


Comment on this article

 • Maxim Lobo, Bangalore

  Tue, May 23 2023

  Congratulations Melvyn on your monumental journey and the organizers for a wonderful event!

  DisAgree Agree [1] Reply

 • Dr. Rajay Pawar, Ponda, Goa

  Sat, May 20 2023

  "आपणाक दुरसणें आयकुंक मेळताना, कसलीच प्रतिक्रिया दाकयलीना. बदला ताका मेळल्ल्या साहित्य अकाडेमिच्या पुरस्कारान आनी आतां केंद्र साहित्य अकाडेमींत लाभल्ल्या नव्या स्थानावर्वीं ताणें सर्वांक जोकती जाप दिल्या".... हे गजालिची नोंद घेवन नवे पिळगेन आपल्या आविश्कारान स्वताचें कर्तृत्व सिद्ध करपाक वावूरचें. मेल्वीन बाब आमचे खातीर एक आदर्श व्यक्तिमत्त्व.

  DisAgree Agree [1] Reply

 • Gloria Udyavar, Udyavar

  Sat, May 20 2023

  Went through the article of you being honoured in a recognised stage of Konkani. Congratulations on my behalf to you and all your konkani poetry which recited and acted in various possible forms ... since you have been selected on all over India chief of the Konkani language... lots of work is expected from you . in this direction I wish you all the best in your future endeavours.

  DisAgree Agree [1] Reply

 • Concepta Fernandes Alva, Bangalore

  Sat, May 20 2023

  Congratulations Melvy! Feel so overwhelmed to read this. Being a contemporary and admirer and a short term colleague in Konkani Lexicon, I have always looked at you in awe. You are getting better and better with every passing achievement. Feel so proud of you and my good fortune knowing you.

  DisAgree Agree [1] Reply

 • Usha Rane, Karwar

  Sat, May 20 2023

  कवितारंग कार्यावळ खूब सुंदर दिसली. मेल्विनबाबाच्या साहित्यिक आनी काव्यात्मक आयामाची वळख मानेस्तांच्या उलोवण्यांतल्यान नव्यान घडली. खूब खूब परबीं मेल्विनबाब

  DisAgree Agree [1] Reply

 • Stany, Muscat, Muscat

  Sat, May 20 2023

  Hearty Congratulations. We are very proud of your immense Service to the Konkani Literature and your achievements. May God grant you good health, happiness & prosperity and wish you all the very best in your future endeavors 💐👏

  DisAgree Agree [1] Reply

 • Sunand, Australia, Melbourne

  Sat, May 20 2023

  Wow! What an honour! You deserve the love bestowed on you Melvyn, God bless you and give strength to continue!

  DisAgree Agree [1] Reply

 • Jerry Niddodi, Udupi

  Sat, May 20 2023

  It was really a great program

  DisAgree Agree [1] Reply

 • Stephen, Mangalore, Mangalore

  Sat, May 20 2023

  Appreciate your efforts and humility to move for betterment

  DisAgree Agree [1] Reply

 • Anil Pernal, Pernal, Udupi

  Sat, May 20 2023

  It was lovely to hear you, witness and cherish your creations Sir👌🙏🏻I enjoyed every moment🤗 What I truly admire in you is the humbleness and you neither forgotten your roots nor hesitate to mention them with pride from any platform. May God bless you for this nature.Wish all celebrities learn this from you. My respects and admiration for you has multiplied.More energy and power to you Sir🙌🙌😍

  DisAgree Agree [1] Reply


Title : ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ತಶೆಂ ಕವಿತ್ ಸಂಭ್ರಮ್ ಕೆಲ್ಲಿ ’ಕವಿತಾರಂಗ್’ ಕಾರ್ಯಾವಳ್

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.