Kavita Khobro

ಬಾರ್ಕೂರಾಂತ್ ಡೊ. ರಾಜಯ್ ಪವಾರ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಚಿ ಕವಿಸಂಧಿ

ಬಾರ್ಕೂರಾಂತ್ ಡೊ. ರಾಜಯ್ ಪವಾರ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಚಿ ಕವಿಸಂಧಿ

ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ, ನವಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಹಾಂಣಿ ದಿ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಶನ್ಸ್ ಆನಿ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಾಂಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳುನ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಒಕ್ಟೋಬರ್ 8, 2023 ತಾರಿಕೆರ್ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಬಾರ್ಕೂರಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಮೇರಿನೊಲ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಸಾಲಾಂತ್ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿ ಡೊ. ರಾಜಯ್ ಪವಾರ್ ಹಾಂಚೆಲಾಗಿಂ ’ಕವಿಸಂಧಿ' ಕಾರ್ಯಾವಳ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡಲ್ಲಿ.

ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಸಲ್ಹಾಗಾರ್ ಸಮಿತಿಚೊ ವಾಂಗ್ಡಿ ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಳಾನ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾವಿಶಿಂ ಮ್ಹಾಯೆತ್ ದೀವ್ನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊ. ಬಾರ್ಕೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ವಿಗಾರ್ ಫಾ. ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮಿರಾಂದಾ, ಕಾಜಿತೊರ್ ಫಾ. ರೊಲ್ವಿನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಮೇರಿಕ್ನೊಲ್ ಕೊವೆಂತಾಚಿ ವ್ಹಡಿಲ್ನ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಜಾಸ್ಮಿತಾ ಕ್ರಾಸ್ತಾ, ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಆನಿ ಖಜಾನಿ ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಎಲ್. ಡಿಕುನ್ಹಾ, ದಿ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಶನ್ಸ್ ಸಂಘಟನಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಕಾರ್ವಾಲೊ ಹಾಂಣಿ ಡೊ. ರಾಜಯ್ ಪವಾರ್ ಹಾಂಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳುನ್, ಫುಲಾಂಚ್ಯಾ ಝಾಡಾಕ್ ಉದಕ್ ವೊತುನ್ ಕಾರ್ಯಾಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕೆಲೆಂ.

ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಚೊ ವಾಂಗ್ಡಿ ಆನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಸಲ್ಲಾಗಾರ್ ಸಮಿತಿಚೊ ನಿಮಂತ್ರಕ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾನ್ ಡೊ. ರಾಜಯ್ ಪವಾರಾಚಿ ವಳಖ್ ಕರುನ್ ದಿಲಿ. ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತೆಚೆರ್ ಡೊಕ್ಟರೇಟ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲೊ ಪಯ್ಲೊ ಮನೀಸ್ ಡೊ. ರಾಜಯ್ ಪವಾರ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಸಾಂಗಲ್ಲ್ಯಾ ಮೆಲ್ವಿನಾನ್ ಸದ್ದ್ಯಾ ತೆ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಕಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ಕೊಲೆಜ್ ಒಫ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಂಗಾಚೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ತಾಂಣಿ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕಾ ನಾಟಕಾಂಚಿಂ ಶೆಂಭರಾ ವಯ್ರ್ ಪ್ರದರ್ಶನಾಂ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಣುನ್‍ಯ್ ತಾಣೆ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ’ಪಾವ್ಸ್ ಫುಲಾಂ’ ಆನಿ ’ಆಜೊಳ್ ಆಲ್ಬಮ್’ ತಸಲೆ ಕವಿತಾ ಸಂಗ್ರಹ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಡೊ. ಪವಾರಾನ್ ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ಗಝಲ್ ಪ್ರಯೋಗ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಖೂಬ್ ಕಾಮ್ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಣುನ್ ಕಳಯ್ಲೆಂ.

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಚಡುಣೆ ಪಾವ್ಣೆ ಏಕ್ ವೊರಾಚ್ಯಾ ಉಲೊವ್ಪಾಂತ್ ಡೊ. ಪವಾರಾನ್ "ಆಪ್ಣಾಚೊ ಬಾಪಯ್ ನಾಟಕ್ ಬರಯ್ತಾಲೊ, ಆವಯ್ ಪುಸ್ತಕಾಂ ವಾಚ್ತಾಲಿ. ಘರಾಂತ್ ಸಾಹಿತೀಕ್ ವಾತಾವರಣ್ ಆಸಲ್ಲೆಂ. ಆಟ್ವೆಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ ಬರಯಿಲ್ಲಿ, ತಾಚ್ಯೊ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ಯೊ ದೋನ್ ವೊಳಿ ಮಾತ್ರ್ ಯಾದಿಂತ್ ಆಸಾತ್. ಇಕ್ರಾವೆಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಟಿಚೆರಿನ್ ನಾಟಕ್‍ಕಾರ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ನಾಂವ್ ದವರ್ಲೆಂ. ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕ್ಲಾಶಿ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಲೈಬ್ರೆರಿಂತ್ ವಚುನ್ ವಾಚುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ಎಕೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಲೈಬ್ರೆರಿ ಥಾವ್ನ್ ಧಾ ಧಾ ಬೂಕ್ ಆಪುಣ್ ವ್ಹರ್ತಾಲೊಂ" ಮ್ಹಣುನ್ ಸಾಂಗಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಣೆ ಆಮಿ ಕಿತ್ಲೆಂ ವಾಚ್ತಾಂವ್, ತಿತ್ಲೆ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಜಾತಾಂವ್ ಮ್ಹಳೆಂ.

"ಇಕ್ರಾವಿ ಆನಿ ಬಾರಾವಿ ವಿಜ್ಞಾನ್ ಶಿಕಲ್ಲೊಂ ತರೀ, ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ಲೆ ವೊಡೀಕ್ ಲಾಗುನ್ ಡಿಗ್ರಿಂತ್ ಬಿಎ-ಕ್ ಸೆರ್ವಾಲೊಂ. ಕೊಂಕಣಿ ಆನಿ ಫಿಲೊಸೊಫಿ ಶಿಕ್ಲೊಂ. ಹಿ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ನಮುನ್ಯಾಚಿ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ವಿಚಾರಲ್ಲ್ಯಾವೆಳಾರ್, ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತೆಂತ್ ಫಿಲೊಸೊಫಿ ಬರಯ್ತಲೊಂ ಮ್ಹಣುನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಫಿಲೊಸೊಫಿ ಶಿಕಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಜಿವಿತ್ ಕಿತೆಂ ತೆಂ ಶಿಕ್ಲೊಂ. ಜಿವಿತಾಂತ್ ದೋನ್‍ಚ್ ಸತಾಂ ಆಸಾತ್, ತಿಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಭುಕ್ ಆನಿ ಮರಣ್. ಆತ್ಮೊ ಗೆಲ್ಯಾನಂತರ್ ಹ್ಯಾ ಜಿವಾಕ್ ಕಾಂಯಿಂಚ್ ಅರ್ಥ್ ನಾ ದೆಕುನ್ ಭವಿಶ್ಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪಾತ್ಯೆನಾ ಜಾಲೊಂ" ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗಲ್ಲ್ಯಾ ಡೊ. ಪವಾರಾನ್ ಶೂನ್ಯಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ವಿಶ್ವ್ ಘಡ್ಟಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಪುಣ್ ಪಾತ್ಯೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾಂ ಅಶೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

"ಕವಿತಾ ಬರಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸ್ವತಾಕ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಜಾತಾ ಪಾಸುನ್ ಆಪುಣ್ ತಿ ಪರ್ಗಟುಂಕ್ ಧಾಡಿನಾ. ಪಯ್ಲೆಂ ತಿ ಹಾಂವ್ ಆವಯ್ಕ್ ವಾಚುನ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ. ಪಯ್ಲ್ಯಾ ’ಪಾವ್ಸ್ ಫುಲಾಂ' ಸಂಗ್ರಹಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಪ್ಣಾಚಿ ಶೈಲಿ ಬದಲ್ಲಿ" ಅಶೆಂ ಸಾಂಗಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಣೆ "ಮ್ಹಜಿ ದೊಂಗ್ರಾಯೆದಿ ಕವಿತಾ" ಆನಿ "ಐಸಿಯು ವಣದ್" ಕವಿತಾ ವಾಚುನ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯೊ.

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉಲೊವ್ಪಾಂತ್ ಆಪುಣ್ ಕವಿ ಜಾವ್ನ್ ಘಡಲ್ಲ್ಯಾಚಿ ಖುಣಾಂ ಕಾಂಯ್ ದಾಕ್ಲ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಡೊ. ಪವಾರಾನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೆಲಿಂ. ಆನಿ ಅಸಲಿ ಏಕ್ ಸಂಧಿ ಘಡೊವ್ನ್ ಹಾಡಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಚೆ ಉಪ್ಕಾರ್ ಆಟಯ್ಲೆ.

ಹ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಡೊ. ರಾಜಯ್ ಪವಾರಾಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್‍ಪಣಾರ್ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿ ಚಲ್ಲಿ. ಎರಿಕ್ ಸೋನ್ಸ್ ಬಾರ್ಕೂರಾನ್ ’ವೊಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಆನಿ ಪಿಸ್ತುಲ್’, ’ಸಾಂಡುನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್’ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಲ್ಯೊ ತರ್, ಜಿತಾ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸಾನ್ ’ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಸೊಡ್’ ಆನಿ ’ಧುವ್’ ಕವಿತಾ ಪೇಶ್ ಕೆಲ್ಯೊ. ವಿನ್ಸಿ ಪಿಂಟೊ ಆಂಜೆಲೊರಾನ್ ’ಕುಡಾಂತ್ಲಿ ವೇಳ್‍ಘಡಿ’ ಆನಿ ’ತಿಳ್ಚೊ ವೇಳ್’, ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಳಾನ್ ’ಸಕಾಳ್’ ಆನಿ ’ವಾರ‍್ಯಾಚೊ ವೆಪಾರ್’, ಪಿಯುಸ್ ಜೇಮ್ಸಾನ್ ’ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್?’ ಆನಿ ’ಮಿಲನ್’ ಆನಿ ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಡಿಕುನ್ಹಾನ್ ’ಆಮೊರಿ’ ಆನಿ ’ಪೆನ್ನು ಬೇಕಾ ಪೆನ್ನು’ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಯೊ. ಡೊ. ಪವಾರಾನ್ ಸಗ್ಳೆ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿಂತ್ ದುಕಾಂಚೆರ್ ವಿಣಲ್ಲ್ಯೊ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯೊ ಚಾರೊಳಿ ಸಾಂಗುನ್ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿಚೊ ರಂಗ್ ಚಡಯ್ಲೊ.

ದಿ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಶನ್ಸ್ ತರ್ಫೆನ್ ಎರಿಕ್ ಸೋನ್ಸ್ ಬಾರ್ಕೂರ್ ಹಾಣೆ ಧನ್ಯವಾದ್ ಭೆಟಯ್ಲೆ.


बार्कूरांत डॉ. राजय पवार सांगाता साहित्य अकाडेमिची कविसंधी

साहित्य अकाडेमी, नवी डेल्ली हांणी दी एक्स‌प्रेशन्स आनी कविता ट्रस्ट हांचे सांगाता मेळून ह्याच ओक्टोबर 8, 2023 तारकेर उडुपी जिल्ल्याच्या बार्कूरांत आसच्या मेरीनोल हैस्कूल सालांत नामणेचो कोंकणी कवी डॉ. राजय पवार हांचेलागीं ’कविसंधी' कार्यावळ मांडून हाडल्ली.

साहित्य अकाडेमिच्या कोंकणी सल्हागार समितिचो वांगडी एच्चेम पेर्नाळान साहित्य अकाडेमिच्या वावराविशीं म्हायेत दीवन सर्वांक स्वागत केलो. बार्कूर फिर्गजेचो विगार फा. रोनाल्ड मिरांदा, काजितोर फा. रोल्विन फेर्नांडीस, मेरिक्नोल कोवेंताची व्हडिल्न सिस्टर जास्मिता क्रास्ता, कविता ट्रस्टाचो ट्रस्टी आनी खजानी आंडऱ्यू एल. डिकुन्हा, दी एक्स‌प्रेशन्स संघटनाचो अध्यक्ष प्रवीण कार्वालो हांणी डॉ. राजय पवार हांचे सांगाता मेळून, फुलांच्या झाडाक उदक वोतून कार्याचें उगतावण केलें.

साहित्य अकाडेमिच्या कार्यकारी समितिचो वांगडी आनी कोंकणी सल्लागार समितिचो निमंत्रक मेल्विन रोड्रिगसान डॉ. राजय पवाराची वळख करून दिली. कोंकणी कवितेचेर डॉक्टरेट आपणायिल्लो पयलो मनीस डॉ. राजय पवार म्हणून सांगल्ल्या मेल्विनान सद्द्या ते गोंयच्या कला अकाडेमिच्या कॉलेज ऑफ थियेटर आर्ट्स हांगाचे प्रिन्सिपाल आसात म्हण सांगलें. तांणी बरयिल्ल्या हरयेका नाटकांचीं शेंभरा वयर प्रदर्शनां जाल्यांत म्हणून‍य ताणे सांगलें. ’पावस फुलां’ आनी ’आजोळ आल्बम’ तसले कविता संग्रह बरयिल्ल्या डॉ. पवारान कोंकणींत गझल प्रयोग लोकामोगाळ करूंक खूब काम केलां म्हणून कळयलें.

आपल्या चडुणे पावणे एक वोराच्या उलोवपांत डॉ. पवारान "आपणाचो बापय नाटक बरयतालो, आवय पुस्तकां वाचताली. घरांत साहितीक वातावरण आसल्लें. आटवेंत आसताना पयली कविता बरयिल्ली, ताच्यो पयलेंच्यो दोन वोळी मात्र यादींत आसात. इक्रावेंत आसताना टिचेरीन नाटक‍कार म्हणून आपणाक नांव दवरलें. एक फावटीं क्लाशी थावन भायर घाल्ल्या संदर्भार लैबरेरींत वचून वाचुंक सुरू केलें. एकेक फावटीं लैबरेरी थावन धा धा बूक आपूण व्हरतालों" म्हणून सांगल्ल्या ताणे आमी कितलें वाचतांव, तितले ग्रेस्त जातांव म्हळें.

"इक्रावी आनी बारावी विज्ञान शिकल्लों तरी, साहित्यांतले वोडीक लागून डिग्रिंत बिए-क सेर्वालों. कोंकणी आनी फिलोसोफी शिकलों. ही खंयच्या नमुन्याची विंचवण म्हणून आपणाक कांय थोड्यांनी विचारल्ल्यावेळार, कोंकणी कवितेंत फिलोसोफी बरयतलों म्हणून सांगलें. फिलोसोफी शिकल्ल्यान जिवीत कितें तें शिकलों. जिवितांत दोन‍च सतां आसात, तीं म्हळ्यार भूक आनी मरण. आत्मो गेल्यानंतर ह्या जिवाक कांयिंच अर्थ ना देकून भविश्य म्हळ्ळें पात्येना जालों" म्हण सांगल्ल्या डॉ. पवारान शून्यंतल्यान विश्व घडटा म्हळ्ळें आपूण पात्येवन आयलां अशें सांगलें.

"कविता बरयल्या उपरांत स्वताक समाधान जाता पासून आपूण ती पर्गटुंक धाडीना. पयलें ती हांव आवयक वाचून सांगतां. पयल्या ’पावस फुलां' संग्रहा उपरांत आपणाची शैली बदल्ली" अशें सांगल्ल्या ताणे "म्हजी दोंग्रायेदी कविता" आनी "आयसियू वणद" कविता वाचून सांगल्यो.

आपल्या उलोवपांत आपूण कवी जावन घडल्ल्याची खुणां कांय दाकल्यां सांगाता डॉ. पवारान प्रस्तूत केलीं. आनी असली एक संधी घडोवन हाडल्ल्या साहित्य अकाडेमिचे उपकार आटयले.

ह्या उपरांत डॉ. राजय पवाराच्या अध्यक्ष‍पणार कविगोष्टी चल्ली. एरीक सोन्स बार्कूरान ’वॉकिंग स्टीक आनी पिस्तूल’, ’सांडून गेल्ल्या चेडवाक’ कविता वाचल्यो तर, जिता गोन्साल्विसान ’म्हाकाय जियेवंक सोड’ आनी ’धूव’ कविता पेश केल्यो. विन्सी पिंटो आंजेलोरान ’कुडांतली वेळ‍घडी’ आनी ’तिळचो वेळ’, एच्चेम पेर्नाळान ’सकाळ’ आनी ’वार्‍याचो वेपार’, पियूस जेम्सान ’म्हाका कित्याक?’ आनी ’मिलन’ आनी आंडऱ्यू डिकुन्हान ’आमोरी’ आनी ’पेन्नू बेका पेन्नू’ कविता सादर केल्यो. डॉ. पवारान सगळे कविगोष्टींत दुकांचेर विणल्ल्यो आपणाच्यो चारोळी सांगून कविगोष्टीचो रंग चडयलो.

दी एक्स‌प्रेशन्स तर्फेन एरीक सोन्स बार्कूर हाणे धन्यवाद भेटयले.

Pics by: Alphonse Pangla and Praveen CarvalhoTitle : ಬಾರ್ಕೂರಾಂತ್ ಡೊ. ರಾಜಯ್ ಪವಾರ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಚಿ ಕವಿಸಂಧಿ

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.