Kavita Khobro

ಎಮ್.ಪಿ. , ರೋಶು ಬಜ್ಪೆ, ಎಂಟನಿ - ಹಾಂಕಾಂ ಗೋವಾ ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್

ಎಮ್.ಪಿ. ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ರೋಶು ಬಜ್ಪೆ, ಎಂಟನಿ ಬಾರ್ಕೂರ್ -
ಹಾಂಕಾಂ ಗೋವಾ ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ಪುಸ್ತಕಾಂಕ್ ಗೋವಾ ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿಚೆ ಗೊಂಯಾಂ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಬರೊವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಆಸ್ಚೆ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಎಮ್. ಪಿ. ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಂಚೊ ಕಾವ್ಯಸಂಗ್ರಹ್ ’ರಸ್ತ್ಯಾ ದೆಗೆಚಿಂ ಫುಲಾಂ’, ರೋಶು ಬಜ್ಪೆ ಹಾಂಚೊ ಕಾವ್ಯಸಂಗ್ರಹ್ ’ತೀಂತ್ ಜಾಲೆಂ ರಗತ್’ ಆನಿ ಎಂಟನಿ ಬಾರ್ಕೂರ್ ಹಾಂಚೊ ಕಥಾಸಂಗ್ರಹ್ ’ಮಾಸಾಂ’ - ಕ್ರಮಾನುಸಾರ್ 2018, 2019 ಆನಿ 2020ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಪುರಸ್ಕಾರಾಂಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್.

 

ಹ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ 2018 ವರ್ಸಾಚೊ ಚೊ ಕೊಂಕಣಿ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ್, ಮಂಗ್ಳುರ್ (ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ್), 2019 ವರ್ಸಾಚೊ ಮಾಧವ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ್ ಸೇವಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ರಮೇಶ್ ಪೈ (ಆತಾಂ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಕಾಯಾಮ್ ವಸ್ತಿ ಕರ‍್ತಾ), 2020 ವರ್ಸಾಚೊ ಮಾಧವ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ್ ಸೇವಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಉಷಾ ರಾಣೆ, ಕಾರ್ವಾರ್, 2021 ವರ್ಸಾಚೊ ಮಾಧವ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ್ ಸೇವಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ - ಹಾಂಕಾಂ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಯಾತ್.

ಪುಸ್ತಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರಾ ಖಾತೀರ್ ರು. 25,000 ಆನಿ ಸೇವಾ ಪುರಸ್ಕಾರಾ ಖಾತೀರ್ ರು. 50,000 ಆಯ್ವಜ್ ಫಾವೊ ಜಾತಾ.

ಪುರಸ್ಕಾರಾಚಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಕಲ್ಲೊ ರೋಶು ಬಜ್ಪೆ ಆಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ಉಲೊವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊಕಿ "ಬರ‍್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಪ್ರದೇಶ್, ಗಡ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಡ್ಕಳ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಯೇನಾ ಅಶೆಂ ಹಾಂವ್ ಲೆಕ್ತಾಂ. ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಲಾಭ್ತಾನಾ ಸಂತೊಸ್ ಜಾತಾ ತೆಂ ಖರೆಂ. ಪುಣ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಎಕಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಖಾಲ್ತೊ ಕರ‍್ತಾ ಆನಿ ತಾಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆನಿಕೀ ವಾಡಯ್ತಾ. ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ರಚ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವ್ಹರ್ತಿ ಉರ್ಬಾ. ಅಸಲೆ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ಆನಿಕೀ ಚಡ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ರಚುಂಕ್ ಆನಿ ವಾವ್ರ್ ಕರುಂಕ್ ಉತ್ತೇಜಿತ್ ಕರ‍್ತಾತ್. ಕೊಂಕಣಿಚ್ಯಾ ನಿರಂತರ್ ವಾವ್ರಾಕ್ ಮ್ಹಜೆ ತಸಲ್ಯಾ ಕವಿಕ್ ಸೊದುನ್ ಗೋವಾ ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ದಿಲ್ಲೊ ಹೊ ಮಾನ್ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಮ್ಹಾಕಾ ವ್ಹರ್ತೆ ದಾಧೊಸ್ಕಾಯೆಚಿ ಗಜಾಲ್. ಮ್ಹಜೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ’ತೀಂತ್ ಜಾಲೆಂ ರಗತ್’ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ ತಶೆಂಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಉತ್ತೇಜಿತ್ ಕರ‍್ಚ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಚೊ ಹಾಂವ್ ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಉಡಾಸ್ ಕಾಡ್ತಾಂ".

ಫೆಬ್ರೆರ್ 4, 2024 ತಾರಿಕೆರ್ ಗೊಂಯಾಂತ್ ಚಲ್ಚೆ ಕಾರ್ಯಾವಳಿಂತ್ ಹೆ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಭೆಟಯ್ತಲೆ ಮ್ಹಣುನ್ ಕಳುನ್ ಆಯ್ಲಾಂ.

एम.पी. रोड्रीगस, रोशू बजपे, एंटनी बार्कूर - हांकां गोवा कोंकणी अकाडेमी पुरस्कार

कविता ट्रस्टान पर्गट केल्ल्या तीन पुस्तकांक गोवा कोंकणी अकाडेमीचे गोंयां भायल्या बरोवप्यांक आसचे पुरस्कार फावो जाल्यात. एम. पी. रोड्रीगस हांचो काव्यसंग्रह ’रस्त्या देगेचीं फुलां’, रोशू बजपे हांचो काव्यसंग्रह ’तींत जालें रगत’ आनी एंटनी बार्कूर हांचो कथासंग्रह ’मासां’ - क्रमानुसार 2018, 2019 आनी 2020व्या वर्साच्या पुरस्कारांक विंचून आयल्यात.

ह्या भायर 2018 वर्साचो कोंकणी सेवा संस्था पुरस्कार कोंकणी भास आनी संसकृती प्रतिष्टान, मंगळूर (विश्व कोंकणी केंद्र), 201 वर्साचो माधव मंजुनाथ कोंकणी भास सेवा पुरस्कार रमेश पै (आतां मंगळुरांत कायाम वस्ती करता), 2020 वर्साचो माधव मंजुनाथ कोंकणी सेवा पुरस्कार, उषा राणे, कारवार, 2021 वर्साचो माधव मंजुनाथ कोंकणी भास सेवा पुरस्कार वल्ली क्वाड्रस, मुंबय - हांकां फावो जाल्यात.

पुस्तक पुरस्कारा खातीर रू. 25,000 आनी सेवा पुरस्कारा खातीर रू. 50,000 आयवज फावो जाता.

पुरस्काराची खबर आयकल्लो रोशू बजपे आमचेलागीं उलोवन म्हणालोकी "बरया साहित्याक प्रदेश, गड म्हळ्ळी आडखळ बिल्कूल येना अशें हांव लेकतां. पुरस्कार लाभताना संतोस जाता तें खरें. पूण पुरस्कार एका साहितीक खालतो करता आनी ताची जवाब्दारी आनिकी वाडयता. कोंकणी आमची भास आनी कोंकणींत साहित्य रचचें म्हळ्यार म्हाका व्हरती उरबा. असले पुरस्कार आमकां कोंकणींत आनिकी चड साहित्य रचूंक आनी वावर करुंक उत्तेजीत करतात. कोंकणिच्या निरंतर वावराक म्हजे तसल्या कवीक सोदून गोवा कोंकणी अकाडेमीन दिल्लो हो मान निजायकी म्हाका व्हरते दाधोस्कायेची गजाल. म्हजें पुस्तक ’तींत जालें रगत’ पर्गट केल्ल्या कविता ट्रस्टाचो तशेंच म्हाका उत्तेजीत करच्या सर्वांचो हांव ह्या संदर्भार उडास काडतां".

फेब्रेर 4, 2014 तारकेर गोंयांत चलचे कार्यावळींत हे पुरस्कार भेटयतले म्हणून कळून आयलां.Title : ಎಮ್.ಪಿ. , ರೋಶು ಬಜ್ಪೆ, ಎಂಟನಿ - ಹಾಂಕಾಂ ಗೋವಾ ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.