ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾಸಾದರ್ ಸರ್ತೆಚಿ ಸುರ್‍ವಾತ್
ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಮಟ್ಟಾಚೆರ್ ಚಲೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತೆಚಿ ಮುಂಬಯ್ಚಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಸುರ್‍ವಾತ್ ಒಕ್ಟೋಬರ್ 14 ತಾರಿಕೆರ್, ಆಯ್ತಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 3:30 ಥಾವ್ನ್ 5:30 ಪರ್‍ಯಾಂತ್, ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್ ಆನಿ ಕೊಂಕಣ್ ತಾರಾಂ (ಜೆರಿಮೆರಿ) ಹಾಂಣಿ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲಿ. ಫಿರ್ಗಜ್ ಪಾದ್ರಿ ಲಿಯೊನಾರ್ಡೊ ನೊರೊನ್ಹಾನ್ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಲೊರೆನ್ಸ್ ಡಿ’ಸೋಜ್ ಕಮಾನಿ ತಶೆಂಚ್ ಭಯ್ಣ್ ವೆರೋನಿಕಾ...ಚಿಚಾಯ್/चिचाय

Top Event / Story
ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತೆಕ್ ಉಂಚಾಯೆಕ್ ಪಾವಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ರಮೇಶ್ ಭಗವಂತ್ ವೆಳುಸ್ಕಾರಾಕ್ ಮರಣ್

ನಾಮ್ಣೆಚೆ ಭಾರತೀಯ್ ಸಾಹಿತ್ಯಕಾರ್ ಆನಿ ಕವಿ ರಮೇಶ್ ಭಗವಂತ್ ವೆಳುಸ್ಕಾರ್ ಹಾಂಕಾಂ ಹ್ಯಾಚ್ ಒಕ್ಟೋಬರ್ 21, 2018 ತಾರಿಕೆರ್ ಉತ್ತರ್ ಪ್ರದೇಶಾಚ್ಯಾ ರಾಯ್‌ಬರೇಲಿಂತ್ ಮರಣ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ನವೆಂಬರ್ 10, 2017 ಇಸ್ವೆಂತ್ ತೆ ಜಲ್ಮಲ್ಲೆ ಆನಿ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಪಾಲೆಂ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಾತೇರಿ ದೆವ್ಳಾಲಾಗಿಂ ತೆ ವಸ್ತಿ ಕರ್‍ತಾಲೆ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಚಿ ವಿಧಿ ರಾಯ್‌ಬರೇಲಿಂತ್ ಚಲ್ತಲಿ ಮ್ಹಣುನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾನ್ ಕಳಯ್ಲಾಂ. ಕೊಂಕಣಿ, ಮರಾಠಿ, ಹಿಂದಿ, ಬಂಗಾಲಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಸಾಂನಿ ತೆ ಬರಯ್ತಾಲೆ. ಪೊರ್ತುಗೆಜ್ ಭಾಸ್ ಲೆಗುನ್ ತೆ ಜಾಣಾಸಲ್ಲೆ ಆನಿ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾ ಖಾತೀರ್ ತಾಂಣಿ ಪೊರ್ತುಗೆಜ್ ಭಾಸಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಕೊಂಕಣಿಕ್ ಅನುವಾದ್ ಕರುನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯೊ.  ತೆ ಉತ್ತರ್ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಜಾವ್ನಾಸಲ್ಲ್ಯೆ ಆಪ್ಲೆ ಪತಿಣೆಕ್ ಲಾಗುನ್ ವರ್ಸಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ಥೊಡೆ ಮ್ಹಯ್ನೆ ರಾಯ್‌ಬರೇಲಿಂತ್ ಆನಿ ಕಾಂಯ್...

ಚಿಚಾಯ್ / चिचाय
Poems
ಮಾನ್ನಮೀ
- ವೆಂಕಟೇಶ ನಾಯಕ್
ಆದಿಂ ತಾಶ್ಯಾಚೆ ಮಾರ್ ಕಾನಾರ್ ಪಡ್ತಾನಾ ಆಂಗಾಂತ್ ಚರ್‍ಚಿ ಹುಮೆದ್ ಆಜ್ ನಿಂವ್ಲ್ಯಾ. ವಾಘಾ ವೇಸ್, ಆಸ್ವೆಲಾಚೊ ನಾಚ್ ಆಜ್ ಪಾತಳ್ ಜಾತೇ ಆಸಾ. ಪಾತಳ್ ಜಾತೇ ಆಸಾ ಮ್ಹಣಚ್ಯಾಕಯ್ ಲೊಕಾಕ್ ತಾಂತುಂ ಆಸಕ್ತ್ ನಾ ಜಾಲ್ಯಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹೆ ವೇಸ್ ಪೊಟಾಚಿ ಭುಕ್ ಥಾಂಬಯ್ನಾಂತ್...
चिचाय/ಚಿಚಾಯ್
ಜನೆಲ್
- ನಯನಾ ಆಡಾರ್ಕಾರ್
ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾಕ್ ಚಾರಾಂಯ್ ಕುಶಿಂನಿ ಜನೆಲಾಂ ಆಸಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಆನಿ ತಿಂ ಉಗ್ತಿಂ ಆಸಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಿತ್ಲೊ ಏಕ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಆನಿ ಕಿತ್ಲೆಂ ಏಕ್ ವಾರೆಂ. ಇತ್ಲೆಂಚ್ ಪುರೊ ಜಿವಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಸುಖಿ ಖರೆಂ. ಉಜ್ವಾಡ್ ಆನಿ ವಾರೆಂ ಮನ್ ಖುಶಿ ಕರ್‍ತಾತ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ...
ಚಿಚಾಯ್/चिचाय
ಬರೊ ಮನಿಸ್
- ರೋಶು, ಬಜ್ಪೆ
ಬರೊ ಮನಿಸ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ವಚುನ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸ್ರಾಕ್ ವಾಯ್ಟಾಕ್ ಘಾಲ್ಚ್ಯೆ ವ್ಯಕ್ತಿವಿಶಿಂ ಚಿಂತುಂಕ್ ಲಾಂವ್ಚಿ ಕವಿತಾ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಸಾ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕೊಣಾ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಣ್ ವಾಯ್ಟ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ರುಜ್ವಾತಿ ಸೊಧುಂಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ತುಕಾ ಜಾಪಿ ಮೆಳನಾಂತ್. ಮಾಗೀರ್ ಆಪುಣ್...
ಚಿಚಾಯ್/चिचाय
ಭಾಸ್
- ರೊಬರ್ಟ್ ಮಡಂತ್ಯಾರ್
ಹ್ಯೆ ಕವಿತೆಂತ್ ಸುಣೆಂ ಮನ್ಶಾರೂಪ್ ಘೆವ್ನ್ ಮನ್ಶಾಂಲಾಗಿಂ ಉಲಯ್ತಾ. ಮನ್ಶಾನ್ ಹೆರಾಂಚಿಂ ರುಪಾಂ ಘೆವ್ನ್ ಕವಿತೆಂತ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಸದಾಂಚೆಂ. ಪುಣ್ ಸುಣ್ಯಾನ್ ಮನ್ಶಾಚೆಂ ರೂಪ್ ಘೆವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಸದಾಂಚೆಂ ನ್ಹಯ್.ಹ್ಯಾ ಎಕಾ ಧೈರಾಖಾತೀರ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ಎಕ್ದಮ್ ತುಕಾ ಆಕರ್ಶಿತ್ ಕರ್‍ತಾ...
ಚಿಚಾಯ್/चिचाय

News
ಜಲ್ಮಾಕ್ ಆನಿ ಮರ್ಣಾಕ್ ಖರೊ ಅರ್ಥ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಚಡ್ಪಡ್ಚೆಂ ಕಾಮ್‌ಚ್ ಕವಿತಾ: ಪ್ರಬೋಧ್ ಪಾರಿಖ್
'ಕವಿತಾ ಜಿವಿತಾಚೊ ಏಕ್ ವಾಂಟೊ' ಮ್ಹಣುನ್ ಸಮ್ಜುನ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯೆ ದಿಶೆನ್, ಫಾಮಾದ್ ಗುಜ್ರಾಥಿ ತಶೆಂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕವಿ ಆನಿ ಬರೊವ್ಪಿ ಪ್ರಬೋಧ್ ಪಾರಿಖ್ ಹಾಂಣಿ...   चिचाय/ಚಿಚಾಯ್

Criticism
ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ 15: ಬನಾವಟ್, ಜಿವಿತ್ ಆನಿ ಸಂತೊಸ್ -ಪ್ಯಾಬ್ಲೊ ನೆರುಡಾಚ್ಯೆ ಕವಿತೆಚೆರ್ ವಲ್ಲಿ
ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಹರ್ಯೆಕ್ಲೊ ಮನಿಸ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಯೆತಾ ತರ್ ಕಸೊ ಏಕ್ ಮನಿಸ್ ಆನ್ಯೇಕ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ? ಹೊ ಮಿಸ್ತೆರ್ ಭೋವ್ಶಾ ಜಿತ್ಲೊ ...   ಚಿಚಾಯ್/चिचाय

Essays
ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಆಡಿಗಾಕ್ ಕವಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಏಕ್ ಪ್ರಾಚಿತ್ ಜಾವ್ನಾಸಲ್ಲೆಂ: ರಾಮಚಂದ್ರ ಶರ್ಮ
ತಸಲೊಯ್ ಏಕ್ ಕಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ, ಜೆನ್ನಾಂ ಅಡಿಗ ತಸಲೊ ಏಕ್ ವೆಗ್ಳ್ಯಾಚ್ ಕಾಲೆತಿಚೊ ಕವಿ, ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಚೊ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್‍ಧಿ ಮಾನ್ತಾಲೊ ಆನಿ ಕಾಂಯ್...   ಚಿಚಾಯ್/चिचाय

Columns
Kavita Trust Videos
 
 
World News