ವಿಶ್ಲೇಷಣ್: ಬನಾವಟ್, ಜಿವಿತ್ ಆನಿ ಸಂತೊಸ್-ಪ್ಯಾಬ್ಲೊ ನೆರುಡಾಚ್ಯೆ ಕವಿತೆಚೆರ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್
ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಹರ್ಯೆಕ್ಲೊ ಮನಿಸ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಯೆತಾ ತರ್ ಕಸೊ ಏಕ್ ಮನಿಸ್ ಆನ್ಯೇಕ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ? ಹೊ ಮಿಸ್ತೆರ್ ಭೋವ್ಶಾ ಜಿತ್ಲೊ ಸಂಪೊಗಿ ತಿತ್ಲೊಚ್ ಸಂಕೀರ್ಣ್. ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ದಿಸಾನ್‌ದೀಸ್ ಲೋಕ್ ಚಡಿತ್ ಶಿಕಪ್/ಸಮ್ಜಣಿ ಆಪ್ಣಾಯ್ತಾ ತರ್‌ಯೀ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಅನೀತ್ ಆನಿ ಎಕಾಮೆಕಾ ಥಂಯ್ ಹಗೆಂ ಚಡುನ್ ಯೆತಾ? ಫಾಮಾದ್ ಚಿಲಿಯನ್ ಕವಿ ಪ್ಯಾಬ್ಲೊ ನೆರುಡಾಚ್ಯಾಚ್...ಚಿಚಾಯ್/चिचाय

Top Event / Story
ಯುವ ಕವಯಿತ್ರಿ ವಿಲ್ಮಾ ಬಂಟ್ವಾಳಾಕ್ ಕೇಂದ್ರಾಚೊ ಯುವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪುರಸ್ಕಾರ್

ಡೆಲ್ಲಿಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಕಾಡೆಮಿನ್ ದಿಂವ್ಚೊ 2018 ವರ್ಸಾಚೊ ಯುವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ವಿಲ್ಮಾ ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಹಿಚ್ಯಾ ’ಮುಖ್ಡಿಂ’ ಕವಿತಾ ಸಂಗ್ರಹಾಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಾ. ಹೊ ಪುಸ್ತಕ್ 2014 ವರ್ಸಾ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಪರ್ಗಟಲ್ಲೆಂ ಆಸುನ್ ಕಾಣ್‌ಕೋಣ್ ಶೆರಾಂತ್ ಚಲಲ್ಲ್ಯಾ ಯುವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನಾವೆಳಾರ್ ಕನ್ನಡಾಚೊ ಫಾಮಾದ್ ಲೇಖಕ್ ವಿವೇಕ್ ಶಾನ್‌ಭಾಗ್ ಹಾಣೆಂ ಮೊಕ್ಳೀಕ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ರುಪಯ್ 50,000 ತಶೆಂ ತಾಂಬ್ಯಾಚಿ ಯಾದಸ್ತಿಕಾ ಆಟಾಪ್ತಾ. ಪುರಸ್ಕಾರ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಚಿ ತಾರೀಕ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಳಿತ್ ಕರ್‍ತಲೆ ಮ್ಹಣುನ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಕಳಯ್ಲಾಂ. ಹೊ ಯುವ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಲಾಭಲ್ಲಿ ಗೊಂಯಾಂ ಭಾಯ್ಲಿ ಪಯ್ಲಿ ಲೇಖಕಿ ತಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚ್ಯಾ ಸುರ್‍ವಿಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾವಳಿಂನಿ ವಿಲ್ಮಾ ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಹಿಣೆಂ ಜಾಯ್ತೆಂ ಯೋಗದಾನ್ ದಿಲಾಂ. ಸಾಂ. ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ...

ಚಿಚಾಯ್ / चिचाय
Poems
ಜನೆಲ್
- ನಯನಾ ಆಡಾರ್ಕಾರ್
ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾಕ್ ಚಾರಾಂಯ್ ಕುಶಿಂನಿ ಜನೆಲಾಂ ಆಸಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಆನಿ ತಿಂ ಉಗ್ತಿಂ ಆಸಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಿತ್ಲೊ ಏಕ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಆನಿ ಕಿತ್ಲೆಂ ಏಕ್ ವಾರೆಂ. ಇತ್ಲೆಂಚ್ ಪುರೊ ಜಿವಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಸುಖಿ ಖರೆಂ. ಉಜ್ವಾಡ್ ಆನಿ ವಾರೆಂ ಮನ್ ಖುಶಿ ಕರ್‍ತಾತ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ...
ಚಿಚಾಯ್/चिचाय
ಬರೊ ಮನಿಸ್
- ರೋಶು, ಬಜ್ಪೆ
ಬರೊ ಮನಿಸ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ವಚುನ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸ್ರಾಕ್ ವಾಯ್ಟಾಕ್ ಘಾಲ್ಚ್ಯೆ ವ್ಯಕ್ತಿವಿಶಿಂ ಚಿಂತುಂಕ್ ಲಾಂವ್ಚಿ ಕವಿತಾ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಸಾ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕೊಣಾ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಣ್ ವಾಯ್ಟ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ರುಜ್ವಾತಿ ಸೊಧುಂಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ತುಕಾ ಜಾಪಿ ಮೆಳನಾಂತ್. ಮಾಗೀರ್ ಆಪುಣ್...
ಚಿಚಾಯ್/चिचाय
ಭಾಸ್
- ರೊಬರ್ಟ್ ಮಡಂತ್ಯಾರ್
ಹ್ಯೆ ಕವಿತೆಂತ್ ಸುಣೆಂ ಮನ್ಶಾರೂಪ್ ಘೆವ್ನ್ ಮನ್ಶಾಂಲಾಗಿಂ ಉಲಯ್ತಾ. ಮನ್ಶಾನ್ ಹೆರಾಂಚಿಂ ರುಪಾಂ ಘೆವ್ನ್ ಕವಿತೆಂತ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಸದಾಂಚೆಂ. ಪುಣ್ ಸುಣ್ಯಾನ್ ಮನ್ಶಾಚೆಂ ರೂಪ್ ಘೆವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಸದಾಂಚೆಂ ನ್ಹಯ್.ಹ್ಯಾ ಎಕಾ ಧೈರಾಖಾತೀರ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ಎಕ್ದಮ್ ತುಕಾ ಆಕರ್ಶಿತ್ ಕರ್‍ತಾ...
ಚಿಚಾಯ್/चिचाय
ಹಾಂವೆಂ ಘೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ಧಾಡ್ಲೆ
- ಅನಾಮಿಕ್
ಕಾಶ್ಮೀರಾಚ್ಯಾ ಕಥುವಾಂತ್ 8 ವರ್‍ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚಿ ಮುಗ್ದ್ ಚಲಿ ಆಸೀಫಾಚೆರ್ ಚಲ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಅತ್ತ್ಯಾಚಾರ್ ಆನಿ ಖುನಿಯೆ ತಸಲ್ಯಾ ಕ್ರೂರ್, ನಿಶ್ಟುರ್ ಆನಿ ಅಮಾನುಶ್ ಕರ್‍ತುಬಾವಿಶಿಂ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಕವಿತೆಚೊ ಅನುವಾದ್ ಕವಿ ಸಿಜ್ಯೆಸ್ ತಾಕೊಡೆನ್ ಜೊ ಧಾಡಲ್ಲೊ ತೊ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲಾ...
चिचाय / ಚಿಚಾಯ್

News
ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿ: ಪುತ್ತೂರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಧೊಣ್ವಾಕ್ ಎಕ್ವೀಸ್ ರಂಗ್
ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಜ್ಯೂನ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಚೆ ಧಾ ತಾರಿಕೆರ್ ಪುತ್ತೂರ್ ಫಿಲೊಮಿನಾ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಪಿ. ಜಿ. ಸೆಮಿನಾರ್ ಹೊಲಾಂತ್ 'ಕವಿತಾ ಧೊಣು' ಕೊಂಕಣಿ...   चिचाय/ಚಿಚಾಯ್

Criticism
ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ 14: ಬದ್ಲಾವಣ್, ಜನಾಂಗ್ ಆನಿ ಉತ್ರೊಣ್ - ಯೆಹುದಾ ಅಮಿಚಾಯ್-ಚ್ಯೆ ಕವಿತೆಚೆರ್ ವಲ್ಲಿ
ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್ ಏಕ್ ಸೊಭಿತ್ ಸಾಂಗ್ಣಿ ಆಸಾ; 'The greatest truth is simple'. ಅಶೆಂ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕಾ ಸಂಕೀರ್ಣ್ ವಿಶಯಾಂಚಿ ಬುನ್ಯಾದ್ ...   चिचाय/ಚಿಚಾಯ್

Essays
ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಆಡಿಗಾಕ್ ಕವಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಏಕ್ ಪ್ರಾಚಿತ್ ಜಾವ್ನಾಸಲ್ಲೆಂ: ರಾಮಚಂದ್ರ ಶರ್ಮ
ತಸಲೊಯ್ ಏಕ್ ಕಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ, ಜೆನ್ನಾಂ ಅಡಿಗ ತಸಲೊ ಏಕ್ ವೆಗ್ಳ್ಯಾಚ್ ಕಾಲೆತಿಚೊ ಕವಿ, ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಚೊ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್‍ಧಿ ಮಾನ್ತಾಲೊ ಆನಿ ಕಾಂಯ್...   ಚಿಚಾಯ್/चिचाय

Columns
Kavita Trust Videos
 
 
World News