ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ 17 : ಗ್ರೀಕ್ ಕವಿ ಕವಾಫಿಸಾಚೆರ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್

ಉಜ್ವಾಡಾಚ್ಯಾ ಹರ‍್ಯೇಕಾ ಕಿರಣಾಂತ್ ಏಕ್ ಕಾಲ್ ಆಸಾ, ಹರ‍್ಯೆಕಾ ಭರ‍್ವಶ್ಯಾಚೆಂ ಕಿರಣ್ ಫುಡಾರಾಕ್ ಆಟಾಪ್ತಾ - ಸಾಂಗ್ಣೆಂತ್ ಗುಂಡಾಯೆಚೊ ಅರ್ಥ್ ಆಸಾ. ಭವ್ತಿಕ್ ವಿಚಾರಾಂನಿ ಹ್ಯೆ ಸಾಂಗ್ಣೆಕ್ ಅಶೇಂಯ್ ಸಮ್ಜುಂಯೆತಾ; ಕಾಳೊಕಾಸವೆಂ ಸಂಘರ್ಶ್ ಕರುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಉಜ್ವಾಡಾಚೆಂ ಕಿರಣ್ ಆತಾಂ ಜಿಯೆತಾ ತರ್ ತಾಚೆಸವೆಂ ಸಂಘರ್ಶ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳೊಕಾಕ್ ತಾಣೆಂ ಮಾರ‍್ಲಾಂ ಆನಿ ತೊ ಅನ್ಭೋಗ್ ಆಪ್ಣಾಸವೆಂ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಪರತ್ ತೊ ವಾ ತಸಲೊಚ್ ಕಾಳೊಕ್ ಫುಡೆಂ ಆಯ್ಲೊ ತರ್ ತಾಚೆಸವೆಂ ಕಶೆಂ ಜಯ್ತ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭರ್ವಸೊ ತೊ.  
कविता विश्लेषण: ग्रीक कवी कवाफिसाचेर वल्ली क्वाड्रस

Top Event / Stories

ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಟಿವಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ’ಬಿರಿಬಿರಿ ಪಾವ್ಸ್’ ಸ್ಪರ್ಧಿಕಾಂಚಿ ವಿಂಚವ್ಣ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರೀಕರಣಾಚೊ ಟಿವಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ’ಬಿರಿಬಿರಿ ಪಾವ್ಸ್’ ಹಾಚ್ಯಾ ಕರ್ನಾಟಕ್ ಆನಿ ಕೇರಳ್ ರಾಜ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧಿಕಾಂಚಿ ವಿಂಚವ್ಣ್ 2022 ಎಪ್ರಿಲಾಚ್ಯೆ 3 ತಾರಿಕೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಾಯ್ಜಿವರ್ಲ್ಡ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಂತ್ ಚಲ್ಲಿ. ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆನಿ ದಾಯ್ಜಿವರ್ಲ್ಡ್ ಟೆಲಿವಿಶನ್ ಹಾಂಣಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳುನ್ ಸಾದರ್ ಕರ‍್ಚೊ ಹೊ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲೊ ಫಕತ್ ಕವಿತಾ ಆನಿ ಕವಿತೆಚ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಆಟಾಪ್ಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಟಿವಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಕೇಂದ್ರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪುರಸ್ಕೃತ್ ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿ, ಸಂಘಟಕ್ ಟೈಟಸ್ ನೊರೊನ್ಹಾ ’ಬಿರಿಬಿರಿ ಪಾವ್ಸ್’ ವೆದಿರ್ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧಿಕಾಂಚಿ ವರವ್ಣಿ ಕರ್ತಲೆ. ಉದೆತೊ...

ಕಾವ್ಯಾಳ್ ರೊಸಾನ್ ನ್ಹಾಣಯಿಲ್ಲೆಂ ಸೊಳಾವೆಂ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್

ಕವಿತೆಕ್, ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಹಾಡ್ಚಿ ಸಕತ್ ಆಸಾ. ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಗಜಾಲಿಂಕ್ ಉಕೊಲ್ನ್ ಧರ‍್ನ್ ತಾಂಚಿ ಕೂಸ್ ಜಾಣಾ ಜಾವ್ನ್ ತಿ ಲೊಕಾಮುಕಾರ್ ಪ್ರತಿಫಲಿತ್ ಕರ್ಚೊ ಗೂಣ್ ಕವಿತೆಕ್ ಆಸಾ. ಕೆದಳಾ ಕವಿತೆಕ್ ಸಂಗೀತಾಚೊ ಸ್ವಾಧ್ ಮೆಳ್ತಾ, ತೆದಳಾ ತಿ ಕವಿತ್ ಚಡ್ ಪ್ರಚಲಿತ್ ಜಾತಾ ಆನಿ ಖಿಣಾನ್ ಆಯ್ಕೊವ್ಪ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಶಾಸ್ವಿತ್ ಉರ‍್ತಾ. ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಮಾನ್ತಾ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಕವಿತೆಚೊ ಭೊಂವಾರ್ ವಿಸ್ತಾರಾಂವ್ಚೆಂ ನಿರಂತರ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್ತೆ ಆಸಾ" ಮ್ಹಣಾಲಿ ನಾಮ್ನೆಚಿ ಶಿಕ್ಪಾ ಸಾಧಕಿ, ಬರೊವ್ಪಿ ಆನಿ ಗೀತ್‍ಕಾರ್ನ್ ಉಷಾಪ್ರಭಾ ನಾಯಕ್. ತಿ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಎಪ್ರಿಲ್ 24, 2022 ತಾರಿಕೆರ್ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಂತ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸೊಳಾವ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತಾಚೆಂ...

Poems

ಕೆನ್ ಯು ಹಿಯರ್ ಮಿ?

ಸೊಬಿತಾ ಕೀರ್ತನಿ -

ವರ್ಕ್ ಫ್ರೊಮ್ ಹೋಮ್ ಕಾಳ್ ಹೊ. ಓನ್‌ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಶಿಂಚೊ ಕಾಳ್ ಹೊ. ಕೋವಿಡ್ ಪಿಡೆನ್ ಆಮಿ ಜಿಯೆಂವ್ಚಿ ...

ತರಿಪುಣ್

ಗ್ವಾದಾಲೂಪ್ ಡಾಯಸ್ -

ಸ್ತ್ರೀಯೆಚ್ಯಾ ಮನಾಚ್ಯೆ ಗುಂಡಾಯೆಂತ್ಲ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಹಿ ಕವಿತಾ ಉಲಯ್ತಾ. ತಿಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ತಿಚೆ ...

ತಾರ‍್ವಟಿ / तारवटी

ರಾಜಶ್ರೀ ಸೈಲ್ -

ತಾರ‍್ವಟ್ಯಾಚೆಂ ಮನ್ ದರ್ಯಾಭಶೆನ್. ತಾಣೆಂ ದರ್ಯಾಕ್ ವಳ್ಖುಂಚೆ ಭಶೆನ್ ಹೆರ್ ಕೊಣ್‌ಯ್ ದರ್ಯಾಕ್ ವಳ್ಖನಾ ತಶೆಂ ಸಮ್ಜನಾ. ತಾಂಚೆ ಮದೆಂ...

ಸ್ಮಶಾನ ವೈರಾಗ್ಯ

ವೆಂಕಟೇಶ ನಾಯಕ -

ತೀನ್ ನಮುನ್ಯಾಂಚೆ ವೈರಾಗ್ಯ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಏಕ್ ಪ್ರಸವ್ ವೈರಾಗ್ಯ್. ಬಾಂಳ್ತೆರಾಚೆ ಆನಿ ಬಾಂಳ್ತಿಚೆ ಕಷ್ಟ್ ಪಳೆವ್ನ್ ವಾ ಭೊಗುನ್, ಆಪ್ಣಾಕ್ ಹೆಂ ...