ಗರ್ಮೆಂತ್ ಉಕಡಲ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಾಂಕ್ ಮಡಂತ್ಯಾರ್ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿನ್ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಪಾವ್ಸಾನ್ ನ್ಹಾಣಯ್ಲೆಂ
ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಎಪ್ರಿಲಾಚ್ಯೆ 8 ತಾರಿಕೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಮಡಂತ್ಯಾರ್ ಲಾಗ್ಸಾರ್‍ಚ್ಯಾ ಪುಂಜಾಲ್‍ಕಟ್ಟೆಂತ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ರೊಬರ್ಟ್ ತಶೆಂ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಲಿಲ್ಲಿ ಡಿಸೋಜಾಂಗೆಲ್ಯಾ 'ಮರ್ಸಿಲೈಟ್' ಘರಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚಿ ತಿಸ್ರಿ ಕಾರ್ಯಾವಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡಲ್ಲಿ. ಭಾಯ್ಲೆ ಧಗಿಕ್ ಶಿಜುನ್ ಆಸಲ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಿಂಕ್ ಎಕಾನೆಕಿಂ ವೊತಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾವ್ಸಾವರ್ವಿಂ ಥಂಡಾಯ್ ಲಾಬ್ತಾನಾ, ಚಡುಣೆಂ ಸೊಳಾ ಕವಿಂನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕವಿತಾ ವಾಚನಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ... ಚಿಚಾಯ್/चिचाय

Top Event / Story
ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಅಂಕಣ್: ಬದ್ಲಾವಣ್, ಜನಾಂಗ್ ಆನಿ ಉತ್ರೊಣ್ - ಹಿಬ್ರೂ ಕವಿ ಯೆಹುದಾ ಅಮಿಚಾಯ್

ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್ ಏಕ್ ಸೊಭಿತ್ ಸಾಂಗ್ಣಿ ಆಸಾ; 'The greatest truth is simple'. ಅಶೆಂ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕಾ ಸಂಕೀರ್ಣ್ ವಿಶಯಾಂಚಿ ಬುನ್ಯಾದ್ ಎಕಾ ಬೋವ್ ಸಂಪ್ಯಾ ತತ್ವಾಚೆರ್ ಆಸ್ತಾ. ಆಮಿ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಬುಕಾಂಚೊ ಆಧಾರ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾರೀ, ವಿಗ್ಯಾನಾಚೊ ಆಧಾರ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾರೀ, ಚರಿತ್ರೆಚ್ಯಾ ಬುಕಾಂಚೊ ಆಧಾರ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾರೀ ಸರ್ವಾಂನಿ ವೊಪುನ್ ಘೆಂವ್ಚೊ ವಿಶಯ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ; ಬದ್ಲುಂಚೊ ಸಂಸಾರ್. ಬದ್ಲಾವಣ್ ಏಕ್ ನಿರಂತರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ, ಪುಣ್ ಸಹಜ್ ರಿತಿಚಿ. ಹಾಂತುಂ ಕಿತೆಂಚ್ ವಿಶೇಸ್ ನಾ. ಮನಿಸ್ ರೊದಾಂಕ್ ಸೊಧುಂಕ್ ಸಕ್ಲೊ, ಫಾತ್ರಾಂಕ್ ಹಾತೆರಾಂ ರುಪಾರ್ ವಾಪರ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ಲೊ, ಪಳೆಂವ್ಕ್/ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ಶಿಕುನ್ ವಾರ್‍ಯಾರ್ ವಯ್ಲ್ಯಾ  ಸುಕ್ಣ್ಯಾಪರಿಂ ಉಬುಂಕ್, ಉದ್ಕಾಂತ್ಲ್ಯೆ ಮಾಸ್ಳೆಪರಿಂ ಉಪ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಶಿಕ್ಲೊ. ಆತಾಂ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಪ್ರಗತೆಚೊ ಕಾಳ್,  ಆನಿ ಆಯ್ಚೊ ಕಾಳ್ ಮುಕಾರಿಕ್ ಆನಿಕ್‌ಯೀ ಪ್ರಗತೆಚ್ಯಾ ಪಾವ್ಲಾಂನಿ...

ಚಿಚಾಯ್ / चिचाय
Poems
ಹಾಂವೆಂ ಘೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ಧಾಡ್ಲೆ
- ಅನಾಮಿಕ್
ಕಾಶ್ಮೀರಾಚ್ಯಾ ಕಥುವಾಂತ್ 8 ವರ್‍ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚಿ ಮುಗ್ದ್ ಚಲಿ ಆಸೀಫಾಚೆರ್ ಚಲ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಅತ್ತ್ಯಾಚಾರ್ ಆನಿ ಖುನಿಯೆ ತಸಲ್ಯಾ ಕ್ರೂರ್, ನಿಶ್ಟುರ್ ಆನಿ ಅಮಾನುಶ್ ಕರ್‍ತುಬಾವಿಶಿಂ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಕವಿತೆಚೊ ಅನುವಾದ್ ಕವಿ ಸಿಜ್ಯೆಸ್ ತಾಕೊಡೆನ್ ಜೊ ಧಾಡಲ್ಲೊ ತೊ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲಾ...
चिचाय / ಚಿಚಾಯ್
ಥೂ..! ರಾಕ್ಸಾಂನೊ..!
- ಫೆಲ್ಸಿ ಲೋಬೊ ದೆರೆಬಯ್ಲ್
ಕಥುವಾಂತ್ಲ್ಯಾ ರಾಸಾನಾ ಗಾಂವಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಬೊಕ್ರೆ ಚರೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೆರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಅತ್ತ್ಯಾಚಾರ್ ಆಮಿ ಆಯ್ಲೆವಾರ್‍ಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಸದಾಂನೀತ್ ವಾಚುನ್ ಆಸಾಂವ್, ಆಯ್ಕುನ್ ಆಸಾಂವ್. ಗತ್ ಖತ್ಕತ್ತಾ, ಉಸ್ವಾಸಾಚೊ ವೇಗ್ ಚಡುನ್ ಶಿಜುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಆಂಗಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್...
ಚಿಚಾಯ್/चिचाय
ಇಮಾಜ್
- ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್
ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪ್ರತಿಮಾಂಚಿ ಆನಿ ಪ್ರತೀಕಾಂಚಿ ಸಿರಿ. ತೊ ಪ್ರತಿಮಾ ಉಬ್ಯೊ ಕರ್‍ಚ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ತ್ಯೊ ಪ್ರತಿಮಾ ಪ್ರತೀಕಾಂನಿ ಸಜೊಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಉಸ್ತಾದ್. ಪುಣ್ ತಶೆಂ ಮ್ಹಣುನ್ ಹ್ಯೊ ಪ್ರತಿಮಾಂ, ಪ್ರತೀಕಾಂ ಚೆಪುನ್ ಚೆಪುನ್ ಕವಿತೆಂನಿ ಯೇನಾಂತ್...
ಚಿಚಾಯ್ / चिचाय
ವಾರ‍್ಯಾಚೊ ವೆಪಾರ್
- ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಲ್
ತೀನ್ ನಮುನ್ಯಾಚೆ ವೆಪಾರಿ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾತ್. ಎಕ್ಲೊ ಆನ್ಯೇಕ್ಲ್ಯಾಚೆರ್ ಹೊಂದುನ್ ಆಸಾ. ಎಕ್ಲ್ಯಾವಿಣೆಂ ಆನ್ಯೇಕ್ಲ್ಯಾಚೆಂ ಪೊಟ್ ಭರನಾ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಕೊಣ್ ಗಾಂವಾಕ್ ಉಜೊ ಪೆಟೊಂವ್ದಿ, ಹಾಂಚಿ ಭುಕ್ ಥಾಂಬೊಂವ್ಚೆ ಖಾತೀರ್, ಹಾಂಚೊ ವೆಪಾರ್ ವಾಡೊಂವ್ಚೆ ಖಾತೀರ್...
ಚಿಚಾಯ್/चिचाय

News
ಎ. ಟಿ. ಲೋಬೊಚೊ ಉಡಾಸ್ ಜಿವೊ ಕರುಂಕ್ ಲಿಖಿತ್ ಪರಿಕ್ಷಾ ಆನಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್
ಕೊಂಕಣಿ ಕಾದಂಬರಿಕಾರ್ ತಶೆಂ ಕವಿ ದೆವಾಧಿನ್ ಎ. ಟಿ. ಲೋಬೊಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಆನಿ ಆಯ್ಚ್ಯೆ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ತಾಚಿ ವೊಳಕ್ ಕರುನ್ ...   ಚಿಚಾಯ್/चिचाय

Criticism
ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ 13:: ಬಾಂಯ್, ಲಾಟೊ ಆನಿ ಕಿಂಕ್ರಾಟ್ - ಎವ್ಜಿನೆಯೊ ಮೊಂತಾಲೆಚ್ಯೆ ಕವಿತೆಚೆರ್ ವಲ್ಲಿ
"ಆಮ್ಚೆಂ ಕಾಲ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಾಲ್ಯಾಚೊ ಉಜ್ವಾಡ್. ಆಮ್ಚೆಂ ಕಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯೊ ಕರ್ನ್ಯೊ, ಆಮ್ಚೆಂ ಫಾಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಭವಿಷ್ಯ್. ಉಜ್ವಾಡ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಫಳ್"...   ಚಿಚಾಯ್/चिचाय

Essays
ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಆಡಿಗಾಕ್ ಕವಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಏಕ್ ಪ್ರಾಚಿತ್ ಜಾವ್ನಾಸಲ್ಲೆಂ: ರಾಮಚಂದ್ರ ಶರ್ಮ
ತಸಲೊಯ್ ಏಕ್ ಕಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ, ಜೆನ್ನಾಂ ಅಡಿಗ ತಸಲೊ ಏಕ್ ವೆಗ್ಳ್ಯಾಚ್ ಕಾಲೆತಿಚೊ ಕವಿ, ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಚೊ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್‍ಧಿ ಮಾನ್ತಾಲೊ ಆನಿ ಕಾಂಯ್...   ಚಿಚಾಯ್/चिचाय

Columns
Kavita Trust Videos
 
 
World News