ಜುಂವ್ಯಾಂತ್ ಫಿಛಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾಂಕ್ ಪಾಕಟೆ ದಿಲ್ಲಿ ’ಕವಿತಾ-ಗಜಾಲಿ’ ಕಾರ್ಯಾವಳ್

ಹ್ಯಾಚ್ 2019 ಮಾಯ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಚ್ಯೆ 25 ತಾರಿಕೆರ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಶಕ್ತಿನಗರಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಂತ್ ’ಕವಿತಾ-ಗಜಾಲಿ’ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಕಾರ್ಯಾವಳ್ ಬೋವ್ ಯಶಸ್ವಿ ರಿತಿನ್ ಚಲೊವ್ನ್ ವೆಲಿ. ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಟಾನಾಚ್ಯಾ ಸಹಯೋಗಾನ್ ಚಲಲ್ಲ್ಯೆ ಹ್ಯೆ ಕಾರ್ಯಾವಳಿ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಮಾವ್ರಿಸ್ ಆನಿ ಬೆನೆಡಿಕ್ಟಾ ಡಿಸೋಜಾ ಮುಕಮಾರ್ ಸ್ಮಾರಕ್ ಬಹುಭಾಶಾ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿ ಚಲ್ಲಿ ಆನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಟೆಚೆ ಬರೊವ್ಪಿ ದಾಮೋದರ ಮಾವ್ಜೊ ಆನಿ ಜಯಂತ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಹಾಂಚೆಲಾಗಿಂ ಸಾಹಿತಿಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಆಯ್ಚೆ ರಾಜಕೀಯ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿವಿಶಿಂ ಸಂವಾದ್ ಚಲ್ಲೊ. ಆಖ್ಖ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾವಳಿಚಿ ಗೊಡ್ಸಾಣ್ ಚಾಕುಂಕ್ ಬೋವ್ ಅಪ್ರೂಪಾಚೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ್, ಕವಿತಾಮೋಗಿ, ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪ್ರೇಮಿ ಹಾಜರ್ ಆಸಲ್ಲೆ. ಪುಣೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾಂತ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಜಾವ್ನಾಸಲ್ಲ್ಯಾ ಆರ್. ರಾಜ್ ರಾವ್...

Top Event / Story

ಕವಿತಾ ಬರೊವ್ನ್ ಫಾಶಿಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಬಚಾವಿ ಜೊಡಲ್ಲೊ ಅಪ್ರಾಧಿ, ಧ್ಯಾನೇಶ್ವರ್ ಬೋರ್ಕರ್

ಕೊಡ್ತಿನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯೆ ಫಾಶಿಯೆ ಶಿಕ್ಷೆಕ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸಲ್ಲ್ಯಾ ಅಪ್ರಾಧ್ಯಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಬರೊಂವ್ಚ್ಯೆ ಸವಯೆಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಫಾಶಿಯೆಥಾವ್ನ್ ಬಚಾವಿ ಜೊಡಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಮುಂಬಯ್ ಥಾವ್ನ್ ವರ್ದಿ ಜಾಲಾಂ. ಜೈಲಾಂತ್ ಆಸಲ್ಲೊ ಧ್ಯಾನೇಶ್ವರ್ ಸುರೇಶ್ ಬೋರ್ಕರ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಆಟ್ರಾ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಗುನ್ಯಾಂವಾವಿಶಿಂ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಾಚಿ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ತಾಲೊ ಆನಿ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಸುಪ್ರೀಮ್ ಕೊಡ್ತಿಚ್ಯಾ ಗುಮಾನಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಅಪ್ರೂಪ್ ಆನಿ ವಿಶೇಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಸುಪ್ರೀಮ್ ಕೊಡ್ತಿಚೆ ಜಡ್ಜ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಎ.ಕೆ ಸಿಕ್ರಿ, ಎಸ್. ಅಬ್ದುಲ್ ನಝೀರ್ ಆನಿ ಎಮ್. ಆರ್. ಶಾ - ಹೆ ತೆಗ್ ಜಣ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಬೊಂಬಯ್ ಹೈಕೊಡ್ತಿಚ್ಯಾ ನೀತಿಪೀಠಾನ್ ಬೋರ್ಕರಾಕ್ ದಿಲ್ಲ್ಯೆ ಫಾಶಿಯೆ ಶಿಕ್ಷೆಚೆಂ ಪುನರ್‌ಪರೀಶೀಲನ್ ಕರ್‍ನ್ ತಾಚಿ ಶಿಕ್ಷಾ ಜೀವಾವ್ದೆಕ್ ದೆಂವಯ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಬೋರ್ಕರಾ ಥಂಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೆ ಬದ್ಲಾವಣೆ ಥಂಯ್ ಸಂತೊಸ್ ಉಚಾರ್‍ಲಾ.  ಬೋರ್ಕರಾಕ್ ಬಾವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯ್ ಆಸ್ತಾನಾ ತಾಣೆ ಎಕಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚಿ ಖುನ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ತಾಚ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಆಟ್ರಾ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ತೊ ಜೈಲಾಂತ್ ಆಸಲ್ಲೊ ಆನಿ ಹೈಕೊಡ್ತಿನ್ ತಾಕಾ ಫಾಶಿಯೆ ಶಿಕ್ಷಾ ವಾಚಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಜೈಲಾಂತ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಗುನ್ಯಾಂವಾವಿಶಿಂ ಕಠಿಣ್ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ್ ಉಚಾರಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಣೆಂ ತೊ ಕವಿತಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕರುಂಕ್ ಆರಂಭ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ತಾಚಾ ನಡ್ತ್ಯಾನ್ ತೊ ಕ್ರೂರ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಮ್ಜಲ್ಲ್ಯಾ ಜೈಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಂನಿ ತಾಚೆವಿಶಿಂ ಬರಿ ವರ್ದಿ ಪಾಟಯಿಲ್ಲಿ. ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಾಚಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ತಾಚ್ಯೆ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾಲಿ ಆನಿ ತಾಚೆಂ ನಡ್ತೆಂ ಹೆರಾಂಕ್ ಆದರ್ಶ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ತಸಲೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಲ್ಲೆಂ...

Poems

ಉತ್ರಾಂ / उतरां

ಅನಿಕೇತ್ ಭಟ್ / अनिकेत भट -

ಉತ್ರಾಂಚೊ ಉಗಮ್ ಏಕಚ್ ಅಶೆಂ ಸಾಂಗುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಅನ್ಭೊಗ್ ಜೊಡುನ್, ತಾಂಕಾಂ ಏಕ್ ರೂಪ್ ಆಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ...

ಬಾಬಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಆಭಾರಿ

ವಿಜಯ್ ಡಿಕುನ್ಹಾ, ಗುರುವಾಯನಕೆರೆ / ಮಸ್ಕತ್ -

ವಿಜಯ್ ಡಿಕುನ್ಹಾ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕವಿತಾ ಕುಳಾರಾಕ್ ಆಯ್ಲಾ. ಬಾಪಾಯ್‌ವಿಶಿಂ ತಾಣೆಂ ಕವಿತಾ ಲಿಖ್ಲ್ಯಾ. ಆವಯ್ ವಿಶಿಂ ಕವಿತಾ ಆಮಿ ಧಾರಾಳ್ ವಾಚ್ತಾಂವ್. ಪುಣ್ ಬಾಪಾಯ್‌ವಿಶಿಂ ಕವಿತಾ ...

ಬಾವ್ಲೆಚೆಂ ಲಗಿನ್

ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ / ಕಿಶೂ, ಬಾರ್‍ಕುರ್ -

ಪರ್‍ನ್ಯಾ ಮೈಸೂರ್ ಪ್ರಾಂತಾಂನಿ ಕಾಜಾರಾಪಯ್ಲೆಂ ಸರ್‍ಲೆಲ್ಯಾ ಪುತಾಕ್, ಬಾವ್ಲೆ ಸಂಗಿಂ ಲಗಿನ್ ಕರುನ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಾತಿಕರ್‍ಚಿ ರಿವಾಜ್. ಮುಡುಕುತೊರೆ (ತಿರುಮಲಕಾಡು ಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ) ಕಾವೇರಿ ...

ಖುರ್ಸಾಚೆಂ ಮೊಲ್

ಪ್ರಸನ್ನ್ ನಿಡ್ಡೋಡಿ -

ಇಗರ್ಜಾಂನಿ, ದೆವ್ಳಾಂನಿ ಆಮಿ ಆಮ್ಚ್ಯೊ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಗರ್ಜೊ ಭಾಗಯ್ತಾಂವ್. ಗರ್ಜ್ ಸೊಂಪ್ಲ್ಯಾರ್ ತ್ಯೆ ಖುಶೆನ್ ಯಾ ಗರ್ಜ್ ಸೊಂಪುಂದಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಆಶೆನ್ - ವಾಟ್ಲೆಂತ್, ಹರ್‍ವಾಣಾಂತ್ ಯಾ ...