ಬಿರಿ ಬಿರಿ ಪಾವ್ಸ್ - ಸೀಸನ್ 1: ಆರ್ಯ ಧರ್ಗಾಳ್ಕಾರಾಕ್ ಕವಿತಾ ಸಾದರೀಕರಣಾಚೊ ಕುರೊವ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಾಂಣಿ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ’ಬಿರಿ ಬಿರಿ ಪಾವ್ಸ್ - ಸೀಸನ್ 1' ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರೀಕರಣ್ ಸರ್ತೆಚೆಂ ಫಳಿತಾಂಶ್ ಜಾಹೀರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಆಸುನ್ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಬಿಚೊಲಿಂಚಿ ಚಲಿ ಆರ್ಯ ದಿಲೀಪ್ ಧರ್ಗಾಳ್ಕಾರ್ ಹಿಕಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಾಂ. ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪೆರ್ಮುದೆ-ಕಾಸರ್‌ಗೋಡ್ ಹಾಂಗಾಚಿ ಚಲಿ ಡ್ಯಾನಿಕಾ ಪಹಾಲ್ ಹಿಕಾ ದುಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್ ಲಾಭ್ಲಾಂ ತರ್, ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಮಡ್ಗಾಂವ್ಚಿ ಚಲಿ ಶರ್ವಾನಿ ನಾಯ್ಕ್ ಹಿಣೆಂ ತಿಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್ ಜೊಡ್ಲಾಂ....
बिरी बिरी पावस - सीसन 1: आर्या धर्गाळ्काराक कविता सादरीकरणाचो कुरोव

 

Top Event / Stories

ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ 18: ಆರ‍್ಸೊ, ಕಾಳೊಕ್ ಆನಿ ತೋಂಡ್ - ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಕವಿ ಸಿಲ್ವಿಯಾ ಪ್ಲಾಥ್

ಜಿವಿತಾ ಮಿಸ್ತೆರಾಚ್ಯಾ ಗೊಂದೊಳಾಚ್ಯೆ ಸುಳಿಯೆಂತ್ ಶಿರ್ಕುನ್ ತಾಂತ್ಲೊ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಪೆಚಾಡ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಫಕತ್ ಏಕ್ ಆರ‍್ಸೊ ಮಜತ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ. ಆನಿ ಹೆಂ ಸುಟಾವೆಂ ಸತ್ ಸಮ್ಜುಂಚಿ ಶ್ಯಾಥಿ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ತ್ಯಾ ಗೊಂದೊಳಾಂತ್ಲೊ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾತಾ. ಆರ‍್ಸೊ ಆಲ್ಬೆ ಮತಿಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚ್ಯಾಂಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಲೊ ನ್ಹಯ್ ವಾ ತಸಲೆ ಆಲ್ಬೆ ತ್ಯಾ ಹಾರ್ಶ್ಯಾಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಲೆ ನ್ಹಯ್. ದೆಕುನ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಜಿಯೆತಲೊ ಮನಿಸ್ ಆಪ್ಲೆ ಮತಿನ್ ವಳ್ಕುಂಚೆಂ ಸರ‍್ವ್ ಬರೆಂ ಫಕತ್ ಆಪ್ಣಾ ಥಂಯ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಭೃಮಿದೆಂತ್ ಸದಾಂಕಾಳ್ ಜಿಯೆತಾ. ಆನಿ ಆಪ್ಲೆ ಭೃಮಿದೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಲ್ಪನಾಂಕ್ ಹಕೀಗತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾಂನಿ ಅಸೊಚ್ ಪಿಕ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಅಪುಣ್‍ಚ್ ವ್ಹರ‍್ತೊ/ಬರೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಮ್ಹಾ-ಫಟಿಂಕ್ ಸತ್...

ಕವಿ ವಳಖ್: ಉದ್ಯಾವರಾಕ್ ಉಂಚಾಯ್ ದಿಲ್ಲೊ ರಾನ್ ಉದ್ಯಾವರ್

ರಾನ್ ಉದ್ಯಾವರ್ ಎಕ್ಲೊ ಕವಿ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ನಾಟಕಿಸ್ತ್ ತಶೆಂ ಸಂಗೀತ್ಗಾರ್. 1918 ಇಸ್ವೆಚ್ಯಾ ಫೆಬ್ರೆರ್ 8 ತಾರಿಕೆರ್ ತೊ ಜಲ್ಮಲೊ. ದುಮಿಂಗ್ ಸಿಲ್ವ್ ಆನಿ ರೆಜಿನಾ ಲುವಿಸಾಚೊ ನಿಮಾಣೊ ಪೂತ್ ತೊ. ಉದ್ಯಾವರ್ಚ್ಯಾ ಕಥೊಲಿಕ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಆಟ್ವಿ ಶಿಕುನ್, ವ್ಯವಹಾರಿಕ್ ಶಿಕಪ್ ಜೊಡ್ಚೆ ಖಾತೀರ್ ಶೊರ್ಟ್ ಹೆಂಡ್, ಟೈಪ್ ರೈಟಿಂಗ್, ಬುಕ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ವಿಶಯಾಂಚೆರ್ ತಾಣೆ ಮ್ಹಾಯೆತ್ ಜೊಡ್ಲಿ.  ಶಿಕ್ಪಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೊಡಿಯಾಳ್‌ಬೈಲ್ ಪ್ರೆಸ್ಸಾಂತ್ ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ತವಳ್‍ಚ್ ಪದಾಂಕ್ ಸೊಲ್ಫಾಂ ಬಸೊಂವ್ಕ್ ತೊ ಶಿಕ್ಲೊ. ಥೊಡ್ಯಾ ತೆಂಪಾನ್ ಬೊಂಬಯ್ ವಚುನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ ಪ್ರೆಸ್ಸಾಂತ್ ಏಕ್ ವರ್ಸ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಕೊಡಿಯಾಳ್‌ಬೈಲ್ ಪ್ರೆಸ್ಸಾಕ್ ಸೆರ‍್ವಲೊ. ಮಾಗೀರ್ ಮಧೆಂ ದೋನ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ...

Poems

ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಬ್ಯಾಗಾಂತ್

ಪ್ರಸನ್ನ್ ನಿಡ್ಡೋಡಿ -

ಆಯ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಶಾಳೆಂನಿ ಶಿಕೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷಣಾಚಿ ವಾಟ್ ಕಶಿ ಘುಂವ್ಲ್ಯಾ, ಆಮ್ಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಶಿಕ್ಷಣಾಚ್ಯಾ ...

.. ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಜಲ್ಮೊವ್ನ್ ಧಾಡ್

ಫಾತಿಮಾ ರಲಿಯಾ / ವಿತೊರಿ ಕಾರ್ಕಳ್ -

ಮನೀಸ್ ಸಮಾಜಾಂತ್ಲಿ ಜೀವಿ. ಸಮಾಜಾ ಥಾವ್ನ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ವೆಗ್ಳೊ ಕರುಂಕ್ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ತರೀ ಕಠಿಣ್. ..

ವಾಳಯ್

ಅಲ್ಫೋನ್ಸ್ ಪಾಂಗ್ಳಾ -

ವಾಳಯ್ - ಏಕ್ ರೂಪಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಘೆವ್ನ್ ಅಲ್ಫೋನ್ಸ್ ಪಾಂಗ್ಳಾನ್ ಏಕ್ ಸುಂದರ್ ಕವಿತಾ ಆಮ್ಕಾಂ ದಿಲ್ಯಾ. ..

ಮ್ಹಜೆ ದೊಳೆ

ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಡ್ಗಾಂವ್ಕಾರ್ -

ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಚಿಂ ವಿಜ್ಮಿತಾಂ ತಶೆಂ ಮ್ಹಯ್ಮಾಂ ವರ್ಣುಂಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ್. ಯೆದೆಶ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಕೆದೊ ವ್ಹಡ್ ...