ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್: ನವೆಂಬರ್ 6 ತಾರ್ಕೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಫೈನಲ್ಸ್
ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಾಂಣಿ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾ ನೆಲ್ಸನ್ ಆನಿ ಲವೀನಾ ರೊಡ್ರಿಕ್ಸ್ - ಚಾಫ್ರಾ ದೆಕೊಸ್ತಾ ಸ್ಮಾರಕ್ III ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತೆಚೆಂ ತಶೆಂ ರೋಹನ್ ಆನಿ ಲವೀಟಾ ಮೊಂತೇರೊ VI ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತೆಚೆಂ ಫೈನಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾಚ್ ನವೆಂಬರ್ 6 ತಾರಿಕೆರ್ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ್, ಶಕ್ತಿನಗರ್, ಮಂಗ್ಳುರ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಸಕಾಳಿಂ ಸಾಡೆನೋವ್ ವೊರಾರ್ ಸುರ್ ಜಾತಲೆಂ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ತೆರಾ ಆನಿ ಯುವಜಣಾಂಚ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ಸವೀಸ್ ಜಣಾಂ ಭಾಗ್ ಘೆತಲಿಂ. ಕನ್ನಡ ಲೇಖಕ್ ತಶೆಂ ವಿಮರ್ಶಕ್ ನರೇಂದ್ರ ಪೈ ಇನಾಮಾಂ ವಾಂಟ್ತಲೊ... ಚಿಚಾಯ್/चिचाय

Top Event / Story
ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಬರೊಂವ್ಚೆ ಸರ್ತೆಂತ್ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಚಡಿತ್ ಇನಾಮಾಂ. ಎಂಡ್ರಿಯಾ ಮಿನೇಜಸ್ ಪಯ್ಲಿ

ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತೆಚ್ಯೆ ಸಮಗ್ರ್ ವಾಡಾವಳಿ ಖಾತೀರ್ ವಾವುರ್‍ಚ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಾಂಣಿ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡಲ್ಲ್ಯಾ ದೆವಾಧಿನ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಆನಿ ತೆರೆಜಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಸ್ಮಾರಕ್ ಧಾವ್ಯಾ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಬರೊಂವ್ಚೆ ಸರ್ತೆಂತ್ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಚಡಿತ್ ಇನಾಮಾಂ ಜೊಡ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಡೊನಾ ಪಾವ್ಲಾಚ್ಯಾ ಅವರ್ ಲೇಡಿ ಒಫ್ ದಿ ರೋಸರಿ ಹೈಸ್ಕೂಲಾಂತ್ ಧಾವ್ಯೆ ಕ್ಲಾಶಿಂತ್ ಶಿಕ್ಚಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಣ್ ಎಂಡ್ರಿಯಾ ಮಿನೇಜಸ್ ಹಿಕಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಾಂ. ತಿಣೆ ಬರಯಿಲ್ಲಿ 'ಕಾಣಿ ಮಾಡಾಚಿ' ತಾಚ್ಯಾ ಸಮಕಾಳೀನ್ ವಿಶಯಾ ಖಾತೀರ್ ಆನಿ ತೊ ವಿಶಯ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚ್ಯೆ ಭಾಶೆಂತ್ ಮಾರ್ಮಿಕ್ ಥರಾನ್ ಸಾಂಗಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾತೀರ್ ವೊರಯ್ಣಾರಾಂಕ್ ಭೋವ್ ಪಸಂದೆಚಿ ಥಾರ್‍ಲ್ಯಾ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಕಾನುನಾಂತ್ ತಬ್ದಿಲಿ ಕರುನ್ ಮಾಡ್, ರುಕಾಂಚ್ಯಾ ವರ್ಗಾಂತ್ಲೊ ಕಾಡುನ್, ತಾಕಾ....

ಚಿಚಾಯ್ / चिचाय
Poems
ಚಿವಿಂಗಮ್
- ವೆಂಕಟೇಶ ನಾಯಕ್
ಎಕಾ ತೆಂಪಾರ್ ಆಮಿ ಚಣೆಂ, ಚಾಕ್ಲ್ಯೊ, ಚೊಕ್ಲೆಟಾಂ ಘೆಂವ್ಕ್ ದುಖಾನಾಂಕ್ ಧಾಂವ್ತಾಲ್ಯಾಂವ್. ಆನಿ ದುಖಾನ್‌ಗಾರ್ ಭರ್ಣೆಚೆಂ ಲೊಂಕ್ಡಾ ಧಾಂಕ್ಣೆಂ ಉಗ್ಡೂನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ದಿತಾನಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಉದಕ್ ಯೆತಾಲೆಂ. ಆಯ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಭುರ್ಗಿಂ ಚಣೆಂ, ಚಾಕ್ಲ್ಯೊ...
ಚಿಚಾಯ್/चिचाय
ಪ್ರತಿಭಟನ್
- ಮೆಲ್ವಿನ್ ಕೊಳಾಲ್‌ಗಿರಿ
ಜಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಹಕ್ಕಾಂಚೆರ್ ಆಕ್ರಮಣ್ ಜಾತಾನಾ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಘಡ್ತಾಚ್. ಜಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ಹಕ್ಕ್ ಫಕತ್ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್, ಮೊನ್ಜಾತಿ, ಸುಕ್ಣಿಂ, ಮೂಸ್ ಆನಿ ಪಿಸೊಳ್ಯಾಂಕೀ ಆಸಾ. ತೀಂಯ್ ತಾಂಚೆರ್ ಅಕ್ರಮ್ ಜಾತಾನಾ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕರ್‍ತಾತ್. ಪ್ರತಿಭಟನ್ ...
चिचाय/ಚಿಚಾಯ್
ಫುಲಾಂ ಖಂಯ್ ಗೆಲಿಂ?
- ಸಿರಿಲ್ ವಾಸ್
ಎಕ್ಸುರ್ಪಣ್ ಖಾಲಿ ಬಶಿಯೆಪರಿಂ. ಕೆದ್ನಾಂ ಬಶಿಯೆಂತ್ಲಿಂ ಫುಲಾಂ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾತಾತ್ ತೆದ್ನಾಂ ಖಾಲಿ ಬಶಿ ಜಿವಿತಾಚೆಂ ಖಾಲಿಪಣ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರ್‍ನ್ ದಾಕಯ್ತಾ. ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾವೆಳಾರ್ ಖಾಲಿ ಬಶಿ ಜಿವಿತಾಚ್ಯಾ ಜನೆಲಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ತಿಳ್ತಾ. ಭೊಂವ್ತಿಂ ...
ಚಿಚಾಯ್/चिचाय
ಸುಕ್ಣ್ಯಾಚೆಂ ರುದಾನ್
- ರೋಶು, ಬಜ್ಪೆ
ಸುಕ್ಣ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಕವಿಂಕ್ ಆದಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಲಾಗ್ಸಿಲಿ ಚಂಗಾಯ್. ಸುಕ್ಣಿಂ ಕವಿಂಕ್ ಸಾಂಗಾತ್ ಆನಿ ಪ್ರೇರಣ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ತಡ್ ಆನಿ ಗಡ್ ಉತ್ರುನ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ರಿತಿನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚಿಂ ಹಿಂ ಸುಕ್ಣಿಂ ಕವಿಚ್ಯಾ ಕಲ್ಪನಾಕೀ ಪಾಕಟೆ ದಿತಾತ್. ಅಸಲಿಂ ಸುಕ್ಣಿಂ ಆಜ್...
चिचाय/ಚಿಚಾಯ್

News
ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಕಾ ವಿಮಲ ವಿ. ಪೈ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್
ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ತಶೆಂ ಕೊಂಕಣಿ ಪೊಯೆಟ್ರಿ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಕಾ ವಿಮಲ ವಿ. ಪೈ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್...   ಚಿಚಾಯ್/चिचाय

Criticism
ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ - 8: ಜೀವ್, ಜಿವಿತ್ ಆನಿ ಘಾತ್ -ಕವಿ ಜೋರ್ಜ್ ಬೋರ್ಜಸಾಚ್ಯೆ ಕವಿತೆಚೆರ್ ವಿಮರ್ಸೊ
ಜಿವಿತಾಚೆಂ ಆನ್ಯೇಕ್ ನಾಂವ್ ’ಮರಣ್’ ಮ್ಹಳೆಂ ತರ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಪಿಸಾಂಟ್ ಚಿಂತ್ಪಾಪರಿಂ ದಿಸುಂಕ್ ಆಸಾ ತುಕಾ? ಹ್ಯಾ ವೈಚಾರಿಕ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚ್ಯಾ ಪಾಠ್‌ಥಳಾರ್ ಉಚಾರ್‍ಚೆಂ ...   ಚಿಚಾಯ್ / चिचाय

Essays
ಬೊಬ್ ಡೈಲನಾಕ್ ನೋಬೆಲ್: ಗಿತಾಂ-ಸಾಹಿತ್ಯಾ ಭೊಂವ್ತಿಂ ಸವಾಲಾಂ-ಮೆಲ್ವಿನ್ ಕೊಳಾಲ್‌ಗಿರಿಚೆಂ ಲೇಖನ
ಆದ್ಲ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಬೋವ್ ಮ್ಹಾನ್ ಪ್ರಶಸ್ತೆಚೆಂ ಘೋಷಣ್ ಜಾಲೆಂ. ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಶೆತಾಂನಿ ಸವಿಸ್ತಾರ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾನ್...   चिचाय / ಚಿಚಾಯ್

Columns
Kavita Trust Videos
World News