ಆಬುಧಾಬಿಂತ್ 46ವ್ಯೆ ಮಾಳಿಯೆವಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿ ಅಪ್ರೂಪಾಚಿ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿ

ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತೆಚ್ಯೆ ಸಮಗ್ರ್ ವಾಡಾವಳಿ ಖಾತೀರ್ ವಾವುರ್‍ಚ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಆಂಕ್ರಿ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸಹಕಾರಾನ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಎಪ್ರಿಲ್ 5, 2019 ತಾರಿಕೆರ್ ಸುಕ್ರಾರಾ ಆಬುಧಾಬಿಂತ್ ಯಶಸ್ವಿ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲಿ. ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಕಿಶೂ ಬಾರ್ಕೂರ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಆಬುಧಾಬಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ ಚಲಲ್ಲ್ಯೆ ಹ್ಯೆ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿಚೆಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷಪಣ್ ಮೂಡುಬೆಳ್ಳೆಚೊ ಕವಿ ಸನ್ನು ಮೊನಿಸಾನ್ ಘೆತಲ್ಲೆಂ. ಸುರ್‍ವೆರ್ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಕಿಶೂ ಬಾರ್ಕೂರಾನ್ ಎಮಿರೆತಾಂತ್ಲೆ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿ ಅಸಲ್ಯಾ ಎಕ್ಯೆ ಗೋಷ್ಟಿಖಾತೀರ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ತಾತ್ ಆನಿ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಕರ್‍ತಾತ್ ದೆಕುನ್ ಸಂತೊಸ್ ಉಚಾರ್‍ಲೊ. ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆನಿ ಆಂಕ್ರಿ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಚ್ಯಾ ಶೆವೊಟಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಕರ್‍ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಮುಕ್ಲೆ ಪಂಗ್ತಿರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣುನ್ ತಾಣೆ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ...

Top Event / Story

ಕವಿತಾ ಬರೊವ್ನ್ ಫಾಶಿಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಬಚಾವಿ ಜೊಡಲ್ಲೊ ಅಪ್ರಾಧಿ, ಧ್ಯಾನೇಶ್ವರ್ ಬೋರ್ಕರ್

ಕೊಡ್ತಿನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯೆ ಫಾಶಿಯೆ ಶಿಕ್ಷೆಕ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸಲ್ಲ್ಯಾ ಅಪ್ರಾಧ್ಯಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಬರೊಂವ್ಚ್ಯೆ ಸವಯೆಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಫಾಶಿಯೆಥಾವ್ನ್ ಬಚಾವಿ ಜೊಡಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಮುಂಬಯ್ ಥಾವ್ನ್ ವರ್ದಿ ಜಾಲಾಂ. ಜೈಲಾಂತ್ ಆಸಲ್ಲೊ ಧ್ಯಾನೇಶ್ವರ್ ಸುರೇಶ್ ಬೋರ್ಕರ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಆಟ್ರಾ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಗುನ್ಯಾಂವಾವಿಶಿಂ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಾಚಿ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ತಾಲೊ ಆನಿ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಸುಪ್ರೀಮ್ ಕೊಡ್ತಿಚ್ಯಾ ಗುಮಾನಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಅಪ್ರೂಪ್ ಆನಿ ವಿಶೇಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಸುಪ್ರೀಮ್ ಕೊಡ್ತಿಚೆ ಜಡ್ಜ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಎ.ಕೆ ಸಿಕ್ರಿ, ಎಸ್. ಅಬ್ದುಲ್ ನಝೀರ್ ಆನಿ ಎಮ್. ಆರ್. ಶಾ - ಹೆ ತೆಗ್ ಜಣ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಬೊಂಬಯ್ ಹೈಕೊಡ್ತಿಚ್ಯಾ ನೀತಿಪೀಠಾನ್ ಬೋರ್ಕರಾಕ್ ದಿಲ್ಲ್ಯೆ ಫಾಶಿಯೆ ಶಿಕ್ಷೆಚೆಂ ಪುನರ್‌ಪರೀಶೀಲನ್ ಕರ್‍ನ್ ತಾಚಿ ಶಿಕ್ಷಾ ಜೀವಾವ್ದೆಕ್ ದೆಂವಯ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಬೋರ್ಕರಾ ಥಂಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೆ ಬದ್ಲಾವಣೆ ಥಂಯ್ ಸಂತೊಸ್ ಉಚಾರ್‍ಲಾ.  ಬೋರ್ಕರಾಕ್ ಬಾವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯ್ ಆಸ್ತಾನಾ ತಾಣೆ ಎಕಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚಿ ಖುನ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ತಾಚ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಆಟ್ರಾ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ತೊ ಜೈಲಾಂತ್ ಆಸಲ್ಲೊ ಆನಿ ಹೈಕೊಡ್ತಿನ್ ತಾಕಾ ಫಾಶಿಯೆ ಶಿಕ್ಷಾ ವಾಚಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಜೈಲಾಂತ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಗುನ್ಯಾಂವಾವಿಶಿಂ ಕಠಿಣ್ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ್ ಉಚಾರಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಣೆಂ ತೊ ಕವಿತಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕರುಂಕ್ ಆರಂಭ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ತಾಚಾ ನಡ್ತ್ಯಾನ್ ತೊ ಕ್ರೂರ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಮ್ಜಲ್ಲ್ಯಾ ಜೈಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಂನಿ ತಾಚೆವಿಶಿಂ ಬರಿ ವರ್ದಿ ಪಾಟಯಿಲ್ಲಿ. ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಾಚಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ತಾಚ್ಯೆ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾಲಿ ಆನಿ ತಾಚೆಂ ನಡ್ತೆಂ ಹೆರಾಂಕ್ ಆದರ್ಶ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ತಸಲೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಲ್ಲೆಂ...

Poems

ತುಂಚ್ ತೊ!

ದಿನೇಶ್ ಕೊರೆಯಾ -

ಜಿವಿತಾಚ್ಯಾ ಸುಳಿಗೊಂದೊಳಾಂತ್ ಶಿರ್‍ಕಲ್ಲೆ ಆಮಿ, ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ಸ್ ವೇ- ಧರುನ್ ಆಮ್ಚ್ಯೊ ಗಾಡಿಯೊ ಚಲೊವ್ನ್ ಆಸಾಂವ್. ತಿತ್ಲ್ಯಾ ವೆಗಾನ್ ಧಾಂವ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಜಿವಿತಾಚಿಂ ಅದ್ಭುತಾಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ...

ನಿರ್ಭಾಗಿ ಆವಯ್

ಪಿಯುಸ್ ಜೇಮ್ಸ್ -

ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂಥಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಶಾಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಭಿಗ್ಡುನ್ ಆಸಾ, ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಹಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಚಡ್ ವಾಯ್ಟ್ ಜಾಲ್ಲಿ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾ, ಜಾಂವ್ ಧರ್ಮಾಂ ಮಧ್ಲೆಂ ಝಗ್ಡೆಂ, ಜಾಂವ್ ರೈತಾಂಚಿ ...

ಉಟಾ ಉಟಾ ಪ್ರಾಣಿಯಾ

ಅನಾಮಿಕ್ -

ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೊ ಕರೆಜ್ಮ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಲ್ಗಡ್ಯಾಂಕ್ 'ದೆವಾ ದಯಾಳ್', 'ಉಟಾ ಉಟಾ ಪ್ರಾಣಿಯಾ' ತಸಲಿಂ ಕಾಂತಾರಾಂ ಉಡಾಸಾಂತ್ ಯೆತಾತ್. ಆತಾಂಚ್ಯೆ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ಹ್ಯಾ ಕಾಂತಾರಾಂಚಿ ...

ವಾರ‍್ಯಾಚೊ ವೆಪಾರ್

ಎಚ್ಚೆಮ್ -

ತೀನ್ ನಮುನ್ಯಾಚೆ ವೆಪಾರಿ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾತ್. ಎಕ್ಲೊ ಆನ್ಯೇಕ್ಲ್ಯಾಚೆರ್ ಹೊಂದುನ್ ಆಸಾ. ಎಕ್ಲ್ಯಾವಿಣೆಂ ಆನ್ಯೇಕ್ಲ್ಯಾಚೆಂ ಪೊಟ್ ಭರನಾ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಕೊಣ್ ಗಾಂವಾಕ್ ಉಜೊ ಪೆಟೊಂವ್ದಿ...