ಕೊಂಕಣಿ ಕಾವ್ಯಾಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಚಾಕೊಂಕ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ತೆರಾವೆಂ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್ 
ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತೆಕ್ ತಶೆಂ ಕವಿಂಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ತಶೆಂ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾಚಿ ಮರ್‍ಯಾದ್ ಮೆಳಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತೆಚೊ ಸಾಹಿತೀಕ್ ಪಾಂವ್ಡೊ ಬಳ್ವಂತ್ ಕರ್‍ಚೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಹಾತಿಂ ಧರುನ್ ವಾವುರ್‍ಚ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡಲ್ಲೆಂ ತೆರಾವೆಂ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್ ಹ್ಯಾಚ್ 2019 ಜನೆರಾಚ್ಯೆ 13 ತಾರಿಕೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಶಕ್ತಿನಗರಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಂತ್ ಗದ್ದಳಾಯೆನ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಗೊಂಯ್, ಮುಂಬಯ್ ...ಚಿಚಾಯ್/चिचाय

Top Event / Story
ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಲಾಕ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ ಮಥಾಯಸ್ ಕುಟಮ್ ಕವಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ದಿಂವ್ಚೊ 2018 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ಮಥಾಯಸ್ ಕುಟಮ್ ಕವಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಕವಿ ತಶೆಂ ವಿಮರ್ಶಕ್ ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಲಾಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಾ. ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ರು. 25,000 ತಸೆಂ ಯಾದಸ್ತಿಕಾ ಆಟಾಪ್ತಾ. ಜನೆರ್ 13, 2019 ತಾರಿಕೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಶಕ್ತಿನಗರಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಂತ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ತೆರಾವ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ತಾಕಾ ಭೆಟಯ್ತಲೆ.  ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಲಾಚೆಂ ಖರೆಂ ನಾಂವ್ ಹೆನ್ರಿ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ. ತೊ 1968 ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಆಗೋಸ್ತಾಂತ್ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪೆರ್ನಾಲ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲೊ. ಬಿ.ಕೊಮ್., ಡಿ.ಬಿ.ಎಮ್. ಶಿಕಪ್ ಸೊಂಪಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಣೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ರಚುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆಂ 1983 ಇಸ್ವೆಂತ್. ತೆ ಕೊಂಕಣಿ, ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲಿಶ್, ಹಿಂದಿ ಆನಿ ಮರಾಠಿ ಭಾಸಾಂನಿ ಬರಯ್ತಾತ್. ಸುರ್‍ವಿಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ 'ಸಂಕ್ರಮಣ', 'ಶೂದ್ರ', 'ತಾಯಿನುಡಿ', 'ತರಂಗ', 'ಸುದ್ದಿ-ಸಂಗಾತಿ', 'ಮಲ್ಲಿಗೆ', 'ತುಷಾರ' ತಸಲ್ಯಾ...

ಚಿಚಾಯ್/चिचाय
Poems
ವಿಜ್ಮಿತ್ಕಾಯೆಚಿ ಪೃಥ್ವಿ
- ಕ್ರಿಸ್ಟೊಫರ್ ರೋಶನ್ ಲೋಬೊ
ಪಯ್ಲೆಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕವಿಂಚ್ಯೆ ಮೆಳಿಂತ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಅತ್ರೆಗ್ಚೊ ಕ್ರಿಸ್ಟೊಫರ್ ರೋಶನ್ ಲೋಬೊ ಕವಿತಾ ಕುಳಾರಾಕ್ ಆಯ್ಲಾ. ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಯೆತಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಮಿ ಜಬರ್‌ದಸ್ತ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ದಿತಾಂವ್. ಕವಿತಾ ಕುಳಾರಾಂತ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಕವಿಂಚ್ಯೊ...
ಚಿಚಾಯ್/चिचाय
ಮರ್ಣಾವಿಶಿಂ
- ನರೇಂದ್ರ ಬೊಡ್ಕೆ
ದಿವಂಗತ್ ನರೇಂದ್ರ ಬೊಡ್ಕೆನ್ ಮರಣ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆಂ ತೆನ್ನಾಂ ಮರ್ಣಾಚೆರ್ ತಾಣೆ ಕಾಂಯ್ ಕವಿತಾ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯೊ. ತಾಚ್ಯಾ 'ಅನಾರ್ಯ್' ಕವಿತಾ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ ಹ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಆಟಾಪ್ಲ್ಯಾತ್. ತಾಂತ್ಲಿ ಏಕ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಮಿ ಪರ್ಗಟ್ ಕರ್‍ತಾಂವ್...
ಚಿಚಾಯ್/चिचाय
ಪಾಂಜ್ರ್ಯಾಂತ್ಲೆಂ ಶೆವ್ಣೆಂ
- ಸಾನಿಕಾ ಆರ್. ಪವಾರ್
ಸಾನಿಕಾಚಿ ಕವಿತಾ ಪಾಖಾಂ ನಾಸ್ತಾಂ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ಖೆಳುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಪಾಖಾಂ ಆಸುನ್ ಪಾಂಜ್ರ್ಯಾಂತ್ (ಪಿಂಜ್ರ್ಯಾಂತ್) ಕೈದಿ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಶೆವ್ಣ್ಯಾಚಿಂ (ಸುಕ್ಣ್ಯಾಚಿಂ) ಭೊಗ್ಣಾಂ ಸಾಂಗ್ತಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಪಾಂಜ್ರ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಶೆವ್ಣ್ಯಾಕ್ ಸುಟ್ಕಾ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕನಾ...
ಚಿಚಾಯ್/चिचाय
ಸಗ್ಳೆಂ ಸಾಂಗೊನ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್
- ಸರ್ವೇಶ್ವರ ದಯಾಲ್ ಸಕ್ಸೇನಾ/ ಜೊ.ಸಿ.
ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಕವಿತಾ ಜಾಯ್ನಾ. ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತಲ್ಲೆಂ ಕೊಣ್ ಎಕ್ಲೊ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಸಕ್ತಾ, ತೊ ಕವಿ ಥಾರ್‍ತಾ. ಕಾಂಯ್ ಹಾಂಗಾಚೊ ಕವಿ ತೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್ತಾ? ಜೊ.ಸಿ. ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆನ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚಿ ಕವಿತಾ ಕೊಂಕಣಿಕ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾ...
ಚಿಚಾಯ್

News
ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್: ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಂಚ್ ಜಣಾಂ ಫೈನಲಾಕ್
ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಸಮುದಾಯ್, ಜಯನಗರ, ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಹಾಂಣಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳುನ್ ಹ್ಯಾಚ್ ದಶೆಂಬರ್ 16, 2018 ತಾರಿಕೆರ್ ಜಯನಗರಾಚ್ಯಾ ...   चिचाय/ಚಿಚಾಯ್

Criticism
ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ 15: ಬನಾವಟ್, ಜಿವಿತ್ ಆನಿ ಸಂತೊಸ್ -ಪ್ಯಾಬ್ಲೊ ನೆರುಡಾಚ್ಯೆ ಕವಿತೆಚೆರ್ ವಲ್ಲಿ
ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಹರ್ಯೆಕ್ಲೊ ಮನಿಸ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಯೆತಾ ತರ್ ಕಸೊ ಏಕ್ ಮನಿಸ್ ಆನ್ಯೇಕ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ? ಹೊ ಮಿಸ್ತೆರ್ ಭೋವ್ಶಾ ಜಿತ್ಲೊ ...   ಚಿಚಾಯ್/चिचाय

Essays
ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಆಡಿಗಾಕ್ ಕವಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಏಕ್ ಪ್ರಾಚಿತ್ ಜಾವ್ನಾಸಲ್ಲೆಂ: ರಾಮಚಂದ್ರ ಶರ್ಮ
ತಸಲೊಯ್ ಏಕ್ ಕಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ, ಜೆನ್ನಾಂ ಅಡಿಗ ತಸಲೊ ಏಕ್ ವೆಗ್ಳ್ಯಾಚ್ ಕಾಲೆತಿಚೊ ಕವಿ, ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಚೊ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್‍ಧಿ ಮಾನ್ತಾಲೊ ಆನಿ ಕಾಂಯ್...   ಚಿಚಾಯ್/चिचाय

Columns
Kavita Trust Videos
 
 
World News