ಎ. ಟಿ. ಲೋಬೊಚೊ ಉಡಾಸ್ ಜಿವೊ ಕರುಂಕ್ ಲಿಖಿತ್ ಪರಿಕ್ಷಾ ಆನಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್
ಕೊಂಕಣಿ ಕಾದಂಬರಿಕಾರ್ ತಶೆಂ ಕವಿ ದೆವಾಧಿನ್ ಎ. ಟಿ. ಲೋಬೊಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಆನಿ ಆಯ್ಚ್ಯೆ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ತಾಚಿ ವೊಳಕ್ ಕರುನ್ ದೀಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆನಿ ಎ. ಟಿ. ಲೋಬೊ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹಾಂಣಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳುನ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಫೆಬ್ರೆರ್ 4 ತಾರಿಕೆರ್ ಏಕ್ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ತಶೆಂ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಭಾಗಾಂತ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ... ಚಿಚಾಯ್/चिचाय

Top Event / Story
ಕಾವ್ಯಾಳ್ ಪಾವ್ಸಾಂತ್ ಸುಶೆಗಾತ್ ನ್ಹಾಣಯಿಲ್ಲೆಂ ಬಾರಾವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂತ್ಲೆಂ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್ - 2018

ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಬರೊಂವ್ಕ್, ಶಿಕುಂಕ್ ಆನಿ ಸಮ್ಜುನ್ ಘೆಂವ್ಚೊ ಭೊಂವಾರ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕರ್‍ಚೆ ದಿಶೆನ್ ವಾವುರ್‍ಚ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಜನೆರ್ 14 ತಾರಿಕೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಜೆಪ್ಪುಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಬೋಧಿ ಟ್ರೀ - ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡಲ್ಲೆಂ ಬಾರಾವೆಂ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮೇಸ್ತಾಂಚಿಂ ಕಾಳ್ಜಾಂ ಮನಾಂ ಧಲೊಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಕಾವ್ಯಾಳ್ ಭೊಂವಾರಾಚೊ ಅರ್ಥ್ ಆನಿ ಮಹತ್ವ್ ಸಾಂಗುನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲೆಂ. ಕೊಂಕಣ್ ಕೊಗುಳ್ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಾಸಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಸುಮಾರ್ ದೊನ್ಶಿಂ ಮೀಟರ್ ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಬೋಧಿ ಟ್ರೀ-ಚ್ಯೆ ಸುವಾತೆಕ್ ಬೆಂಡಾ ವ್ಹಾಜ್ಪಾನ್ ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ ಸಾಡೆನೋವ್ ವೊರಾಂಚೆರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸಲ್ಲೊ ಅಡೆಶ್ಯಾಂ ಲಾಗಿಂ ಲೋಕ್ ಪುರ್ಶಾಂವಾರ್ ಆಯ್ಲೊ. ಫಾಮಾದ್ ಕೊಂಕಣಿ ಗಾವ್ಪಿಣ್ ’ಕೊಂಕಣ್ ಮೈನಾ’ ಮೀನಾ ರೆಬಿಂಬಸಾನ್, ಮಾನಾಚೆ ಸೈರೆ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ...

ಚಿಚಾಯ್ / चिचाय
Poems
ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್ತಾಂ
- ಶ್ರೀಧರ್ ಕಾಮತ್
ಎಕಾ ಇಷ್ಟಾನ್ ಧಾಡುನ್ ದಿಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಧರ್ ಕಾಮ್ತಿಚಿ ಕವಿತಾ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಹಿ ತಾಣೆ ಆಗೋಸ್ತ್ 8, 2015 ತಾರಿಕೆರ್ ಬರಯಿಲ್ಲಿ. ಆಜ್ ಫೆಬ್ರೆರ್ 8 ತಾರಿಕೆರ್ ತಾಚಿ ನಿರ್ಜೀವ್ ಕೂಡ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೊಲೆಜಿಕ್ ಧಾಡುನ್ ದಿಲ್ಯಾ. ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಅರ್ಥಾನ್ ಆದೇವ್ಸ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಕಳನಾ...
चिचाय/ಚಿಚಾಯ್
ಧುವ್
- ಫೆಲ್ಸಿ ಲೋಬೊ, ದೆರೆಬಯ್ಲ್
ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್‌ವಿಶಿಂ ಉಗ್ತೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಧುವೆಚೆಂ ಕಾಳೀಜ್ ಹ್ಯೆ ಕವಿತೆಂತ್ ಉಟುನ್ ದಿಸ್ತಾ. ಹ್ಯೆ ಕವಿತೆಂತ್ ದೋನ್ ಕಾಳ್ ಆಸಾತ್. ಧುವೆಚೆ ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣಾಲೆ ದೀಸ್, ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಖಾಂದಾರ್ ಬಸೊವ್ನ್ ವೆಲ್ಲೊ ಕಾಳ್. ಆನ್ಯೇಕಾ ಕಾಳಾಂತ್ ಧುವ್ ಬಾಂಳ್ತೆರಾಕ್ ಗೆಲಾಂ ಆನಿ ಬಾಪಯ್...
ಚಿಚಾಯ್/चिचाय
ದೇವ್ ಮನಿಸ್ ಮೊನ್ಜಾತ್
- ಸಿರಿಲ್ ವಾಸ್
ನತಾಲಾಂಚಿ ಪರಬ್ ಸೊಂಪುನ್ ಯೆತಾನಾ ಆನ್ಯೇಕ್ ನವೆಂ ವರಸ್ ಸುರು ಜಾತಾ. ಸರುನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ವರಸ್ ಕಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಕಷ್ಟಾಂ-ಅನ್ವಾರಾಂಚೆಂ ಆಸಲ್ಲೆಂ ಆಸ್ಯೆತ್, ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಸುಖಾ ಸಂತೊಸಾನ್ ಪೊಟ್ಲುನ್ ಧರುನ್ ಆಸಲ್ಲೆಂ ಆಸ್ಯೆತ್. ಹ್ಯಾ ವ್ಹಾಳ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಮಿ ಪಾಶಾರ್...
चिचाय/ಚಿಚಾಯ್
ಪಾಂಜ್ರ್ಯಾಂತ್ಲೆಂ ಶೆವ್ಣೆಂ
- ಸಾನಿಕಾ ಆರ್. ಪವಾರ್
ಸಾನಿಕಾಚಿ ಕವಿತಾ ಪಾಖಾಂ ನಾಸ್ತಾಂ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ಖೆಳುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಪಾಖಾಂ ಆಸುನ್ ಪಾಂಜ್ರ್ಯಾಂತ್ (ಪಿಂಜ್ರ್ಯಾಂತ್) ಕೈದಿ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಶೆವ್ಣ್ಯಾಚಿಂ (ಸುಕ್ಣ್ಯಾಚಿಂ) ಭೊಗ್ಣಾಂ ಸಾಂಗ್ತಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಪಾಂಜ್ರ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಶೆವ್ಣ್ಯಾಕ್ ಸುಟ್ಕಾ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕನಾ...
ಚಿಚಾಯ್/चिचाय

News
’ವಡಾ ಪೊಂದಾ ಶೆಜ್ ಮ್ಹಜಿ’ ಗಿತಾಚೊ ಘಡ್ಣಾರ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಕಾಮತಾನ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಆದೇವ್ಸ್ ಮಾಗ್ಲೊ
ಕೊಂಕಣಿ ಲೇಖಕ್, ಗೀತ್‌ಕಾರ್ ತಶೆಂಚ್ ಚಳುವಳೆಗಾರ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಕಾಮತ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಫೆಬ್ರೆರಾಚ್ಯೆ 7 ತಾರಿಕೆರ್ ಗೊಂಯ್ ಮಡ್ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಗೊಗೊಲ್ ...   ಚಿಚಾಯ್/चिचाय

Criticism
ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ 13:: ಬಾಂಯ್, ಲಾಟೊ ಆನಿ ಕಿಂಕ್ರಾಟ್ - ಎವ್ಜಿನೆಯೊ ಮೊಂತಾಲೆಚ್ಯೆ ಕವಿತೆಚೆರ್ ವಲ್ಲಿ
"ಆಮ್ಚೆಂ ಕಾಲ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಾಲ್ಯಾಚೊ ಉಜ್ವಾಡ್. ಆಮ್ಚೆಂ ಕಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯೊ ಕರ್ನ್ಯೊ, ಆಮ್ಚೆಂ ಫಾಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಭವಿಷ್ಯ್. ಉಜ್ವಾಡ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಫಳ್"...   ಚಿಚಾಯ್/चिचाय

Essays
ಚಾಫ್ರಾಲಿ ತಿ ಮೊಲಾದೀಕ್ ಚೀಟ್ : ರೂಪಾಲಿ ಮಾವ್ಜೊ ಕೀರ್ತನಿಚೆಂ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೆಂ ಲೇಖನ್
ಪಪ್ಪಾ ವಾಂಗ್ಡಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪರಿಶದಾಂಕ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮ್ಮೆಲನಾಂಕ್, ಕೊಂಕ್ಣಿಚ್ಯಾ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಕಾರ್ಯಾವಳೀಂಕ್ ವಚ್ಪಾಕ್ ಖೂಬ್ ಆವಡ್ಟಾಲೆಂ...   ಚಿಚಾಯ್/चिचाय

Columns
Kavita Trust Videos
 
 
World News