Kavita Khodd

ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ 18: ಆರ‍್ಸೊ, ಕಾಳೊಕ್ ಆನಿ ತೋಂಡ್ - ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಕವಿ ಸಿಲ್ವಿಯಾ ಪ್ಲಾಥ್

ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ 18:

ಆರ‍್ಸೊ, ಕಾಳೊಕ್ ಆನಿ ತೋಂಡ್

ಮೂಳ್ ಕವಿತಾ:

ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಕವಿ: ಸಿಲ್ವಿಯಾ ಪ್ಲಾಥ್

"The mirror is my best friend because when I cry it never laughs." (ಆರ‍್ಸೊ ಮ್ಹಜೊ ವ್ಹರ‍್ತೊ ಈಶ್ಟ್, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಜೆದ್ನಾಂ ಹಾಂವ್ ರಡ್ತಾಂ, ತೊ ಕೆದಿಂಚ್ ಹಾಸನಾ) ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಚಾರ‍್ಲಿ ಚಾಪ್ಲಿನಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಗುಂಡಾಯೆನ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾತ್. ಜಾಣ್ತ್ಯಾಂನಿ ಆರ್ಸ್ಯಾಕ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ರಿತಿಂನಿ ದೆಖ್ಲಾಂ ಆನಿ ಪಳೆಲಾಂ. ಜೀವ್ ಆಸುನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕರ‍್ನೆಂಚೆರ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಸಕನಾತ್ಲೆ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ದೊಳೆ ಆಸುನ್ ದೀಷ್ಟ್ ನಾತಲ್ಲೆ. ಅಶೆಂ ಆನ್ಯೇಕಾ ಅರ್ಥಾನ್ ಆರ‍್ಸೊ ದರೇಕಾ ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಕ್ ಕಾಳೊಕಾಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಶಿಲಿ ವಾಟ್ ದಾಕೊಂವ್ಚೊ ಏಕ್ ಶೆವೊಟ್; ಸ್ವಯಂ ಪ್ರತಿಫಲನ್ (Self reflection)

ಆರ್ಶ್ಯಾವಿಶಿಂ ಖೂಪ್ ಜಣಾಂನಿ ವೆಗ್-ವೆಗ್ಳ್ಯಾ ರಿತಿಂನಿ ಬರಯ್ಲಾಂ. "To live without mirrors is to live without the self." (ಆರ‍್ಸೊ ನಾಸ್ತಾನಾ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಸ್ವಯಂ ನಾತ್ಲಲೆಂ ಜಿವಿತ್) ಹಾಂಗಾಸರ್ ಧರ‍್ಮಾಚೊ ಪ್ರಶ್ನ್ ನಾ. ಫಕತ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ್ ನಿಯಾಳ್ ಪುರೊ. ಪಯ್ಲೊ ಪ್ರಶ್ನ್ ಸುರು ಜಾತಾಚ್ ಆಪ್ಣಾ ಥಂಯ್, ಆಪ್ಣಾಕ್. ಹೊ ಅಹಂ (ಇಗೋ) ಮನೋಭಾವಾಚೊ ಆಪುಣ್ ನ್ಹಯ್. "Everybody else needs mirrors to remind themselves who they are. You're no different." (ಸರ್ವಾಂಕ್ ಆರ್ಶ್ಯಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ ಆಪ್ಣಾಂಕ್ ’ಕೊಣ್ ಅಪುಣ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಉಡಾಸ್ ಕರುನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕ್. ತುಂ ಕಾಂಯ್ ವೆಗ್ಳೊ ನಾಂಯ್.)

ಜಿವಿತಾ ಮಿಸ್ತೆರಾಚ್ಯಾ ಗೊಂದೊಳಾಚ್ಯೆ ಸುಳಿಯೆಂತ್ ಶಿರ್ಕುನ್ ತಾಂತ್ಲೊ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಪೆಚಾಡ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಫಕತ್ ಏಕ್ ಆರ‍್ಸೊ ಮಜತ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ. ಆನಿ ಹೆಂ ಸುಟಾವೆಂ ಸತ್ ಸಮ್ಜುಂಚಿ ಶ್ಯಾಥಿ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ತ್ಯಾ ಗೊಂದೊಳಾಂತ್ಲೊ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾತಾ. ಆರ‍್ಸೊ ಆಲ್ಬೆ ಮತಿಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚ್ಯಾಂಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಲೊ ನ್ಹಯ್ ವಾ ತಸಲೆ ಆಲ್ಬೆ ತ್ಯಾ ಹಾರ್ಶ್ಯಾಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಲೆ ನ್ಹಯ್. ದೆಕುನ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಜಿಯೆತಲೊ ಮನಿಸ್ ಆಪ್ಲೆ ಮತಿನ್ ವಳ್ಕುಂಚೆಂ ಸರ‍್ವ್ ಬರೆಂ ಫಕತ್ ಆಪ್ಣಾ ಥಂಯ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಭೃಮಿದೆಂತ್ ಸದಾಂಕಾಳ್ ಜಿಯೆತಾ. ಆನಿ ಆಪ್ಲೆ ಭೃಮಿದೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಲ್ಪನಾಂಕ್ ಹಕೀಗತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾಂನಿ ಅಸೊಚ್ ಪಿಕ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಅಪುಣ್‍ಚ್ ವ್ಹರ‍್ತೊ/ಬರೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಮ್ಹಾ-ಫಟಿಂಕ್ ಸತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಪೊಕೊಳ್ ಸಂಸಾರ್ ರಚುನ್ ತ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಜಿಯೆತಾನಾ ಕಾಂಯ್ ಏಕ್ ಆರ‍್ಸೊ ಉದೆವ್ನ್ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಪಡ್‌ರುಪ್ಣ್ಯಾಚೊ ಕಣ್ ಧಾಡಿತ್ ತರ್ ತಾಚ್ಯಾನ್ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ತೆದ್ನಾಂ ಮನಿಸ್ ತ್ಯಾ ಪಡ್‌ರುಪಣ್ಯಾಚೆ ನಿಶ್ಟೆಕ್ ಆನಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್‌ಪಣಾಕ್ ಮಾಂದುನ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಆರ್ಶ್ಯಾಕ್‌ಚ್ ಫುಟಯ್ತಾ.

ಸಿಲ್ವಿಯಾ ಪ್ಲಾಥಾಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂನಿ ಅಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಆಪ್ಲೆಂಚ್ ಸ್ಥಾನ್ ಆಸಾ ತರ್ ತಿಚೆ ಕವಿತೆಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕವಿಚ್ಯೆ ಹಾಜ್ರೆಂತ್ ಮ್ಹಣುಯೆತಾ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಸಯ್ತ್ ತಿಚಿ ಹಾಜ್ರಿ ಉಟುನ್ ದಿಸ್ತಾ ತರ್ ತಾಚೆಂ ಮೂಳ್ ಕಾರಣ್ ಸಮ್ಜುಂಕ್ ತ್ರಾಸ್ ನಾಂತ್. "Poetry is a mirror which makes beautiful than which is distorted." (ಕವಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ಆರ‍್ಸೊ, ಜೊ ವಿಕೃತ್ ಜಾತಾ ತಾಚೆ ಪ್ರಾಸ್ ಸೊಭಿತ್ ಕರ್‍ತಾ.). ಹಿ ಕವಿತಾ ಕಾಂಯ್ 1961 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಮೂಳ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಭಾಸೆಂತ್ ಬರಯಿಲ್ಲಿ ಹೆಪರಿಂ ಆಸಾ;

Mirror

'I am silver and exact. I have no preconceptions.
Whatever I see I swallow immediately
Just as it is, unmisted by love or dislike.
I am not cruel, only truthful,
The eye of a little God, four-cornered.
Most of the time I meditate on the opposite wall.
It is pink, with speckles. I have looked at it so long
I think it is part of my heart. But it-flickers.
Faces and darkness separate us over and over.

Now I am like lake. A woman bends over me,
Searching my reaches for what she really is.
Then she turns to those liars, the candles or the moon.
I see her back, and reflect it faithfully.
She rewards me with tears and an agitation of hands.
I am important to her. She comes and goes.
Each morning it is her face that replaces the darkness.
In me she has drowned a youg girl, and in me an old woman
Rises toward her day after day, like terrible fish.'

ಕೊಂಕಣಿಕ್ ಹೆ ಕವಿತೆಚೆಂ ತರ‍್ಜಣ್ ಹೆಪರಿಂ ಕರುಯೆತಾ;

ಆರ‍್ಸೊ

’ಹಾಂವ್ ರುಪೆಂ ಆನಿ ನಿಖರ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಕಸ್ಲೆಚ್ ಪೂರ್ವ್‌ಗೃಹ್ ನಾಂತ್.
ಜೆಂ ಕಿತೆಂ ಹಾಂವ್ ಚೊಯ್ತಾಂ ತೆಂ ತೆದ್ನಾಂಚ್ ಗಿಳ್ತಾಂ
ಆಸ್ಲೆಪರಿಂಚ್, ಮೋಗ್ ಆನಿ ನಾಖುಶೆಕ್ ಬಗ್ಲೆನ್ ದವ್ರುನ್
ಹಾಂವ್ ಕ್ರೂರಿ ನ್ಹಯ್, ಫಕತ್ ಸತೆವಂತ್
ಎಕಾ ಲ್ಹಾನ್ ದೆವಾಚೊ ದೊಳೊ, ಚ್ಯಾರ್ ಮುಲ್ಯಾಂಚೊ.
ಚಡ್ತಾವ್ ವೇಳ್ ಹಾಂವ್ ಮುಕ್ಲೆ ವಣದಿಚೆರ್ ಧ್ಯಾನ್ ಕರ್‍ತಾಂ.
ಹೊ ಗುಲೊಬಿ ರಂಗ್ ಥಿಕಾಂಸವೆಂ. ಹಾಂವೆಂ ಪಳೆಲಾಂ ಲಾಂಬ್ ಕಾಳಾಸರ್
ಹಾಂವ್ ಲೆಕ್ತಾಂ ತೊ ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ ಕಾಳ್ಜಾಚೊ ವಾಂಟೊ. ಪುಣ್ ಜಿಳ್ಮಿಳ್ತಾ.
ತೊಂಡಾಂ ಆನಿ ಕಾಳೊಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ವಿಂಗಡ್ ಕರ‍್ತಾ ಪರತ್ ಆನಿ ಪರತ್.

ಆತಾಂ ಹಾಂವ್ ಎಕಾ ತಳ್ಯಾಪರಿಂ. ಏಕ್ ಅಸ್ತುರಿ ಮ್ಹಜೆರ್ ಬಾಗ್ವಲ್ಯಾ,
ಸೊಧ್ತಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ ಪಾಂವ್ಚಾಕ್ ಜಿ ತಿ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಪರಿಂ.
ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಿ ತ್ಯಾ ಫಟ್ಕಿರ‍್ಯಾಂ ತೆವ್ಶಿನ್ ಘುಂವ್ತಾ, ತ್ಯೊ ವಾತಿ ವಾ ತೊ ಚಂದ್ರ್
ಹಾಂವ್ ಪಳೆತಾಂ ತಿಚಿ ಪಾಟ್, ಆನಿ ಪಾತ್ಯೆಣೆನ್ ದಿಸಯ್ತಾಂ.
ತಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ದುಕಾಂನಿ ಆನಿ ಹಾತಾಚ್ಯಾ ತಳ್ಮಳ್ಯಾಂಚೆಂ ಇನಾಮ್ ದಿತಾ.
ಹಾಂವ್ ತಿಕಾ ಪ್ರಮುಕ್. ತಿ ಯೆತಾ ಆನಿ ವೆತಾ.
ದರೇಕೆ ಸಕಾಳಿಂ ತಿಚೆಂ ತೋಂಡ್ ತ್ಯಾ ಕಾಳೊಕಾಕ್ ಬದ್ಲಯ್ತಾ.
ಮ್ಹಜ್ಯೆಥಂಯ್ ತಿ ಎಕಾ ತರ‍್ನ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಬುಡಯ್ತಾ, ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯೆಥಂಯ್ ಏಕ್ ಜಾಣ್ತಿ ಬಾಯ್ಲ್
ಚಡ್ತಾ ಎಕೆಕಾ ದಿಸಾತೆವ್ಶಿನ್ ಜಶೆಂ ಎಕ್ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಮಾಸ್ಳಿ.’

ಹೆ ಕವಿತೆಕ್ ವೆಗ್-ವೆಗ್ಳೆ ಫಾಠ್‌ಭುಂಯ್‌ಚೆರ್ ಅಭ್ಯಾಸ್ ಕರುಂಯೆತಾ. ತಾತ್ವಿಕ್ ಫಾಠ್‌ಭುಂಯ್‌ಚೆರ್ (ವಣದಿಚೆರ್ ಧ್ಯಾನ್ ಕರ‍್ಚೊ ಆರ‍್ಸೊ) ಭವ್ತಿಕ್ ನಿಯಾಳ್ ಕರ‍್ಚೊ ತರ್; ವಣದಿಚೆರ್ ಜೀವ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಉಮ್ಕಾಳಾಯಿಲ್ಲೊ ಆರ‍್ಸೊ ಸಯ್ತ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ರಿತಿನ್ ಅಪ್ಲೆಂ ಸಂಯ್ಬಿಕ್ ಕರ‍್ತವ್ಯ್ ಪಾಳ್ತಾ; ತ್ಯಾ ಆರ್ಶ್ಯಾಕ್ ದಿಸ್ಚೆಂ ಫಕತ್ ದೋನ್; ಏಕ್ ಕಾಳೊಕ್ ವಾ ರುಪ್ಣೆಂ. ಪುಣ್ ಜೆಂ ಕಿತೆಂ ದಿಸಯ್ತಾ ತೆಂ ಭೋವ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ರುಪ್ಣೆಂ. ರುಪೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸತ್, ನಿಖರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್.

ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಕಡ್ವ್ಯಾಂತ್ ಹಾರ್ಶ್ಯಾಚಿ ನಿಶ್ಟಾ ಭೋವ್ ವ್ಹಡ್ ಪ್ರತಿಮಾ ಜಾವ್ನ್ ಉಬಿ ಜಾತಾ. ಹಾರ್ಶ್ಯಾಚ್ಯಾಕ್ ಕಸ್ಲಿಚ್ ಪೂರ‍್ವ್‌ಗೃಹ್ ನಾಂತ್. ಫಟ್ಕಿರೆ ಹೊಗ್ಳಾಪ್ ದಿಂವ್ಚೆವಿಶಿಂ ಜಾಂವ್ ಪೊಕೊಳ್ ಖೆಂಡಪ್ ಕರ‍್ಚಿ ಜಾಂವ್ ಇಚ್ಛಾ ನಾ. ಎಕಾ ಲ್ಹಾನ್ ದೆವಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಪರಿಂ ಚ್ಯಾರ್ ಮುಲ್ಯಾಂನಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಕರ‍್ತಾ ಫಕತ್ ಸತ್ ಆನಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ರುಪ್ಣೆಂ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆರ್ಶ್ಯಾಕ್ ಭೊಗ್ಣಾಂ ನಾಂತ್, ಉಮಾಳೆ ನಾಂತ್, ಅತ್ರೆಗ್ ನಾ, ಆಶಾ ನಾ, ಸ್ವಾರ್ಥ್ ನಾ ಬಗರ್ ಫಕ್ತ್ ನಿಶ್ಟಾ ಆಸಾ; ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಮೊರ್ ಉಬೆ ಜಾಲೆಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ರುಪ್ಣ್ಯಾಚೆಂ ಪಡ್‌ರುಪ್ಣೆಂ ದಾಕೊಂವ್ಚಿ ನಿಶ್ಟಾ.

ದುಸ್ರ್ಯಾ ಕಡ್ವ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಜಿ ಸದಾಂ ಸಕಾಳಿಂ ಉಟುನ್ ಹ್ಯಾ ಆರ್ಶ್ಯಾಂತ್ ಆಪ್ಣಾ ಥಂಯ್ ಆಸ್ಲಲಿ ತರ‍್ನಿ ಚಲಿ ಕಶೆಂ ಕಾಳಾಕ್ ಸರಿ ಜಾವ್ನ್ ಪ್ರಾಯೆಸ್ತ್ ಜಾಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ಕಶೆಂ ಆಪ್ಲಿ ಸೊಬಾಯ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ತರ್ನಾಟ್‌ಪಣಾಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಪಯ್ಸ್ ವೆತಾ ಜಶೆಂ ಆರ‍್ಸೊ ಏಕ್ ಸರೋವರ್/ತಳೆಂ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಸರೋವರಾಚೆರ್ ಬಾಗ್ವಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಲ್ ವಾತಿ ಆನಿ ಚಂದ್ರಾಕ್ ದಾಕಯ್ತಾ ತರ್‌ಯೀ ಆರ‍್ಸೊ ಫಕತ್ ಆಪ್ಲೆಂ ನಿಶ್ಟೆಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ‍್ತಾ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ವಾತ್ ಜಾಂವ್ ಚಂದ್ರ್ ಜಾಂವ್ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಕಾಳಾಕ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಕವಿತೆಂತ್ಲೆ ಬಾಯ್ಲೆಚೆ ಮತಿಂತ್ ಸಯ್ತ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಪಾಟ್ ಕರುನ್ ವೆಚಿ ಸೊಬಾಯ್ ಸಯ್ತ್ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಕಾಳಾಚಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಿರಾಶಿ ಚಿಂತಪ್ ಹಾಡಯ್ತಾ. ಆನಿ ಹೆಂ ಸತ್ ಸೊಸ್ಚಿ ಸಕತ್ ಆಪ್ಣಾ ಥಂಯ್ ನಾಸ್ಚಿ ಹಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಪಾಟಿಂ ವೆತಾಸ್ತಾಂ ತೊ ಆರ‍್ಸೊ ತಿಚಿ ಪಾಟ್ ಪಳಯ್ತಾ ಆನಿ ನಿಶ್ಟೆನ್ ತಿಚೆಂ ಪ್ರತಿಫಲನ್ ದಾಕಯ್ತಾ. ಆರ‍್ಸೊ ತೆ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಭೋವ್ ಪ್ರಮುಕ್, ಜೊ ಜಿವಿತಾ ಥಾವ್ನ್ ಮೊರ‍್ನಾಚ್ಯಾ ಶೆವೊಟಾಕ್ ವ್ಹರುನ್ ಪಾವೊಂವ್ಚೊ ಕಾಳ್ ನಿಯಾಳುನ್ ದೀಸ್ ಗೆಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ಮೊರ‍್ನಾಕ್ ಲಾಗಿಂ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಪಳೆತಾ. ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮರಣ್. ತಿಕಾ ಹ್ಯಾ ಪ್ರಮುಖ್ ಆರ್ಶ್ಯಾಚಿ ನಿಶ್ಟಾ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಹಾತಾಂಕ್ ದಾಂಬುನ್ ಆಪ್ಲೆ ತಳ್ಮಳೆ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತ್ ಕರ‍್ತಾ.

ರುಪ್ಣೆಂ ಆನಿ ವಳ್ಕೆವಿಶಿಂ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರ‍್ಚೊ ತರ್ ಕವಿತೆಂತ್ ಆರ್ಶ್ಯಾಚಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಕರ‍್ಚೊ ಕವಿ ಸಯ್ತ್ ಏಕ್ ಆರ‍್ಸೊ ವೆಕ್ತಿತ್ವ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಕಡ್ವ್ಯಾಂತ್ ’ಜೆಂ ಕಿತೆಂ ಪಳೆತಾಂ ತೆದ್ನಾಂಚ್ ಗಿಳ್ತಾಂ’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಜಾಂವ್, ’ಹಾಂವ್ ಕ್ರೂರಿ ನ್ಹಯ್ ಸತೆವಂತ್’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಜಾಂವ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಕಡ್ವ್ಯಾಂತ್ ’ಪಾತ್ಯೆಣೆನ್/ನಿಶ್ಟೆನ್ ದಿಸಯ್ತಾಂ’ ಮ್ಹಳ್ಳಲೆ ಸಬ್ಧ್ ಉತ್ರಾಯ್ತಾತ್.

- ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್


आरसो, काळोक आनी तोंड

मूळ कविता: इंगलीश, कवी: सिल्विया प्लाथ

"The mirror is my best friend because when I cry it never laughs." (आरसो म्हजो व्हरतो ईश्ट, कित्याक म्हळ्यार जेदनां हांव रडतां, तो केदींच हासना) म्हळ्ळीं चारली चाप्लीनाचीं उतरां गुंडायेन जायतें सांगतात. जाणत्यांनी आरस्याक जायत्या रितिंनी देखलां आनी पळेलां. जीव आसून आपल्या करनेंचेर पळेवंक सकनातले म्हळ्यार दोळे आसून दीष्ट नातल्ले. अशें आन्येका अर्थान आरसो दरेका मनशाच्या जिविताक काळोका थावन पयशिली वाट दाकोंवचो एक शेवोट; स्वयं प्रतीफलन (Self reflection)

आरश्याविशीं खूप जाणांनी वेग-वेगळ्या रितिंनी बरयलां. "To live without mirrors is to live without the self." (आरसो नासताना जियेंवचें जावनासा स्वयं नातललें जिवीत) हांगासर धरमाचो प्रश्न ना. फकत आध्यात्मीक नियाळ पुरो. पयलो प्रश्न सुरू जाताच आपणा थंय, आपणाक. हो अहं (इगो) मनोभावाचो आपूण न्हय. "Everybody else needs mirrors to remind themselves who they are. You're no different." (सर्वांक आरश्याची गर्ज आसा आपणांक ’कोण अपूण’ म्हळ्ळें उडास करून दिंवच्याक. तूं कांय वेगळो नांय.)

जिविता मिस्तेराच्या गोंदोळाच्ये सुळयेंत शिरकून तांतलो भायर येवंक पेचाडतेल्यांक फकत एक आरसो मजत करुंक सकता. आनी हें सुटावें सत समजुंची श्याथी आसलल्यांक मात्र त्या गोंदोळांतलो भायर येवंक साध्य जाता. आरसो आलबे मतीच्या चिंतपाच्यांक फावो जाल्लो न्हय वा तसले आलबे त्या हारश्याक फावो जाल्ले न्हय. देकून ह्या संवसारांत जियेतलो मनीस आपले मतीन वळकुंचें सर्व बरें फकत आपणा थंय आसा म्हळ्ळे भृमीदेंत सदांकाळ जियेता. आनी आपले भृमीदेंतल्या कल्पनांक हकीगत म्हळ्ळ्या चिंतनांनी असोच पिकता म्हळ्यार अपूण‍च व्हरतो/बरो म्हळ्ळ्या म्हा-फटींक सत म्हळ्ळो पोकोळ संसार रचून त्या संसारांत जियेताना कांय एक आरसो उदेवन एक ल्हान पड‌रुपण्याचो कण धाडीत तर ताच्यान सोसूंक जायना. तेदनां मनीस त्या पड‌रुपण्याचे निश्टेक आनी प्रामाणीक‌पणाक मांदून घेंवच्या बदलाक आरश्याकच फुटयता.

सिल्विया प्लाथाच्या कवितेंनी अमेरिकाच्या साहित्यांत आपलेंच स्थान आसा तर तिचे कवितेंत आसच्या कविच्ये हाज्रेंत म्हणुयेता. हांगासर सयत तिची हाज्री उटून दिसता तर ताचें मूळ कारण समजुंक त्रास नांत. "Poetry is a mirror which makes beautiful than which is distorted." (कविता म्हळ्यार एक आरसो, जो विकृत जाता ताचे प्रास सोभीत कर‍ता.). ही कविता कांय १९६१ इसवेंत मूळ अमेरिकन इंगलीश भाशेंत बरयिल्ली हेपरीं आसा;

Mirror

'I am silver and exact. I have no preconceptions.
Whatever I see I swallow immediately
Just as it is, unmisted by love or dislike.
I am not cruel, only truthful,
The eye of a little God, four-cornered.
Most of the time I meditate on the opposite wall.
It is pink, with speckles. I have looked at it so long
I think it is part of my heart. But it-flickers.
Faces and darkness separate us over and over.

Now I am like lake. A woman bends over me,
Searching my reaches for what she really is.
Then she turns to those liars, the candles or the moon.
I see her back, and reflect it faithfully.
She rewards me with tears and an agitation of hands.
I am important to her. She comes and goes.
Each morning it is her face that replaces the darkness.
In me she has drowned a youg girl, and in me an old woman
Rises toward her day after day, like terrible fish.'

कोंकणीक हे कवितेचें तरजण हेपरीं करुयेता;

आरसो

’हांव रुपें आनी निखर. म्हाका कसलेच पूर्व‌गृह नांत.
जें कितें हांव चोयतां तें तेदनांच गिळतां
आसलेपरींच, मोग आनी नाखुशेक बगलेन दवरून
हांव क्रूरी न्हय, फकत सतेवंत
एका ल्हान देवाचो दोळो, च्यार मुल्यांचो.
चडताव वेळ हांव मुकले वणदीचेर ध्यान कर‍तां.
हो गुलोबी रंग थिकां सवें. हांवें पळेलां लांब काळासर
हांव लेकतां तो म्हज्याच काळजाचो वांटो. पूण जिळमिळता.
तोंडां आनी काळोक आमकां विंगड करता परत आनी परत.

आतां हांव एका तळ्यापरीं. एक अस्तुरी म्हजेर बागवल्या,
सोधतां म्हज्याच पांवचाक जी ती निजायकी जावनासलेपरीं.
उपरांत ती त्या फटकिर्‍या तेवशीन घुंवता, त्यो वाती वा तो चंद्र
हांव पळेतां तिची पाट, आनी पातयेणेन दिसयतां.
ती म्हाका अपल्या दुकांनी आनी हाताच्या तळमळ्यांचें इनाम दिता.
हांव तिका प्रमूक. ती येता आनी वेता.
दरेके सकाळीं तिचें तोंड त्या काळोकाक बदलयता.
म्हज्ये थंय ती एका तरन्या चेडवाक बुडयता, आनी म्हज्ये थंय एक जाणती बायल
चडता एकेका दिसा तेवशीन जशें एक भिरांकूळ मासळी.’

हे कवितेक वेग-वेगळे फाठ‌भुंय‌चेर अभ्यास करुंयेता. तात्वीक फाठ‌भुंय‌चेर (वणदीचेर ध्यान करचो आरसो) भवतीक नियाळ करचो तर; वणदीचेर जीव नासताना उमकाळायल्लो आरसो सयत प्रामाणीक रितीन अपलें संयबीक करतव्य पाळता; त्या आरश्याक दिसचें फकत दोन; एक काळोक वा रुपणें. पूण जें कितें दिसयता तें भोव प्रामाणीक रुपणें. रुपें म्हळ्यार सत, निखर म्हळ्यार प्रामाणीक.

पयल्या कडव्यांत हारश्याची निश्टा भोव व्हड प्रतिमा जावन उबी जाता. हारश्याच्याक कसलीच पूर्वगृह नांत. फटकिरे होगळाप दिंवचेविशीं जांव पोकोळ खेंडप करची जांव इच्छा ना. एका ल्हान देवाच्या दोळ्यांपरीं च्यार मुल्यांनी अभिव्यक्ती करता फकत सत आनी प्रामाणीक रुपणें. हांगासर आरश्याक भोगणां नांत, उमाळे नांत, अत्रेग ना, आशा ना, स्वार्थ ना बगर फकत निश्टा आसा; आपल्या समोर उबे जालेल्यांच्या रुपण्याचें पड‌रुपणें दाकोंवची निश्टा.

दुसऱ्या कडव्यांत एक बायल जी सदां सकाळीं उटून ह्या आरश्यांत आपणा थंय आसलली तरनी चली कशें काळाक सरी जावन प्रायेस्त जाल्लेपरींच कशें आपली सोबाय होगडावन तर्नाट‌पणा थावन पयस पयस वेता जशें आरसो एक सरोवर/तळें आनी त्या सरोवराचेर बागवल्ली बायल वाती आनी चंद्राक दाकयता तर‌यी आरसो फकत आपलें निश्टेचें काम करता. हांगासर वात जांव चंद्र जांव थोड्याच काळाक आसात म्हळ्ळें चिंतप कवितेंतले बायलेचे मतींत सयत आपणाक पाट करून वेची सोबाय सयत थोड्याच काळाची म्हळ्ळें निराशी चिंतप हाडयता. आनी हें सत सोसची सकत आपणा थंय नासची ही बायल पाटीं वेतासतां तो आरसो तिची पाट पळयता आनी निश्टेन तिचें प्रतीफलन दाकयता. आरसो ते बायलेक भोव प्रमूक, जो जिविता थावन मोरनाच्या शेवोटाक व्हरून पावोंवचो काळ नियाळून दीस गेल्लेपरींच मोरनाक लागीं येंवचें पळेता. भिरांकूळ मासळी म्हळ्यार मरण. तिका ह्या प्रमूख आरश्याची निश्टा सोसूंक जायनासतां आपल्याच हातांक दांबून आपले तळमळे अभिव्यक्त करता.

रुपणें आनी वळकेविशीं उल्लेक करचो तर कवितेंत आरश्याची अभिव्यक्ती करचो कवी सयत एक आरसो वेक्तित्व म्हणून पयल्या कडव्यांत ’जें कितें पळेतां तेदनांच गिळतां’ म्हळ्ळ्या उतरांनी जांव, ’हांव क्रूरी न्हय सतेवंत’ म्हळ्ळ्या उतरांनी जांव दुसऱ्या कडव्यांत ’पातयेणेन/निश्टेन दिसयतां’ म्हळ्ळले सब्ध उत्रायतात.

- वल्ली क्वाड्रस 

___________________________________________________________________________  

ಸವಾರಿ 17: ವಾತ್, ಉಜ್ವಾಡ್ ಆನಿ ಫುಡಾರ್
ಸವಾರಿ 16: ಪಿಡಾ, ದೂಖ್ ಆನಿ ಸ್ಪೂರ್ತಿ
ಸವಾರಿ 15: ಬನಾವಟ್, ಜಿವಿತ್ ಆನಿ ಸಂತೊಸ್ 
ಸವಾರಿ 14: ಬದ್ಲಾವಣ್, ಜನಾಂಗ್ ಆನಿ ಉತ್ರೊಣ್
ಸವಾರಿ 13: ಬಾಂಯ್, ಲಾಟೊ ಆನಿ ಕಿಂಕ್ರಾಟ್
ಸವಾರಿ 12: ಜಿವಿತ್, ತಳೆಂ ಆನಿ ಉತ್ರೊಣ್
ಸವಾರಿ 11: ಸಂತೊಸ್, ದೂಖ್ ಆನಿ ಜಿಣ್ಯೆಲಿಸಾಂವಾಂ
ಸವಾರಿ 10: ಸಂಸಾರಾ ಭಿತರ್‍ಲೆ ಸಂಸಾರ್
ಸವಾರಿ 9: ಮಿಸ್ತೆರ್, ಸ್ವ-ಅವಲೋಕನ್ ಆನಿ ಉಜ್ವಾಡ್ 
ಸವಾರಿ 8: ಜೀವ್, ಜಿವಿತ್ ಆನಿ ಘಾತ್
ಸವಾರಿ 7: ಮತ್, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ್ ಆನಿ ಜಾಗ್
ಸವಾರಿ 6: ಕಾಳೊಕ್, ಉಜ್ವಾಡ್ ಆನಿ ಮನಿಸ್
ಸವಾರಿ 5: ಮುಖೊಟಿಂ, ಅಸ್ಲೀಯತ್ ಆನಿ ಜಿವಿತಾಪಯ್ಣ್
ಸವಾರಿ 4: ದೂಕ್, ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಆನಿ ಕವಿತಾ
ಸವಾರಿ 3: ಆಶಾ, ಕವಿ ಆನಿ ಸವಾರಿ
ಸವಾರಿ 2: ಸಂಘರ್ಶ್, ಜಿವಿತ್ ಆನಿ ಕವಿತಾ
ಸವಾರಿ 1: ನವೆಂ ಚಿಂತಪ್, ನವೊ ದಿಶ್ಟಾವೊ

 


Comment on this article

 • Joseph Dmello, Australia

  Fri, Oct 14 2022

  Poetry is great. I liked it. Translation is not easy. Finding a right word to replace the original in another language is always hard. Just like a joke said in one language doesnt make you laugh in another language! It's a tough job but Valley Quadras has done a commendable justice to the original

  DisAgree Agree [1] Reply

 • Raymond Dcunha Taccode, Mangalore

  Fri, Oct 14 2022

  ಅರ್ಸೊ ಫಟಿ ಮಾರಿನಾ, ಸರ್ವ್ ಜಗೊವ್ನ ದವರ್ತಾ, ಘುಟ್ ಫಡಿನಾ, ವಿಶ್ವಾಸಿ ಸಾಂಗಾತಿ. ಕಾಮ್ ನಾ ತರ್ ಗೊಸಿಪ್ ಕರಿನಾ ಅಪ್ಣಾಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಉಮ್ಕೊಳೊನ್ ಅಸ್ತಾ. ವಿಶ್ಲೇಣ್ ಅನಿ ತರ್ಜುಮೊ ಬೋವ್ ಸೊಬಿತ್ ಅನಿ ತಾರ್ಕಿಕ್. ಅಭಿನಂದನ್. ರೇಮಂಡ್ ಡಿಕೂನಾ ತಾಕೊಡೆ

  DisAgree Agree [1] Reply


Title : ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ 18: ಆರ‍್ಸೊ, ಕಾಳೊಕ್ ಆನಿ ತೋಂಡ್ - ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಕವಿ ಸಿಲ್ವಿಯಾ ಪ್ಲಾಥ್

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.