ಗರ್ಮೆಂತ್ ಉಕಡಲ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಾಂಕ್ ಮಡಂತ್ಯಾರ್ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿನ್ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಪಾವ್ಸಾನ್ ನ್ಹಾಣಯ್ಲೆಂ
ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಎಪ್ರಿಲಾಚ್ಯೆ 8 ತಾರಿಕೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಮಡಂತ್ಯಾರ್ ಲಾಗ್ಸಾರ್‍ಚ್ಯಾ ಪುಂಜಾಲ್‍ಕಟ್ಟೆಂತ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ರೊಬರ್ಟ್ ತಶೆಂ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಲಿಲ್ಲಿ ಡಿಸೋಜಾಂಗೆಲ್ಯಾ 'ಮರ್ಸಿಲೈಟ್' ಘರಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚಿ ತಿಸ್ರಿ ಕಾರ್ಯಾವಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡಲ್ಲಿ. ಭಾಯ್ಲೆ ಧಗಿಕ್ ಶಿಜುನ್ ಆಸಲ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಿಂಕ್ ಎಕಾನೆಕಿಂ ವೊತಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾವ್ಸಾವರ್ವಿಂ ಥಂಡಾಯ್ ಲಾಬ್ತಾನಾ, ಚಡುಣೆಂ ಸೊಳಾ ಕವಿಂನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕವಿತಾ ವಾಚನಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ... ಚಿಚಾಯ್/चिचाय

Top Event / Story
ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಅಂಕಣ್: ಬದ್ಲಾವಣ್, ಜನಾಂಗ್ ಆನಿ ಉತ್ರೊಣ್ - ಹಿಬ್ರೂ ಕವಿ ಯೆಹುದಾ ಅಮಿಚಾಯ್

ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್ ಏಕ್ ಸೊಭಿತ್ ಸಾಂಗ್ಣಿ ಆಸಾ; 'The greatest truth is simple'. ಅಶೆಂ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕಾ ಸಂಕೀರ್ಣ್ ವಿಶಯಾಂಚಿ ಬುನ್ಯಾದ್ ಎಕಾ ಬೋವ್ ಸಂಪ್ಯಾ ತತ್ವಾಚೆರ್ ಆಸ್ತಾ. ಆಮಿ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಬುಕಾಂಚೊ ಆಧಾರ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾರೀ, ವಿಗ್ಯಾನಾಚೊ ಆಧಾರ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾರೀ, ಚರಿತ್ರೆಚ್ಯಾ ಬುಕಾಂಚೊ ಆಧಾರ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾರೀ ಸರ್ವಾಂನಿ ವೊಪುನ್ ಘೆಂವ್ಚೊ ವಿಶಯ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ; ಬದ್ಲುಂಚೊ ಸಂಸಾರ್. ಬದ್ಲಾವಣ್ ಏಕ್ ನಿರಂತರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ, ಪುಣ್ ಸಹಜ್ ರಿತಿಚಿ. ಹಾಂತುಂ ಕಿತೆಂಚ್ ವಿಶೇಸ್ ನಾ. ಮನಿಸ್ ರೊದಾಂಕ್ ಸೊಧುಂಕ್ ಸಕ್ಲೊ, ಫಾತ್ರಾಂಕ್ ಹಾತೆರಾಂ ರುಪಾರ್ ವಾಪರ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ಲೊ, ಪಳೆಂವ್ಕ್/ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ಶಿಕುನ್ ವಾರ್‍ಯಾರ್ ವಯ್ಲ್ಯಾ  ಸುಕ್ಣ್ಯಾಪರಿಂ ಉಬುಂಕ್, ಉದ್ಕಾಂತ್ಲ್ಯೆ ಮಾಸ್ಳೆಪರಿಂ ಉಪ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಶಿಕ್ಲೊ. ಆತಾಂ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಪ್ರಗತೆಚೊ ಕಾಳ್,  ಆನಿ ಆಯ್ಚೊ ಕಾಳ್ ಮುಕಾರಿಕ್ ಆನಿಕ್‌ಯೀ ಪ್ರಗತೆಚ್ಯಾ ಪಾವ್ಲಾಂನಿ...

ಚಿಚಾಯ್ / चिचाय
Poems
ಹಾಂವ್ ಏಕ್....
- ಗ್ಲ್ಯಾನಿಶ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್, ಅಲಂಗಾರ್.
ಗ್ಲ್ಯಾನಿಶ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್ ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಾಯೆಚೊ ಭುರ್ಗೊ. ಕವಿತೆಂತ್ ಆಪ್ಣಾಚಿ ವಾಟ್ ರುತಾ ಕರುಂಕ್ ತಾಕಾ ಜಬ್ಬೊರ್ ಆಶಾ. ತ್ಯಾದೆಕುನ್ ಬರಯ್ತಾ, ನಿವ್ಳಾಯ್ತಾ, ಪರ್‍ತ್ಯಾನ್ ಬರಯ್ತಾ - ಸಮಾಧಾನಾಚಿ ರಚ್ಣಾ ರಚ್ಚೆಂ ತಾಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಹೊಗ್ಳಿಕೆಚೆಂ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂಚಿಂ...
चिचाय/ಚಿಚಾಯ್
ರಿಗ್ಲೊ ಜೆಜು ಮೊಳ್ಯಾಂತ್ (ಪಯ್ಲೊ ಮಿಸ್ತೆರ್)
- ಆನಾಮಿಕ್
'ರಿಗ್ಲೊ ಜೆಜು ಮೊಳ್ಯಾಂತ್' ಜೆಜುನ್ ಪಿರಾಣ್ ಸೊಡ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚಿಂ ಘಡಿತಾಂ ವರ್ಣಿತಾ. ಹಾಂತ್ಲಿ ಭಾಸ್ ವಾಚ್ತಾನಾ ಕಾಂಯ್ ಆಮ್ಕಾಂ ದೊನ್ಶಿಂ-ತಿನ್ಶಿಂ ತರೀ ವರ್ಸಾಂ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಮನ್ಶಾಂಚೊ, ತಾಂಣಿ ಉಲೊವ್ನ್ ಆಸಲ್ಲೆ ಭಾಶೆಚೊ ಉಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೆಬಗರ್ ರಾವನಾ...
चिचाय / ಚಿಚಾಯ್
ಉಟಾ ಉಟಾ ಪ್ರಾಣಿಯಾ
- ಅನಾಮಿಕ್
ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೊ ಕರೆಜ್ಮ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಲ್ಗಡ್ಯಾಂಕ್ 'ದೆವಾ ದಯಾಳ್', 'ಉಟಾ ಉಟಾ ಪ್ರಾಣಿಯಾ' ತಸಲಿಂ ಕಾಂತಾರಾಂ ಉಡಾಸಾಂತ್ ಯೆತಾತ್. ಆತಾಂಚ್ಯೆ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ಹ್ಯಾ ಕಾಂತಾರಾಂಚಿ ವೊಳಕ್ ನಾ ಆಸ್ಯೆತ್. ಸರಿಸುಮಾರ್ ಸತ್ತರ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ...
चिचाय/ಚಿಚಾಯ್
ಕೊಣ್ ತುಂ?
- ಶರತ್ಚಂದ್ರ ಶೆಣೈ
ಮನೀಸ್ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಸೊ ದಿಸ್ತಾ, ತಸೊ ಭಿತರ್‍ಲ್ಯಾನ್ ಆಸಜಾಯ್ ಕಾಂಯ್ ನಾ. ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಾದೊ, ಭೊಳೊ ಆನಿ ಭಿತರ್‍ಲ್ಯಾನ್ ಕುಸಡಾಯೆಚೊ ದಾಳೊ. ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಸೊಂಪ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚೊ, ಸರಳ್ ಮನಾಚೊ ದಿಸತ್, ಪುಣ್ ಭಿತರ್‍ಲ್ಯಾನ್ ಕಾಳೀಜ್...
चिचाय / ಚಿಚಾಯ್

News
ಎ. ಟಿ. ಲೋಬೊಚೊ ಉಡಾಸ್ ಜಿವೊ ಕರುಂಕ್ ಲಿಖಿತ್ ಪರಿಕ್ಷಾ ಆನಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್
ಕೊಂಕಣಿ ಕಾದಂಬರಿಕಾರ್ ತಶೆಂ ಕವಿ ದೆವಾಧಿನ್ ಎ. ಟಿ. ಲೋಬೊಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಆನಿ ಆಯ್ಚ್ಯೆ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ತಾಚಿ ವೊಳಕ್ ಕರುನ್ ...   ಚಿಚಾಯ್/चिचाय

Criticism
ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ 13:: ಬಾಂಯ್, ಲಾಟೊ ಆನಿ ಕಿಂಕ್ರಾಟ್ - ಎವ್ಜಿನೆಯೊ ಮೊಂತಾಲೆಚ್ಯೆ ಕವಿತೆಚೆರ್ ವಲ್ಲಿ
"ಆಮ್ಚೆಂ ಕಾಲ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಾಲ್ಯಾಚೊ ಉಜ್ವಾಡ್. ಆಮ್ಚೆಂ ಕಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯೊ ಕರ್ನ್ಯೊ, ಆಮ್ಚೆಂ ಫಾಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಭವಿಷ್ಯ್. ಉಜ್ವಾಡ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಫಳ್"...   ಚಿಚಾಯ್/चिचाय

Essays
ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಆಡಿಗಾಕ್ ಕವಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಏಕ್ ಪ್ರಾಚಿತ್ ಜಾವ್ನಾಸಲ್ಲೆಂ: ರಾಮಚಂದ್ರ ಶರ್ಮ
ತಸಲೊಯ್ ಏಕ್ ಕಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ, ಜೆನ್ನಾಂ ಅಡಿಗ ತಸಲೊ ಏಕ್ ವೆಗ್ಳ್ಯಾಚ್ ಕಾಲೆತಿಚೊ ಕವಿ, ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಚೊ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್‍ಧಿ ಮಾನ್ತಾಲೊ ಆನಿ ಕಾಂಯ್...   ಚಿಚಾಯ್/चिचाय

Columns
Kavita Trust Videos
 
 
World News