Kavita Torzonn

ಸಂಪಾದಕೀಯ್:

ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಅನುವಾದಿತ್ ಕನ್ನಡ ಕವಿತಾಂಚೊ ಪುಸ್ತಕ್ ಮೊಕ್ಳೀಕ್

ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಂಣಿ ಅನುವಾದಿತ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಕನ್ನಡ ಕವಿ ದಿ. ಕೆ. ಎಸ್. ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ಹಾಂಚೊ ಕವಿತಾ ಸಂಗ್ರಹ್ "ತೆರೆದ ಬಾಗಿಲು" ಆಯ್ಲೆವಾರ್ 'ಉಗ್ತೆಂ ದಾರ್" ನಾಂವಾಖಾಲ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲಾ. ಕೆ. ಎಸ್. ನ. ಕ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಜೊಡುನ್ ದಿಲ್ಲೊ ಪುಸ್ತಕ್ ಹೊ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲಾ. 

ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ ಕೆ. ಎಸ್. ನ. ಚಿಂ ಪಂದ್ರಾ ಪ್ರಮುಖ್ ಕವನಾಂ ಆಸಾತ್. ನಿಮಾಣೆಂ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಋತುಂವಿಶಿಂ ಬರಯಿಲ್ಲಿಂ ಪಾಂಚ್ ಕವಿತಾಂಯ್ ಆಟಾಪ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಎಲ್. ಎಸ್. ಶೇಷಗಿರಿರಾವ್ ಹಾಂಣಿ ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಕ್ ಸುರ್‍ವಿಲೆಂ ಉತರ್ ಬರಯ್ಲಾಂ. ಪುಸ್ತಕಾಚ್ಯಾ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಪಾನಾಂನಿ ಪಿ. ಲಂಕೇಶ್, ಜಿ.ಎಸ್. ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯ ಆನಿ ಕ. ವೆಂ. ರಾಜಗೋಪಾಲ ಹಾಂಣಿ ಬರಯಿಲ್ಲಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಆಸಾತ್.

1977-78 ವರ್ಸಾ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾಚ್ಯಾ ಬಿ.ಎ. ಮೇಜರ್ ವರ್ಗಾಕ್ (ದುಸ್ರ್ಯಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರಾಕ್) ಹೊ ಪುಸ್ತಕ್ ಪಾಠ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಠರಾಯಿಲ್ಲೊ.

ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ಲಿ ಏಕ್ ಅನುವಾದಿತ್ ಕವಿತಾ "ರೇಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಶನಂತ್" ವಾಚುಂಕ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ದಿಲ್ಯಾ.

ದೀಪಲಿ ವಾಘಾನ್ ಬೋವ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಚೊ ಮುಕ್ಲೊ ಫೊರ್ ಚಿತ್ರಾಯ್ಲಾ. ಪುಸ್ತಕಾಚೆಂ ಮೊಲ್ ರು. 135. ಹೊ ಪುಸ್ತಕ್ ದೇವನಾಗರಿ ಲಿಪಿಂತ್ ಆಸುನ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ಮುಂಬಯ್ ದಫ್ತರಾಕ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರುಂಯೆತಾ:

Sahitya Akademi,
172, Mumbai Grantha Sangrahalaya Marg,
Dadar (E), Mumbai - 400014

Ph.: 022-224135744 / 24131948


ಕವಿತಾ:


ರೇಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಶನಾಂತ್

'ಖಂಯ್ ಆಸಾಯ್ಗೊ ಮೀನಾ?'
     ಹಾಂಗಾಚ್ ಆಸಾಂ ಆಯೀ
'ಪಾಳ್ಣೆಂ, ಪೇಟ್, ಬಿಚಾಣೆಂ?'
     ಹಾಂಗಾಚ್ ಆಸಾ ಆಯೀ

'ಕಿತೆಂಕೀ ವಿಸ್ರಲ್ಲೆವರಿ ದಿಸ್ತಾ?'
     ವಿಸರ್‍ಚೆಂಕಿ? ಕಶೆಂ?
'ಕಿತೆಂಕೀ ಚಿಂತಲ್ಲೆವರಿ ಆಸಾ?'
     ಹಾಂವೆಂ ಆಸ್ಚೆಂಚ್ ತಶೆಂ.

'ಹುನ್ ಉದಕ್ ಆಸಾಗೋ ಮೀನಾ,
     ಭುರ್ಗ್ಯಾಚ್ಯಾ ದುಧಾಪಿಟ್ಯಾಕ್?'
ಜಾಯ್ತೆಂ ಆಸಾ ಆಯೀ
     ಸಾಂಗಾತಾ ದೊಳ್ಯಾಂತೂಯ್.

'ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಧರ್‌ಗೋ ಅಶೆಂ,
     ಕಾಜಳ್ ಸಾರಯ್ತಾಂ ಕಪ್ಲಾ -
ಆಂಗ್ ಹುನ್ ಜಾಲಾಂ ನ್ಹಯ್‌ಗೋ
     ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ಚ್ಯಾ ವೆಳಾ!'

ಘಾಂಟಿಚ್ಯಾ ಆವಾಜಾಕ್, ಬಿಗುಲಾಕ್,
     ಉಬಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾವ್ಟ್ಯಾಕ್
ಕಾಂಪ್ತಾ ಗಾಡ್ಯೆಚೆಂ ಆಂಗ್
     ದಿವ್ಯಾಚ್ಯೆ ಭೆಷ್ಟಾವ್ಣೆಕ್,

ಜನೆಲಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಯೆಂವ್ಚೆಂ
     ನಾಕಾ ಆಯೀ, ವಚ್,
ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾನ್‌ಚ್ ಹಾತ್ ಜೊಡ್ತಾಂ,
     ಬೆಸಾಂವ್ ದೀ ಥಂಯ್ಚ್ಯಾನಚ್.

ಪಾಟ್ಯಾಂಚ್ಯೆ ಲಾಂಬಾಯೆಕ್ ಪಾವ್ಲಿ
     ಎಂಜಿನಾಚಿ ಬೋಬ್
'ಖಂಯ್ ಆಸಾಯ್ಗೋ ಮೀನಾ
     ಖಂಯ್ ಆಸಾಯ್?'

ಕಿಟಾಳಾಂ ಉಸಳ್ಚ್ಯಾ ಧುಂವ್ರಾಂತ್
     ರೊದಾಂ ವ್ಹಡ್ಲಿಂ ಘುಂವ್ಲಿಂ
ಹಾಂಗಾಚ್ ಆಸಾಂ ಆಯೀ
     ಹಾಂಗಾಚ್ ಆಸಾಂ.

'ಜನೆಲ್ ಧಾಂಪ್‌ಗೋ ಮೀನಾ
     ಕಿಟಾಳ್ ಉಸಳ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ,'-
'ಜನೆಲ್ ಧಾಂಪ್ಲೆಂ ಆಯೀ,
     ಕಿಟಾಳಾಂ ರಿಗನಾಸ್ಚೆವರಿ!'

ಕನ್ನಡ ಮೂಳ್: ಕೆ. ಎಸ್. ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ
ಕೊಂಕಣಿಕ್: ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್


संपादकीय:

मेल्विन रोड्रीगस थावन अनुवादीत कन्नड कवितांचो पुस्तक मोकळीक

कवी मेल्विन रोड्रीगस हांणी अनुवादीत केल्लो कन्नड कवी दी. के. एस. नरसिंहस्वामी हांचो कविता संग्रह "तेरेदा बागिलू" आयलेवार 'उगतें दार" नांवाखाल पर्गट जाला. के. एस. न. क केंद्र साहित्य अकाडेमिचो पुरस्कार जोडून दिल्लो पुस्तक हो साहित्य अकाडेमीन पर्गट केला. 

ह्या पुस्तकांत के. एस. न. चीं पंद्रा प्रमूख कवनां आसात. निमाणें वेवेगळ्या ऋतुंविशीं बरयिल्लीं पांच कवितांय आटापल्यांत. एल. एस. शेषगिरिराव हांणी ह्या पुस्तकाक सूरविलें उतर बरयलां. पुस्तकाच्या निमाण्या पानांनी पी. लंकेश, जी.एस. सिद्दलिंगय्या आनी क. वें. राजगोपाल हांणी बरयिल्लीं बर्पां आसात.

१९७७-७८ वर्सा कर्नाटक विश्वविद्यालयाच्या बी.ए. मेजर वर्गाक (दूसऱ्या सेमिस्टराक) हो पुस्तक पाठ म्हणून ठरायिल्लो.

पुस्तकांतली एक अनुवादीत कविता "रेलवे स्टेशनंत" वाचुंक हांगासर दिलया.

दीपली वाघान बोव आपुरबायेन ह्या पुसतकाचो मुकलो फोर चित्रायला. पुसतकाचें मोल रू. १३५. हो पुसतक देवनागरी लिपिंत आसून पुसतक जाय जाल्ल्यांनी अकाडेमिच्या मुंबय दफ्तराक संपर्क करुंयेता:

Sahitya Akademi,
172, Mumbai Grantha Sangrahalaya Marg,
Dadar (E), Mumbai - 400014

Ph.: 022-224135744 / 24131948


कविता:

रेलवे स्टेशनांत

'खंय आसायगो मीना?'
     हांगाच आसां आई
'पाळणें, पेट, बिचाणें?'
     हांगाच आसा आई

'कितेंकी विसरल्लेवरी दिसता?'
     विसर‍चेंकी? कशें?
'कितेंकी चिंतल्लेवरी आसा?'
     हांवें आसचेंच तशें.

'हून उदक आसागो मीना,
     भुरग्याच्या दुधापिट्याक?'
जायतें आसा आई
     सांगाता दोळ्यांतूय.

'भुरग्याक धर‌गो अशें,
     काजळ सारयतां कपला -
आंग हून जालां न्हय‌गो
     भायर सर‍च्या वेळा!'

घांटीच्या आवाजाक, बिगुलाक,
     उबयल्ल्या बावट्याक
कांपता गाड्येचें आंग
     दिव्याच्ये भेष्टावणेक,

जनेला सांगाता येंवचें
     नाका आई, वच,
हांगाच्यान‌च हात जोडतां,
     बेसांव दी थंयच्यानच.

पाट्यांच्ये लांबायेक पावली
     एंजिनाची बोब
'खंय आसायगो मीना
     खंय आसाय?'

किटाळां उसळच्या धुंवरांत
     रोदां व्हडलीं घुंवलीं
हांगाच आसां आई
     हांगाच आसां.

'जनेल धांप‌गो मीना
     किटाळ उसळच्या पयलें,'-
'जनेल धांपलें आई,
     किटाळां रिगनासचेवरी!'

कन्नड मूळ: के. एस. नरसिंहस्वामी
कोंकणीक: मेल्विन रोड्रीगस