Kavita Torzonn

ಸಂಪಾದಕೀಯ್:

’ಮೊಡ್ತೆಲಾಂಚ್ಯಾ’ ಮಾರಾಂಕ್ ಮರಣ್ ಪಾಂವ್ಚೊ ಮನೀಸ್

ಕಲ್ಲಚ್ಚು ಮಹೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಕನ್ನಡ ತಶೆಂ ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ಬರಯ್ತಾ. ತಾಣೆಂ ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಬರಯಿಲ್ಲಿ ಏಕ್ ಕವಿತಾ, ಜಿ ಆಯ್ಚೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಚಿ ಕಾಂಯ್ ಥೊಡಿ ಪಾರ್ಕಣಿ ಕರ‍್ತಾ, ತಿ ದೊಗಾಂ ಜಣಾಂನಿ ಕೊಂಕಣಿಕ್ ಅನುವಾದ್ ಕೆಲ್ಲಿ ತಿ, ಹಾಂವೇಂಯ್ ಕಾಂಯ್ ತ್ಯಾ ಅನುವಾದಾಂಚೆರ್ ಹಾತ್ ಭೊಂವ್ಡಾಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದೊನೀ ಅನುವಾದ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ದಿಲ್ಯಾತ್.

ಕೋವಿಡ್ ಮ್ಹಾಮಾರಿ, ಆಮ್ಚಿಂ ಎಲಿಸಾಂವಾಂ ಆನಿ ಆಮ್ಚೆ ರಾಜಕೀಯ್ ಫುಡಾರಿ - ಹ್ಯಾ ತೀನ್ ಮೊಡ್ತೆಲಾಂಚ್ಯಾ ಮಾರಾಂಕ್ ಎಕ್ಲೊ ಸಾದೊಸುದೊ ಭಾರತೀಯ್ ಕಸೊ ಮರ್ಣಾಕ್ ವೆಂಗುನ್ ಆಸಾ, ಪುಣ್ ಥಂಯ್ಸೂನ್ ಜಾಲ್ಯಾರಿ ವೋಟ್ ಘಾಲ್ಚಿ ತಾಚಿ ಆಶಾ ಕಶಿ ಮಾಜ್ವನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಿ ಕವಿತಾ ಸಾಂಗ್ತಾ.

ಮೂಳ್ ಕನ್ನಡಾಂತ್ - ’ಚಾಮರ’ದಲ್ಲಿ ತುಂಬದೆ ಎದೆಯೊಳಗೆ ಗಾಳಿ- ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಾಕ್ಯೆಂ ಆಸಾ. ಚಾಮರ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಯ್ನೊ ವಾ ಹೈಣೊ. ಕವಿನ್ ಚಾಮರಾಜನಗರಾಂತ್ ಒಕ್ಸಿಜನ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಮರ್ಣಾಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾಚೊ ಹಾಂಗಾ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕೆಲಾಸೊ ದಿಸ್ತಾ. ತೆಂ ವಾಕ್ಯೆಂ ಪುರ‍್ತ್ಯಾನ್ ಅನುವಾದ್ ಕರುಂಕ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಜಾಯ್ನಾ.

ಮಹೇಶಾನ್ ಸುಂದರ್ ಕವಿತಾ ದಿಲ್ಯಾ. ಹರ್ಯೆಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಾಚ್ತಾನಾ ನವಿಂ ಪಿಂತುರಾಂ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಖಾರ್ ಯೆತಾತ್. ಹೆಂ ಎಕಾ ಬರೆ ಕವಿತೆಚೆಂ ಲಕ್ಷಣ್. ಅನುವಾದ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಫೆಲ್ಸಿ ಲೋಬೊ ತಶೆಂ ಸ್ಮಿತಾ ಶೆಣೈಕ್ ಪರ್ಬಿಂ.

-ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್

ಕವಿತಾ:


1- ತರ್ಜಣಿ ಬೊಟಾವಯ್ಲೆಂ ತೀಂತ್


ಆನಿಕೀ ಮಾಜ್ವೊಂಕ್ ನಾ.....
ಮ್ಹಜೆ ಹಾತ್‌ಚ್ ತಶೆ
ಸುಕ್ಚೆ ಸವ್ಕಾಸ್ ಖಂಯ್
ಕೆನ್ನಾಂಗಿ ಮಾಂಯ್ನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೊ ಉಡಾಸ್
ಜೆವ್ಣಾರ್ ವೋರ್ನ್ ಖಾವ್ನ್ ಬೊಟಾಂ
ಲೆಂವುನ್ ಲೆಂವುನ್ ಬಶಿಯೆ ಮುಖಾರ್
ಬಸುನ್ ಆಸ್ತಾನಾ!

ತೆಂ ಪಾತ್ಯೆವ್ನ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ
ತುಕಾ ವೋಟ್ ದಾಂಬ್ತಾನಾ
ಸಾರಯಿಲ್ಲೆಂ ತೀಂತ್‍ಯಿ
ಮಾಜ್ವನಾಸ್ತಾಂ ಉರ‍್ಲಾಂ ಜಾಯ್ಜೆ
ಪರತ್ ಲೆಂವುಂಕ್ ಲಾವ್ನ್ ಖಾಲಿ ಬೊಟಾಂಕ್,
ಸತ್ತರಾಂಚೊ ದೋಷ್ ಮ್ಹಣ್
ಆಜ್ ಏಕ್ ಜೆವಣ್‌ಯಿ ಪೊಟಾಕ್
ನಾತ್ಲೆಪರಿಂ ಕರ‍್ನ್.....

ಮಂದಿರಾಚಿ ಘಾಂಟ್
ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ಮೊಗಾಚಿ ಆಸ್ಲಿ
ದೆಕುನ್‍ಚ್ ತ್ಯಾ ಮಸಣಾ ತೆವ್ಶಿನ್
ಮ್ಹಾಕಾ ಆತಾಂ ವ್ಹರಿತ್ ಆಸಾತ್-
ಆಯ್ನ್ಯಾನ್ ತರೀ
ಪೊಪ್ಸಾಂಕ್ ವಾರೆಂ ದೀನಾಸ್ತಾಂ-
ಶ್ಹೆರಾಂತ್ ಭೊಂವ್ಡಾವ್ನ್ ರಾಯಾಭಾಶೆನ್!
ಧವೆಂ ವಸ್ತುರ್‍‌ಯಿ ನಾ,
ನಿಳ್ಯಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕಾಭಿತರ್ ಸಗ್ಳೆಂ.
ಫುಲಾಂಚಿ ಖಬರ್‌ಯಿ ವಿಚಾರ‍್ನಾಕಾತ್
ದುಕಾಂ ತರೀ ಸೊದ್ಚಿಂಚ್ ನಾಕಾತ್.

ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಪಳೆವ್ನ್
ಧವೊ ಖಾಡಾಗಾರ್ ಎಕ್ಲೊ
ಮೊರಾಂಕ್ ನಾಚಯಿತ್
ಚಾ ಪಿಯೆತ್ ಆಸಾ
ಹಾತಿಂ ಬೆ(ಬ್ರೆ)ಡ್ ಘೆವುನ್...

ಕೊಣೆಂ ವಿಕ್‌ಲ್ಲೊಕಿ?
ದೇಶ್‌ಚ್ ವಿಚಾರ‍್ತಾ
ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹಿ ಖಂತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್?

ತರ್ಜಣಿ ಬೊಟಾಚೆಂ ತೀಂತ್
ಆನಿಕಿ ಮಾಜ್ವೊಂಕ್ ನಾ-ಮೂ,
ಮನಿಸ್ ಮೆಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ನಾಕ್ಷಿ
ವಾಡುನ್... ವಾಡುನ್....
ಪರ‍್ತ್ಯಾನ್ ವೋಟ್
ಘಾಲುಂಕ್ ರಾಕ್ಚೆಪರಿಂ....!


ಕನ್ನಡ ಭಾಶೆಂತ್: ಕಲ್ಲಚ್ಚು ಮಹೇಶ್ ಆರ್ ನಾಯಕ್
ಕೊಂಕಣಿಕ್: ಫೆಲ್ಸಿ ಲೋಬೊ. 


2- ತರ್ಜನೀ ವೈಲಿ ಶ್ಯಾಯಿ


ಅನೀಖೈ ವಚನಿ
ಮೆಗೆಲೆ ಹಾಥಚ್ ತಶ್ಶಿ ಖೈಂ
ಸುಖ್ಚೆ ಚಿಕೇ ಸವಕಾಶ
ಅಮ್ಮಾನ ಸಾಂಗಚೊ ಉಡಗಾಸು
ಗೊಡ್ಡಿ ಖೆಲ್ಲೆಲೆ ಬೋಟಾಂಕ
ಲೇವ್ ಲೇವ್ನು
ವಾಟಲೇ ಮುಖಾರಿ ಬಸೂನು ಆಸತಾನಾ.

ತೇ ಜಾವನು ವರಸಾಂ ಫೂಡೆ
ತುಕಾ ಓಟು ದಾಂಬತಾನಾ
ಲಾಯಿಲಿ ಶ್ಯಾಯಿ
ರಾಬಲ್ಯಾ ವಚನಶೀ
ಅನೀಖೈ ಲೆವೋಂಕ್ ಲಾವನು ಖಾಲಿ ಬೊಟಾಂಕ -
ಸತ್ತರಿಚೊ ದೋಶು ಮ್ಹಣೂನು
ಆಜಿ ಎಕವೆಳಾಕ ಪೊಟಾಕ ನಾಶಿ ಕರೂನು.

ದೆವಳಾಚಿ ಘಾಂಟ ಮಾಕ್ಕಾಯಿ ಆವಡ್ತಾ
ತಾಕಾಚ್ ಕಿತ್ಕೀ ಥೈಂಚ್ ಮೊಸಣಾಕಡೇನ
ಮಾಕ್ಕಾ ಆತಾಂ ವ್ಹರತ ಆಸಾತಿ -
ಹೈಣೊ ಘೆವನು ತರೀ ಹರದೇಂತು ವಾರೆಂ ಭರನಾಶಿ -
ಪೇಂಟ ಸಗಳೀ ಫೀರೊನು ರಾಯ್ಯಾಲ್ಯಾವರಿ!
ಏಕ ಧವೆಂ ವಸ್ತ್ರಯ್ ನಾ
ನೀಳ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕಾಂತೂಚ್ ಸಕ್ಕಡ
ಫೂಲ್ ತರಿ ನಿಮ್ಗೂನಕಾಚಿ
ದೊಳೆ ಉದಾಕವೇ - ಸೊದಚೇಚ್ ನಾಕಾ!

ಹೇಂ ಸರ್ವ ಪಳಯ್ತಚ್ ಎಕ್ಲೋ
ಧವ್ಯಾ ಘಢ್ಢಾಚೊ
ಮೋರಾಂಕ ನಂಚೈಯ್ತ ಚಾ ಪಿತ್ತಾ
ಹಥಾಂತು ಬೆ(ಬ್ರೆ) ಡ್ ಧರೂನು.

ಕೊಣೇ ವಿಕ್ಕೀಲೆಂ?
ದೇಶೂಚ್ ನಿಮಗಿತಸಾ
ಮ್ಹಾಕ್ಕಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹುಸ್ಕೊ ಮೆಲ್ಲೆಲ್ಯಾಕ ಮ್ಹಳ್ಳೇವೇಂ?
ತರ್ಜನೀಚಿ ಶ್ಯಾಯಿ ಅನಿಖೈ ವಚ್ಚನೀ-ಮೂಂ?
ಮನಷ್ಯಾನ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾರೀಯ್
ನಾಂಕೂಟ ವಾಡತಾ, ವಾಡತಾ....
ಆನಿ ಎಕವೆಳಾ ಓಟು ದಾಂಬೂಕ ರಾಖಲ್ಯಾವರಿ


ಕನ್ನಡ ಮೂಳ್: ಕಲ್ಲಚ್ಚು ಮಹೇಶ ಆರ್. ನಾಯಕ್
ಕೊಂಕಣೀ ಅನುವಾದ: ಸ್ಮಿತಾ ಶೆಣೈ 

संपादकीय:

’मोडतेलांच्या’ मारांक मरण पांवचो मनीस 

कल्लच्चू महेश नायक कन्नड तशें कोंकणिंत बरयता. ताणें कन्नडांत बरयिल्ली एक कविता, जी आयचे परिस्थितिची कांय थोडी पार्कणी कर‍्ता, ती दोगां जणांनी कोंकणीक अनुवाद केल्ली ती, हांवेंय कांय त्या अनुवादांचेर हात भोंवडायल्या उपरांत दोनी अनुवाद हांगासर दिल्यात. 

कोवीड म्हामारी, आमचीं एलिसांवां आनी आमचे राजकीय फुडारी - ह्या तीन मोडतेलांच्या मारांक एकलो सादोसुदो भारतीय कसो मर्णाक वेंगून आसा, पूण थंयसून जाल्यारी वोट घाल्ची ताची आशा कशी माज्वना म्हळ्ळें ही कविता सांग्ता. 

मूळ कन्नडांत - ’चामर’दल्ली तुंबदे एदेयोळगे गाळी- म्हळ्ळें वाक्यें आसा. चामर म्हळ्यार आयनो वा हैणो. कवीन चामराजनगरांत ओक्सिजन नासताना मर्णाक बली जाल्ल्या संदर्भाचो हांगा उल्लेख केलासो दिसता. तें वाक्यें पूर‍्त्यान अनुवाद करुंक हांगासर जायना. 

महेशान सुंदर कविता दिल्या. हऱ्येक पावटीं वाचताना नवीं पिंतुरां दोळ्यां मुखार येतात. हें एका बरे कवितेचें लक्षण. अनुवाद केल्ल्या फेल्सी लोबो तशें स्मिता शेणैक परबीं. 

-मेलवीन रोड्रिगस 

कविता: 

१- तर्जणी बोटावयलें तींत

आनिकी माज्वोंक ना.....
म्हजे हात‌च तशे
सुकचे सवकास खंय
केन्नांगी मांयन सांग‌ल्लो उडास
जेवणार वोर्न खावन बोटां
लेंवून लेंवून बशिये मुखार
बसून आसताना! 

तें पात्येवन वर्सां आदीं
तुका वोट दांबताना
सारयिल्लें तींत‍यी
माज्वनासतां ऊर‍्लां जायजे
परत लेंवुंक लावन खाली बोटांक,
सत्तरांचो दोष म्हण
आज एक जेवण‌यी पोटाक
नातलेपरीं कर‍्न..... 

मंदिराची घांट
म्हाकाय मोगाची आसली
देकून‍च त्या मसणा तेवशीन
म्हाका आतां व्हरीत आसात-
आयन्यान तरी
पोप्सांक वारें दीनासतां-
श्हेरांत भोंवडावन रायाभाशेन!
धवें वसतूर‍‌यी ना,
निळ्या प्लासटिकाभितर सगळें.
फुलांची खबर‌यी विचार‍्नाकात
दुकां तरी सोदचिंच नाकात. 

हें सगळें पळेवन
धवो खाडागार एकलो
मोरांक नाचयीत
चा पियेत आसा
हातीं बे(ब्रे)ड घेवून... 

कोणें वीक‌ल्लोकी?
देश‌च विचार‍्ता
मेल्ल्या म्हाका कित्याक ही खंत म्हणतात? 

तर्जणी बोटाचें तींत
आनिकी माज्वोंक ना-मू,
मनीस मेल्यार‌यी नाक्षी
वाडून... वाडून....
पर‍्त्यान वोट
घालुंक राकचेपरीं....!

कन्नड भाशेंत: कल्लच्चू महेश आर नायक
कोंकणीक: फेल्सी लोबो.

२- तर्जनी वैली श्यायी

अनीखै वचनी
मेगेले हाथच तश्शी खैं
सुखचे चिके सवकाश
अम्मान सांगचो उडगासू
गोड्डी खेल्लेले बोटांक
लेव लेवनू
वाटले मुखारी बसूनू आसताना.

ते जावनू वरसां फूडे
तुका ओटू दांबताना
लायिली श्यायी
राबल्या वचनशी
अनीखै लेवोंक लावनू खाली बोटांक -
सत्तरिचो दोशू म्हणूनू
आजी एकवेळाक पोटाक नाशी करूनू. 

देवळाची घांट माक्कायी आवडता
ताकाच कित्की थैंच मोसणाकडेन
माक्का आतां व्हरत आसाती -
हैणो घेवनू तरी हरदेंतू वारें भरनाशी -
पेंट सगळी फीरोनू राय्याल्यावरी!
एक धवें वसत्रय ना
नीळ प्लासटिकांतूच सक्कड
फूल तरी निमगूनकाची
दोळे उदाकवे - सोदचेच नाका! 

हें सर्व पळयतच एकलो
धव्या घढ्ढाचो
मोरांक नंचैयत चा पित्ता
हथांतू बे(ब्रे) ड धरूनू. 

कोणे विक्कीलें?
देशूच निमगितसा
म्हाक्का कित्याक हुसको मेल्लेल्याक म्हळ्ळेवें?
तर्जनीची श्यायी अनिखै वच्चनी-मूं?
मनषयान मेल्ल्यारीय
नांकूट वाडता, वाडता....
आनी एकवेळा ओटू दांबूक राखल्यावरी

कन्नड मूळ: कल्लच्चू महेश आर. नायक
कोंकणी अनुवाद: स्मिता शेणै