Kavita Torzonn

ಸಂಪಾದಕೀಯ್:

ಸದಾಂಯ್ ಪುನರ್ಜಿವಂತ್ ಜಾಂವ್ಚೆದಿಶಿಂ

ಕಿತ್ಲೆಂ ಬರೆಂ ಆಸಲ್ಲೆಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಂನಿ ಹ್ಯೆ ಕವಿತೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಆಶಯಾಪರಿಂ ಜಿಯೆಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್! ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂನಿ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಹೆರಾಂನೀಂಯ್ ಹ್ಯೆ ಕವಿತೆಂತ್ಲೊ ಗಿರೊಪ್ ಆಪ್ಣಾ ಆಪ್ಣಾಚೊ ಕರುನ್ ಘೆತ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಹೊ ಸಂವ್ಸಾರ್ ಸಗ್ಳೊ ಸರ್ಗ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸಾ.

ಉಬ್ಬ ಮೂಡಬಿದ್ರಿನ್ ಪಾಸ್ಖಾಂಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಪುನರ್ಜಿವಂತ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ಅರ್ಥಾಚೊ ಆಟೊವ್ ಕರ್ಚೆ ದಿಶಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ವೊವ್ಳಿಗ್ ದಿಲ್ಯಾ. ಆಮಿ ಮೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಹರ್ಯೆಕ್ ದಿಸಾ ಜೀವ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಯ್ ಪುನರ್ಜೀವ್ ಜೊಡ್ಚೆದಿಶಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಆಟೊಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್.

-ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್

ಕವಿತಾ:

 

 

 

 

 


’ಹಾಂವ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್’ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ

’ಹಾಂವ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್’ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ
ಹಾಂವ್ ಬೊಬಾಟಿನಾ: ’ಮ್ಹಾಕಾ ಬಚಾವ್ ಕೆಲಾಂ’
ಹಾಂವ್ ಪುಸ್ಪುಸ್ತಾಂ: ’ಹಾಂವೆಂ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ಲಾಂ’
ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರಚ್ ಹಾಂವ್ ಹಿಚ್ ವಾಟ್ ವಿಂಚ್ತಾಂ.

’ಹಾಂವ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್’ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ
ಹಾಂವ್ ಗರ್ವಾನ್ ಹೆಂ ಉಲಯ್ನಾ
ಹಾಂವ್ ದಾಂಟತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಒಪ್ತಾಂ
ದೇವ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ್ ಜಾಯ್ಜಾಯ್.

’ಹಾಂವ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್’ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ
ಹಾಂವ್ ಬಳ್ವಂತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಶೆನಾ
ಹಾಂವ್ ಅಸ್ಕತ್ ವ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ವಳ್ಖತಾಂ
ಆನಿ ಸಕ್ತೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಮುಂದರ್ಸಿತಾಂ.

’ಹಾಂವ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್’ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ
ಹಾಂವ್ ವ್ಹಡ್ವಿಕಾಯೆಕ್ ಲಾಲೆನಾ
ಹಾಂವ್ ಸಲ್ವಲಾಂ, ತೆಂ ವ್ಹಯ್, ಒಪ್ತಾಂ
ಆನಿ ರೀಣ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ.

’ಹಾಂವ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್’ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ
ಹಾಂವ್ ಚಿಂತಿನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾರ್ಕೆಂ ಕಳ್ಳಾಂ ಮ್ಹಣ್
ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಘುಸ್ಪಡಿಂಕ್ ಖಾಲ್ತೊ ಜಾತಾಂ
ಶಿಕುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾಂ.

’ಹಾಂವ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್’ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ
ಹಾಂವ್ ಪರಿಪೂರ್ಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಗಾಜಯ್ನಾ
ಹಾಂವ್ ಒಪ್ತಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯೊ ಚುಕಿ ಸರ್ವ್ ದಿಸ್ತಾತ್
ಪುಣ್ ದೇವ್ ಮಾಂದ್ತಾ ಹಾಂವ್ ಹಾಕಾ ಫಾವೊ

’ಹಾಂವ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್’ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ
ಹಾಂವ್ ದೂಖ್ ಆನಿಕೀ ಭೊಗ್ತಾಂ
ಹಾಂವ್ ಕಷ್ಟಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ನ್ಹಯ್
ದೆಕುನ್‍ಚ್ ದೆವಾಕ್ ಉಲೊ ಮಾರ್‌ತಾಂ

’ಹಾಂವ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್’ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ
ಹಾಂವ್ ತೀರ್ಪ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಶೆನಾ
ಹಾಂವ್ ತ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ..
ದೇವ್ ಮ್ಹಜೊ ಮೋಗ್ ಕರ‍್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ.

- ಮೂಳ್: ಕ್ಯಾರೊಲ್ ವಿಮ್ಮರ್
- ಕೊಂಕ್ಣಿಕ್: ಉಬ್ಬ ಮೂಡ್‍ಬಿದ್ರಿ

संपादकीय:

सदांय पुनर्जिवंत जांवचेदिशीं

कितलें बरें आसल्लें क्रिस्तांव म्हणच्यांनी ह्ये कवितेंतल्या आशयापरीं जियेल्लें जाल्यार! क्रिस्तावांनी मात्र न्हय, हेरांनींय ह्ये कवितेंतलो गिरोप आपणा आपणाचो करून घेतलो जाल्यार, हो संवसार सगळो सर्ग जावंक आसा.

उब्बा मूडबिद्रीन पास्खांच्या संदर्भार पुनर्जिवंतपणाच्या अर्थाचो आटोव करचे दिशीं आमकां वोवळीग दिल्या. आमी मेल्या उपरांत मात्र न्हय, हरयेक दिसा जीव आसतानांय पुनर्जीव जोडचेदिशीं चिंतनां आटोवंक जाय.

-मेल्विन रोड्रीगस

कविता:

’हांव क्रिस्तांव’ म्हण सांगताना

’हांव क्रिस्तांव’ म्हण सांगताना
हांव बोबाटिना: ’म्हाका बचाव केलां’
हांव पुसपुसतां: ’हांवें होगडायलां’
ह्या खातीरच हांव हीच वाट विंचतां.

’हांव क्रिस्तांव’ म्हण सांगताना
हांव गर्वान हें उलयना
हांव दांटतां म्हण ओपतां
देव म्हाका मार्गदर्शक जायजाय.

’हांव क्रिस्तांव’ म्हण सांगताना
हांव बळवंत जावंक आशेना
हांव अस्कत व्हय म्हण वळखतां
आनी सकते सांगाता मुंदर्सितां.

’हांव क्रिस्तांव’ म्हण सांगताना
हांव व्हडविकायेक लालेना
हांव सलवलां, तें व्हय, ओपतां
आनी रीण फारीक करुंक जायना.

’हांव क्रिस्तांव’ म्हण सांगताना
हांव चिंतिना म्हाका सारकें कळ्ळां म्हण
हांव म्हज्ये घुस्पडींक खालतो जातां
शिकूंक हांव तयार आसां.

’हांव क्रिस्तांव’ म्हण सांगताना
हांव परिपूर्ण म्हण गाजयना
हांव ओपतां म्हज्यो चुकी सर्व दिसतात
पुण देव मांदता हांव हाका फावो

’हांव क्रिस्तांव’ म्हण सांगताना
हांव दूख आनिकी भोगतां
हांव कष्टां थावन पयस न्हय
देकून‍च देवाक उलो मार‌तां

’हांव क्रिस्तांव’ म्हण सांगताना
हांव तीर्प दीवंक आशेना
हांव त्या अधिकारा थावन भायर ..
देव म्हजो मोग करता म्हण हांव जाणां.

- मूळ: कॅरोल विम्मर
- कोंकणीक: उब्बा मूडबिद्री